Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  325020 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit op bezwaarschrift niet verwijderen persoonsgegevens (AVG)

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
  2. Het advies van de bezwaarcommissie om het bestreden besluit niet te veranderen over te nemen;
  3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 19 april 2021 besloot het college om een verzoek tot het wissen van persoonsgegevens die de gemeente Baarn verwerkt, niet in behandeling te nemen. Het college kon de identiteit van de verzoeker niet goed vaststellen.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten om het besluit niet te veranderen. Het verzoek om de persoonsgegevens te wissen kon terecht buiten behandeling worden gesteld, omdat de identiteit van verzoeker onvoldoende kon worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  325248 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Collegevoorstel Centraalstembureau en Hoofdstembureau Gemeenteraadsverkiezingen

  Beslispunten

  1. Heer T.G.W. Jansma (lid) te benoemen tot lid en plaatsvervangend voorzitter van het hoofd/centraal stembureau.

  2. De ambtenaren J. van Dodewaard, M.A. Hofman-Zinken, M.W.I. Rieu en A.R. Tensen te benoemen tot leden van het hoofd/centraal stembureau.

  3. De ambtenaren F.J.M.B. van Golen, P.M. van Tricht, A. van Zijst en T.J.B. Seleski, medewerkers van de gemeente Baarn te benoemen tot plaatsvervangende leden van het hoofd/centraal stembureau.

  4. Allen voor de periode van heden 28 september 2021 tot en met 31 december 2025.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de nieuwe raadsperiode 2022 tot en met 2025 is het noodzakelijk de samenstelling van het hoofd/centraal stembureau opnieuw vast te stellen. De samenstelling van dit bureau moet volgens de Kieswet uit 5 leden bestaan. De burgemeester is ambtshalve voorzitter.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  323034 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2022

  Beslispunten

  1.Vaststellen van het subsidieplafond voor de Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2022 op € 363.000, onder te verdelen in een subsidieplafond voor de stichtingen Seste en SKAB van € 298.000 en een subsidieplafond voor de zeven andere sportverenigingen van € 65.000.

  2.Verlenen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2022 van:

  •€ 183.554 aan Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)

  •€ 114.446 aan Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)

  •€ 18.365 aan Baarnse Lawn Tennis Club

  •€ 15.740 aan Baarnse Tennis Vereniging De Geeren

  •€ 11.994 aan Baarnse Watersportvereniging De Eem

  •€ 7.255 aan Tennisvereniging Phonosmash

  3.Vaststellen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2022 van:

  •€ 4.642 aan Schietvereniging Baarn en omstreken

  •€ 4.464 aan Fietscrossclub The Wheely's

  •€ 2.540 aan Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan

  4. De subsidies worden verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2022 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  5. Instemmen met verzending van de bijgevoegde beschikkingen

  6. Instemmen met verzending van bijgevoegd persbericht

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners, omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te (gaan) sporten. De gemeente verdeelt in 2022 een subsidiebedrag van € 363.000 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  286238 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag 2022 - Theater de Speeldoos

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verlenen van de structurele subsidie voor 2022 ad EUR 454.804.
  2. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie voor 2022 ad EUR 5.000.

  Samenvatting voor de inwoner

  Theater de Speeldoos ontvangt structureel subsidie van gemeente Baarn. Op deze manier kan De Speeldoos professionele voorstellingen en films programmeren voor de inwoners van Baarn. Daarbij maakt de subsidie het mogelijk dat De Speeldoos tegen een gereduceerd tarief culturele en maatschappelijke organisaties uit Baarn de mogelijkheid biedt ruimtes te huren. Deze ruimten worden veelal gebruikt voor repetities, cursussen, optredens, concerten en exposities.

  Daarnaast vraagt De Speeldoos een incidentele subsidie aan om een aantal culturele evenementen te organiseren in 2022.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  298978 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022

  Beslispunten

  Vaststellen van de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aanbod van peuteropvang voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor een aanbod van Voorschoolse Educatie voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Jaarlijks wordt daarvoor een subsidieregeling opgesteld. Het voorstel is om de geactualiseerde subsidieregeling vast te stellen, op basis waarvan kinderopvangorganisaties subsidie aan kunnen vragen voor 2022.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  319799 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kinderopvang Baarn 2020

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de vaststellingsbrief voor de subsidie van 2020 voor de peuteropvang en voorschoolse educatie Kinderopvang Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De kinderopvangorganisatie Kinderopvang Baarn (nu Kinderopvang Wonderland) heeft van de gemeente in 2020 subsidie ontvangen voor het verzorgen van peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) aan kinderen in peuteropvanggroep bij basisschool De Uitkijck, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit de verantwoording van de subsidiegelden blijkt, dat Kinderopvang Baarn deze goed heeft besteed, maar dit aan minder kinderen heeft kunnen aanbieden dan was verwacht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  325163 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanvraag subsidieverhoging Alltogether festival

  Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de organisatie van het Alltogether festival.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Alltogether festival is een bekend festival in Baarn en omstreken en wordt al 19 jaar georganiseerd. Het festival heeft een begroting van omstreeks EUR 50.000 om het evenement mogelijk te maken, en wordt aangestuurd vanuit vrijwilligers met een driekoppig bestuur. Inkomsten komen vanuit sponsoring, horeca opbrengsten en giften. Daarbij ontvangen zij jaarlijks subsidie van gemeente Baarn van ruim EUR 5.000. Echter, dit bedrag is laag ten opzichte van de totale evenementenkosten. De organisatie heeft verzocht een subsidieverhoging van 100% in te stellen.

  Het college begrijpt het verzoek, maar ziet geen mogelijkheden de subsidie te verhogen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  325731 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen Cultuurplatform VVD

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie Baarn, over het Cultuurplatform Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college B&W heeft schriftelijke vragen ontvangen vanuit de VVD fractie Baarn over het Cultuurplatform in Baarn. In dit voorstel wordt de beantwoording van deze vragen voorgelegd aan het College B&W.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  277207 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Update diversen afval

  Beslispunten

  1. De raad middels bijgaande brief te informeren over 1) de resultaten van de aanpak afvalbijplaatsingen rond verzamelcontainers, 2) de voortgang van het project collectieve inzameling bedrijfsafval centrum en 3) de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant van RMN naar aanleiding van het tekort op de jaarrekening 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de raad een informatiebrief te sturen over drie onderwerpen binnen het afvaldossier, namelijk:

  1. de resultaten van een project dat afgelopen voorjaar is afgerond waarin op drie locaties maatregelen zijn genomen om afval naast ondergrondse containers te verminderen;
  2. de voortgang van een project dat dit jaar is gestart waarin een door de gemeente gefinancierde projectleider in samenwerking met de ondernemersvereniging van centrumondernemers onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een vorm van collectieve inzameling van bedrijfsafval in de Laanstraat en omgeving in te voeren;
  3. de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  316113 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Toekomst Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

  Beslispunten

  1. De overeenkomst Inzamelen Grof Huishoudelijk Afval, zoals overeengekomen in december 2011 tussen de gemeente Baarn en Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk, op te zeggen per 1 januari 2022.
  2. Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk vooralsnog te behouden als aangewezen inzamelaar van textiel en vooralsnog niet deel te nemen aan de aanbesteding voor textiel van Afvalverwijdering Utrecht. 
  3. De haalvoorziening voor grof huishoudelijk afval vanaf 1 januari 2022 in principe te beleggen bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  4. De 1e Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
  5. In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de overeenkomst voor inzamelen van grof huishoudelijk afval tussen de gemeente en Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk (KCB) op te zeggen. Het KCB ontvangt sinds jaar en dag een vergoeding van de gemeente, maar vanwege de hoogte van de vergoeding zou een aanbesteding uitgevoerd moeten worden. Ook heeft het college besloten het aan huis inzamelen van grofvuil vanaf komend kalenderjaar in principe door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) uit te laten voeren. Dit is namelijk een basistaak van RMN.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  325698 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar WOB-verzoek Fietsvrienden Pijnenburg

  Beslispunten

  1. Het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
  2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  3. Het besluit deels te herzien door diverse e-mailberichten alsnog openbaar te maken.
  4. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 18 april 2021 besloot het college om deels in het stemmen met het verzoek om met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (verder: de Wob) documenten openbaar te maken over een zestal onderwerpen met betrekking tot het beheer en onderhoud van fietspaden door de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland en het Goois Natuurreservaat en over de paden over de Stulpselaan en de Emilialaan/Buurtlaan.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaar richt zich op het openbaar maken van een aantal mailwisselingen. Na positief advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Baarn heeft het college besloten ook de gevraagde documenten te verstrekken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  325280 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Collegebesluit anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie Toeslagen

  Beslispunten

  1. De gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagenpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

  2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

  3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen en als het gaat om een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

  4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking van het besluit en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

  5.De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het is voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire van belang de nieuwe (frisse) start te maken die ze verdienen. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. Gemeente Baarn zet zich in om een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan. Daarom gaat de gemeente vooruitlopend op de wet al schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  323067 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer M. Visch als toezichthouder

  Beslispunten

  1. De heer M. Visch met ingang van 21 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als toezichthouder ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht voor respectievelijk de:
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Alcoholwet;
  • Wet economische delicten;
  • Visserijwet;
  • Binnenvaartreglement;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wet bodembescherming;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

  Samenvatting voor de inwoner

  Recentelijk hebben de gemeente Baarn en Soest een samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van een intensievere samenwerking tussen de Buitengewoon Opsporingsambtenaren in domein 2. Hierdoor kunnen beide gemeenten elkaars groene Boa's aanstellen als gemeentelijk toezichthouder en laten samenwerken op wenselijke (piek)momenten in- en rondom het buitengebied.

  Per 21 september 2021 zal de heer M. Visch aangesteld worden als (extern) gemeentelijk-toezichthouder- en Buitengewoon Opsporingsambtenaar binnen het team toezicht & handhaving van de afdeling ontwikkeling ruimte & omgeving voor onbepaalde tijd.

  Omdat solistisch optreden niet altijd wenselijk is in de buitengebieden is het noodzakelijk in het kader van veiligheid en samenwerking, dat burgemeester en wethouders hebben besloten om de heer M. Visch met ingang van 21 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Alcoholwet;
  • Wet economische delicten;
  • Visserijwet;
  • Binnenvaartreglement;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wet bodembescherming;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  306236 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Beslispunten

  1. de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Baarn te verlengen tot 1 oktober 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft op 6 april 2021 de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen financiële problemen hebben te ondersteunen. Met dit voorstel worden de beleidsregels TONK verlengd tot 1 oktober 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  320789 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  The Tiny Experience Series

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het voorstel van Kranendonk Experience Company om als één van de launching partners deel te nemen in de ontwikkeling van de eerste serie tiny experiences.
  2. Akkoord te gaan om met de financiering van de The Tiny Experiences voor het deel van de gemeente vanuit de gemeentelijke bijdrage aan de Gouden Driehoek.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het voorstel betreft een aanbod van Kranendonk Experience Company om met een korting van 50% voor de gemeente Baarn vier concepten voor kleine en betaalbare attracties (Tiny Experience) te ontwerpen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  323430 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit op bezwaarschrift inzake Planschadebesluit Drakenburgerweg 27

  Beslispunten

  1. Het bezwaar van 15 maart 2021 gericht tegen het besluit van 23 februari 2021 om geen planschadevergoeding toe te kennen, ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bezwaar van 15 maart 2021 gegrond te verklaren;
  3. Het besluit van 23 februari 2021 te herzien, in die zin dat de motivering van het besluit wordt aangevuld middels de uitkomsten van een aanvullend onderzoek door TOG Nederland van 6 september. En conform het advies van TOG Nederland de verzoeker om planschadevergoeding geen planschadevergoeding toe te kennen;
  4. De proceskosten te vergoeden aan bezwaarmaker van €1.068,-;
  5. Bezwaarmaker te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college herziet het besluit van 23 februari 2021, waarin het besluit om een verzoeker planschadevergoeding geen planschadevergoeding toe te kennen.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het besluit te herzien voor zover het betrekking heeft op de toepassing en motivering van de peildatum die geldt voor het antwoord op de vraag of ten gevolge van een besluit schade is geleden. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  307061 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek huur gemeentegrond bij De Jol

  Beslispunten

  Niet in te stemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij De Jol.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een bewoner aan De Jol vraagt de gemeente om huur van een stuk gemeentegrond bij de woning. De bewoner wil de gemeentegrond gebruiken als eigen parkeerplaats.

  De gemeente heeft bezwaren tegen verhuur van de gevraagde gemeentegrond als parkeerplaats. Als deze gemeentegrond wordt ingericht als parkeerplaats verdwijnt er een gedeelte van het gemeentelijk plantsoen. De gemeente wil zoveel mogelijk groen in de wijk behouden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  320231 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst Stichting Welzijn Baarn

  Beslispunten

  In te stemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Stichting Welzijn Baarn, voor gemeentelijke ruimten aan de Eemnesserweg 15 en 17 en Oranjestraat 8 en 8A, voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2023.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Welzijn Baarn huurt ruimten van de gemeente aan de Eemnesserweg 15 en 17 en de Oranjestraat 8 en 8A.

  De huurovereenkomst met de Stichting Welzijn Baarn wordt met ingang van 1 oktober 2021 verlengd tot 1 oktober 2023.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  322835 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop of huur gemeentegrond bij Madelieflaan

  Beslispunten

  1. Niet in te stemmen met het verzoek tot koop van gemeentegrond bij de Madelieflaan.
  2. In te stemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij de Madelieflaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een eigenaar van een garage aan de Madelieflaan vraagt de gemeente om koop of huur van gemeentegrond bij de garage. De gemeente heeft bezwaar tegen verkoop van de grond. Er is wel de mogelijkheid om de gemeentegrond te huren als groenstrook.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  323399 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Borgstelling voor lening Baarnse Lawn Tennis Club

  Beslispunten

  1.Op basis van de rapportage van de Stichting Waarborgfonds Sport (Bijlage 1)

  a) borg staan voor 50 procent van een geldlening van de Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC) ad € 120.000 bij een nog nader te kiezen kredietverstrekker; of

  b) borg staan voor 100 procent van een geldlening van € 120.000 van de BLTC bij de Waterschapsbank, tegen een achterborgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport jegens de Gemeente Baarn ad € 60.000 euro.

