Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76650 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voornemen tot aanwijzing van Dorpsstraat 15 Lage Vuursche tot gemeentelijk monument

  Beslispunten

  1. voor te nemen Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche aan te wijzen tot gemeentelijke monument;
  2. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RCE is voornemens Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche af te voeren van het rijksmonumentenregister. De Oude Smederij vertegenwoordigt historische waarde voor Lage Vuursche. Het college is voornemens dit object aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar wordt hiervan in kennis gesteld en de voorbescherming gaat in.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77076 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Antwoordbrief NMU inzake Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  De NMU via bijgaande concept brief antwoord geven op de beide brieven.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU) heeft het college in twee brieven een reactie gegeven op het raadsvoorstel Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk. Met deze brief geeft het college antwoord op de beide brieven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77252 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Informatieavond bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39

  Beslispunten

  1. kennis te nemen van het principeverzoek voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39;
  2. in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in juli 2019;
  3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 22 mei 2018 is een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn.

  De principeaanvraag is voorzien van een korte toelichting en situatieschetsen. Het principeplan past niet in het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is een nieuw planologisch-juridisch kader nodig.

  Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76843 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst bovenverdieping Burgemeester Penstraat 6

  Beslispunten

  Instemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Eemloge Nr. 36 voor de bovenverdieping van de Burgemeester Penstraat 6, met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Eemloge Nr. 36 is huurder van de bovenverdieping van het gemeentelijk pand Burgemeester Penstraat 6 te Baarn.

  De huurovereenkomst met de Eemloge Nr. 36 wordt met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee verlengd, dus tot 1 augustus 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77205 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Meicirculaire 2019

  Beslispunten

  1.    Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Meicirculaire 2019;

  2.    De financiële gegevens als volgt te verwerken;

  - Het financieel effect van 2019 (€ 241.000 negatief) op het begrotingssaldo 2019 verwerken met een begrotingswijziging;

  - De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2020 en verder, verwerken in de Begroting 2020-2023.

  3.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht (De Meicirculaire) aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld. De Meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2020 – 2023

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76005 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Prinses Marielaan 5

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 23 oktober 2018 in stand te laten;

  Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 23 oktober 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een meerstammige esdoorn op de grens van de percelen Prinses Marielaan 5 en Lt. Gen. Van Heutszlaan 2-3 in Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de boom niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76007 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Hertog Hendriklaan 1

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 11 december 2018 in stand te laten;

  Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 11 december 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een boom aan de Hertog Hendriklaan 1 te Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde boom in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde boom niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76824 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststelling incidentele subsidie EnergiekBaarn 2018

  Beslispunten

  1. De in 2018 verleende incidentele subsidie aan EnergiekBaarn voor activiteiten die voorlichting en bewustwording van inwoners van Baarn betreffen (gebaseerd op het bij aanvraag ingediende plan) ter hoogte van € 10.000,- vast te stellen.

  2. Verzenden van de bijgevoegde vaststellingsbrief aan EnergiekBaarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft de in 2018 verleende subsidie aan de energiecoöperatie EnergiekBaarn definitief vastgesteld. Deze subsidie is besteed aan voorlichting en advies aan inwoners op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Een groot deel van het bedrag van € 10.000,- is besteed aan de inzet van een projectleider energiecoaching.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  77339 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer T. Posthumus Meyjes als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  De heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit voorstel wordt u geadviseerd om de heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang te benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  75032 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Statutenwijziging Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

  Beslispunten

  1.                  In te stemmen met een statutenwijziging Stichting NPUH;

  2.                  Een deelnemersovereenkomst met Stichting NPUH aan te gaan;

  3. Wethouder Jansma een volmacht te verlenen voor ondertekening van de deelnemersovereenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn is aangesloten bij de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) Deze Stichting bereidt een statutenwijzigingen voor. De Stichting verzoekt het college akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging. Daarnaast wordt het college verzocht een deelnemersovereenkomst aan te gaan met de Stichting NPUH en wethouder T.G.W. Jansma een volmacht te verlenen voor de ondertekening van deze deelnemersovereenkomst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  75129 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervolg Pilot Snel Meedoen en Veranderopgave Inburgering

  Beslispunten

  1.       Instemmen met het alloceren van de extra Rijksmiddelen voor Baarn ad. € 56.800 (2019 en 2020) ten behoeve van:

  -         het bieden van ondersteuning en begeleiding aan de ‘ondertussengroep’;

  -         het integreren van deze ondersteuning en begeleiding in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Vormgegeven vanuit de expertise opgedaan in de pilot Snel Meedoen middels het implementeren van een integrale intake, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en hieraan gekoppelde intensieve dienstverlening;

  -         het groeien in de regierol op inburgering in het kader van de wetswijziging inburgering (per 1 januari 2021).

