Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  104935 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB acties en ontwikkelingen Coronavirus

  Beslispunten

  1. Instemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de diverse acties en ontwikkelingen sinds de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111033 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0084-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" ongewijzigd vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111036 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Zandvoortweg 27

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0083-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" ongewijzigd vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  115793 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

  Beslispunten

  1. De raad adviseren in te stemmen met het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest;
  2. De raad adviseren in te stemmen met de inhoud en verzending van bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks stelt BBS Uitvoeringsorganisatie de begroting voor het komende jaar op. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  107015 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voordracht leden Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen om:

  1. in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-vallei Educatief.
  2. in te stemmen met de reactiebrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.
  3. Het college legt vertrouwelijkheid op ten aanzien van de bijlage bij de brief van Eem-Vallei Educatief, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:10 lid 2e ((bescherming persoonlijke levenssfeer).

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit voorstel gaat over het benoemen van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Openbaar onderwijs is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook al is deze op afstand gezet (verzelfstandigd). De Stichting Eem-vallei Educatief voert het openbaar basisonderwijs uit voor de gemeente Baarn en nog een aantal omliggende gemeenten. De gemeentelijke verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de gemeenteraad de voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht van Eem-Vallei Educatief officieel moet benoemen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  114176 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Perspectiefnota 2021

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1.      De Perspectiefnota 2021 vast te stellen;

  2.      In te stemmen met de uitgangspunten en grondslagen voor het opstellen van de Begroting 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met de voorliggende Perspectiefnota zijn de inhoudelijke ambities en de financiële uitgangspunten voor de op te stellen Begroting 2021 opgenomen. In deze Perspectiefnota is een aantal ontwikkelingen geschetst dat de komende jaren zal spelen in de gemeente Baarn of die als een risico opgenomen zullen worden in de Begroting. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  108370 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervangen wegdek 50 km deel Eemweg

  Beslispunten

  Instemmen met het vervangen van het wegdek van het 50 km deel van de Eemweg door asfalt.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het vervangen van het wegdek van de Eemweg (tussen de De Geerenweg en de Kerkstraat) is opgenomen in de onderhoudsplanning van de gemeente voor 2020. De rijbaan van betonklinkers verkeert in slechte staat. Om eenheid in Baarn te creëren wordt dit wegdeel vervangen door een rijbaan van asfalt omdat men hier 50 km/u mag rijden. De bestaande bomenrij, fiets- en voetpaden blijven in tact.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  103503 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Programmering bedrijventerreinen Regio Amersfoort

  Beslispunten

  1.    Kennisnemen van het voornemen van de Regio Amersfoort om gezamenlijk een programmering voor de bedrijventerreinen op te stellen.

  2.    Kennisnemen van de complexe bestuurlijke context waarbinnen de visie tot stand moet komen, mede omdat zeven gemeenten uit de regio tot de Provincie Utrecht behoren en twee gemeenten tot de Provincie Gelderland.

  3.    Akkoord gaan met de eindrapportage “Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort”.

  4.    Instemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort en dat in te brengen in het proces om te komen tot het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030’ en de (provinciale) omgevingsvisies. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanuit de gemeenten van Regio Amersfoort bestaat de behoefte aan een gemeenschappelijke visie op bedrijventerreinen. De regio heeft onderzoeksbureau Buck Consultants International (BCI) daarom gevraagd bouwstenen op te stellen voor een dergelijke visie. Die bouwstenen bieden een eerste stap in de regionale afstemming, maar ook voor de lokale omgevingsvisies en het gesprek met de provincie over de provinciale omgevingsvisie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  108005 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  beantwoording ongevraagd advies oude smederij Contactcommissie Lage Vuursche

  Beslispunten

  • versturen van de beantwoording op het ongevraagd advies per email

  Samenvatting voor de inwoner

  De contactcommissie Lage Vuursche heeft een ongevraagd advies aan het college gegeven rond de ontwikkeling van de Oude Smederij in de Dorpsstraat. Het college reageert hierop per email met bijgaande beantwoording.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  109259 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg"

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 april heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor Landgoed Pijnenburg. Na een lang voortraject heeft de raad dit bestemmingsplan in december 2017 vastgesteld. In het plan worden verschillende ontwikkelingen op het terrein van Landgoed Pijnenburg planologisch mogelijk gemaakt, waaronder een theehuis op de locatie Overbosch en een evenemententerrein bij 't Hooge Erf. Met deze ontwikkelingen kan het landgoed duurzaam in stand worden gehouden.