  2.Instemmen met verzending van bijgaande brief (bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente staat borg voor de helft van een lening van € 120.000 van de Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC) voor de aanleg van twee padelbanen. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat borg voor de andere helft van de lening. SWS heeft de financiële positie van de BLTC onderzocht en ook de financiële haalbaarheid van de aanleg van de padelbanen. Hierover oordeelt SWS positief.

  De gemeente heeft in de afgelopen jaren al vaker samen met SWS borg gestaan voor leningen van sportclubs die investeren in hun accommodatie.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 14 september 2021 (inclusief na 1 week)

  Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 14 september 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  317622 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Troelstralaan

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  2. In te stemmen met de zienswijzennota;
  3. De raad voor te stellen:
  • het bestemmingsplan "Troelstralaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0094-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  • het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  • het beeldkwaliteitsplan "Troelstralaan" (d.d. mei 2021) vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 39 woningen mogelijk te maken. Hiervoor heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het college besluit een anterieure overeenkomst met Eemland Wonen aan te gaan en de raad voor te stellen om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318052 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
  3. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  4. In te stemmen met de RIB en deze naar de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sherpa en Amerpoort hebben een visie ontwikkeld met een ruimtelijke vertaling die ziet op de langere termijn. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig om op toekomstige ontwikkelingen in de zorg te kunnen anticiperen en te voorkomen dat voor elk bouwplan een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.

  Op 27 november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen. Tevens heeft de raad besloten om een voorontwerp bestemmingsplan voor te bereiden dat in de uitbreidingsbehoefte van beide zorginstellingen voorziet.

  Op 27 januari 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegen. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken.

  Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318220 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Ericastraat 16-18

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen.

  Aan de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0095-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 28 woningen mogelijk te maken. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop één zienswijze is ingediend. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" ongewijzigd vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318314 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Prinses Irenelaan /Prinses Marielaan

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Prinses Irenelaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0090-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Prinses Irenelaan / Prinses Marielaan en in te stemmen met het ruimtelijk kader hiervoor. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat vanaf vrijdag 30 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is niet aangepast.

  Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en ter visie te leggen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318413 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (pijlers, strategie en agendering uitwerking) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid.
  2. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort door te vertalen in het eigen lokale omgevingsbeleid.
  3. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld met partners op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan prioritering, integraliteit, planning, financiële dekking en inhoud, en de raad hierover te informeren en waar nodig najaar 2022 aanvullende voorstellen voor te leggen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De impact van de verwachte woningbouwopgave in de ons omliggende regio’s Metropoolregio Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Arnhem-Nijmegen/Foodvalley geeft, gezien de daarin centraal gelegen de Regio Amersfoort, aanleiding tot het zoeken van partnerschap met Rijk en provincies. Deze opgave vraagt om een bijstelling van de koers ten opzichte van de al geplande opgave tot 2030. Alleen door samen te werken en gezamenlijke gewogen keuzes te maken en investeringen af te stemmen en te bundelen kunnen we de grote woonopgave in de regio realiseren.

  Het doel is om de groei voor wonen en werken op een goede manier mogelijk maken en tegelijkertijd de landschappelijke waarden en samenhang van onze Regio te versterken.

  Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (en in afstemming met provincie Gelderland) streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) werken daarom nauw samen aan een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 om op basis hiervan afspraken te maken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid, het meegroeien van groen (natuur, recreatie, landbouw) en de inpassing van de energieopgaven uit de Regionale Energie Strategie. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318578 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Zandvoortweg 140

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van het plan voor het realiseren van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een nieuw plan ontwikkelt voor de realisatie van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140. In het verleden heeft de raad een positief principebesluit genomen op een voorgenomen herontwikkeling van dit terrein. Omdat dit reeds enige tijd geleden is, en het nieuwe plan gewijzigd is in omvang wordt dit gewijzigde principeverzoek aan de raad voorgelegd.

  De raad wordt gevraagd in principe in te stemmen met deze ontwikkeling.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  317855 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanwijzing Streekomroep Eemland 1

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Stichting Streekomroep Eemland 1, voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor een nieuwe periode van vijf jaar.
  2. De bijgevoegde brief aan het Commissariaat voor de Media vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vraagt de gemeenteraad om een advies waarin de raad aangeeft of Streekomroep Eemland 1 voldoet aan de eisen uit artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet 2008. Mede op basis van dit advies verstrekt het CvdM de gunning voor de komende vijf jaar aan Streekomroep Eemland 1 (fusie tussen RTV Baarn en de lokale omroepen Radio Soest, LOS Bunschoten/Spakenburg, EVA Amersfoort/Leusden). Stichting Streekomroep Eemland 1 heeft op 17 maart jl. het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van zendtijd, als de huidige periode afloopt. Zie Bijlage 1 en 1a.