  2. Dit bedrag beschikbaar stellen aan BBS Uitvoeringsorganisatie. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 juni 2019 loopt de pilot Snel Meedoen ten einde. Deze pilot richt zich op het intensief begeleiden van statushouders richting (vrijwilligers-)werk, opleiding ondernemerschap naast hun inburgeringstraject. De positieve resultaten uit de pilot worden geïmplementeerd in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Deze implementatie wordt gefinancierd uit extra Rijksmiddelen die Baarn in 2019 en 2020 zal ontvangen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76574 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit gasontvangstation

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation op het Kadastraal perceel H3089, nabij de Drakenburgerweg;
  2. de ontwerpomgevingsvergunning met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg" ter inzage te leggen voor zienswijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd samen met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg".

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  75176 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanbod twee weggedeelten Bremstraat en Sumatrastraat

  Beslispunten

  Instemmen met aankoop van twee weggedeelten, deel uitmakende van de Bremstraat en de Sumatrastraat.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een gedeelte van de Bremstraat en Sumatrastraat is particulier eigendom.

  De eigenaren bieden de weggedeelten aan de gemeente Baarn te koop aan.

  De gemeente Baarn stemt in met de aankoop van de weggedeelten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  75957 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging beheer en verhuur Kerkstraat 28

  Beslispunten

  Instemmen met verlenging van de beheersovereenkomst met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van één jaar.

  Instemmen met verlenging van de huurovereenkomsten met FrontaalKunst en de Aloysiusschool voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn verhuurt ruimten in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis) aan FrontaalKunst en de Aloysiusschool. De overige ruimten in het pand worden incidenteel verhuurd. Camelot Beheer BV regelt voor de gemeente Baarn het beheer en de verhuur van het pand Kerkstraat 28.

  Met ingang van 1 juli 2019 worden de overeenkomsten voor verhuur en beheer verlengd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76135 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidie 2018 Versa Welzijn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2018 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen definitief vast te stellen op € 225.240,20.
  2. het voorlopig verleende subsidiebedrag van € 220.001 te verhogen met € 5.239,20 tot een totaal van € 225.240,20 en dit bedrag aan de Stichting Versa Welzijn uit te betalen.
  3. de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Versa Welzijn heeft in 2018 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschools educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor heeft Versa Welzijn door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Versa Welzijn definitief vast te stellen op totaal € 225.240.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76393 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar niet in behandeling nemen inzageverzoek

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 14 februari 2019 in stand te laten;

  Verzoeker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Iemand heeft de gemeente gevraagd of zijn/haar persoonsgegevens door de gemeente worden gebruikt. Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen moet de persoon eerst geïdentificeerd worden. Om dit zo veilig mogelijk te doen, kan dit persoonlijk op het gemeentehuis of via de website met digitale identificatie (DigiD). De verzoeker wil zich niet op deze manier identificeren. Het verzoek is toen niet in behandeling genomen. De verzoeker heeft hiertegen bezwaar ingediend. Het college heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77275 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

  Beslispunten

  1. Vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn;
  2. De raad hierover informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB);
  3. Na akkoord van het college Inspectie van het Onderwijs informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 geeft een overzicht van het toezicht en de handhaving kinderopvang door onze gemeente. In de toelichting, bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn, leggen we de bijzonderheden schriftelijk vast zodat deze meegenomen kunnen worden bij de evaluatie met de GGD. Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  75222 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidie 2018 MEE

  Beslispunten

  1. Op basis van het jaarverslag 2018 de subsidie van MEE vaststellen op € 132.583,-
  2. Het niet bestede bedrag van € 7.417,- terugvorderen van MEE
  3. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning.Uit het jaarverslag van MEE blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2018 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  76363 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Convenant en beleidsregels landelijke toegang MO