  Vier partijen hadden tegen dit plan beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt nu in de tussenuitspraak daarover dat het overgrote deel van de beroepsgronden niet kan slagen. Op één punt moet de gemeenteraad nog extra uitleg geven. Daarvoor krijgt hij 26 weken de tijd. Daarna beoordeelt de Raad van State deze extra toelichting en komt er een einduitspraak. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk, zodat met de einduitspraak aan een jarenlang proces een einde komt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  111163 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Concept beantwoording brief gemeente Eemnes m.b.t. uitbesteden belastingtaken aan gemeente Baarn.

  Beslispunten

  • In te stemmen met het voornemen de samenwerking met gemeente Soest op gebied van de belastingtaken vorm te geven en de bereidheid uit te spreken om te overwegen om op termijn de belastingtaken van gemeente Eemnes uit te voeren.
  • Akkoord te gaan met de wijze van beantwoording van de brief van gemeente Eemnes waarin zij hun voornemen om de belastingtaken uit te besteden aan gemeente Baarn kenbaar maken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Eemnes heeft in een brief aan gemeente Baarn aangegeven haar belastingtaken aan gemeente Baarn te willen uitbesteden.

  Gemeente Baarn geeft in haar beantwoording aan bereid te zijn om te overwegen om onder nader te bepalen voorwaarden op termijn de belastingtaken voor gemeente Eemnes uit te voeren. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106809 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  beantwoorden brief aan de raad Fietsersbond

  Beslispunten

  Instemmen met concept antwoordbrief.

  Brief versturen naar Fietsersbond.

  Afschrift versturen aan de gemeenteraad en provincie Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Fietsersbond heeft een brief aan de raad geschreven. Aanleiding voor deze brief is de informatieavond op 19 februari j.l. over het project Poort van Baarn. De Fietsersbond maakt zich zorgen over de oplossingen welke voor het fietsverkeer in het ontwerp zijn voorgesteld. Namens de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders een antwoord gestuurd naar de Fietsersbond. Aangezien het voornamelijk inhoudelijke punten van het ontwerp betreft wordt voor een een inhoudelijk antwoord verwezen naar de projectgroep welke onder leiding staat van de provincie Utrecht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  108665 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording ingekomen brief populieren Koekoeksbloemlaan

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen brief over de populieren aan de Koekoeksbloemlaan. 

  Samenvatting voor de inwoner

  In juni 2019 ontving de gemeenteraad een brief van een inwoner over de oude populieren aan de Koekoeksbloemlaan. In de brief werd gevraagd om tot een aanvaardbare oplossing te komen over de veiligheid en het klimaat in de omgeving. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de brief. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  106796 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Contractverlenging Wmo hulpmiddelen

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de verlenging van het contract hulpmiddelen voor de periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn zorgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulpmiddelen voor hun inwoners. HIervoor maakt de gemeente afspraken met leveranciers. Dit collegevoorstel verlengt de huidige regeling met twee jaar om zo de ondersteuning te kunnen blijven voortzetten.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  105649 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voorlopige jaarstukken 2019 en zienswijze ontwerpbegroting 2021 incl. geactualiseerde begroting 2020 VRU

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2019 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
  2. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2020 VRU.
  3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2021 VRU en dit kenbaar te maken door bijgesloten reactiebrief aan het DB van de VRU-1

  Samenvatting voor de inwoner

  Elk jaar legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) verantwoording af over het afgelopen jaar. Welke doelen zijn bereikt en hoe heeft de VRU binnen de financiële kaders kunnen werken. Het lopende jaar wordt zo nodig bijgesteld en voor het komende jaar wordt een nieuwe planning gemaakt, zowel voor het beleid als de financiële middelen. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een zienswijze te geven. Hierdoor hebben alle 26 gemeenten die deel uitmaken van de VRU de mogelijkheid om kenbaar te maken in hoeverre zij eens zijn met het gevoerde en geplande beleid.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106435 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 (zie Bijlage 1);
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA (Bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 2 april 2020 heeft het bestuur van het Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 aangeboden. De gemeente Baarn heeft, net als de andere deelnemende gemeenten, het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het RWA is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Het college legt de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen. De begroting is onderbouwd met een duidelijke (toekomst)visie en heeft de instemming van de cliënten van RWA. Voorgesteld wordt om het bestuur van RWA met een brief hierover te informeren.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106613 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2019

