Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 18 januari 2022

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  343493 – Staat van Baarn

  Samenvatting inwoner

  Onder de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Een omgevingsvisie is een integrale lange termijnvisie van de gemeenteraad voor de hele fysieke leefomgeving. Om in de omgevingsvisie zorgvuldige afwegingen te kunnen maken ten aanzien van belangrijke opgaven die op ons afkomen hebben we het proces van de omgevingsvisie in twee delen gesplitst.
  Het eerste deel betreft de nu voorliggende ‘Staat van Baarn’. In de Staat van Baarn zijn onze essentiële kwaliteiten, onze identiteit, en de opgaven waar we voor staan vastgelegd

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  343860 – Principeverzoek Zuidereind 6

  Samenvatting inwoner

  De eigenaar van het perceel Zuidereind 6 heeft een verzoek ingediend om twee woningen te realiseren in de bestaande schuur op het perceel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hier in principe mee in te stemmen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke 

  Zaak

  339437 – Verzoek koop gemeentegrond bij Prinses Carolinalaan

  Samenvatting inwoner

  Een bewoner van de Prinses Carolinalaan vraagt de gemeente om aankoop van een gemeentelijk plantsoen bij de woning. De bewoner wil de grond gebruiken voor de uitbreiding van zijn tuin.
  Er zijn vanuit groenbeheer en ruimtelijk oogpunt bezwaren tegen verkoop.
  De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaak

  337356 – Addendum Leerlingenvervoer (Volmacht)

  Samenvatting inwoner

  Vanwege de lockdown in maart 2020 daalde de vraag naar leerlingen- en doelgroepenvervoer sterk. De rijksoverheid en de VNG riepen gemeenten op om de vervoerders financieel te steunen met een zogeheten continuïteitsbijdrage voor niet gereden ritten. Dit draagt bij aan het voortbestaan van het leerlingenvervoer en de dienstverlening van de vervoerders.
  De Regio Amersfoort, waar Baarn onderdeel van is, heeft hieraan gehoor gegeven. Voor wat betreft de tweede lockdown in de winter van 2020/2021 is opnieuw gevraagd om een continuïteitsbijdrage. Gezien de onvoorziene omstandigheden waarin de vervoerders verkeerden, wordt ook hieraan gehoor gegeven.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaak

  342702 - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Mountainbikers in het bos

  Samenvatting inwoner

  De PvdA fractie heeft vragen gesteld over mountainbikers in het bos bij de Lage Vuursche. In een brief worden deze vragen beantwoord.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  344583 - Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2022 – 2025 arbeidsmarktregio Amersfoort

  Samenvatting inwoner

  WerkgeversServicepunt (WSP) Regio Amersfoort helpt mensen bij het vinden van werk. Het uitvoeringsplan geeft een overzicht voor de regionale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voor de komende jaren.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Wethouder Prakke

  Zaak

  333825 - Status en voortgang programma duurzaamheid

  Samenvatting inwoner

  De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de status en voortgang van het programma Duurzaamheid.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaak

  346997 - Begroting Stichting Eemvallei educatief 2022 inclusief meerjarenraming 2022-2026

  Samenvatting inwoner

  De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te reageren op de begroting 2022 van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) en een schriftelijke zienswijze te geven. Op basis van de door STEV ingediende begroting stelt het college de raad voor geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaak

  340853 - Protocol 2021 sociaal domein nieuwe taken

  Samenvatting inwoner

  Om de accountantscontrole van het Sociaal Domein zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn regionale afspraken gemaakt. Hiertoe stellen de colleges die samen een deel van de zorg inkopen ieder jaar een controleprotocol vast.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaak

  339112 - Samenwerking sociaal-recreatief vervoer

  Samenvatting inwoner

  Per 1 januari 2024 willen de Utrechtse gemeenten sociaal-recreatief Wmo-vervoer bieden aan inwoners die daarop aangewezen zijn. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  342081 - Aanpassing afspraken regionale risicoverevening Jeugd over 2022

