Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73091 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarwisseling 2019-2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om in te stemmen met de laagdrempelige aanpak (vuurwerkluwe zones).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over hetgeen op hoofdlijnen tussen de burgemeesters van Hilversum en Baarn is gedeeld met betrekking tot vuurwerkoverlast. Ook is nagegaan wat gemeenten voor maatregelen nemen om bewoners die overlast van vuurwerk ervaren te faciliteren om overlast (enigszins) te reduceren. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een laagdrempelige aanpak en om inwoners te faciliteren met posters/borden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67894 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief evaluatie Zorgverzekering op Maat

  Beslispunten

  Aanbieden RIB aan de fractieleden en steunfractieleden

  Samenvatting voor de inwoner

  In november 2018 is het experiment Zorgverzekering op Maat (ZoM) gestart. Via ZoM konden alle Baarnse inwoners gebruik maken van een vergelijkingswebsite voor zorgverzekeraars. Ook was er individuele begeleiding voor inwoners met een minimum inkomen bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekering. Dit experiment is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad en steunfractieleden aangeboden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  73770 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortgang peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgaande informatiebrief aan de raad over de voortgang rondom de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en Versa Welzijn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en de situatie rondom Versa Welzijn door middel van een raadsinformatiebrief.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72183 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023

  Beslispunten

  1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
  2. Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de VRU.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tenminste één keer per 4 jaar moet de veiligheidsregio een Beleidsplan opstellen. In het Ontwerp-Beleidsplan 2020-2023 zijn de ambitie en beleidsbeginselen uitgewerkt die ten grondslag liggen aan de doelstellingen en activiteiten. De burgemeesters van de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaan met de gemeenteraden in hun gemeenten in overleg over het plan. Na dat overleg geven de burgemeesters de uitkomsten van die overleggen aan het Dagelijks Bestuur van de VRU. Dit ter voorbereiding op de definitieve versie van het Beleidsplan 2020-2023.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72433 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 Veiligheidsbeeld 2018

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de D66 fractie, waarin vragen worden beantwoord over het Veiligheidsbeeld 2018

  Samenvatting voor de inwoner

  Per brief van 29 maart 2019 heeft de D66-fractie vijf vragen gesteld over het Veiligheidsbeeld 2019. In de bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72837 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer A. van Spronsen als toezichthouder

  Beslispunten

  De heer A. van Spronsen met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 6 mei 2019 is de heer A. van Spronsen bij de gemeente Baarn gestart als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Domein I (openbare ruimte). Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer A. van Spronsen met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73170 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Levendig centrum

  Beslispunten

  De raad op zijn verzoek schriftelijk informeren over de acties die zijn uitgevoerd om te komen tot een actieprogramma Levendig Centrum.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 maart van dit jaar heeft wethouder Jansma in de raadsvergadering antwoord gegeven op mondelinge vragen over het actieprogramma Levendig centrum. De wethouder heeft toegezegd dat de raad de informatie die rond die vergadering verstrekt is, ook via een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd zou worden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70844 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek Koekoeksbloemlaan 28

  Beslispunten

  • Het verzoek van de bewoner van de Koekoeksbloemlaan 28 aan de gemeente Baarn om het stuk groen voor het perceel te verkopen, af te wijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van het perceel aan de Koekoeksbloemlaan 28 vraagt de gemeente Baarn of een stuk grond voor het perceel kan worden gekocht. De bewoner huurt het stuk grond al geruime tijd. De gemeente Baarn besluit de grond niet te verkopen. Een belangrijke reden hiervoor is dat onder het stuk grond een water- en gasleiding loopt. Verder is het groen in de wijk beperkt en beeldbepalend.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  71324 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 RID Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 en de concept Begroting 2020 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
  2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2018;
  3. Een zienswijze indienen op de concept Begroting 2020 van de RID (conform Bijlage 3).