  Beslispunten

  1) Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening RWA 2018;

  2) Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is de gemeenschappelijke regeling waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg invulling geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert.

  Het bestuur van het RWA biedt aan de raden van de verschillende gemeenten de jaarrekening 2019 aan. Zij hebben het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2019 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106799 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief oplossing tekort Soestdijk

  Beslispunten

  1. Instemmen met de afspraken voor de oplossing van het tekort in het verdienmodel voor de restauratie en herstel van landgoed Paleis Soestdijk, zoals verwoord in het verslag van Necker van Naem;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De afgelopen vier maanden hebben de eigenaar van Paleis Soestdijk, de Meyer Bergman Erfgoed Groep, samen met de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn samen gezocht naar een oplossing voor het tekort in het verdienmodel voor de restauratie van het paleis en het herstel van het landgoed. Deze is nu gevonden. De raad, de leden van de klankbordgroep en de pers worden hierover geïnformeerd. Nu kan het voorontwerp bestemmingsplan worden afgerond en aan de gemeenteraad worden aangeboden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  107071 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. Binnen deze regeling worden alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten verzorgd. De uitvoeringsorganisatie hiervan is de BBS.

  Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad die hier een zienswijze op in kunnen dienen. Dit voorstel informeert het college en adviseert hen om geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106241 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatie over uitstel RES

  Beslispunten

  1. In te stemmen met uitstel van de behandeling van de concept-RES door de raad in september i.p.v. in mei, zodat een goede lokale inspraak plaats kan vinden en de kwalitatieve beoordeling van het PBL kan worden meegenomen in de besluitvorming door de raad;
  2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft als onderdeel van de regio Amersfoort een concept Regionale Energie Strategie (concept-RES) opgesteld. Deze is door het college vastgesteld en zou in mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat deze voor de deadline van 1 juni a.s. zou kunnen worden ingediend bij het Rijk. Deze deadline is nu vanwege de corona-maatregelen verschoven naar 1 oktober a.s. Het college laat de raad weten dat zij voordelen ziet in het uitstellen van het raadsbesluit over de concept-RES naar september. Hierdoor zou een betere inspraak kunnen worden georganiseerd dan nu mogelijk is. Bovendien kan de kwalitatieve beoordeling door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die na 1 juni plaatsvindt, zo worden meegenomen in de besluitvorming.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106635 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 RID Utrecht

  Beslispunten

  1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2019, de concept Begroting 2021 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) en het memo Besparingspotentieel;
  2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 van de RID;
  3. Een reactiebrief verzenden aan het Algemeen Bestuur van de RID conform Bijlage 6.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Jaarrekening 2019 en haar concept Begroting 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Baarn, als deelnemer van de RID, krijgt zo de gelegenheid om tegelijk met de andere deelnemers haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken. De RID betrekt alle zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2021. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106652 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortzetten project gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek Rembrandtlaan 35

  Beslispunten

  1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet legt het college geheimhouding op ten aanzien bijlage 4 behorend raadsvoorstel 106652 ten behoeve van de raad, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:  

  a.      10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  b.      10 lid 2g (onevenredige benadeling).

  2. De geheimhouding geldt totdat werkzaamheden met een definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund of totdat de raad een definitief besluit heeft genomen over de variant ‘cultuurhuis aan de Brink’.

  Aan de raad voor te stellen om:

  1.      In te stemmen met de inhoud van de notities in bijlagen 1 en 6, als uitvoering van de moties van september 2019 en januari 2020.

  2.      Op basis van de informatie in bijlagen 1 en 6, in te stemmen met het voortzetten van de uitvoering van het raadsbesluit 64688 ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van maart 2019 en het college de opdracht te geven de ontwerpfase voor het plan Rembrandtlaan 35 voort te zetten.