  Beslispunten

  1. Het convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang te tekenen.
  2. Wethouder van Roshum machtigen om het convenant te tekenen.
  3. Meewerken aan en de lijn volgen uit de model beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten geven momenteel een eigen invulling aan het begrip landelijke toegang voor Maatschappelijke Opvang. Met het ondertekenen van het convenant 'Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang' en de invoering van de model-beleidsregels zorgen we dat iedere gemeente op dezelfde manier werkt. We vinden namelijk dat opvang geregeld moet zijn en niemand tussen wal en schip moet vallen. Het verzorgen van, in ieder geval, eerste opvang voorkomt dat mensen op straat komen. Het onderzoek naar de meest passende plek moet er vervolgens toe leiden dat iemand terecht komt op een plek waar hij of zij een succesvol toekomsttraject kan starten. Warme overdracht is hierbij van groot belang.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73873 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Resultaten Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de resultaten van de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over deze resultaten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Van oktober 2018 tot april 2019 is de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen opengesteld: het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in koopwoningen met erkend PKVW-materiaal binnen de gemeente Baarn, met als doel het aantal (voltooide) woninginbraken te laten dalen. Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van deze regeling. 49 woningen zijn een stuk veiliger geworden doordat diverse sloten zijn geïnstalleerd. Het resteren bedrag van €3.500,- wordt ingezet om huurwoningen van Eemland Wonen veiliger te maken, in gezamenlijkheid met Eemland Wonen die ook een financiële bijdrage levert. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73203 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  reactie op inspraak Van Olst

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de inspraak over de behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze inspraak. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bedrijfsmakelaar de heer Van Olst van Bos Makelaardij heeft 10 april 2019 via inspraak tijdens de debatraad gereageerd op het raadsvoorstel 'behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren'. Het college reageert op deze inspraak middels een brief (zie bijlage).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74688 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Tussenrapportage 2019

  Beslispunten

  De Tussenrapportage 2019 vast te stellen en akkoord te gaan met de verzending voor de raadsvergadering van 3 juli.

  Samenvatting voor de inwoner

  We informeren de raad periodiek over de voortgang van de begroting 2019. De Tussenrapportage gaat over de eerste 5 maanden van 2019.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73801 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022

  Beslispunten

  1.    De vastgestelde Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 en resultaat 2015-2018 ter informatie met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad voorleggen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Veiligheidsstrategie hebben de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland afspraken gemaakt hoe ze samen willen werken aan een veiliger Midden-Nederland. Dit omdat vrijwel geen veiligheidsprobleem zich slechts in één gemeente voordoet en omdat onveiligheid zich weinig aantrekt van gemeentegrenzen. Voor de komende drie jaar zijn de volgende prioriteiten gekozen: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het effectief verbinden van veiligheid met zorg, en het bevorderen van cyberveiligheid. Op deze thema’s bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt. 

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  75000 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de "stand van zaken ambtshalve geconstateerde verpauperde panden"

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken ten aanzien van de schouwing/beoordeling van panden in Baarn 2019 om na te gaan of er panden zijn dusdanig verpauperd zijn dat ze voldoen aan de criteria om aangemerkt te kunnen worden als welstandsexces.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken over de tweejaarlijkse beoordeling of panden aangemerkt moeten worden als verpauperd pand/welstandsexces. Het college beantwoordt de vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  76194 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd per 3 juni 2019 te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Beslispunten

  Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 3 juni 2019 is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71524 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Statutenwijziging Stichting Bosbad de Vuursche

  Beslispunten

  1. Instemmen met de statutenwijziging van de Stichting Bosbad de Vuursche: de artikelen met betrekking tot het aantal bestuursleden en de accountantscontrole.
  2. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief (Bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente stemt in met de door het bestuur van de Stichting Bosbad de Vuursche gewenste statutenwijzigingen. De redenen zijn gewijzigde omstandigheden wat betreft de gestegen prijs van een accountantsverklaring en de vermindering van de bestuurswerkzaamheden waardoor er minder bestuursleden nodig zijn. De nieuwe statuten bepalen nu dat een lichtere vorm van accountantscontrole volstaat en het minimum aantal bestuursleden daalt van vijf naar vier.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74976 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidie 2018 Stichting De Trits

