Ambtelijke organisatie

Bij de gemeente Baarn werken ongeveer 150 medewerkers, waarvan een deel parttime. De ambtelijke organisatie heeft als doel om de inwoners en het gemeentebestuur (de burgemeester en wethouders) van Baarn optimaal te bedienen. Dit doen we op een efficiënte, flexibele en transparante manier, zo dicht mogelijk bij de inwoners.

De gemeenteraad krijgt ondersteuning van de griffie. De griffie, met aan het hoofd de raadsgriffier, valt niet onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris, maar is direct verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Gedragscode

Ambtenaren zijn verplicht om bij hun indiensttreding voor het college van B&W een integriteitverklaring af te leggen en te ondertekenen. Ook heeft de gemeente Baarn een gedragscode waaraan ambtenaren en politieke ambtsdragers zich moeten houden.

De gedragscode geeft concrete gedragsregels voor een aantal onderwerpen, zoals het omgaan met gevoelige informatie, nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken en het ingaan op uitnodigingen, belangenverstrengelingen en meer. De gedragscode biedt hierbij houvast en helpt ambtenaren bij het afwegen van mogelijkheden en keuzen. De gedragscode laat zien waar de gemeente Baarn voor staat. Dat schept duidelijkheid binnen de organisatie en naar partijen waar de gemeente mee te maken heeft.

Op deze manier draagt de gedragscode bij aan het verder professionaliseren van de gemeentelijke organisatie. De gedragscode staat regelmatig op de agenda van werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Ook zal jaarlijks verslag gedaan worden aan het college over de resultaten van het integriteitbeleid. Zo wordt het bewustzijn ten aanzien van professioneel handelen vergroot en worden dilemma’s ten aanzien van integriteit bespreekbaar. De volledige gedragscode kunt u opvragen bij het gemeentehuis of downloaden onderaan deze pagina.

Organisatie

De gemeente heeft sinds 1 januari 2017 een nieuwe organisatiestructuur. Meer informatie hierover kunt u downloaden onderaan deze pagina.