  3.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 270.000 voor de vernieuwbouw van Rembrandtlaan 35 ten behoeve van prijsstijgingen, dit toe te voegen aan het initieel gevoteerde investeringskrediet en de kapitaallasten ten laste te laten komen van het rekeningresultaat.

  4.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor de uitvoering van de motie van 29 januari 2020 en dit te dekken uit de algemene reserve.

  5.      De voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.  

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 3,76 miljoen voor de realisatie van de vernieuwbouw Theater-bibliotheek aan de Rembrandtlaan 35. Echter, tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft het college van de raad de opdracht gekregen tot het pauzeren van de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan tot 25 september 2019. Het gaf projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed de gelegenheid om een plan uit te werken voor huisvesting in een nieuw te bouwen cultuurhuis op de plaats van de Arcade aan de Brink. Hieromtrent zijn twee moties ingediend, in september 2019 en januari 2020. De punten uit beide moties zijn in dit raadsvoorstel verwerkt.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106822 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken 2019 & Concept Begroting 2021 GGD regio Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021 GGD regio Utrecht;
  2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGD regio Utrecht over 2019. 
  3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2019 en de ontwerp begroting 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106036 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze ontwerpbegroting RUD Utrecht 2021

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de RUD Utrecht.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht voert voor onder andere de gemeente Baarn de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. De RUD heeft de ontwerpbegroting voor 2021 aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag of hij daarmee kan instemmen, of een zienswijze wil indienen. Het college stelt de raad voor geen zienswijzen in te dienen.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  105758 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Toekenning incidentele subsidie Baarnse Klimaatalliantie

  Beslispunten

  1. De Stichting Baarnse Klimaatalliantie een incidentele subsidie van €50.000 toe te kennen voor het kalenderjaar 2020.
  2. In te stemmen met de verzending van de subsidiebeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Baarnse Klimaatalliantie heeft mede namens EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een eenmalige subsidie van €50.000. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten die pandeigenaren stimuleren om hun pand te verduurzamen. De subsidie past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  105756 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken RMN

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Baarnse Klimaatalliantie heeft mede namens EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een eenmalige subsidie van €50.000. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten die pandeigenaren stimuleren om hun pand te verduurzamen. De subsidie past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  105756 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken RMN

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  104907 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Twee extra pagina's Baarnsche Courant

  Beslispunten

  De inkoop van in totaal 8 extra pagina's in de Baarnsche Courant, per twee te plaatsen in de vrijdagedities van 10, 17 en 24 april en 1 mei, à 214,15 euro per pagina.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de coronacrisis heeft de Baarnsche Courant veel verlies aan advertentie-inkomsten. Omdat de gemeente de lokale pers belangrijk vindt, willen wij naast de wekelijkse 'Gemeentenieuws'-pagina's gedurende de maand april twee extra pagina's per week (in de vrijdageditie) inkopen. De pagina's vullen we deels zelf in, en deels schenken we de ruimte aan Baarnse organisaties.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  102828 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  vooroverleg bestemmingsplan Résidence De Ridderhof

