Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn

Wie in Nederland iets wil bouwen of verbouwen van enig formaat, heeft daarvoor vaak een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Dit is bepaald in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Burgemeester en wethouders moeten die omgevingsvergunning verlenen wanneer het bouwwerk voldoet aan: het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en de bouwverordening.

Bij de beoordeling aan redelijke eisen van welstand wordt het ontwerp van een bouwwerk getoetst aan de visuele kwaliteit. Het uiterlijk van het bouwwerk wordt op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving beoordeeld. Het algemeen belang is daarmee gediend, want de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk onderdeel hoe een straat, wijk of dorp wordt beleefd.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn bestaat uit 3 delen, te weten:

  1. Inleiding;
  2. Inspiratie
  3. Toetsingskader.

Het zwaartepunt ligt bij het tweede gedeelte, Inspiratie, waar per deelgebied de waardevolle karakteristieken zijn weergegeven en aandachtspunten en ambities zijn beschreven. Hiermee wordt de initiatiefnemer al bij het begin van het ontwerpproces van belangrijke informatie voorzien om te komen tot een passend ontwerp.

Het toetsingskader is bedoeld voor de toetsing van een bouwplan achteraf, als het bouwplan op tekening staat. Het geeft, kort gezegd, duidelijkheid over de welstandscriteria en richtlijnen die worden gehanteerd bij het beoordelen van de visuele kwaliteit van een bouwplan.

Te downloaden: