Kernrandzonevisie Drakenburgergracht

De “Kernrandzonevisie Drakenburgergracht” vervangt de gebiedsvisie uit 2006 en de aanvulling hierop uit 2009.

Globaal wordt het plangebied om de noordzijde begrensd door de gemeentegrens, om de westzijde door de Oud Eemnesserweg en Dr. Albert Schweizerweg , landgoed Groeneveld aan de zuidzijde en heeft aan de oostkant een begrenzing bij de Escherrotonde, de Amsterdamsestraatweg en de Wakkerendijk. De kernrandzonevisie omvat het overgangsgebied tussen het bosrijke deel van de gemeente aan de zuidwestkant en het open landschap noordwestelijk van het plangebied.

De kernrandzonevisie is naast een ruimtelijke visie ook een uitvoeringsinstrument. Enerzijds is geregeld waar en onder welke randvoorwaarden ontwikkelingen mogelijk zijn. Anderzijds regelt de kernrandzonevisie hoe en door wie de recreatieve, landschappelijke en natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd. De visie is een toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven.

Belangrijk element in de visie is het vergroten van de recreatieve mogelijkheden door een “Rondje Drakenburgergracht” te verkrijgen voor de wandelaar.