  Beslispunten

  Het college van b&w van gemeente De Bilt schriftelijk meedelen dat ervan uit wordt gegaan dat de recreatie- en verkeersdruk op de Lage Vuursche door de ontwikkeling op bungalowpark De Ridderhof en naastgelegen kampeerterrein Puur niet toeneemt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente De Bilt maakt een nieuw bestemmingsplan voor bungalowpark Résidence de Ridderhof. Het aantal recreatiewoningen wordt verminderd en herverdeeld over het park en het naastgelegen terrein van camping 'Puur', dat erbij wordt betrokken. De groepsaccommodatie wordt omgevormd tot hotel. Ook komt er meer ruimte voor water en natuur. Gemeente De Bilt heeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn om een reactie gevraagd. Het college van Baarn laat aan gemeente De Bilt weten ervan uit te gaan dat de recreatie- en verkeersdruk op de Lage Vuursche niet toeneemt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  103923 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  ontwikkelstrategie Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De verdere plan-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling en de realisatie (inclusief het bouw- en woonrijp maken) risicodragend aan te besteden;
  2. Een ruimtelijk kader op te stellen, waarna aan marktpartijen zal worden gevraagd hun visie hierop te geven en een grondbieding te doen;
  3. Een globaal bestemmingsplan op te stellen dat zekerheid en ruime flexibiliteit biedt aan marktpartijen;
  4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 18 december 2019 heeft de raad besloten een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein. Ook heeft de raad besloten een ontwikkelstrategie voor te bereiden op basis van het voorkeursmodel. Het college van burgemeester en wethouders doet nu een voorstel voor een ontwikkelstrategie aan de gemeenteraad, namelijk om eerst een ruimtelijk kader op te stellen en dat aan te besteden. Marktpartijen zal worden gevraagd hun visie hierop te geven en een grondbieding te doen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  104782 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortgang onderzoek haalbaarheid plan Made by Holland, Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van bijgaande concept raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er wordt hard gewerkt aan een totaaloplossing voor het tekort in het verdienmodel voor Landgoed Paleis Soestdijk is in volle gang. Het is alleen niet gelukt om in het eerste kwartaal een totaaloplossing te hebben, wat wel het streven was. Het is wel de bedoeling dat het voorontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer van dit jaar in de gemeenteraad behandeld wordt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  104002 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Coronamaatregelen regiotaxi

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de maatregel van de provincie Utrecht om 80% van de kosten regiotaxi over de maand februari 2020 voor de maanden maart, april en mei door te betalen aan de provincie. Deze kosten hebben wij berekend op ongeveer 21.000 per maand.

  Samenvatting voor de inwoner

  De regiotaxi behoort tot een Wmo-vervoersvoorziening die is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren.

  Momenteel is het voor veel bedrijven en organisaties moeilijk om de crisis door te komen. Dit besluit gaat over het waarborgen van de diensten van de regiotaxi op de lange termijn door hen de komende periode met passende maatregelen te steunen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  99897 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB planning opstellen integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)

  Beslispunten

  • in te stemmen met de RIB en deze te verspreiden naar de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2020 stellen we een nieuw integraal beheerplan openbare ruimte (afgekort IBOR) op. De meerjarenonderhoudsplannen voor wegen, riolering en groen vormen hiervoor de basis. In de informatiebrief informeren we de raad over de planning en het proces om tot een gedragen IBOR te komen. Daarnaast komen we tegemoet aan de toezegging van het college (raadsvergadering 29 januari 2020).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101904 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Instellen omgevingspanel programma's omgevingswet en duurzaamheid

  Beslispunten

  1) Instemmen met het opzetten en invoeren van een omgevingspanel ten behoeve van de programma's duurzaamheid en omgevingswet.

  2) RIB vaststellen en naar de raad versturen

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanuit duurzaamheid en omgevingswet, onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, is er de behoefte om regelmatig beeldvormend met een groep betrokkenen verschillende keren per jaar van gedachte te wisselen over actuele thema's. Daarom wordt er een 'omgevingspanel' opgericht. Dit panel is een divers samengestelde groep inwoners en eigenaren van bedrijven in Baarn die middels bijeenkomsten of digitale uitvraag benaderd worden om te klankborden over actuele issues rondom de fysieke leefomgeving of duurzaamheid in Baarn. Iedereen die geïnteresseerd is en in Baarn woont of er een bedrijf gevestigd heeft, kan hieraan meedoen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  100286 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop gemeentegrond bij Vondellaan 24

  Beslispunten

  1. Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond, gelegen bij de woning Vondellaan 24 en de spoorbaan en met het aanbod tot koop van een deel van de tuin bij de woning.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van de Vondellaan 24 wil een strook gemeentegrond aankopen, gelegen tussen de achtertuin en de spoorbaan. In ruil daarvoor biedt de bewoner een deel van de tuin te koop aan.

  De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond en het aanbod tot koop van de tuin bij de woning Vondellaan 24.

