Home > Woonomgeving > Bekendmakingen > Kapaanvragen en -vergunningen > Ferdinand Huycklaan 9 (01-05-2007) - besluit
Bekendmakingen

Ferdinand Huycklaan 9 (01-05-2007) - besluit

Dit item is verlopen op 02-07-2007.
5 eiken.

Heeft u bezwaar tegen een besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn. De datum staat achter het besluit. Om juridische redenen is verzending langs elektronische weg niet acceptabel. In spoedeisende gevallen, kunt u behalve het bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U betaalt hiervoor griffierecht.

Digitale Balie