Begroting

De begroting voor 2021 laat zien dat de gemeente Baarn doorgaat op de ingezette weg, met een stevige impuls voor het programma duurzaamheid. We realiseren de speerpunten uit het collegeprogramma en de perspectiefnota, waarbij we, gezien de risico's die op ons afkomen, onze financiële positie hebben versterkt. Ons doel is om in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en organisaties het wonen, werken en recreëren in Baarn aantrekkelijk te maken en te houden. Ondanks de onzekere tijd waarin we ons bevinden, kunnen we een sluitende begroting presenteren.

COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de gehele samenleving. Ook aan Baarn is het virus niet voorbijgegaan; velen zijn ziek geworden en er zijn doden te betreuren. Het openbare leven is lange tijd vrijwel geheel stilgevallen. Hoewel in de loop van afgelopen zomer het gewone leven met de nodige inperkingen weer langzaam op gang kwam, zullen de consequenties nog lang voelbaar zijn. Vooral de consequenties op het gebied van gezondheid en economie hebben nu de aandacht. De (economische) gevolgen zijn groot, onder andere voor culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, horeca en toerisme en veel ZZP-ers en andere bedrijven. De lockdown heeft niet alleen voor ondernemers en organisaties in de gemeente Baarn grote gevolgen, maar ook voor de inwoners. Bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid van zorg en werk. Door dit alles moeten wij als gemeente rekening houden met grote financiële risico's. Dit lichten wij uitgebreid toe in de begroting. Daarnaast hebben wij eenmalig een budget opgenomen voor het nemen van incidentele maatregelen om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en herstel te stimuleren.   

Ambities uit de Perspectiefnota 2021

De ambities voor komend jaar zijn in mei gepresenteerd in de Perspectiefnota 2021. Hoewel de financiële ruimte krap was, hebben wij toch geld weten vrij te maken voor activiteiten en projecten op het gebied van onder meer de speerpunten duurzaamheid, mobiliteit, participatie en dienstverlening.  De begroting 2021 is opgesteld volgens de kaders en uitgangspunten van de Perspectiefnota. In de begroting zijn voorstellen uitgewerkt om de financiële positie van Baarn structureel te versterken.

Drie maatschappelijke opgaven

De begroting wordt opgesteld vanuit de drie maatschappelijke opgaven die bepaald zijn in het coalitieakkoord: verbeterde duurzaamheid, woningbouw en aandacht voor ondernemen en toerisme. In de begroting leest u precies wat wij vanuit de verschillende beleidsgebieden ondernemen om deze opgaven in te vullen.

Duurzaamheid

Wij streven naar zoveel mogelijk klimaatneutraliteit in 2030, zoveel mogelijk in samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Het komende jaar krijgt het duurzaamheidsprogramma een impuls met diverse projecten, waaronder laadpalen voor e-bikes, verdere verduurzaming van (gemeentelijke) gebouwen en meer zonnepanelen op daken.

Wonen

Tot 2030 wordt gewerkt aan het realiseren van circa 1.000 nieuwe woningen in Baarn met voldoende variëteit in prijs en woonvorm. Het grootste gedeelte hiervan komt in de Baarnsche Zoom. Daarnaast wordt het komende jaar gewerkt aan plannen voor of realisatie van diverse bouwprojecten, waaronder De Loef, Ericastraat, Troelstralaan en Baarn Centraal.

Ondernemen en recreëren in Baarn

Verdere uitwerking van de plannen voor Soestdijk is het komende jaar een belangrijk onderwerp op de agenda. Daarnaast is er aandacht voor versterking van de lokale economie en verlevendiging van ons centrum, in samenwerking met ondernemers en maatschappelijk-culturele organisaties. Uitbreiding van het bedrijventerrein de Noordschil en verbetering van de toegankelijkheid met de voorbereiding voor een nieuwe rotonde bij de Baarnse Poort staat ook op de planning voor 2021.  

Sociaal Beleid

Het belangrijkste uitgangspunt van ons sociaal beleid is voorkomen van zware problematiek. Dit doen we onder meer door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten en vroegtijdige begeleiding. In 2021 wordt het succesvolle programma 'Een tegen eenzaamheid' voortgezet.

De culturele sector is hard geraakt door de coronacrisis. Het komende jaar werken we samen aan een herstelplan. Eind 2020 besluit de gemeenteraad over de nieuwe Nota Sociaal Domein, waarin speerpunten worden benoemd binnen de werkvelden vitaliteit, integrale toegang en Wmo/jeugd.  

Openbare ruimte

We werken aan het onderhoud en de beeldkwaliteit van onze openbare ruimte volgens ons integraal beheerplan en beeldkwaliteitsplan. Hiermee zorgen we voor samenhang en vermindering van overlast. Belangrijke onderwerpen in 2021 zijn onder meer: onderhoud van riolering, aanleg van snelle en veilige fietspaden en het planten van nieuwe bomen en aanleggen ecologische bermen. 

Nieuwe Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022. Komend jaar staat voor de gemeentelijke organisatie in het teken van de voorbereiding op de nieuwe manier van werken.

Veiligheid

We vinden het belangrijk dat we in Baarn veilig kunnen wonen en ondernemen. In het vastgestelde 'Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022', dat we samen met de gemeenten Bunschoten, Eemnes en Soest hebben opgesteld, is een aantal prioriteiten bepaald: aanpak van ondermijning, zorg en veiligheid, high impact crimes en jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Dienstverlening

In 2021 gaan we door met de verbetering van onze dienstverlening, zowel digitaal als persoonlijk. Om beter aan te sluiten op de behoeften, doen wij in 2021 onderzoek naar de manier waarop inwoners en ondernemers bij voorkeur hun zaken regelen.

Inwonerparticipatie

Na enkele mooie voorbeelden van inwonerparticipatie, waaronder de klankbordgroepen voor de plannen met Paleis Soestdijk, wordt 2021 benut voor het verder experimenteren met een aantal vormen van inwonerparticipatie. Vooral jongeren krijgen hierbij onze aandacht.

Beperkte lastenstijging

De gemeentelijke heffingen zijn voor 2021 alleen verhoogd met een inflatiecorrectie, met uitzondering van de afvalstoffenheffing. De verwerkingskosten voor restafval en GFT nemen het komende jaar, als gevolg van nieuwe aanbestedingen, sterk toe. Daarnaast is de vergoeding voor papier sterk gedaald. De toename van deze kosten wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, die het komende jaar fors zal stijgen.

De uiteenzetting van alle ambities, plannen en activiteiten vindt u terug in de begroting 2021, te downloaden onderaan deze pagina.