  Beslispunten

  1. Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Stichting De Trits (zie Bijlage 1) de subsidie 2018 vaststellen op € 624.270.
  2. Instemmen met verzending van bijgaand vaststellingsbrief (Bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt op basis van de door het bestuur van Stichting De Trits aangeleverde jaarstukken de subsidie 2018 vast op € 624.270.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74404 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Dekking kosten en financiering uitgaaf verplaatsten gasontvangstation Drankenburgerweg

  Beslispunten

  ·         De kosten voor het verplaatsen van het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg van € 1.600.000 op te nemen in de begroting en deze te dekken door een onttrekking van € 1.600.000 aan de voorziening "Verplaatsen gasontvangstation".

  ·          Ter financiering van deze uitgave een langlopende lineaire lening opnemen van € 1.600.000 met looptijd van 5 jaar en rente van moment afsluiten lening.

  De raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het aantrekken van de geldlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft met de Gasunie en Stedin afgesproken dat het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg verplaatst wordt naar de overkant van de weg. De kosten van deze verplaatsing worden gedeeld door de gemeente Baarn, de Gasunie en Stedin.

  Om ervoor te zorgen dat de gemeente Baarn dit kan betalen, wordt bij de bank een lening opgenomen. Wanneer de gemeente Baarn de rekening moet betalen, is er geld beschikbaar.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74766 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij Mollerusstraat 3

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Mollerusstraat 3.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van de Mollerusstraat 3 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Het gaat om een gedeelte van een gemeentelijke binnentuin, gelegen achter de woningen aan de Lommeroord.

  De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  75136 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Programmaplan Duurzaamheid: doelstellingen, activiteiten en planning

  Beslispunten

  1. Vaststellen programmaplan duurzaamheid: doelstellingen, activiteiten en planning (bijlage 1).
  2. De raad informeren over de doelstellingen, activiteiten & planning middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente is in vervolg op diverse duurzaamheidsactiviteiten, gestart met het Programma Duurzaamheid. Het programma bestaat uit 5 projecten: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, van afval naar grondstof en het verduurzamen van de eigen organisatie. Inmiddels is een notitie opgesteld waarin de doelstellingen, activiteiten en planning van deze activiteiten zijn opgenomen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  68153 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanpassen mandaatstatuut vanwege grondstoffenbeheer RMN

  Beslispunten

  1. Het dagelijks bestuur van RMN mandaat te verlenen voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met afval- en grondverwerkers en onderhoudsbedrijven.
  2. De voorzitter van RMN volmacht te verlenen voor het ondertekenen van deze overeenkomsten.

  Samenvatting voor de inwoner

  RMN verwerkt voor de RMN-gemeenten een aantal soorten afval. Hiervoor zijn ondertekenden contracten nodig. Die worden nu door de gemeente getekend. Het voorstel is dat de gemeente RMN mandaat verleend om dit namens de gemeente te mogen doen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74208 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Baggerdepot Eempolder (hoger beroep)

  Beslispunten

  1. kennis te nemen van het door Geologistiek B.V. / Schilder B.V. ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak over het zogenaamde baggerdepot Eempolder.
  2. De raad te informeren over het hoger beroep via een raadsinformatiebrief (RIB).

  Samenvatting voor de inwoner

  De rechtbank Midden-Nederland wees op 29 januari 2019 vonnis in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak ging over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder. De vordering is door de rechtbank afgewezen. Zij is van oordeel dat de gemeente Baarn niet aansprakelijk is.