  Samenvatting voor de inwoner

  De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Omdat de RID Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 van de RID voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2020. Het college adviseert een zienswijze op de begroting 2020 in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  71912 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Visie op dienstverlening

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Visie op dienstverlening

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Zo is een Baarns Contact Centrum opgericht waarin de verschillende contactkanalen zoals telefonie, e-mail, post en website zijn gebundeld. Met de komst van Zaakgericht werken is het mogelijk voor inwoners om zaken met de gemeente zelf te regelen. Deze digitale manier van werken maakt het mogelijk het hele proces én de actuele status van de afhandeling te volgen. Ook zijn verbeteracties uitgevoerd in het productaanbod (bijvoorbeeld vergunningverlening, subsidieproces).

  In het collegeprogramma ‘2018-2022 Duurzaam en ondernemend vooruit!’ is dienstverlening als een van de speerpunten benoemd om verder op te verbeteren. De eerste stap hierin is een gezamenlijk gedragen visie op dienstverlening. Deze heeft het college van B&W nu vastgesteld. Aansluitend wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Deze wordt samen met de visie aan de gemeenteraad aangeboden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  72714 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  1e kwartaalrapportage 2019

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de verzending van de Raadinformatiebrief over de eerste kwartaalrapportage 2019 (RARAP-1 2019) en de rapportage zelf.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college rapporteert periodiek over de voortgang van de begroting 2019.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  72803 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken AVU en RMN

  Beslispunten

  1.    De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept Jaarrekening 2018 van AVU;

  2.    Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2018 van RMN;

  3.    Geen zienswijze in te dienen op de concept Programma- en Productbegroting 2020 van AVU; instemmen met de Begrotingswijziging 1-2019 van AVU;

  4.    Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van RMN;

  5.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen bestuur van AVU.

  6.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van RMN;

  Samenvatting voor de inwoner

  RMN zamelt huishoudelijk afval in en AVU verwerkt het ingezamelde afval. De Raad moet de financiële stukken van beide organisaties goedkeuren. Het college besluit over het raadsvoorstel.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  73141 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken 2018 & Begroting 2020 GGDrU

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De zienswijze op de Ontwerp begroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
  2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGDrU over 2018. 
  3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2018 en de ontwerp begroting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  73419 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RUD Utrecht, jaarstukken 2018, ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 en ontwerp programmabegroting 2020

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijzen in te dienen bij de jaarrekening 2018 van de RUD Utrecht.
  2. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019.
  3. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht doet via de jaarstukken verslag van zijn activiteiten over 2018 en van de financiën over dat jaar. Ten opzichte van de begroting voor 2019 zijn er enkele wijzigingen, waarvoor de RUD een voorstel doet voor een begrotingswijziging.

  Met de programmabegroting 2020-2023 geeft de RUD aan wat zijn voornemens zijn voor het komende jaar, met een doorkijk naar 2023.

  Het college adviseert de raad geen zienswijzen in te dienen. 

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72445 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

  Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april 2019 is mevrouw J.L. Vissers als wethouder geïnstalleerd.

  Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71489 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besteding degeneratieopbrengsten 2019-2020

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het onttrekken van € 150.000,- uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk om in 2019 en 2020 bermen en trottoirs te herstellen en een toezichthouder op het gebied van kabels en leidingen in te huren.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit collegevoorstel wordt gevraagd om de gemeenteraad voor te stellen € 150.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk. Met het budget kunnen we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan trottoirs & bermen en wordt de inhuur van een toezichthouder met 2 jaar verlengd. Deze toezichthouder ziet toe op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door NUTS-partijen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72006 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële stukken VRU

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd voorstel adviseren om:

  a. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2018 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.

  b. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2019 VRU.

  c. Zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerp-begroting 2020 VRU, door het DB van de VRU te vragen:

  • de toezegging gestand te doen dat de samenvoeging van de drie meldkamers in Midden-Nederland niet tot extra kosten voor de gemeenten leidt. Ook niet als het beheer door de Politie wordt overgenomen;
  • te bezien of er een oplossing getroffen kan worden m.b.t. de kernenproblematiek die de laatste jaren specifiek voor Baarn geldt en waardoor zowel de VRU als de gemeente minder afhankelijk worden van wijzigingen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken gezonden met betrekking tot de jaren 2018 t/m 2020 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. De gemeenteraden van de 26 aan de VRU deelnemende gemeenten kunnen op die manier invloed uitoefenen op het beleid van de VRU.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69191 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Prestatieafspraken 2019 Het Gooi en Omstreken