  Samenvatting inwoner

  Binnen de regio worden de financiële risico’s van de kosten voor hulp en ondersteuning in de Jeugdhulp verdeeld. Sinds 2021 is de basis voor de verdeling van die financiële risico's aangepast. Deze aanpassing is geëvalueerd. Daaruit bleek dat deze een erg ongelijk effect heeft op de verschillende gemeenten. De regionale afspraken worden nu aangevuld om de risico’s beter te verdelen.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 11 januari 2022

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaak

  340136 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA ondersteuning vrijwilligersorganisaties

  Samenvatting inwoner

  De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. In een brief aan de raad worden deze vragen beantwoord.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaak

  346217 - Extra algemene ledenvergadering VNG op 13 januari 2022

  Samenvatting inwoner

  Op 13 januari a.s. vindt een extra algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De gemeente Baarn zal de motie 'Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling gemeentefonds' indienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  339065 - Prestatieafspraken 2020-2023 jaarplan 2022 Eemland Wonen

  Samenvatting inwoner

  Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2022 van Eemland Wonen en de gezamenlijke ambities is de kolom 2022 toegevoegd met nieuwe afspraken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  340147 - Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Samenvatting inwoner

  Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft ter visie gelegen. Er zijn 33 zienswijzen ingediend. Een en ander geeft aanleiding tot verduidelijking en enkele aanpassingen. De verduidelijkingen en aanpassingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen aan onderzoeken en aan het bestemmingsplan. Het college stelt voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en samen met een Aanmeldnotitie Milieu-Effect-Rapport (MER)-beoordeling ter visie te leggen. Belanghebbenden kunnen beroep bij de Raad van State instellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  340144 - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder de Omgevingswet

  Samenvatting inwoner

  De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Daarom is het nodig om keuzes te maken over de manier waarop de gemeente zich laat adviseren over omgevingskwaliteit. De gemeente Baarn beschikt al over een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door Stichting MooiSticht. Deze samenwerking wordt voortgezet. Ook wordt voorgesteld dat de gemeente blijft werken met burgerleden in de Commissie.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaak

  343862 - RIB Wijziging stikstofberekening ruimtelijke plannen.

  Samenvatting inwoner

  Per 20 januari 2022 wordt de rekentool voor de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) in de beschermde Natura 2000-gebieden geactualiseerd. Tot nu toe werd alleen de uitstoot van autoverkeer van wegen binnen 5 km meegerekend. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is die afstand nu 25 km. Afhankelijk van de exacte locatie van een plangebied zijn er dertien Natura 2000-gebieden die binnen die afstand van Baarn liggen. 

  Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de betekenis van de nieuwe versie van het rekenmodel op lopende procedures.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaak

  334080 - Bestuursovereenkomst ZON 2022-2027

  Samenvatting inwoner

  Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker hevige stortbuien, maar ook lange perioden van droogte en hitte. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Sinds 2016 werken partners binnen de regio Rijn-Oost, waaronder ook Baarn valt, samen aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. Daarvoor hebben zij een werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) vastgesteld voor de periode 2022 - 2027. In een bestuursovereenkomst staan afspraken over de uitvoering van dit werkprogramma. De gemeente Baarn ondertekent deze overeenkomst ook.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaak

  335131 - Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

  Samenvatting inwoner

  De kaderbrief van de GGD regio Utrecht (GGDrU) voor 2023 vormt de start van een begroting en verantwoording voor volgend jaar. De kaderbrief heeft een sober karakter vanwege onzekerheid met betrekking tot ontwikkelingen rond corona, verkiezingen en de financiële positie van gemeenten. Het college adviseert de raad om akkoord te gaan met de kaderbrief 2023 en geen zienswijze in te dienen. Verder wordt de raad gevraagd om in de reactiebrief waardering uit te spreken aan de GGDrU voor hun werk en inzet tijdens de corona pandemie.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaak

  340148 - Tekort jaarrekening 2021 RMN

  Samenvatting inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verwacht 2021 af te sluiten met een tekort op de jaarrekening. Het college informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaak

  341585 - RIB stand van zaken Integrale Toegang

  Samenvatting inwoner

  In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten, dat er één duidelijke toegang tot informatie en advies op het gebied van zorg en welzijn moet komen per 1 januari 2022. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geinformeerd over de voortgang van het implementatieproces en de huidige stand van zaken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  336311 - Overeenkomsten Landgoed Paleis Soestdijk

  Samenvatting inwoner

  Aan het college van B&W van Baarn is gevraagd om in te stemmen met de (aangepaste) inhoud van twee privaatrechtelijke overeenkomsten tussen Provincie Utrecht, gemeente Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE), en deze te ondertekenen.

