Begroting

Met zorg vooruit

2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee het eerste jaar van het nieuwe college. In de begroting voor het komende jaar zijn dan ook geen nieuwe beleidsmatige keuzes of bezuinigingen opgenomen. De gemeente zet in op de bestaande speerpunten uit het collegeprogramma.

Meerjarenperspectief 2022-2025

Het is voor veel gemeenten, waaronder ook Baarn, een steeds grotere opgave om de baten en lasten in evenwicht te houden. De komende herijking van het gemeentefonds vanuit het Rijk zal voor Baarn nadelig uitvallen. Als we kijken over meerdere jaren, dan is onze doelstelling om voor ten minste de jaren 2022 en 2023 tot een sluitende begroting te komen. Een van de maatregelen hiervoor is een verhoging van de woonlasten met een indexatie van 1,5%.

COVID-19

Hoewel er nog veel onzekerheid is voor inwoners, verenigingen en bedrijven, zorgt de toenemende vaccinatiegraad inmiddels voor versoepelingen van maatregelen. Na een krimp vorig jaar, groeit de economie weer en het aantal werklozen en faillissementen blijft laag. Zo nodig wordt de coronasteun in 2022 voortgezet. Vanuit de gemeente werken we samen met diverse sectoren aan herstelplannen. Net als in 2020 hebben wij te maken met gederfde inkomsten en extra uitgaven. De tegemoet-komingen van het Rijk zijn voorlopig voldoende om deze lasten te dekken.

Onze prioriteiten: duurzaamheid, wonen en ondernemen in Baarn

Ook in 2022 gaan we met onze inwoners en ondernemers verder zoeken naar mogelijke locaties en randvoorwaarden voor grootschalige opwek van duurzame energie, bijvoorbeeld via zonneweides. Daarnaast stimuleren wij samen met o.a. Energiek Baarn onze inwoners en bedrijven om energie te besparen en kleinschalig zelf op te wekken. In 2022 worden de eerste wijkuitvoeringsplannen opgesteld om van het gas af te gaan.

In Baarn is, net als in de rest van Nederland, een grote behoefte aan betaalbare woningen. We liggen goed op koers met de bouw van 1.000 woningen voor 2030, niet alleen door het grote project de Baarnsche Zoom en plannen voor Baarn Centraal, maar ook door diverse kleinere nieuwbouwprojecten in het dorp, onder meer in de Ericastraat, Troelstralaan, Zandvoortweg en Kemphaanstraat.

Om ons centrum verder te verlevendigen, kijken wij samen met de ondernemers en pandeigenaren naar verschillende mogelijkheden. Speerpunten voor het komende jaar zijn: het vinden van creatieve oplossingen voor leegstaande winkels en het verbinden van de Baarnse toeristische parels met het dorpscentrum. Ook de verdere ontwikkelingen rond Paleis Soestdijk zullen nieuwe mogelijkheden bieden voor lokale ondernemers.

Speerpunten uit de begroting  

Dienstverlening en participatie

Steeds meer inwoners vinden de digitale weg naar de gemeente. Om onze online dienstverlening verder te verbeteren wordt de gemeentelijke website in 2022 vernieuwd. Ook de uitbreiding van participatiemogelijkheden staat het komende jaar op het programma; er wordt extra geld uitgetrokken voor nieuwe projecten waaronder een jongerenraad, een digitaal discussieplatform, een kinderburgemeester en een experiment met wijkbudgetten. 

Veiligheid

We gaan door met de extra inzet op het tegengaan van ondermijning, want we zien inmiddels goede resultaten. Daarnaast gaan in 2022 de BOA's van buurgemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest meer samenwerken.

Openbare ruimte

Het onderhoud van de wegen, riolering en groen is één van de belangrijkste taken van de gemeente.

In 2022 gaan we onder meer aan de slag met een grote renovatie van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. In de Eemstraat en Staatsliedenwijk wordt de riolering en de bestrating vernieuwd.

Vanuit het 'Bomenplan' gaan we ook in 2022 door met het planten van nieuwe bomen, daarbij wordt ook een deel van de gemeentelijke groenvakken gerenoveerd. Bij alle projecten en werkzaamheden kijken we naar mogelijkheden voor verduurzaming, klimaatadaptieve maatregelen en vergroting van de biodiversiteit.

Sociaal beleid, cultuur en onderwijs

Ook Baarn moet, net als andere gemeenten, goed de kosten voor de zorg in de gaten houden. Dat willen we doen door veel aandacht te besteden aan vitaliteit en preventie. Ons Lokaal Team kan zelf een deel van de zorgvragen opvangen en we werken aan betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor onze inwoners. 

Samen met onze cultuursector is een plan uitgewerkt om het aanbod kunst- en cultuur in Baarn te behouden én te versterken na de moeilijke tijd door corona. We vinden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om mee te doen aan culturele activiteiten; ook omdat dit helpt tegen eenzaamheid en bijdraagt aan de gezondheid. 

Voor onze schoolgaande jeugd is in 2022 extra geld beschikbaar om eventuele leerachterstanden door de coronamaatregelen in te lopen. Daarnaast werkt de gemeente aan een nieuw huisvestingsplan voor de scholen in Baarn, zodat zij de komende 16 jaar kunnen groeien.

De uiteenzetting van alle ambities, plannen en activiteiten vindt u terug in de begroting 2022, te downloaden onderaan deze pagina.