Beleidsstukken en nota's

 • Beleidsnota Kunst en Cultuur 2017-2020

 • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006

 • Bomenbeleidsplan 2013 - 2023

  Het Bomenbeleidsplan 2013-2023 bevat een richtinggevend kader voor het in stand houden, beschermen en versterken van het bomenbestand en de boomstructuren in de gemeente Baarn.

 • Bomenverordening gemeente Baarn 2016

  Bomen zijn beeldbepalend voor de gemeente Baarn. Om het groene karakter van de gemeente in stand te houden en te beschermen is de “Bomenverordening gemeente Baarn 2016” (BVO) op 17 februari 2016 in de raadsvergadering vastgesteld. In de BVO staan regels over wat wel en niet mag bij bomen.

  Bomenverordening gemeente Baarn 2016

 • Communicatienota 2019-2022

 • Economisch beleidsplan 'Baarn Werkt, Baarn Bloeit'

 • Gemeentelijk grondstoffenplan 2015-2025

 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen

 • Handhavingsbeleid

 • Integraal Huisvestingsplan 2010

 • Kernrandzonevisie Drakenburgergracht

  De “Kernrandzonevisie Drakenburgergracht” vervangt de gebiedsvisie uit 2006 en de aanvulling hierop uit 2009.

  Globaal wordt het plangebied om de noordzijde begrensd door de gemeentegrens, om de westzijde door de Oud Eemnesserweg en Dr. Albert Schweizerweg , landgoed Groeneveld aan de zuidzijde en heeft aan de oostkant een begrenzing bij de Escherrotonde, de Amsterdamsestraatweg en de Wakkerendijk. De kernrandzonevisie omvat het overgangsgebied tussen het bosrijke deel van de gemeente aan de zuidwestkant en het open landschap noordwestelijk van het plangebied.

  De kernrandzonevisie is naast een ruimtelijke visie ook een uitvoeringsinstrument. Enerzijds is geregeld waar en onder welke randvoorwaarden ontwikkelingen mogelijk zijn. Anderzijds regelt de kernrandzonevisie hoe en door wie de recreatieve, landschappelijke en natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd. De visie is een toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven.

  Belangrijk element in de visie is het vergroten van de recreatieve mogelijkheden door een “Rondje Drakenburgergracht” te verkrijgen voor de wandelaar.

 • Milieubeleidsplan 2012-2015

  In het plan geeft de gemeente haar visie op milieu, afval en klimaat voor de komende jaren.

 • Nota Antennebeleid Baarn 2005

  Mobiel telefoonverkeer maakt in Nederland de laatste jaren een ongekende groei door. Burgers en bedrijven hechten groot belang aan een ruime beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van mobiele telecommunicatie. Door de toenemende groei van deze technologie, neemt ook het aantal antenne-installaties toe. Om in de nabije toekomst een volledige dekking voor heel Nederland te krijgen, moeten ook in Baarn meer opstelpunten voor antennes komen.

 • Nota Aan huis verbonden activiteiten

  De Nota Aan huis gebonden activiteiten gaat over de regels voor aan huis verrichte werkzaamheden, bijvoorbeeld van beroepen als fysiotherapeut, huisarts, dierenarts, pedicure, makelaar, advocaat, accountant of notaris. Maar ook meer bedrijfsmatige beroepen aan huis, zoals schoonheidssalons, advies- en servicebureaus en en kleine winkeltjes.

 • Nota aanpak permanente bewoning recreatiewoningen

 • Nota Bodembeheer en Bodenkwaliteitskaart

  Voor vragen over de bodemkwaliteitskaart en/of de Nota bodembeheer neemt u contact met ons op. 

 • Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn

  Wie in Nederland iets wil bouwen of verbouwen van enig formaat, heeft daarvoor vaak een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Dit is bepaald in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  Burgemeester en wethouders moeten die omgevingsvergunning verlenen wanneer het bouwwerk voldoet aan: het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en de bouwverordening.

  Bij de beoordeling aan redelijke eisen van welstand wordt het ontwerp van een bouwwerk getoetst aan de visuele kwaliteit. Het uiterlijk van het bouwwerk wordt op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving beoordeeld. Het algemeen belang is daarmee gediend, want de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk onderdeel hoe een straat, wijk of dorp wordt beleefd.

  De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn bestaat uit 3 delen, te weten:

  1. Inleiding;
  2. Inspiratie
  3. Toetsingskader.

  Het zwaartepunt ligt bij het tweede gedeelte, Inspiratie, waar per deelgebied de waardevolle karakteristieken zijn weergegeven en aandachtspunten en ambities zijn beschreven. Hiermee wordt de initiatiefnemer al bij het begin van het ontwerpproces van belangrijke informatie voorzien om te komen tot een passend ontwerp.

  Het toetsingskader is bedoeld voor de toetsing van een bouwplan achteraf, als het bouwplan op tekening staat. Het geeft, kort gezegd, duidelijkheid over de welstandscriteria en richtlijnen die worden gehanteerd bij het beoordelen van de visuele kwaliteit van een bouwplan.

 • Recreatiebeleid gemeente Baarn 2009-2013

 • Samen in Baarn - Beleidsnota zorg, welzijn en onderwijs 2017-2020

 • Samen sporten in Baarn - Nota sport- en beweegbeleid 2017-2020

  Op 14 december 2016 heeft de gemeenteraad de nota Samen sporten in Baarn: nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020 vastgesteld. De raad besloot tot een wijziging, namelijk dat de onderdelen “Ongebonden sporten op Sportpark Ter Eem” en de “Investeringssubsidie niet-gemeentelijke sportaccommodaties” vervallen. Het bijbehorende budget komt ten goede aan het totale sportbudget.

 • Speelruimteplan

 • Toekomstvisie en Structuurvisie Baarn in 2030

 • Uitvoeringsbeleid Bomenverordening gemeente Baarn 2016

  In het uitvoeringsbeleid staat vermeld hoe het college handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders in de “Bomenverordening gemeente Baarn 2016”. Het uitvoeringsbeleid bevat een beoordelingsbeleid voor het beslissen op aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.

  Uitvoeringsbeleid Bomenverordening gemeente Baarn 2016

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017

  De aanleg en het in stand houden van de riolering is een gemeentelijke taak die als
  gemeentelijke zorgplicht is vastgelegd in de Wet Milieubeheer (Wm). Per 1 januari 2008 zijn de
  gemeentelijke taken uitgebreid met zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig
  hemelwater en grondwater. Hierdoor is het traditionele taakveld van de rioleringszorg binnen de
  gemeente veranderd in een verbreed pakket van watertaken. 

 • Visie Wonen