  Het college heeft besloten een positief advies aan de gemeenteraad voor te leggen, omdat Stichting Streekomroep Eemland 1 aan de eisen voldoet.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  319767 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
  2. het Meerjarig Investeringsplan (MIP) vast te stellen;
  3. de mutaties in de algemene reserve ter dekking van de incidentele lasten, zoals opgenomen in de financiële begroting, vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Elk jaar vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting 2022 door de gemeenteraad heeft het college autorisatie om het beleid als opgenomen in de begroting uit te voeren.

  Met dit besluit heeft het college van B&W het maakproces van de begroting afgerond en beidt het de begroting aan de gemeenteraad met het voorstel om de begroting vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  318909 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

  Beslispunten

  Aan de raad voorstellen:

  1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen.
  2. Het bestuur van de RUD door middel van bijgaande brief informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  In deze ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTH-zaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  312704 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Nota uitbreiding Lokaal Team Baarn

  Beslispunten

  Aan de raad voorstellen om:

  1. Een budget van €175.200 per jaar vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het lokaal team met 2 fte.
  2. Het budget te dekken door het verhogen van de taakstelling van het sociaal domein in 2022 met € 88.000 en vanaf 2023 met € 175.200.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college vraagt aan de raad om in te stemmen met het uitbreiden van de formatie van het Lokaal Team met 2 vaste fte's. 1 fte om de alsmaar toegenomen werkdruk op te vangen en 1 fte om als Lokaal Team weer meer zelf begeleiding aan inwoners te bieden, zodat er minder dure zorg hoeft te worden ingekocht.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 7 september 2021 (inclusief openbaar na 1 week)

  Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 7 september 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  279355 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de activiteiten die voortvloeien uit de drie pijlers om te komen tot het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel.
  2. In te stemmen met het versturen van bijgaand raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Door actieve signalering van mensenhandel, het toewijzen van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en gemeentelijke beleid voldoet de gemeente aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Hiermee pakt de gemeente mensenhandel zo effectief mogelijk aan.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  295709 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidscijfers eerste helft 2021

  Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het veiligheidsbeeld van het eerste halfjaar van 2021. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over het eerste half jaar van 2021. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  295846 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Orange the World 2021

  Beslispunten

  1. Van 25 november 2020 tot en met 10 december 2020 aandacht te besteden aan de campagne Orange the World via de (social) media van de gemeente.
  2. In bovenstaande periode door het college Orange Pins te dragen.
  3. In te stemmen met het versturen van de antwoordbrief per email aan UN Women Nederland en cc gemeenteraad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Van 25 november tot en met 10 december zal de gemeente aandacht besteden aan de Orange the World campagne, tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd. In deze periode zal onder meer via de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan de campagne.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  297228 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst BOA's domein I BES

  Beslispunten

  1. De samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon opsporingsambtenaren domein I tussen de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest aan te gaan

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest zodat de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) incidenteel ingezet kunnen worden op elkaars grondgebied.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  279877 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom met W&F Investments en overgaan tot het ondertekenen ervan.

  Samenvatting voor de inwoner

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de verdere plan-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling over te laten aan een marktpartij. Dit maakt dat de samenwerkingsovereenkomst met mede-grondeigenaar W&F Investments uit 2010 aangepast moet worden. Die overeenkomst ging er nog vanuit dat de gemeente en W&F de gebiedsontwikkeling in eigen hand zouden houden. Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de overeenkomst. Het ondertekenen van een overeenkomst is wettelijk de bevoegdheid van de burgemeester, na een besluit van het college. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  310620 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst 2022 van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verstrekt namens de gemeente Baarn duurzaamheidsleningen en startersleningen aan inwoners. De standaardovereenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  315278 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Belastingsamenwerking met Eemnes

  Beslispunten

  1.      het voorgenomen besluit te nemen per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

  2.      wensen en bedenkingen op te halen bij de gemeenteraad ten aanzien van het voorgenomen besluit per 1-1-2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

  3.      na het ophalen van wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad het overleg op te starten ten aanzien van de personele consequenties aangaande het voornemen van het college per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht om de belastingtaken uit te gaan voeren. De gemeente Baarn heeft aangegeven, onder voorwaarden, positief te staan tegenover dit verzoek. In 2020/2021 zijn de voorwaarden en een businesscase uitgewerkt. Op basis daarvan neemt het college het principebesluit om de belastingsamenwerking met Eemnes verder uit te werken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  317786 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording CDA-fractie over informatiebordjes Jan Steenlaan

