Adviesraden

De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche is een adviseur van het college. Daarnaast heeft de gemeente 3 adviesraden en adviseren de bewonersgroepen de gemeente over zaken die leven onder de inwoners van hun wijken.

Adviescommissie Wmo-raad Baarn


De Wmo-raad Baarn geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de toegankelijkheid van de samenleving in Baarn. Ook draagt de Wmo-raad zorg voor de legitimering van het beleid van de gemeente. Dit betekent dat de Wmo-raad een representatieve afspiegeling is van de inwoners van de gemeente. In samenstelling, maar ook in de wijze waarop ze haar adviezen toetst in de samenleving bij de betreffende doelgroep. De Wmo-raad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele inwoners betrekking hebben.

Ga voor meer informatie over de Wmo-raad Baarn naar www.wmoraadbaarn.nl.

Contactcommissie Lage Vuursche


Lage Vuursche is een klein dorp in een bosrijke omgeving op bijna 7 kilometer afstand van Baarn. De contactcommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van B&W over zaken die van belang zijn voor Lage Vuursche. De contactcommissie bestaat uit 7 leden. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen worden zij door de stemgerechtigden van dit district gekozen voor de periode van 4 jaar.

De contactcommissie vergadert regelmatig over zaken die de Lage Vuursche aangaan. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Informatie over vergaderdata, activiteiten en resultaten vindt u in de Vuursche Nieuwsbrief die huis-aan-huis in Lage Vuursche verspreid wordt en op de website www.cclv.nl.

Stichting Allochtonenraad Baarn


De allochtonenraad is samengesteld uit allochtone burgers van de gemeente Baarn. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over het gemeentelijk beleid als het gaat om de belangen van allochtonen in Baarn.

Contact

Stichting Allochtonenraad Baarn
Postbus 528
3740 AM Baarn

Ga voor meer informatie naar de website www.allochtonenraadbaarn.nl.

Stichting Seniorenraad Baarn


De Stichting Seniorenraad Baarn geeft sinds 1997 gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid aan het College van B&W als het gaat om de belangen van senioren in Baarn. Voor de verwezenlijking van haar doelstelling onderhoudt de seniorenraad contacten met allerlei instanties in Baarn, die zich op welke wijze dan ook bezighouden met de belangen van senioren.

De seniorenraad bestaat uit onafhankelijke leden en leden die door een ouderenbond zijn afgevaardigd, namelijk door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

De seniorenraad houdt vrijwel elke maand een openbare vergadering in dienstverleningscentrum De Leuning. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant en op de website www.seniorenraad-baarn.nl.

Cliëntenraad WSW regio Eemland


De Cliëntenraad WSW regio Eemland werkt met de verordening WSW van alle 6 gemeentes (waaronder Baarn) binnen het RWA, met als hoofdcontact de wethouder van de gemeente Amersfoort.

Contact

Uraniumweg 15
3812 RJ Amersfoort
E-mailadres: clientenraadwsw@gmail.com
Telefoonnummer: 06 400 577 69

Externe commissie bezwaarschriften


De externe commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie (als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Kort gezegd heeft de commissie de taak om het bestuur te adviseren over alle bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend, met uitzondering van zaken op het gebied van gemeentelijke belastingen en de rechtspositie van ambtenaren. De medewerkers van Juridische Zaken verzorgen het secretariaat van de gemeente. U kunt contact opnemen met de commissie via telefoonnummer 035 54 81 749.

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn


De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) heeft als doel het welzijn van mensen met een fysieke handicap in de gemeente te bevorderen. De SGB geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere het college van B&W over beleidsbepaling en -uitvoering voor gehandicaptenzaken. De SGB bestaat uit 7 tot 9 leden, waarvan een aantal ervaringsdeskundig is. De stichting maakt ook gebruik van de kennis van externe adviseurs. De SGB is het officiële adviesorgaan in het kader van de wettelijk verplichte Cliëntenparticipatie voor gemeenten.

De SGB heeft drie werkgroepen:

  • Werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Werkgroep Toegankelijkheid;
  • Werkgroep Vervoer.

Ga voor meer informatie naar de website www.sgbbaarn.nl.

Woonadviescommissie voor de woningbouw


De Woonadviescommissie (WAC) Baarn is één van de 300 plaatselijke en regionale commissies die in Nederland werkzaam zijn als woonconsumentenorganisatie. De WAC is een commissie die door het gemeentebestuur van Baarn is aangesteld.

De commissie heeft een adviserende taak bij het ontwerpen van nieuwe woningen en de renovatie en plannen voor de woonomgeving en utiliteitsgebouwen, waarbij aanpasbaar en duurzaam bouwen voorop staan.

Ga voor meer informatie naar de website www.wac-baarn.nl.