  Beslispunten

  1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2019 met Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie

  Samenvatting voor de inwoner

  Met corporatie Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2019, over onder andere verduurzaming woningbezit en inzet Vangnet, Informatie en Advies ( VIA)- trajecten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71817 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen over perifere detailhandel

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over perifere detailhandel. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze vragen. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft op 26 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld over perifere detailhandel. In een brief worden de gestelde vragen beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71911 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Troelstralaan: Onderzoek seniorencomplex

  Beslispunten

  1. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek instemmen met de samenvatting en het advies en op basis hiervan de voorkeur voor sloop en vervangende nieuwbouw te delen.
  2. Als eerste vervolgstap de bewoners en omwonenden uitnodigen voor een gesprek van gemeente, gezamenlijk met Eemland Wonen, om de uitkomsten aan hen mee te delen.
  3. De raad met een RIB informeren over de uitkomsten van het rapport en het standpunt van het college .
  4. Het stedenbouwkundige ontwerpproces voor vervangende nieuwbouw een vervolg geven.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de 24 seniorenwoningen aan de Troelstralaan is in opdracht van Eemland Wonen een onderzoek uitgevoerd door Atrive om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag hoe de investeringen van renovatie ten opzichte van sloop en nieuwbouw zich tot elkaar verhouden. Hiervoor zijn drie scenario 's doorgerekend. De uitkomsten hiervan laten zien dat het investeren in sloop met vervangende nieuwbouw de voorkeur verdient.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63323 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanpassing schoolgebouw Amalia Astro

  Beslispunten

  Instemmen met het vergoeden van de helft van de voorgenomen resterende boekwaarde van de gebouwaanpassing aan de Amalia Astro indien het schoolbestuur het schoolgebouw binnen 10 jaar buiten hun schuld moet verlaten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Amalia Astro school heeft een verzoek ingediend ten behoeve van een verbouwing aan het schoolgebouw.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67325 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële en procedurele afhandeling herstelwerkzaamheden basisschool de Uitkijck

  Beslispunten

  1. Instemmen met een vergoeding van 50% van de kosten door Eemland Wonen voor de herstelwerkzaamheden aan het dak van schoolgebouw De Uitkijck.
  2. Beëindigen van de arbitrage procedure tegen Eemland Wonen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Aan het dak van de basisschool de Uitkijck zijn in opdracht van de gemeente in 2017 herstelwerkzaamheden verricht. De gemeente heeft de kosten die zijn gemaakt voor deze herstelwerkzaamheden voor haar rekening genomen. Aangezien de gemeente en Eemland Wonen gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de bouw van de school, wordt in dit college voorstel een verdeling van de kosten voorgesteld. Tevens wordt voorgesteld om de arbitrage procedure die tegen Eemland Wonen was gestart, te beëindigen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70524 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018

  Beslispunten

  De collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018 vaststellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van de ENSIA hebben er audits plaatsgevonden met betrekking tot DigiD en Suwinet. Met deze verklaring legt het college van burgemeester en wethouders op basis van de ENSIA-systematiek verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. De resultaten zijn vastgelegd in verantwoordingsrapportages ( het assurance-rapport).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70886 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek Zwanenweide 21

  Beslispunten

  • Afwijzen van de vraag van de eigenaren van de Zwanenweide 21 of de gemeente Baarn vier stukken gemeentegrond wil verkopen.
  • De gemeentegrond aan de achterzijde van het perceel (4082) te huur aanbieden met de bepaling dat de grond kan worden gekocht als de bestemming in de toekomst wijzigt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De eigenaren van het perceel aan de Zwanenweide 21 vragen de gemeente Baarn of meerdere stukken gemeentegrond die grenzen aan het perceel kunnen worden gekocht. De eigenaren huren vanaf april 2019 één stukje grond aan de zijkant van het perceel. De gemeente Baarn besluit de gronden niet te verkopen. Het stuk grond aan de achterzijde van het perceel wordt wel te huur aangeboden. Zodra de bestemming van dit stuk grond wijzigt, kan het ook worden verkocht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71301 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Update motie reclamedrukwerk

  Beslispunten

  1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de motie Reclamedrukwerk (december 2017) door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie aangenomen waarin ze vraagt om invoering van een ja/ja-sticker voor reclamefolders. Een ja/ja-sticker kun je op de brievenbus plakken als je wel reclame wil ontvangen. Als je geen sticker op de bus plakt, krijg je geen reclame. Het doel hiervan is minder afval. In de motie staat dat dit nieuwe systeem vanaf 1 januari 2019 ingevoerd moet zijn in Baarn.