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van het CDA over bordjes aan de Jan Steenlaan door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de onlangs geplaatste informatiebordjes bij de parkeervakken aan de Jan Steenlaan. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  309517 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit op bezwaarschrift aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Margrietstraat

  Beslispunten

  1. Het advies van de bezwaarcommissie over te nemen;
  2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 26 mei 2021 besloot het college om een aantal parkeerplaatsen in de Margrietstraat aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  310131 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning kap risicobomen 2021

  Beslispunten

  1. Het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
  2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 22 juni 2021 besloot het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van meerdere bomen in de gemeente Baarn.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaar richt zich alleen tegen het toestaan van het kappen van een beuk op de Torenlaan en een Spaanse aak op het Beltterrein. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat bezwaarmaker geen persoonlijke belang heeft bij het besluit van 22 juni 2021. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  318587 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Onderzoek verkeersveiligheid Kooijhoek

  Beslispunten

  De gemeenteraad met deze Raadsinformatiebrief informeren over het recente onderzoek naar de verkeersveiligheid op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat - Dalweg, ook wel Kooijhoek genoemd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 31 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 Kooijhoek. De verkeersveiligheid op het kruispunt Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg was een belangrijk punt van zorg tijdens de behandeling van het bestemmingsplan. De zorgen betroffen vooral de mogelijk verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan tijdens het laden en lossen bij de supermarkten rond het kruispunt.

  Nu de bouw voltooid is, is de verkeersveiligheid op het kruispunt onderzocht met behulp van camera’s. De camera’s hebben er in totaal een week gehangen. De videobeelden zijn vervolgens geanalyseerd. Met deze Raadsinformatiebrief wordt de raad over de resultaten geïnformeerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  310163 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BOP over klachten van niet ontvangen huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode

  Beslispunten

  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit collegevoorstel worden de schriftelijk vragen beantwoord die gesteld zijn door de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  306533 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP over informatiecentrum Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de BOP over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk.

  De brief naar de fractie van de BOP en de leden van de gemeenteraad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  BOP Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk, dat deze zomer is geopend. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze vragen met bijgaande brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  299441 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Zandvoortweg 32

  Beslispunten

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van een motivering.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft bij besluit van 10 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd voor het legaliseren van een bed & breakfast in het bij gebouw op het perceel Zandvoortweg 32 te Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het besluit in stand te laten met een aanvullende motivering. Het college heeft dit advies gevolgd en het gebrek hersteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  310328 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2021

  Beslispunten

  1. De maximale subsidie per trainersopleiding bepalen op € 1.000.
  2. Toekennen van de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport 2021 (in totaal €38.403) aan de sportverenigingen volgens het bijgevoegde overzicht.
  3. Instemmen met verzending van het bijgevoegde persbericht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente verstrekt in 2021 € 38.403 subsidie om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers een vereniging heeft, des te meer subsidie zij ontvangt. De gemeente subsidieert ook de opleidingskosten van leden tot (jeugd)trainer. De verdeling van het subsidiegeld is geregeld in de subsidieregeling “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2016” (zie Bijlage 1).

  Het afgelopen sportjaar zijn 72 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Vier sportverenigingen hebben in totaal 12 leden laten opleiden tot trainer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  265202 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afboeken oninbare algemene debiteuren 2020

  Beslispunten

  1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van oninbare debiteuren;

  2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 95.707,46 af te boeken

  Samenvatting voor de inwoner

  Het blijkt dat sommige debiteuren niet in staat zijn hun schuld bij de gemeente te voldoen. Na herhaalde pogingen de vordering toch te innen worden deze debiteuren als oninbaar aangemerkt. De vordering wordt afgeboekt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke
  n.v.t.

  Zaaknummer

  295875 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 van Stichting Eem-Vallei Educatief;
  2. Bijgevoegde reactiebrief aan Stichting Eem-Vallei Educatief vast te stellen. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te reageren op deze jaarrekening en een zienswijze in te dienen. Het advies aan de gemeenteraad is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de reactiebrief vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  307589 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Opzegging beheerovereenkomsten en volmacht

  Beslispunten

  1. De opzegging van de beheerovereenkomst per 1 september 2021 voor de Professor Meijerslaan 3 te bekrachtigen.
  2. In te stemmen met opzegging beheerovereenkomst voor de Wagenaarlaan 10.
  3. Volmacht te verlenen aan de teammanager Intern Advies voor besluiten over opzegging van overeenkomsten voor huur, beheer en gebruik van gemeentelijke panden en gronden, waarbij de portefeuillehouder dient te worden geinformeerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft afspraken voor het beheer van de gemeentelijke panden aan de Professor Meijerslaan 3 en Wagenaarlaan 10. In verband met de ontwikkeling van woningbouwplannen wordt het beheer van de gemeentelijke panden opgezegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  312798 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Reactie van het Algemeen Bestuur op de ingediende motie van de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug over "Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID"

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken en de planning in vervolg op de aangenomen motie

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Algemeen Bestuur van de RID heeft een gemeenschappelijk antwoord opgesteld op de motie die in de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug is aangenomen over de “Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID”. De reactiebrief van het AB is aan de gemeenten en het bestuur van de RSD verstuurd.

