Begroting

In de Begroting 2019 werkt het college haar ambities uit om het beste voor Baarn te realiseren. Het college richt zich op een breed scala van inhoudelijke onderwerpen. Daarbij is er aandacht voor drie maatschappelijke opgaven: Duurzaam Baarn, Wonen in Baarn en Ondernemen en Recreëren in Baarn.

Met deze begroting legt het college een solide basis voor de toekomst. Zij geeft dan ook graag, samen met haar partners, uitvoering aan de ambities gericht op het beste voor Baarn.

Deze begroting is gebaseerd op de Perspectiefnota 2019

Deze Programmabegroting is opgesteld op basis van de Perspectiefnota 2019. Belangrijk uitgangspunt is een structureel sluitende Meerjarenbegroting. We hebben hierbij kritisch gekeken naar de verhouding tussen de financiële ruimte en onze ambities. De Begroting 2019 laat een meerjarig positief saldo zien.

Drie maatschappelijke opgaven

In de Programmabegroting werkt het college de ambities van drie maatschappelijke opgaven uit.

Duurzaam Baarn

De ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De energietransitie maakt hier onderdeel van uit. Om dit te realiseren, intensiveren wij ons ingezette beleid. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met de regio, de provincie, het Rijk en onze maatschappelijke partners, zoals Energiek Baarn en de deelnemers aan het Baarns Klimaatakkoord. Duurzaamheid komt terug op alle beleidsterreinen, waaronder mobiliteit, de inrichting van onze openbare ruimte, het rioolbeheer, onze gemeentelijke accommodaties en ons inkoopbeleid. We stellen een Klimaatbeleidsplan, een Duurzaamheidsagenda (met een jaarlijks uitvoeringsprogramma) en een regionaal energie transitieplan op met concrete doelen en maatregelen. Daarmee willen wij actief anticiperen op de klimaatveranderingen. Een belangrijke ambitie is de verduurzaming van onze woningvoorraad.

Wonen in Baarn

Ons college voert de Visie Wonen onverkort uit. De ambitie is om 1.000 woningen toe te voegen voor 2030. We willen voldoende en betaalbare woningen voor onze inwoners. Het accent ligt vanuit de Visie Wonen op het realiseren van sociale huurwoningen (30% van het woningbouwprogramma) en eengezinswoningen.

In 2019  voeren wij een woningmarktanalyse uit en herijken we de Visie Wonen. We kijken dan ook naar de mogelijkheden voor verplaatsing van bedrijven uit de woonkernen.

Ondernemen en recreëren in Baarn

Voor een vitale en veerkrachtige economie en werkgelegenheid zijn onze ondernemers onmisbaar. Uitgangspunt is de vastgestelde Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020. Bedrijfsleven en gemeente werken hierbij samen aan hun ambities.

Onze gemeente is rijk aan toeristische parels, zowel op het vlak van cultuur als natuur. We stellen een plan op waarbij we de samenhang vergroten tussen recreatie & toerisme, andere beleidsvelden en het citymarketingprogramma Vorstelijk Baarn. We leggen verbinding tussen economie, het levendige centrum, recreatie & toerisme, wonen, kunst & cultuur en evenementen. Ook zoeken we de samenwerking met de regio, maatschappelijke partners en ondernemers.

Met het actieplan Levendig Centrum gaan we samen aan de slag om, onder meer, leegstand in de winkelstraten actief tegen te gaan.

Sociaal Domein

Zelfredzaamheid van onze inwoners is een belangrijk uitgangspunt. Vanzelfsprekend bieden we zorg, hulp en ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan onze samenleving. Onze inzet is er op gericht dat, waar mogelijk, onze inwoners zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Wij werken samen met onze partners zoals adviesraden, klanten en zorgaanbieders. In 2019 voeren we het Actieplan Eenzaamheid Bestrijden uit.

De nota sociaal domein 'Samen in Baarn' loopt tot 2020. We evalueren deze in 2019 om de koers voor de komende jaren uit te zetten en het beleid zo nodig bij te stellen. Daarnaast evalueren we het beleid armoedebestrijding.

We streven er naar om advies en ondersteuning in het sociaal domein integraal in te richten. Onder andere het loket WZW (wonen, zorg en welzijn), het lokaal team en Pit Baarn krijgen gezamenlijk een plek in de integrale toegang.

Kwaliteit van de openbare ruimte

De kwaliteit van de buitenruimte en onze infrastructuur is van essentieel belang om toekomstbestendig te wonen, werken, ondernemen en recreëren in Baarn. We stellen nog dit jaar een Beeldkwaliteitsplan (BKP) op. Vooruitlopend hierop wordt € 1,5 miljoen gereserveerd voor achterstallig onderhoud aan wegen, groen en speelvoorzieningen, waaronder ook stoepen en fietspaden. Daarnaast trekken wij extra geld uit voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit.

Veiligheid

Samen met politie en inwoners zetten we ons in voor veiligheid in onze gemeente. De komende periode richten we ons op het verbeteren van de zichtbaarheid, benaderbaarheid en inzetbaarheid van de politie en onze BOA’s. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 besteden we onder meer aandacht aan het verhalen van de kosten van schade op de veroorzakers.

Dienstverlening

Dienstverlening ontwikkelt zich snel als gevolg van de digitalisering. In 2019 houden wij een groot deel van onze dienstverlening tegen het licht. We betrekken de inwoners zelf zoveel mogelijk hierbij. Dit doen we bijvoorbeeld door een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek.

Duurzaam financieel beleid

Uitgangspunt blijft dat we terughoudend zijn in het verhogen van de lokale heffingen. Zo zijn de onroerendezaakbelasting (OZB) en andere heffingen met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd.

De begroting is meerjarig sluitend. Dat wil zeggen dat we niet meer uitgeven dan er aan inkomsten binnenkomt. Vanuit onze 'spaarpot'  zetten we geld in voor achterstallig onderhoud.

Ook naar de toekomst toe is onze financiële positie positief. Het structurele saldo van baten en lasten is meerjarig sluitend. Daarmee voldoen we aan alle wet- en regelgeving. Wij blijven alert op toekomstige ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid.