Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017

De aanleg en het in stand houden van de riolering is een gemeentelijke taak die als
gemeentelijke zorgplicht is vastgelegd in de Wet Milieubeheer (Wm). Per 1 januari 2008 zijn de
gemeentelijke taken uitgebreid met zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig
hemelwater en grondwater. Hierdoor is het traditionele taakveld van de rioleringszorg binnen de
gemeente veranderd in een verbreed pakket van watertaken.