  Na de zomer formaliseren de colleges van B&W/DB-RSD en hun directies samenwerkingsafspraken waardoor de harmonisatie van applicaties verder gerealiseerd kan worden en zo de kwaliteit en de kosten in de toekomst onder controle kunnen worden gehouden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  311354 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  bezwaarschrift voorlopige vestiging voorkeursrecht

  Beslispunten

  De gemeenteraad te informeren over het ingediende bezwaarschrift tegen de voorlopige aanwijzing voorkeursrecht middels een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli besloten een voorkeursrecht te vestigen op de percelen Drakenburgerweg 8 en 10, zodat de gemeente Baarn een eerste recht van koop verkrijgt en een grondpositie voor de gemeente beter gewaarborgd is. Dit is een voorlopige aanwijzing. De gemeenteraad zal hierover nog in september vergaderen en na besluit van de gemeenteraad is het voorkeursrecht definitief. Tegen het besluit van het college is bezwaar gemaakt. Het college informeert de raad over het ingediende bezwaar voordat de raad over het voorstel vergadert.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  294135 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Definitief Ontwerp reconstructie Altalaan, Wittelaan, Sophialaan

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het definitief ontwerp van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan.
  2. De vragen van de BOP te beantwoorden middels een raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Het riool en bestrating in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan is verouderd en aan vervanging toe. In 2022 vervangen we daarom delen van het riool en de gehele bestrating. Daarnaast krijgen de bewoners de optie om de woning op kosten van de gemeente af te koppelen. In dit voorstel wordt aan het college gevraagd in te stemmen het definitief ontwerp zodat met de uitvoering kan worden gestart in q1 van 2022 (beslispunt 1). De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief waarin ook de mondelinge vragen van de BOP zijn verwerkt (beslispunt 2).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  281380 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidievaststelling 2020 Welzin

  Beslispunten

  1.     Op basis van het jaarverslag 2020 de subsidie van Welzin vaststellen op €243.665 en een bedrag van € 926,- terugvorderen.

  2.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2020 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  305345 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging gemeenschappelijke regeling RMN en lidmaatschap WSGO

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de artikelen 23 en 30 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), ten behoeve van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
  2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RMN.
  3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over deelname van RMN aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
  4. De raad voor te stellen om bijgaande reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). RMN zamelt huishoudelijk afval in en reinigt de openbare ruimte. De gemeenschappelijke regeling is niet meer actueel, omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan. Het college wil instemmen met het aanpassen van de regeling aan deze wet. Hiervoor moet de gemeenteraad toestemming geven.

  Daarnaast wil RMN lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De rechtspositie van het personeel van RMN wordt daarmee gelijk aan die van gemeenteambtenaren. Om lid te kunnen worden moet de raad in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen, zodat RMN lid kan worden van de WSGO.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  301953 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kinderburgemeester

  Beslispunten

  1. Jaarlijks een kinderburgemeester aan te stellen
  2. De kinderburgemeester te installeren tijdens de raadsvergadering van 27 oktober
  3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente en de basisscholen vinden het belangrijk dat kinderen een plek hebben in het lokaal bestuur. In diverse gemeenten is er een kinderburgemeester aangesteld, die de belangen van de kinderen behartigt. De basisscholen en burgemeester willen dit ook in Baarn invoeren.

  De kinderburgemeester heeft zowel een ceremoniële rol (b.v. bij intocht Sinterklaas, of bij kinderboekenweek) als een inhoudelijke. Hij of zij laat het geluid van de kinderen horen over bepaalde onderwerpen.

  In principe kan ieder kind uit Baarn, die in groep 7 zit voor een jaar kinderburgemeester worden. De werving start in september.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  309143 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer M. Heijnen als toezichthouder

  Beslispunten

  1. De heer M. Heijnen met ingang van 30 augustus 2021 tot 5 november 2021 te benoemen als toezichthouder ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht voor respectievelijk de:
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Winkeltijdenwet;
  • Wet op de kansspelen;
  • Tabaks- en rookwarenwet;
  • Alcoholwet;
  • Woningwet;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 30 augustus 2021 zal de heer M. Heijnen starten als werkstudent handhaving binnen het team toezicht & handhaving van de afdeling ontwikkeling ruimte & omgeving tot 5 november 2021.