  Een is de zogenaamde anterieure overeenkomst tussen de gemeente Baarn en MBE, waarin alle afspraken over het project staan. De afspraken zijn uitgebreid volgens amendementen (opdrachten) van de gemeenteraad. 

  Onderdeel van de plannen van eigenaar MBE voor Landgoed Paleis Soestdijk is de bouw van woningen op het Marechausseeterrein (Alexanderkwartier). Een klein deel van dit gebied overlapt beschermde 'oude bosgroeiplaatsen' in het zogenaamde Borrebos. Er is speciale toestemming en ontheffing nodig van de provincie, via een 'inherente afwijkingsbevoegdheid'.

  Bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk hebben de gemeenteraad van Baarn en gedeputeerde staten van Provincie Utrecht aangegeven dat zij het belangrijk vinden om voorwaarden te stellen aan MBE, zodat zeker is dat de kap van de beschermde bomen en de opbrengst van de woningbouw ten goede komt aan de restauratie en renovatie van Paleis Soestdijk.

  Deze voorwaarden zijn nu vastgelegd in een overeenkomst tussen Provincie Utrecht en MBE. Gemeente Baarn tekent mee voor het deel dat ook in het bestemmingsplan wordt meegenomen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  337338 - Coronasteungelden sociaal domein en EZ

  Samenvatting inwoner

  De gemeente Baarn heeft coronasteungelden ontvangen van het Rijk voor steun in het sociaal domein en op het gebeid van economische zaken. In totaal gaat het om € 940.000. Hiervan is op dit moment het overgrote deel nog niet besteed. Het college besluit om deze steungelden over te hevelen naar 2022 en een integraal sociaal-maatschappelijk coronaplan voor het sociaal domein en economische zaken op te stellen voor de weloverwogen besteding van de coronasteungelden ten behoeve van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kwetsbare groepen. Ook wordt de Tijdelijke Subsidieregeling ‘Behoud maatschappelijke organisaties Baarn' opnieuw opengesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  338623 - Verlenging huurovereenkomst Volkstuinvereniging Baarn

  Samenvatting inwoner

  Volkstuinvereniging Baarn huurt een terrein van de gemeente Baarn bij De Geerenweg.

  De huurovereenkomst met Volkstuinvereniging Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar verlengd, tot 1 januari 2026.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  335123 - Subsidietoekenning 2022 KringloopCentrum

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor het jaar 2022 een subsidie toe te kennen om herbruikbare spullen te blijven inzamelen en verkopen. Daarbij biedt de organisatie werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie komt in de plaats van een vergoeding die het KringloopCentrum kreeg voor onder meer de inzameling van grof huishoudelijk afval. Deze taak wordt vanaf 1 januari 2022 door RMN uitgevoerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  328565 - Rapport Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het sociaal domein

  Samenvatting voor de inwoner

  De colleges van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben laten onderzoeken hoe de samenwerking met de gemeenschappelijke Regeling BBS kan worden versterkt. In het onderzoeksrapport 'Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het Sociaal Domein' staan daarvoor een aantal aanbevelingen. Het college stemt in met extra inzet op versterking van de huidige samenwerking en het laten opstellen van een uitgewerkt advies voor een passende inrichting van BBS voor de toekomst.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  339391 - Subsidie Stichting Kinderboerderij Canton Baarn 2022

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente kent met dit besluit een subsidie voor 2022 toe aan Stichting kinderboerderij Canton Baarn, die zich inzet op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  333750

  Onderwerp

  Plan van aanpak Jeugd en drugs

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Jeugd en drugs;
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 staat als lokale prioriteit 'Jeugd, alcohol en drugs'. In een plan van aanpak Jeugd en drugs worden verschillende activiteiten beschreven die de gemeente samen met haar partners gaat uitvoeren om drugsdealen en drugsgebruik onder jongeren in Baarn tegen te gaan. Zoals het opzetten van een mediacampagne, voorlichting aan jongeren en ouders en een verkenning naar een meldpunt.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  339124

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn Escher belevingscentrum

  Beslispunten

  1. De schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Escher Foundation te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Politieke partij VoorBaarn heeft een drietal schriftelijke vragen gesteld over het project 'Escher belevingscentrum'. De beantwoording van de vragen is afgestemd met betrokkenen; te weten stichting Baarn/Escher en de MC Escher Foundation.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  339353

  Onderwerp

  Kadernota 2023 RID Utrecht

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van de RID Utrecht;
  2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2023. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  339442

  Onderwerp

  Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 en Eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Verordening tot eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2022 vast te stellen.
  2. Verordening tot eerste wijziging van de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe tarieven onroerende-zaakbelastingen 2022 en tarieven roerende--zaakbelastingen 2022 vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  340141

  Onderwerp

  Ledenraadpleging VNG - principe akkoord Cao gemeenten 2021-2022

  Beslispunten

  In te stemmen met bijgevoegd voorstel van de VNG inzake de Ledenraadpleging principeakkoord nieuwe Cao gemeenten 2021-2022

  Samenvatting voor de inwoner

  De huidige Cao Gemeenten liep af op 1 januari 2021. Op 3 november 2021 hebben de VNG en vakbonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao.

  De VNG heeft haar leden verzocht een reactie te geven op het principeakkoord. Het college heeft ingestemd met het voorstel van de VNG. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  337715

  Onderwerp

  RIB Ongewenst verkeer Laanstraat

  Beslispunten

  1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanpak om ongewenst verkeer in de Laanstraat te weren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft verzocht om een Plan van Aanpak tegen overlast van ongewenst verkeer in de Laanstraat. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de beoogde invulling van dit verzoek.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  338131

  Onderwerp

  Kooijhoek

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de korte- en langetermijn- maatregelen op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat.
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad is toegezegd om voor het einde van 2021 een plan van aanpak te presenteren over het verbeteren van de verkeersveiligheid rond het laden en lossen van de ALDI op de kruising Kooijhoek. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op maatregelen op de korte en langere termijn. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  338136

  Onderwerp

  Eindevaluatie omgekeerd inzamelen

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Op basis van de eindevaluatie door te gaan met omgekeerd inzamelen.
  2. Het college de opdracht te geven om een voorstel voor te bereiden voor het optimaliseren van het omgekeerd inzamelen en de implementatie van gedifferentieerde tarieven.

  Samenvatting voor de inwoner

  In april 2020 heeft de gemeente Baarn de invoering van een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval afgerond, omgekeerd inzamelen genoemd. Het college heeft dit systeem geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de onderdelen service, milieu en kosten. Uit de evaluatie blijkt dat omgekeerd inzamelen een kostenbesparing heeft opgeleverd van €273.000. Dit komt voor een belangrijk deel doordat inwoners hun afval beter scheiden. Er wordt echter nog niet zoveel afval gescheiden als de doelstelling was. Ook zijn inwoners niet zo tevreden over de huidige afvalinzameling. Het college stelt de raad voor om door te gaan met omgekeerd inzamelen en een voorstel uit te werken voor het verbeteren van omgekeerd inzamelen en het invoeren van gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  338626

  Onderwerp

  Vervanging groen Weidebuurt

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de vervanging van het groen in de Weidebuurt;
  2. De geraamde uitvoeringskosten te dekken binnen de exploitatiebegroting, de investeringsbudgetten en het subsidiegeld klimaatadaptatie.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2022 wordt het groen in de Weidebuurt opgeknapt. Tegelijkertijd worden de speelplekken aangepakt. De inwoners hebben tijdens bewonersavonden ideeën ingebracht voorafgaand aan de planvorming en de reacties hebben bijgedragen aan het definitief ontwerp. Enkele inwoners hebben aangegeven een stuk openbaar groen zelf te willen onderhouden (groenadoptie). In het voorjaar bereidt de gemeente ook acties voor om de inwoners te stimuleren op hun eigen perceel meer groen te maken. Het project is onderdeel van het ‘Uitvoeringsplan groenvisie 2021 – 2030’.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  338658

  Onderwerp

  Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen om:

  1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2023 van de RUD Utrecht.
  2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin de ontwikkelingen voor de komende jaren worden beschreven en de uitgangspunten voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de kadernota 2023. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  339140

  Onderwerp

  Opdrachtverlening inzameling grofvuil RMN

  Beslispunten

  1. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) opdracht te verlenen om vanaf 1 januari 2022 de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval te verzorgen in de gemeente Baarn.
  2. Hiertoe bijgaande opdrachtbrief aan RMN te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) de opdracht te geven om vanaf 1 januari 2022 grof huishoudelijk afval aan huis in te zamelen. Inwoners kunnen vanaf die datum via de website en telefonisch een grofvuilafspraak maken met RMN. Het KringloopCentrum Baarn-Bunschoten blijft in Baarn herbruikbare goederen inzamelen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  338965

  Onderwerp

  Rapportage sociaal domein juli-december 2021

  Beslispunten

  1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de rapportage Sociaal domein juli-december 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in het sociaal domein (Rapportage sociaal domein juli-december 2021) via een raadsinformatiebrief.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  337688

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar kapvergunning risicobomen Baarn

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 22 juni 2021 in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft in juni 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van veertien risicobomen van de gemeente op verschillende plekken in Baarn. Er is bezwaar gemaakt tegen de kap van twee bomen. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft dit beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De gemeente mag de risicobomen dus kappen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  337689

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Molenweg

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 17 juni 2021 in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 17 juni 2021 een omgevingsvergunning geweigerd voor het kappen van een tamme kastanjeboom op het perceel Molenweg in Baarn. De bezwaarmaker wil de boom toch graag gekapt hebben en heeft tegen de geweigerde omgevingsvergunning een bezwaar ingediend. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de geweigerde omgevingsvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De bezwaarmaker mag de boom niet kappen. 

 • Openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2021

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  335926

  Onderwerp

  Zienswijze kadernota VRU 2023

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 VRU.
  2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor 2023 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen hun zienswijzen op de nota kenbaar maken. Deze zienswijzen worden besproken en eventueel betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting van de VRU voor 2023. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  337329

  Onderwerp

  Oprichten Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s'

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van het besluit tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
  2. De bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De veiligheidsregio’s ervaren veelal problemen bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering voor personeel. Het aantal aanbieders neemt af, premies stijgen en voorwaarden worden versoberd. De verzekerbaarheid komt daardoor onder druk te staan en er is sprake van een aantal onverzekerbare risico’s. Veiligheidsregio’s moeten zelf voorzien in een mogelijke dekking. In het kader van goed werkgeverschap hanteren veiligheidsregio's gezamenlijk één lijn bij de afhandeling van schades na ongevallen en richten hiervoor een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's op. Deelname is vrijwillig. De VRU vraagt aan de deelnemende gemeenten of zij nog wensen of bedenkingen kenbaar hebben.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  338095

  Onderwerp

  Aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten 2021/2022

  Beslispunten

  1. Van 31 december 2021 18.00 uur tot 1 januari 2022 02.00 het gehele gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als gebied waar het tweede en derde lid van artikel 5:34A van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 niet van toepassing zijn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het gebied buiten de bebouwde kom wordt aangewezen als gebied waar geen carbid geschoten mag worden tijdens de jaarwisseling. Ook binnen de bebouwde kom mocht al geen carbid worden afgeschoten. Daarmee is tijdens de jaarwisseling 2021/2022 het schieten van carbid in de hele gemeente Baarn verboden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  338091

  Onderwerp

  Plan van aanpak kerkenvisie

  Beslispunten

  1. het plan van aanpak Kerkenvisie vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt het plan van aanpak voor het opstellen van de kerkenvisie vast. Dit is een strategische visie over de kerkgebouwen in Baarn, waarover gesprekken worden gevoerd met alle kerken. Door een kerkenvisie op te stellen, kunnen problemen van kerken in de toekomst worden beperkt en wordt het religieus cultureel erfgoed in Baarn beter beschermd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  338125