  Wel is er onder voorwaarden een mogelijkheid voor groenadoptie van de te koop gevraagde gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  103496 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  raadsvragen Corona maatregelen

  Beslispunten

  1. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raadsfractie van de PvdA heeft het college een schriftelijke vragen gesteld over welke Corona maatregelen er zijn getroffen. Via de raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  103501 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financiële duidelijkheid zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo vanwege het coronavirus

  Beslispunten

  1. Financiële zekerheid te bieden aan aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning (begeleiding, respijtzorg en huishoudelijke hulp) voor de periode van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020.
  2.  De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de maatregelen van het RIVM te vergoeden.
  3. Afspraken maken met zorgaanbieders inzake adequate afzonderlijke registratie van meerkosten als gevolg van de RIVM-richtlijnen.
  4. De meerkosten die aan gecontracteerde aanbieders vergoed worden, ook vergoeden aan pgb-zorgaanbieders.
  5. Ruimte en soepelheid bieden aan de aanbieders in de verantwoording.
  6. De financiering van de omzet van subsidieontvangers en taakgerichte bekostiging (o.a. breedspectrumaanbieder)] voort te zetten zoals die contractueel overeengekomen is.
  7. Voor PxQ-aanbieders de reguliere facturatie zoveel als mogelijk voortzetten op basis van de huidige indicaties.
  8. Leerlingenvervoer; vervoer valt onder onderwijs, niet jeugd of Wmo. Aansluiten bij landelijke aanpak zover mogelijk. Landelijke aanpak is voor leerlingenvervoer nog niet beschikbaar. Als landelijke aanpak niet snel genoeg (voor 1 april) en daarnaast onvoldoende duidelijkheid biedt, is het voorstel om 80% van de omzet van februari te betalen via een bevoorschotting.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Rijksoverheid doet, in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Het college van B&W van Baarn komt met dit voorstel tegemoet aan het bieden van financiële duidelijkheid voor deze aanbieders. De volksgezondheid en het draaiend houden van onze samenleving staat voorop.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  101605 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 2), realiseren van 8 woningen

  Beslispunten

  1. Starten van de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo fase 2, bouw en weg aanleggen of veranderen, door de ontwerpomgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn plannen om op het bedrijfsterrein van de Heuveloordstraat 11a/b in totaal 8 woningen te realiseren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het plan wordt ter inzage gelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  101572 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvragen uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord

  Beslispunten

  1. Op basis van het lokaal sportakkoord Baarn (zie Bijlage 1) het uitvoeringsbudget van € 20.000 aanvragen bij de rijksoverheid.
  2. Instemmen met verzending van bijgaande raadsinformatiebrief en persbericht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn vraagt voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord Baarn het uitvoeringsbudget 2020 aan bij het rijk. Het budget van € 20.000 zet de gemeente in voor het verder ontwikkelen van de plannen voor het ijsbaanterrein. Diverse verenigingen en stichtingen werken samen om het terrein meer multifunctioneel te gebruiken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  98166 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Afwijken inkoopbeleid Arbodienstcontract

  Beslispunten

  1) Afwijken van het inkoopbeleid en het arbocontract per 1 april 2020 voor 3 jaar afsluiten met de huidige Arbodienst

  Samenvatting voor de inwoner

  De huidige arbodienst heeft in september 2019 het contract opgezegd omdat zij over willen stappen op een andere contractvorm.

  Het lukt niet om een aanbesteding conform ons inkoopbeleid te doen omdat:

  • de tijd daarvoor te kort is
  • de overstapmogelijkheden in de huidige markt beperkt zijn door een gebrek aan bedrijfsartsen
  • de wettelijke verplichting om als werkgever aangesloten te zijn bij een gecertificeerde arbodienst, waardoor het niet mogelijk is om geen arbodienst te hebben.