  Omdat het voor zijn opleiding en uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer M. Heijnen met ingang van 30 augustus 2021 tot 5 november 2021 te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Winkeltijdenwet;
  • Wet op de kansspelen;
  • Tabaks- en rookwarenwet;
  • Alcoholwet;
  • Woningwet;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  299504 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionaal uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

  Beslispunten

  het Jaarplan 2021 van het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort en bijbehorend marktbewerkingsplan vast te stellen en daarmee te voldoen aan het gewijzigde Besluit SUWI voor een gezamenlijk uitvoeringsplan met betrekking tot de regionale werkgeversdienstverlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  N.v.t.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  295128 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging pachtovereenkomsten Eemdal-Zuid

  Beslispunten

  1. Instemmen met verlenging van de pachtovereenkomsten voor vijf percelen gemeentegrond in Eemdal-Zuid, met ingang van 1 september 2021 tot 1 januari 2024.
  2. Extra gemeentegrond aanbieden voor het uitbreiden van drie in pacht uitgegeven percelen gemeentegrond in Eemdal-Zuid.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeentegrond in Eemdal-Zuid wordt door de gemeente Baarn als weiland verpacht. Hiervoor heeft de gemeente pachtovereenkomsten gesloten, die aflopen op 1 september 2021.

  De pachtovereenkomsten worden met ingang van 1 september 2021 verlengd tot 1 januari 2024.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  299942 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voorkeursrecht koop bosperceel

  Beslispunten

  Geen gebruik maken van het voorkeursrecht voor een bosperceel bij het Bosbad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een eigenaar van een woning aan de Hilversumsestraatweg heeft enkele jaren geleden een bosperceel bij het Bosbad van de gemeente Baarn gekocht.

  Bij de verkoop van het bosperceel is een voorkeursrecht voor de gemeente overeengekomen.

  De erven van de eigenaar van de woning willen de woning en het bosperceel verkopen. Zij vragen of de gemeente het bosperceel wil terugkopen.

  De gemeente maakt geen gebruik van het voorkeursrecht voor het bosperceel.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  302410 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen CDA aandeelhouderschap Stedin

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de CDA vragen over een aandeelhouderschap bij Stedin middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Netwerkbeheerder Stedin wil zijn netwerk aanpassen aan de eisen van de tijd. Daarvoor is veel geld nodig. Stedin vraagt aan gemeenten of zij financieel kunnen bijdragen via intekenen op een aandelenuitgifte door Stedin. Omdat Baarn hiervoor te weinig liquide middelen heeft, wil Baarn niet intekenen op de aandelenuitgifte.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  292972 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Wijziging maximum snelheid Kloosterlaan en Koudelaan

  Beslispunten

  • instemmen met bijgevoegd verkeersbesluit "wijziging maximumsnelheid op de Koudelaan en Kloosterlaan te Lage Vuursche"

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft na een verzoek van de Contactcommissie Lage Vuursche besloten de maximumsnelheid in de Kloosterlaan en de Koudelaan terug te brengen naar 30km/uur. Op het deel na de 'einde bebouwde kom'borden geldt op dit moment de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom, namelijk 60 dan wel 80km/u. Deze snelheid past niet bij het gebruik van de weg en is niet goed voor de (verkeers)veiligheid. De maximumsnelheid voor de twee lanen wordt daarom nu voor de gehele lengte 30km/u. Het verkeersbesluit, met toelichting, is terug te lezen in het Gemeenteblad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  298600 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar kapvergunning Bachlaan 23

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 10 maart 2021 gewijzigd in stand te laten, in die zin dat voor de kap van de boom (sierkers) geen weigeringsgrond bestaat en het toetsingskader te wijzigen in “Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn";
  3. Bezwaarmaker en vergunninghouder volgens bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 10 maart 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van een boom (sierkers) in de achtertuin van het perceel aan de Bachlaan 23 te Baarn. Een naburige inwoner wil de boom graag behouden en heeft hiertegen bezwaar ingediend. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden met een klein herstel in de omschrijving. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen.  

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  292188 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  De heer M.P. Spaargaren per 1 september 2021 benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit voorstel wordt u geadviseerd om de heer M.P. Spaargaren per 1 september 2021 te benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 17 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  286239 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kind & Co 2020

  Beslispunten

  Het college stemt in met:

  1. Het jaarverslag van Kind & Co.
  2. De samenstellingsverklaring van Kind & Co.
  3. Het toekennen van een aanvullend subsidiebedrag van € 31.607 voor het aantal extra doelgroepkinderen dat is geholpen.
  4. De vaststellingsbrief voor de subsidie van 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  De kinderopvangorganisatie Kind & Co heeft van de gemeente subsidie ontvangen voor het verzorgen van Voorschoolse Educatie (VE) aan kinderen in peuteropvanggroepen, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit de verantwoording van de subsidiegelden blijkt, dat Kind & Co deze goed heeft besteed.

Archief