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het besluit hogere waarden;

  De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-VA01 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Samenvatting voor de inwoner

  In november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om passende huisvesting voor complexe zorg te kunnen realiseren. In 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarop gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegen. Een tweetal zienswijzen heeft tot kleine wijzigingen geleid. Het college stemt in met de hogere grenswaarden en stelt de raad voor om het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  338117

  Onderwerp

  Huisvestingsverordening Baarn 2022

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om de Huisvestingsverordening Baarn 2022 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten en woningcorporaties in de regio willen de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen op onderdelen op elkaar afstemmen. Dit geeft duidelijkheid aan woningzoekenden. Daarvoor moet de Huisvestingsverordening Baarn 2022 worden vastgesteld. Belangrijke wijziging is dat een deel van de woningen op basis van loting kan worden toegewezen. Ook behouden woningzoekenden een deel van hun inschrijfduur wanneer ze verhuizen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  338650

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en hogere waarden vast stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (Wgh) uitgevoerd. Bij een deel van de woningen op het Alexanderkwartier wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het college kan hogere grenswaarden vaststellen. De maximale hogere grenswaarden worden niet overschreden. Na dit collegebesluit wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegd. Het definitieve besluit moet verleend zijn voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  338957

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de percelen Tolweg 2, 4 en 6 zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
  2. Het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan is in september 2020 van de agenda van de raad afgevoerd. In juni heeft de raad besloten het voorstel opnieuw van de agenda af te voeren, om eerst het aanvullend onderzoek ‘Uitwerking Toekomstvisie Werklocatie Baarn' af te wachten. Dit onderzoek is in november 2021 in de raad besproken. Het college biedt het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling Tolweg 2,4 en 6 opnieuw ter behandeling aan de gemeenteraad aan.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  325317

  Onderwerp

  Handboek Vervanging Personeelsdossiers

  Beslispunten

  1. De analoge personeelsdossiers van de gemeente Baarn te vervangen door de digitale reproductie (scans), zoals beschreven in het Handboek Vervanging Personeelsdossiers.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 2021 werkt de gemeente Baarn met een elektronisch systeem voor personeelsadministratie. Dit nieuwe systeem biedt een kans om papieren personeelsdossiers te vervangen door digitale.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke
  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  339083

  Onderwerp

  Niet opleggen van aanslagen precariobelasting 2021

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. De aanslagen precariobelasting 2021 niet op te leggen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanwege de gevolgen van coronamaatregelen voor met name horeca- en winkelondernemers is eerder besloten om de aanslagen precariobelasting voor 2020 niet op te leggen. Gelet op de maatregelen worden ook in 2021 de aanslagen precariobelasting 2021 niet opgelegd. Hierdoor steunt de gemeente de plaatselijke ondernemers. Een deel van de gemiste inkomsten voor de gemeente worden gecompenseerd door het Rijk.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  334037

  Onderwerp

  Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Baarn 2022.

  Beslispunten

  1. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 worden de soorten ondersteuning en de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  336283

  Onderwerp

  Antwoordbrief aan FTB over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed

  Beslispunten

  1. Bijgaande antwoordbrief vaststellen en versturen naar ondernemer FTB.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een ondernemer heeft in een brief aan de raad zorgen geuit over geschikte locaties en acceptabele huren van maatschappelijk vastgoed in de kern van Baarn. Vooral omdat er regelmatig locaties worden omgezet van bedrijfslocatie naar woning. Het college antwoordt dat ze zich waar mogelijk inspannen voor het beschikbaar houden van voldoende locaties. En dat bestemmingswijzigingen altijd plaatsvinden op basis van een integrale belangenafweging.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  287847

  Onderwerp

  Doorbraakmethode

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het implementeren van de Doorbraakmethode van IPW in de gemeente Baarn voor een periode van minimaal 4 jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sommige inwoners hebben een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg die niet (helemaal) past binnen het bestaande aanbod. De Doorbraakmethode helpt om in die gevallen een oplossing te vinden. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de inwoner en de omgeving zelf kan en waar ondersteuning nodig is. De gemeente leidt hiervoor twee doorbraakregisseurs op.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 7 december 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  338093