  Het college heeft in september 2018 besloten om invoering van de ja/ja-sticker uit te stellen, onder meer omdat een aantal bedrijven die reclamefolders verspreiden, in hoger beroep is gegaan tegen de gemeente Amsterdam. Die heeft al eerste gemeente het nieuwe systeem ingevoerd. In september was de verwachting dat de uitspraak in deze zaak eind 2018 of begin 2019 zou zijn. Inmiddels is bekend dat deze pas op 11 juni 2019 is. De gemeenteraad wordt over deze stand van zaken geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71399 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoorden schriftelijke vragen PvdA inzake Veilig verkeer in Baarn

  Beslispunten

  Schriftelijke vragen fractie PvdA beantwoorden conform bijgevoegde concept-antwoordbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders beantwoorden schriftelijk gestelde vragen van de PvdA over de meetresultaten van de snelheidsdisplays en de invoering van 30 km/uur op alle wegen binnen de bebouwde kom van Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  70721 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzenden van de raadinformatiebrief over de analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018 aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de gemeenten in de regio Amersfoort zijn de kosten van de zorg voor Jeugd en Wmo in 2018 sterk gestegen. De gemeenten hebben onderzocht wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn. Het college van B&W van Baarn heeft in een brief aan de gemeenteraad beschreven wat de mogelijke oorzaken in de regio Amersfoort en in Baarn zijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71939 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen Bomenfonds

  Beslispunten

  1.      Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks over het bomenfonds. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De politieke partijen D66 en GroenLinks hebben vragen aan de gemeente gesteld over het Bomenfonds. De brief beantwoordt de gestelde vragen. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69690 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Woningmarktanalyse 2019

  Beslispunten

  1. De rapportage "marktanalyse wonen in Baarn" vast te stellen als kader voor de herijking van de Visie Wonen.
  2. In te stemmen met de gespreksnotitie en deze vrij te geven voor het Woonlab 13 mei.

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit jaar vernieuwt de gemeente Baarn het woonbeleid. Hiervoor is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten komt naar voren dat er lokaal met name behoefte is aan sociale huurwoningen en appartementen en rijwoningen in de prijsklasse tot €300.000.Uit de online enquête waarin inwoners konden aangeven of ze interesse hebben in bijzondere woonvormen blijkt dat met name hofjeswoningen populair zijn.

  Aan de hand van de resultaten gaat de gemeente verder vorm geven aan het woonbeleid. Dit wil de gemeente onder andere doen door het organiseren van een bijeenkomst op 13 mei. Ook inwoners zijn hierbij van harte welkom.

  De bedoeling is dat de raad in september een besluit neemt over het nieuwe woonbeleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  69580 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verkoop gemeentegrond Doormanlaan 21

  Beslispunten

  • Niet over te gaan tot verkoop van een stuk gemeentegrond bij het perceel naast de Doormanlaan 21.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van het perceel aan de Doormanlaan 21 heeft de gemeente Baarn gevraagd of een stuk grond naast het perceel kan worden gekocht. De gemeente Baarn besluit de grond niet te verkopen vanwege de aanwezigheid van een openbaar voetpad en de ontsluitingsmogelijkheden van andere percelen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70898 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verhuur gemeentegrond bij Tolweg 12

  Beslispunten

  Instemmen met de (concept) huurovereenkomst voor de verhuur van een gemeentelijk terrein bij de Tolweg 12.

  Samenvatting voor de inwoner

  De eigenaar van de Tolweg 12 wil een gemeentelijk terrein bij het bedrijfspand huren, voor de aanleg van parkeerplaatsen.