  De gemeente Baarn ontving op 30 april 2019 een dagvaarding in hoger beroep, waarin is opgenomen dat Geologistiek B.V. / Schilder B.V. in hoger beroep komen tegen het genoemde vonnis van de rechtbank.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  75796 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijk vragen BOP brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP inzake de brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Baarnse Onafhankelijke Partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een brandbrief van zorgwethouders over uit de hand lopende kosten Jeugdzorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  75767 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Algemene Ledenvergadering VNG op 5 juni 2019

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies gebruiken als inbreng in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019 in Barneveld.
  2. De heer A. Najib een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 5 juni 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Barneveld. De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. de gemeentesecretaris is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74039 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoor naar wonen op het perceel Wilhelminalaan 3

  Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning om de bestaande kantoorfunctie van het gebouw op het perceel aan de Wilhelminalaan 3 te wijzigen naar een woonfunctie, waarbij het bestaande kantoorgebouw wordt getransformeerd naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen;
  2. De omgevingsvergunning hiervoor te verlenen;
  3. De gemeenteraad informeren over het verlenen van de omgevingsvergunning met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 28 mei 2019 heeft het college besloten de omgevingsvergunning te verlenen om het bestaande kantoorgebouw te transformeren naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen. De omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74571 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  De uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging van de begroting 2019 en een begroting voor 2020 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74733 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Start participatietraject Soestdijk

  Beslispunten

  De raadsinformatiebrief versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april jl. heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven verder te gaan met het natuur- en het mobiliteitsonderzoek en daarna een voorontwerpbestemmingsplan te maken. De plannen voor het herstel van het paleis en paleistuin en de daarvoor benodigde nieuwbouwontwikkelingen hebben tot veel reacties geleid. Bij de voorbereiding van het Ruimtelijk Kader heeft MeyerBergman al veel partijen geconsulteerd, waaronder ook diverse lokale en regionale organisaties en omwonenden. De gemeente is aan zet om, nadat de onderzoeken gereed zijn, het bestemmingsplan voor te bereiden. De gemeente wil daarom nu zelf ook de gesprekken voeren en stelt daarvoor onder andere klankbordgroepen in. Uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verstuurd. Ook is een algemene uitnodiging verstuurd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  66940 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging erfpacht Molenweg 2 (Meander Medisch Centrum)

  Beslispunten

  • Vast te stellen dat het overzicht van de scenario’s compleet is;
  • Een van de scenario’s verder uit te werken;
  • De Stichting Meander Medisch Centrum (verder: de stichting) hierover te informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 maart 1970 werd een erfpachtrecht gevestigd voor de bouw en exploitatie van een ziekenhuis aan de Molenweg 2 in Baarn. Het erfpachtrecht heeft een looptijd van 50 jaar en loopt tot 3 maart 2020. Sinds 2002 exploiteert de Stichting Meander Medisch Centrum het ziekenhuis.

  De Stichting Meander Medisch Centrum vroeg op 26 november 2018 om de erfpacht te verlengen met vijf jaar. Momenteel beraadt de stichting zich op haar meerjarige strategie en de toekomstvisie voor de locatie Baarn. Zij onderzoekt de mogelijkheden en kosten van herontwikkeling van het gebouw. Omdat dit onderzoek de nodige tijd vergt, is gevraagd om de verlenging.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  72422 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoeken Molenweg 1, 3 en 5 en Smutslaan 6

  Beslispunten

  1. Twee percelen gemeentegrond ter hoogte van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6 voor een (symbolisch) bedrag van € 1,00 per perceel te koop aan te bieden aan de eigenaren / bewoners van het perceel.
  2. De kosten van de verkoop ten laste te laten komen van kopers.

  Samenvatting voor de inwoner

  Uit de kadastrale gegevens blijkt dat na de verkoop van de gronden voor het plan 'Smutslaan / Tonibastuin' een aantal stroken grond in eigendom van de gemeente is gebleven. De strook grond bij de Molenweg 1, 3 en 5 ligt ingeklemd tussen particuliere percelen, waardoor deze niet (openbaar) toegankelijk is en geen (publiek) belang meer heeft. De gemeente constateert dat deze grond feitelijk al in gebruik is genomen door de bewoners van de genoemde percelen.

  Een strook grond naast het perceel aan de Smutslaan 6 is al geruime tijd feitelijk in gebruik door de (voormalige) bewoners van dit perceel. De strook grond heeft op dit moment geen (publiek) belang voor de gemeente Baarn. Ook bestaan er geen (ontwikkel)plannen met betrekking tot deze beperkte strook grond.

