Invloed uitoefenen

U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Daarnaast wil het gemeentebestuur graag weten wat er leeft onder de bevolking. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden die u heeft.

Uw mogelijkheden

Meedenken over oplossingen


De gemeente kan u vragen om mee te denken over het ontwikkelen van plannen en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. U kunt dan samen met de gemeente, bewoners en/of belanghebbenden nadenken en via gedachtenuitwisseling en samenwerking tot een plan of oplossing te komen.

Speekuur burgemeester of wethouder


Elke vrijdag (behalve op feestdagen) hebben leden van het college van B&W van Baarn een spreekuur. Wilt u vragen, ideeën, wensen of opmerkingen voorleggen aan één van de wethouders of aan de burgemeester? Dan kunt u terecht op dit wekelijkse collegespreekuur. Lees meer op de pagina Spreekuur.

Bezwaar maken


Wettelijk is geregeld tegen welke besluiten van de gemeente u bezwaar kunt maken. Bijvoorbeeld tegen verleende vergunningen, zoals omgevings- of horecavergunningen. Als u een besluit van de gemeente ontvangt of een besluit wordt gepubliceerd in het Baarns Weekblad of de Baarnsche Courant, dan staat daarbij vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken. Lees ook de pagina Bezwaar maken.

Reageren op een plan


Als de richting van het beleid grotendeels duidelijk is, kan de gemeente dit aan u voorleggen. Het bestuur wil dan weten in hoeverre het voorgestelde beleid wordt gesteund. Vaak gaat het om een concrete vraag of een concreet voorstel. De gemeente verwerkt de reacties en weegt deze mee in de uiteindelijke besluitvorming.

Mening geven en vragen stellen


U kunt over onderwerpen die op de raadsagenda staan uw mening geven en vragen stellen tijdens de vergaderingen van Informatie in de Raad en ook inspreken tijdens Debat in de Raad. Kijk voor meer informatie op de pagina Hoe werkt de gemeenteraad? of neem contact op met de raadsgriffier.

Burgerinitiatief starten


Met een burgerinitiatief kunt u eigen voorstellen of onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.
Uw burgerinitiatief moet wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Minstens 50 mensen, die zelf ook recht hebben op het burgerinitiatief, moeten dit initiatief ondertekenen.
  • Het moet gaan om een onderwerp dat een meerwaarde heeft voor de Baarnse gemeenschap.
  • Er mag er in de afgelopen 4 jaar geen besluit over genomen zijn.

Als het burgerinitiatief aan de eisen voldoet, is de gemeenteraad verplicht om het onderwerp op de raadsagenda te plaatsen.

Wilt u gebruik maken van het burgerinitiatief, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Zij kan u meer vertellen over het burgerinitiatief, bijvoorbeeld over de eisen waar het initiatief aan moet voldoen.

Inspraak: een zienswijze indienen


Bij officiële inspraakprocedures, zoals bij bestemmingsplannen, is vastgelegd wie er wanneer een zienswijze kan indienen. De procedures worden gepubliceerd op de website, in het Baarns Weekblad en in de Baarnsche Courant. Bij de publicaties staat vermeld of en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Raadsfracties benaderen


U kunt altijd zelf rechtstreeks de fracties in de gemeenteraad benaderen met uw vraag. De raadsleden bekijken of zij u verder kunnen helpen.

Andere manieren van invloed uitoefenen


De gemeente organiseert naast bovengenoemde inspraakmogelijkheden ook andere momenten om de mening van inwoners te horen, zoals:

  • De halfjaarlijkse welkomstavond voor nieuwe inwoners van Baarn.
  • Informatie- en inloopavonden: regelmatig georganiseerde bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Wij informeren u hierover via brieven, publicaties in de krant of de website.
  • De servicelijn (telefoon 035 54 81 888): via deze lijn kunt u al uw meldingen inspreken over de openbare ruimte, overhangend groen etc. De lijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.
  • De kwaliteitsmeter: een tweejaarlijkse enquête onder een representatieve groep volwassenen in Baarn over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

De gemeenteraad organiseert sinds begin 2018 ook een aantal keren per jaar zogenoemde Raad op Pad bijeenkomsten. U vindt de onderwerpen bij de raadsinformatiepagina of neem contact met de griffie.