  Onderwerp

  Tegemoetkoming kosten i.v.m. Coronatoegangscontroles (CTB)

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgesloten uitwerking met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen;
  2. De regeling onmiddellijk na akkoord op de gebruikelijke communicatiekanalen te publiceren.
  3. Het maximaal beschikbare bedrag voor de tegemoetkoming (plafond) voor de ondernemers is de door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 63.840,54 minus de kosten voor de inhuur van DEV Security.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door het Rijk is geld ter beschikking gesteld om ondernemingen te ondersteunen bij de Coronatoegangsbewijs (CTB) controle. Eerder is hiervan een beveiligingsbedrijf (DEV Security) ingehuurd dat horecaondernemingen en verenigingen ondersteunt bij de controle. Na evaluatie blijkt er in sommige gevallen ook behoefte te bestaan aan financiële ondersteuning voor de controle van de CTB’s, waarbij soms de extra inzet van medewerkers nodig is of aanschaf van apparatuur. Met een gemeentelijke regeling kunnen ondernemingen en verenigingen onder voorwaarden een tegemoetkoming hiervoor aanvragen van maximaal 750 euro.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  336167

  Onderwerp

  Aantrekken lening overname openbare verlichting

  Beslispunten

  1. Een geldlening van € 1.200.000 met een looptijd van 20 jaar en lineaire aflossing, aan te trekken voor het overnemen van de openbare verlichting van Citytec. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 31 december 2021 loopt het contract met Citytec af en neemt de gemeente de openbare verlichting over. Voor de overname van de verlichting wordt een langlopende lening van € 1,2 miljoen aangetrokken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  329402

  Onderwerp

  Voorbereiding reconstructie Lage Vuursche

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de planning en het participatieproces ter voorbereiding op de reconstructie van Lage Vuursche.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR 21-30) staat Lage Vuursche in 2023 op het programma voor vervangingsonderhoud in de openbare ruimte. De voorbereiding van dit project is gestart in het najaar van 2021. De planning van de voorbereidende werkzaamheden en de manier waarop inwoners worden betrokken worden vastgelegd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  333535

  Onderwerp

  Intentieovereenkomst fietsinfrastructuurprojecten 2022-2023

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de ondertekening van de Intentieovereenkomst betreffende samenwerking Regio Amersfoort en provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023.

  Samenvatting voor de inwoner

  Regio Amersfoort en provincie Utrecht het regionale fietsnetwerk sterk verbeteren. Ondertekening van een intentieovereenkomst voor de realisatie van fietsprojecten in de Regio Amersfoort draagt hieraan bij. Voor de gemeente Baarn staat onder meer hoog op de prioriteitenlijst het aanbrengen van fietsvoorzieningen op de Embranchementsweg in samenwerking met de gemeenten De Bilt en Zeist.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  331824

  Onderwerp

  Verlenging overeenkomst ESH media

  Beslispunten

  1. De concessieovereenkomst met ESH media te verlengen tot 31 december 2025.
  2. Goed te keuren dat ESH media de gemiste afdracht in delen voldoet, waarbij het laatste deel uiterlijk op 31 december 2022 afgelost zal worden.
  3. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat de gemiste afdracht uiterlijk 31 december 2022 afgelost is.
  4. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat er voor de einddatum van de originele concessieovereenkomst (31 mei 2024) twee vrije plakplaatsen gerealiseerd zijn op de vastgestelde locaties.

  Samenvatting voor de inwoner

  De concessieovereenkomst met Event Support Holland (ESH) media, die reclameborden langs de wegen verzorgt, wordt 19 maanden verlengd tot 31 december 2025. ESH media had door de coronamaatregelen gedurende de laatste 19 maanden lang minder reclame-inkomsten. De verlenging is een tegemoetkoming richting ESH media. Verder wordt met ESH media een betalingsregeling getroffen voor het voldoen van de gemiste afdracht aan de gemeente.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  331370

  Onderwerp

  Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID Utrecht

  Beslispunten

  1. Stemt in met het Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties Regionale ICT Dienst Utrecht, betreffende de verdergaande harmonisatie en de daarin beschreven procesafspraken en rolneming bij inkoop/aanbesteding van nieuwe applicaties;
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De samenwerkende organisaties in de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) - waar Baarn onderdeel van is - willen intensiever samenwerken op het gebied van informatievoorziening en -veiligheid. Daarvoor zijn afspraken vastgelegd in een convenant.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  332704

  Onderwerp

  Verzoek koop gemeentegrond bij Zuringlaan

  Beslispunten

  1. Niet in te stemmen met het verzoek tot koop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 13.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners van de Zuringlaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Ze willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin.