  De gemeente Baarn heeft een besluit genomen over de verhuurvoorwaarden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  72224 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Datalek bij Samen veilig Midden nederland

  Beslispunten

  • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een datalek geconstateerd bij Samen Veilig Midden Nederland. Hiervan wil het college de raad op de hoogte stellen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  64626 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Uitvoeringsbesluiten APV

  Beslispunten

  1. De uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 5:3, 5:6, 5:8, 5:12, 5:18, 5:34A en 5:38 van de APV vast te stellen.

  2. Geen uitvoeringsbesluiten vast te stellen op grond van de artikelen 5:10, 5:13, 5:15, 5:25, 5:32, 5:33 en 5:36 van de APV.

  Samenvatting voor de inwoner

  Begin 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe APV vastgesteld. In deze verordening zijn veel regels opgenomen om het leven in Baarn aangenaam te houden. Naast regels stelt de raad in de APV ook kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Het college moet voor het invullen van de kaders besluiten nemen. Deze besluiten heten uitvoeringsbesluiten. In de uitvoeringsbesluiten staat beschreven hoe het college ontheffingen en vergunningen gaat verlenen. Met dit besluit zijn zeven uitvoeringsbesluiten vastgesteld. De besluiten zijn opgenomen in de landelijke website voor overheidsbesluiten.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70112 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

  Beslispunten

  De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Begin 2018 is de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Baarn 2018 (APV) vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. Daarbij wordt ook aangesloten bij de uitkomsten van evaluatie van de beleidsregels voor de evenementen.

  Als de gemeenteraad in mei met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70500 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

  Beslispunten

  1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 13 grondgebonden woningen op de locatie Gaspard de Coligny aan de Zandvoortweg.

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Het bestemmingsplan "De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0077-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Gaspard de Coligny gelegen aan de Zandvoortweg benut kan worden voor woningbouw. De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan van 13 woningen ontworpen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70672 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen beveiligingsbeleid SUWI

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het Beveiligingsplan SUWI periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  BBS Uitvoeringsorganisatie heeft als uitvoerder van diverse wetten en regelingen te maken met de registratie en uitwisseling van privacygevoelige persoonsgegevens. Hiervoor maakt BBS gebruik van het systeem Suwinet. Cliënten van BBS Uitvoeringsorganisatie mogen er op vertrouwen dat hun gegevens op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Daarom is gegevensbeveiliging noodzakelijk. Het beleid rondom deze beveiliging wordt regelmatig vernieuwd. De colleges van Baarn, Bunschoten en Soest stellen het beveiligingsbeleid voor de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022 vast.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70703 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Drakentuin

  Beslispunten

  1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 29 grondgebonden woningen op de locatie Montinischool aan de Wagenaarlaan.

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Niet tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin".
  2. Het bestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0078-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen .

  Samenvatting voor de inwoner

  Het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Montinischool 21 appartementen en 8 rug-aan-rugwoningen te realiseren. Tijdens de inzagetermijn is een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend. Voorgesteld wordt niet tegemoet te komen aan de zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70765 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS heeft op 8 maart 2019 de Jaarrekening 2018 vastgesteld. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de Jaarrekening 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71425 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Erfgoedbeleid Baarn

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de resultaten van de inventarisaties, verwachtingen / waarderingen voor wat betreft archeologie, historisch cultuurlandschap en historische bouwkunst en stedenbouw;
  2. In te stemmen met de bijbehorende erfgoedwaardenkaarten en de Beleidsvisie Erfgoed;
  3. In te stemmen met de voorselectie van de "Zeer Hoog" gewaardeerde objecten en (aanvullend) nog enige "Hoog" gewaardeerde objecten en bij deze objecten een nadere schouwing uit te voeren om te komen tot een definitieve lijst van objecten om voor te dragen tot een aanwijzing als gemeentelijk monument;
  4. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel archeologie, een juridische uitwerking te geven (dubbel bestemmingen) door hiervoor een paraplubestemmingsplan op te stellen;
  5. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel historische cultuurlandschappen, een onderzoek uit te voeren of een juridische borging met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is;
  6. De karakteristieke objecten met een hoge waardering onderzoek uit te voeren of een borging in bestemmingsplannen (en op termijn omgevingsplannen) haalbaar en wenselijk is;
  7. De ongedekte kosten van het uitvoeringsprogramma te dekken uit
  • de algemene reserve voor de incidentele kosten (2019). Dit betreft:

  a. De externe kosten voor de schouwing, het opstellen van de redengevende beschrijvingen ad € 50,000,=;

  b. de tijdelijke formatie uitbreiding voor de periode medio 2019 tot eind 2020 voor aansturing, begeleiding en ondersteuning, kosten € 75,000,=;