  Gelet op het bovenstaande besluit de gemeente Baarn de stroken grond te koop aan te bieden aan de bewoners van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74681 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

  Beslispunten

  1.Instemmen met financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

  2. Beëindigen bouwheerschap Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

  3. Décharge verlenen aan bouwheer Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

  4. Het resultaat van -€ 4.413,- aan de Stichting Beheer Noorderbreedte te bekostigen 

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 2016 hebben de basisscholen Montini en Gaspard de Coligny hun intrek genomen in het nieuwe gebouw Noorderbreedte aan de Oude Werf 5. Het bouwheerschap lag in handen van het bestuur van De Stichting Beheer Noorderbreedte. Nu de bouw is afgerond kan de bouwheer financiële verantwoording afleggen over de bestede middelen en kan, na akkoord, décharge verleend worden van het bouwheerschap. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74369 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bodem- en wateronderzoek rondom vuilnisbelt Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad informeren over de uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg en tevens antwoorden op de schriftelijke vragen van de BOP hieromtrent.

  Samenvatting voor de inwoner

  In opdracht van de raad is onderzoek gedaan naar de bodem- en waterkwaliteit rondom de voormalige vuilnisbelt. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn, 1) dat er geen sprake is van verspreiding van de vervuiling die onder de vuilnisbelt zelf ligt, 2) dat deze stoffen de omgeving niet negatief beïnvloeden en 3) dat de situatie grotendeels overeenkomt met de resultaten van het onderzoek uit 2007. Het advies is, dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek. Het college neemt dit advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74615 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen Japanse duizendknoop

  Beslispunten

  Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over de Japanse duizendknoop. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De politieke partij GroenLinks heeft vragen aan de gemeente gesteld over de Japanse duizendknoop. De brief beantwoordt de gestelde vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74719 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB Stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval

  Beslispunten

  de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval door bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  66542 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Samen Sterk

  Beslispunten

  Instemmen met het beschikbaar stellen van het bedrag van €59.154 voor de pilot Samen Sterk voor drie jaar.  

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft als streven mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen laten wonen. Voor sommige mensen is dit vanwege psychische kwetsbaarheid lastig. Om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen is daarom naast passende zorg en begeleiding ook een zinvolle daginvulling, een sociaal netwerk en het van betekenis kunnen zijn voor een ander nodig. De pilot Samen Sterk kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Samen Sterk omvat een groep van circa 8 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Een vrijwilliger ondersteunt deze groep mensen met bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten. Een professional, werkzaam bij Kwintes, ondersteunt het groepsproces van de Samen Sterk-groep en ondersteunt de vrijwilliger. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73281 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2018

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2018;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Jaarrekening RWA 2018 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73400 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om hierop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74098 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek bouw woning op het perceel Cantonlaan 17

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Cantonlaan 17 in Baarn een vrijstaande woning te bouwen onder voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een (ontwerp) bestemmingsplan op te laten stellen dat voorziet in een woonbestemming met een bouwvlak en hiermee de wettelijke procedure starten;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen omdat het kostenverhaal anderszins wordt verzekerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Cantonlaan 17. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74533 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  herziene beslissing op bezwaar Bilderdijklaan 42

  Beslispunten

  1. de beslissing op bezwaar van 8 mei 2018 te wijzigen door een aanvulling van de motivering;
  2. betrokkenen te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college geeft nog steeds geen toestemming voor het uitbreiden van een woning met het adres Bilderdijklaan 42 te Baarn. In 2017 was hiervoor een vergunning verleend. Na bezwaren is de aanvraag op 8 mei 2018 alsnog geweigerd. Tegen die weigering is beroep bij de rechtbank ingesteld.

  Bij de rechtbank is afgesproken dat extra informatie over het bouwplan zou worden aangeleverd. Het college kon daarmee opnieuw bekijken of misschien toch kon worden ingestemd met de uitbreiding. Het college heeft dit onderzocht, maar wil ook nu geen toestemming geven voor de uitbreiding. In dit nieuwe besluit legt het college uit waarom niet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74625 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beleidsnota Toerisme & Recreatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beleidsnota Toerisme & Recreatie

  2. Instemmen met de toeristische uitvoeringsagenda 2019-2021

   De raad te vragen om de bovengenoemde stukken vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de beleidsnota Toerisme & Recreatie wordt aangegeven hoe we Baarn de komende jaren sterker op de kaart toeristische kaart zetten en hoe we de aanwezige kansen beter benutten.

  We maken daarbij gebruik van de groeiende populariteit van de Utrechtse Heuvelrug onder toeristen en recreanten. Tegelijk onderscheiden we ons van andere gemeenten op de Heuvelrug. Daarbij maken we gebruik van het merk 'Vorstelijk Baarn'.

  Ook schept deze nota duidelijkheid in de diverse (regionale) overleggen en samenwerkingsstructuren, op het gebied van toerisme en recreatie, waaraan de gemeente deelneemt .

  Bij de nota Toerisme & Recreatie is een Toeristische Uitvoeringsagenda 2019-2021 gemaakt, waarin de acties voor de komende twee jaar zijn aangegeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74654 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  ruimtelijke modellen Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein;
  2. Op basis van het model 'Herkenbaar Baarn' een ontwikkelstrategie voor te bereiden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in februari 2018 besloten door te gaan met de planvorming voor woningbouw en een uitbreiding van het bedrijventerrein Noordschil op de onbebouwde gronden aan de noordrand van Baarn. De opdracht aan het college van burgemeester en wethouders was om haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen en hierbij omwonenden en andere belangstellenden te betrekken. Het college heeft deze opdracht uitgevoerd en legt het resultaat nu ter besluitvorming aan de raad voor.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74810 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Perspectiefnota 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met de Perspectiefnota 2020;
  2. De Perspectiefnota en het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ter voorbereiding op de Begroting waarin de plannen voor het volgend jaar en de daarbij behorende financien worden vastgesteld, heeft het college een Perspectiefnota opgesteld waarin de uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen. Deze Perspectiefnota wordt in juni door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74877 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Jaarstukken 2018

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen om

  1.    De Jaarstukken 2018 vast te stellen;

  2.    De grondpositie Ericastraat voor een bedrag van € 65.000 af te boeken ten laste van het jaarrekeningresultaat;

  3.    De egalisatiereserve afvalverwerking op te heffen en het saldo te storten in een egalisatievoorziening;

  4.    Een bedrag van € 1.600.000 te storten in een risicovoorzieningen voor het gasontvangstation en deze te dekken uit de algemene reserve;

  5.    Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 331.046 negatief ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit voorstel beoogt een vaststelling van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Baarn te verkrijgen in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2019.

  Het gerealiseerde resultaat van baten en lasten wordt toegelicht. Voorgesteld wordt dit gerealiseerde resultaat van baten en lasten via resultaatbestemming ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  72814 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen BOP over De Groene Inval

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van BOP over natuur- en milieucentrum De Groene Inval.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van BOP heeft vragen gesteld over De Groene Inval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73091 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarwisseling 2019-2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om in te stemmen met de laagdrempelige aanpak (vuurwerkluwe zones).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over hetgeen op hoofdlijnen tussen de burgemeesters van Hilversum en Baarn is gedeeld met betrekking tot vuurwerkoverlast. Ook is nagegaan wat gemeenten voor maatregelen nemen om bewoners die overlast van vuurwerk ervaren te faciliteren om overlast (enigszins) te reduceren. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een laagdrempelige aanpak en om inwoners te faciliteren met posters/borden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67894 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief evaluatie Zorgverzekering op Maat

  Beslispunten

  Aanbieden RIB aan de fractieleden en steunfractieleden

  Samenvatting voor de inwoner

  In november 2018 is het experiment Zorgverzekering op Maat (ZoM) gestart. Via ZoM konden alle Baarnse inwoners gebruik maken van een vergelijkingswebsite voor zorgverzekeraars. Ook was er individuele begeleiding voor inwoners met een minimum inkomen bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekering. Dit experiment is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad en steunfractieleden aangeboden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  72809 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Hermesweg 15

  Beslispunten

  Bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de afwijzing van 21 november 2018 op de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening in stand. Deze weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning betreft de vestiging van perifere/ grootschalige detailhandel op het perceel Hermesweg 15. Tegen deze afwijzing is bezwaar aangetekend. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  73770 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortgang peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgaande informatiebrief aan de raad over de voortgang rondom de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en Versa Welzijn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en de situatie rondom Versa Welzijn door middel van een raadsinformatiebrief.

   

Archief