  De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  332804

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar laadpaal 'de Schoener'

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit van 21 mei 2021 in stand te laten;
  4. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een aantal bewoners in de omgeving van de 'de Schoener' hebben een verzoek ingediend voor een openbare elektrische laadpaal. Na onderzoek in de omgeving is er gekozen voor een laadpaal in de parkeervakken tegenover 'de Galei', in de 'de Schoener'. Tegen het reserveren van de twee parkeerplaatsen voor deze laadpaal is een bezwaar binnengekomen van een bewoner. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over. Er wordt extra aandacht besteed aan het betrekken van een bredere groep omwonenden bij een besluit over een laadplek

 • Openbare besluitenlijst d.d. 30 november 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  331235

  Onderwerp

  Aanwijzing functie treasurer 2022

  Beslispunten

  1. Intrekken besluit van 21 november 2017 (zaaknummer 37595) waarbij de treasury functie is toegewezen aan de financieel beleidsmedewerker;
  2. Aanwijzen van de Coördinerend strategisch financieel adviseur als de treasurer van de gemeente Baarn, met als achtervang de financieel beleidsmedewerker, met ingang van 1 december 2021.
  3. Ondertekening van wijziging vertegenwoordiging BNG.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente moet verstandig omgaan met het beschikbare geld. Dit is aan wettelijke en interne regels gebonden. De treasury-functie speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet dan ook geborgd zijn. De functie van treasurer wordt toegewezen aan de coördinerend strategisch financieel adviseur.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  328317

  Onderwerp

  Beantwoording verzoeken straatnaamgeving Johanna Westerdijk

  Beslispunten

  1. De bijgaande reactiebrieven aan de Stichting Vrienden van het Cantonspark en Stichting VVAO vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Vrienden van het Cantonspark en de Stichting VVAO (een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen) hebben verzocht om een straat te vernoemen naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en inwoonster van Baarn. Het college van burgemeester en wethouders hebben op dit verzoek gereageerd. Het verzoek is onder de aandacht gebracht van de Adviescommissie Straatnamen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  330590

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst RTV Baarn

  Beslispunten

  1. De huurovereenkomst met Stichting RTV Baarn voor de gemeentelijke ruimte Kerkstraat 28A te verlengen voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting RTV Baarn is huurder van de gemeentelijke ruimten aan de Kerkstraat 28A. De huurovereenkomst met de Stichting RTV Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd tot 1 januari 2024.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  331809

  Onderwerp

  Wonderland KDV Subsidieaanvraag Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022

  Beslispunten

  1. Een subsidie van €127.962 te verlenen aan Wonderland KDV voor het uitvoeren van peuteropvang en Voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022.
  2. Een aanvullende subsidie van € 9.120 te verlenen aan Wonderland KDV voor het inzetten van een geschoolde coach voor de Voorschoolse Educatie.
  3. De bijgevoegde beschikkingsbrief aan Wonderland KDV vast te stellen en te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 november 2021 heeft Wonderland KDV een subsidieaanvraag ingediend voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in het kalenderjaar 2022 voor kinderen op peuterspeelzaal de Uitkijck in Baarn.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  332703

  Onderwerp

  Schenking kunst aan Historische Kring Baerne

  Beslispunten

  1. In te stemmen met een schenking van 68 kunstwerken en historische objecten door de gemeente Baarn aan de Historische Kring Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op verzoek van de Historische Kring Baerne zal de gemeente werken uit haar kunstcollectie als schenking overdragen. Vrijwel al deze werken zijn al sinds 1974 onderdeel van de collectie van de Historische Kring.

Archief