  • en voor de structurele kosten de dekking op te nemen in de PPN 2020. Dit betreft:

  c. De subsidie voor monumenten naar rato jaarlijks te verhogen met € 35,000,= tot € 85,000,=.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor het kunnen vastleggen van het waardevolle Baarnse erfgoed is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Voor het culturele erfgoed zijn te onderscheiden het onderzoek van archeologie, historische cultuurlandschappen en historische bouwkunst en stedenbouw. Het college stemt in met de beleidscontouren voor het cultureel erfgoed en legt dit voor aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  69676 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Zonnepanelen brandweerkazerne

  Beslispunten

  1) Instemmen met het plaatsen van zonnepanelen en toebehoren.

  2) De benodigde investering van € 30.000-. (excl. BTW) ten laste brengen van de hiervoor beschikbare ruimte in het Meerjaren Investerings- en Exploitatieplan (MIEP) en dit te verwerken in de tussenrapportage.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zal op het dak van de brandweerkazerne zonnepanelen worden geplaatst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  69903 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording raadsvragen PvdA datalekken

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over datalekken.
  2. De beantwoording van deze schriftelijke vragen versturen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 2016 is de gemeente verplicht, indien nodig, datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over het aantal datalekken sinds 1 januari 2016. De beantwoording van die vraag is voor de fractie van de PvdA aanleiding nog meer schriftelijke vragen te stellen over datalekken. Het college geeft de raad antwoord op deze vragen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019 (inclusief collegevoorstel 70137 Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  69820 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie PNIK van de gemeente Baarn

  Beslispunten

  Vaststellen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente Baarn en na ondertekening autoriteit persoonsgegevens informeren.

  Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie PNIK (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, PUN) van de gemeente Baarn gelet op de bevoegdheid van de burgemeester om deze vast te stellen en het ministerie van binnenlandse zaken informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet Basisregistratie Personen, BRP). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling, PNIK). Dat heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages van deze onderzoeken. Deze geven een oordeel over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BRP.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  69821 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  invulling functie crisisbeheersing

  Beslispunten

  In te stemmen met de gezamenlijke werving van een ambtenaar crisisbeheersing met de gemeente Soest, en deze volledig aan te stellen in dienst van de gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanwege de beoogde pensionering van de huidige ambtenaar crisisbeheersing van de gemeente Baarn en het voornemen van de gemeente Soest om eveneens een ambtenaar crisisbeheersing te werven, is het idee ontstaan om bij vervulling van de vacature samen op te trekken. Het college neemt over dit uitgangspunt een besluit.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70079 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer M. Abdelkader Mohamed als toezichthouder.

  Beslispunten

  De heer M. Abdelkader Mohamed met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 januari 2019 is de heer M. Abdelkader Mohamed gestart als juridisch medewerker toezicht & handhaving in het team Ontwikkeling ruimte/omgeving. Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer Abdelkader Mohamed met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70137 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder.

  Beslispunten

  De heer H. Mink met directe ingang, voor de duur van maximaal 6 maanden te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de uitoefening van het toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018 is er tijdelijk (beperkte) extra capaciteit nodig. Om deze reden wordt er tijdelijk een extra toezichthouder benoemt.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70445 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Resultaten verkenning mogelijke inzet mobiel cameratoezicht

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief met daarin de resultaten van een verkenning van de mogelijke inzet van mobiel cameratoezicht in de publieke ruimte.

  Samenvatting voor de inwoner

  Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van (mobiel) cameratoezicht in de publieke ruimte en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste voorwaarde is dat een gemeente moet aantonen dat camera's noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en dat minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken om deze te handhaven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67242 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  presentatie ruimtelijk scenario Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  Het ruimtelijke scenario voor de Baarnsche Zoom vrij te geven om aan de omwonenden en andere belangstellenden uit Baarn tijdens een bijeenkomst terug te koppelen hoe hun inbreng hierin is verwerkt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen conform gemeentelijk communicatieprotocol. Deze scenario's worden nu gepresenteerd aan de inwoners van Baarn die hierover hebben meegedacht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  68780 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Huisvestingsverordening 2019

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het verlengen van de huisvestingsverordening Baarn 2015 tot inwerkingtreding van de huisvestingsverordening Baarn 2019;
  2. De raad voor te stellen om de huisvestingsverordening Baarn 2019 vast te stellen;
  3. In te stemmen met het regionaliseren van de woonruimteverdeling en daar de voorbereidende werkzaamheden voor te treffen.
  4. In te stemmen met het verzoek tot toetreding tot het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort op grond van artikel 11 van het Convenant.
  5. In te stemmen met de eenmalige aansluitkosten op WoningNet Eemvallei van maximaal € 6000,- excl. btw.
  6. Bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  In Baarn zijn er meer woningzoekenden dan dat er sociale huurwoningen zijn. Hierdoor is er schaarste op de woningmarkt. De gemeente mag een huisvestingsverordening opstellen om de woonruimte eerlijk te verdelen. Het college neemt een besluit over het voorleggen van de nieuwe huisvestingsverordening aan de gemeenteraad. In de huisvestingsverordening 2019 zijn artikelen opgenomen die het mogelijk maken om de woonruimteverdeling te gaan regionaliseren.Het streven is om begin november 2019 aangesloten te zijn op WoningNet Regio Eemvallei. Woningzoekenden, andere inwoners en organisaties zullen in de komende maanden hierover worden geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69364 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeverzoek herontwikkeling Nieuwstraat 5 te Baarn

  Beslispunten

  1.    Kennis te nemen van het principeverzoek voor de herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5 uitgaande van enkele bedrijfsruimten op de begane grond en totaal 9 woonappartementen op de verdiepingen.

  2.    In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond door de initiatiefnemer.

  3.    De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Architectenbureau Groenesteijn heeft namens de heer Witteveen een principeverzoek ingediend voor herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5. Het perceel ligt aan het parkeerterrein achter de Laanstraat met tevens een toegang naar de Nieuwstraat. Het schetsontwerp is in strijd met het bestemmingsplan. Omdat het plan past in het gemeentelijk beleid en op een ruimtelijk gezien goede manier wordt ingepast wordt voorgesteld in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond om het ontwerp te tonen aan de omwonenden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69743 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Waldeck Pyrmontlaan 8

  Beslispunten

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 november 2018 in stand te houden, en deze aan te vullen met voorschriften, zoals aangegeven in het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 21 februari 2019.
  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning van 14 november 2018 voor het perceel Waldeck Pyrmontlaan 8 in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van een erfafscheiding in de voortuin van dit perceel. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en daarbij het besluit aan te vullen met zo concreet mogelijke voorschriften met betrekking tot de gewenste uitvoering van de erfafscheiding. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  68982 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Jaarlijkse huurverhoging gemeentelijke woningen

  Beslispunten

  Instemmen met de verhoging van de huurprijzen voor de gemeentelijke woningen met ingang van 1 juli 2019, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor de verhoging van de huurprijzen voor woningen.

  De huurprijzen voor de woningen worden met ingang van 1 juli 2019 volgens dit beleid verhoogd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  70574 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn

  Beslispunten

  1. Gemeenteraad middels raadsinformatiebrief met bijlage informatie doen toekomen over regelgeving en mogelijkheden tot het weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn.
  2. Geen initiatieven ontplooien in de richting van het instellen van verbodszones uit milieu- en/of verkeersveiligheidsoverwegingen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft een motie van de BOP aangenomen waarin het college verzocht werd onderzoek te doen naar alles dat een rol speelt bij het invoeren van een zone waarin bepaalde typen voertuigen niet mogen komen. De redenen waarom voertuigen dat niet meer mogen kan zijn omdat ze of te vervuilend zijn of de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Naar beide zaken is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de situatie in Baarn niet zo is dat wettelijk grenzen worden overschreden zodat maatregelen noodzakelijk zijn. Een zone heeft wel veel gevolgen voor bedrijven die op een andere manier de aan- en afvoer van hun goederen moeten organiseren. Invoering van zo'n zone moet dan ook met alle partijen zeer goed opgezet worden. Daarnaast kost het instellen en handhaven van een zone behoorlijk veel geld.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2019 (inclusief collegevoorstel VERDER-project fietspad Soest-Hilversum)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  68635 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Wijziging Taakuitvoeringsovereenkomst VRU

  Beslispunten

  1. De schoonmaak uitbesteden aan de VRU;
  2. Instemmen met de gewijzigde bijlage 1.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een Taakuitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De bijlage bij die overeenkomst wordt gewijzigd omdat de VRU m.i.v. 1-1-2019 de schoonmaak voor de post Baarn is gaan verzorgen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70162 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tijdelijke uitbreiding taakduur wethouder van Roshum

  Beslispunten

  1.    De taakduur van wethouder Van Roshum met 0,2 fte uit te breiden ter vervanging van wethouder De Koning.

  2.    De taakduur uitbreiding start op 4 maart 2019 en eindigt op het moment dat de nieuwe wethouder is benoemd.

  3.    De incidentele kosten dekken uit de post Onvoorzien.

  Samenvatting voor de inwoner

  Wethouder de Koning heeft de afgelopen periode haar taken wegens gezondheidsklachten niet kunnen vervullen. Haar portefeuille is in deze periode door haar collega’s waargenomen. Op 15 maart 2019 heeft wethouder De Koning haar ontslag ingediend. Voor de waarneming wordt de taakduur van wethouder Van Roshum tijdelijk verruimd met 0,2 fte.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  68180 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Pacht weiland Eemnesserweg (Rusthoekweide)

  Beslispunten

  Instemmen met de verpachting van het gemeentelijk terrein bij de Eemnesserweg, Rusthoeklaan en J.F. Kennedylaan aan de Stichting Vrienden van de Rusthoekweide.

  Samenvatting voor de inwoner

  In mei 2017 heeft de pachter van het weiland aan de Eemnesserweg de pacht opgezegd. In het weiland grazen Schotse Hooglanders.

  Omwonenden van het weiland bij de Eemnesserweg hebben een stichting opgericht om de Schotse Hooglanders in het weiland te houden. Zij krijgen het aanbod van de gemeente om het weiland te pachten voor de Schotse Hooglanders.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70032 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen over Speciaal Basis Onderwijs

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het Speciaal Basis Onderwijs door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de BOP over een verkenning van de mogelijkheden om een dependance te starten van het Speciaal Basis Onderwijs in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  69117 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Kroningslaan 13

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 29 juni 2018 in stand te laten;
  3. Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 29 juni 2018 een kapvergunning verleend voor het kappen van één boom (Taxus) en geweigerd voor het kappen van zeven andere bomen aan de Kroningslaan 13. De eigenaar van de bomen wil drie van zeven geweigerde bomen toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde bomen in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde bomen niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  69258 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  VERDER-project fietspad Soest-Hilversum

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verzoek van de gemeente Soest om de uitvoering van de aanleg van het fietspad Soest-Hilversum door de gemeente Baarn te laten doen.
  2. Instemmen met het verzoek van de gemeente Soest om het onderhoud en beheer van het zuidelijke deel van dat fietspad door de gemeente Baarn te laten uitvoeren.
  3. Met de gemeente Soest een verdeelsleutel overeenkomen over de kosten van beheer en onderhoud.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor woon-werk verkeer tussen Soest en Hilversum dienen fietsers nu vrij ver om te rijden. Daarom is het plan opgevat een nieuwe rechtstreekse fietsverbinding vanaf de Koningsweg in Soest naar de HIlversumsestraatweg in Baarn westelijk van paleis Soestdijk aan te leggen. Nadat op provinciaal niveau besloten is het daarvoor gereserveerde geld vrij te geven kan met de aanleg worden begonnen. Omdat het nieuwe fietspad helemaal binnen de grenzen van de gemeente Baarn ligt zal die laatste gemeente ook de aanleg voor haar rekening nemen.

   

Archief