  Daarnaast werken wij goed samen met onze arbodienst en willen wij deze samenwerking graag voortzetten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  99046 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording brief verzoek uitbreiding aantal gehandicaptenparkeerplaatsen

  Beslispunten

  • Instemmen met de inhoud van de beantwoording op de brief

  Samenvatting voor de inwoner

  Mevrouw heeft een vraag gesteld over uitbreiding van het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik. In de brief geeft het college antwoord op deze vraag.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101751 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Regionale bestuurlijke visie op grondstoffenmanagement

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De zes RMN-gemeenten werken samen aan een nieuwe bestuurlijke visie op grondstoffenmanagement. Het college informeert de raad over de start en het proces hiervan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101752 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Uitvoering Zwerfafvalplan

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stuurt de raad een brief over de stand van zaken van de uitvoering van het zwerfafvalplan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  101558 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  mantelzorgwaardering 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met de "'Regeling mantelzorgwaardering gemeente Baarn 2020''

  Samenvatting voor de inwoner

  Het mantelzorgcompliment is een vorm van waardering voor de mantelzorgers in Baarn die zorgvragers ondersteunen in hun zelfstandigheid. Hiervoor is een maximaal budget beschikbaar van €67.000,- per jaar. Veel zorgvragers vragen het compliment aan voor hun mantelzorgers. Om de groei van het aantal aanvragen te kunnen blijven honoreren, is het noodzakelijk om het mantelzorgcompliment aan te passen. Het mantelzorgcompliment blijft in de vorm van een geldbedrag, vanaf 2020 is het een geldbedrag van € 200,-.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  97719 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging monument hekpalen bij Stationsplein 64A

  Beslispunten

  1. bijgevoegd gewijzigd aanwijzingsbesluit vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2007 zijn de hekpalen bij Stationsplein 64A aangewezen als gemeentelijk monument. Bij dit besluit zat de verkeerde redengevende beschrijving. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit, waardoor de redengevende beschrijving nu kan worden gebruikt om de monumentale waarden van dit monument te controleren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  100994 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inspectie & reinigen riolering 2020

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de inspectie-werkzaamheden ter voorbereiding aan het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) en de rioleringskosten van € 150.000,- te dekken uit de voorziening riolering.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2020 gaat de gemeente 30 kilometer riolering reinigen en inspecteren. Vervolgens worden de inspectieresultaten beoordeeld op schadebeelden. Na afloop hebben we, samen met de deelgebieden die de afgelopen jaren al geïnspecteerd zijn, een goed beeld van de kwaliteit van ons totale rioolstelsel. De data gebruiken we voor het opstellen van een nieuw integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) die dit jaar zal worden opgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101043 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie

  Beslispunten

  1. De Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn voor woningeigenaren in de gemeente Baarn vast te stellen.
  2. Het subsidieplafond voor woningeigenaren in de gemeente Baarn voor 2020 vast te stellen op €65.000.
  3. Mandaat te verlenen aan de medewerkers van het Duurzaam Bouwloket om de bevoegdheden genoemd in artikel 5 tot en met 11 van de Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn uit te voeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Baarn stelt de regeling Energievoucher Subsidie vast, waardoor inwoners van Baarn in 2020 een bijdrage van €65 kunnen vragen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun woning of voor een lokaal energieadvies. Woningeigenaren kunnen vanaf 25 maart 2020 een aanvraag indienen bij Duurzaam Bouwloket.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101874 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Concept RES Regio Amersfoort 1.0

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de concept RES regio Amersfoort;
  2. de raad voorstellen de concept RES vast te stellen en bod en regionale ambitie verder uit te werken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Baarn heeft samen met de regiogemeenten Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Eemnes en Bunschoten, de provincie Utrecht, het waterschap Vallei en Veluwe en STEDIN een concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Amersfoort opgesteld. Het maken van een RES is verplicht door het Rijk en dat komt voort uit het Klimaatakkoord. 30 regio’s in Nederland moeten uiterlijk 1 juni 2020 een zogeheten ‘bod’ indienen waarin staat hoeveel de regio bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen voor duurzame energie. De RES is een strategie op regionaal niveau voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en energiebesparing. Ook wordt de mogelijkheid van duurzame warmtebronnen aangegeven en hoe vraag en aanbod van elektriciteit en warmte bij elkaar worden gebracht. Bij de totstandkoming van het concept bod hebben betrokken partijen hun inbreng gehad. Het college heeft ingestemd met de concept RES en een verdere uitwerking van de regionale ambitie. In mei zal de gemeenteraad gevraagd worden eveneens in te stemmen. Na reactie van het Rijk op het concept bod, worden grondeigenaren, inwoners, ondernemers en andere partners betrokken bij het concreet uitwerken en uitvoeren van de strategie. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  95590 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Hernieuwd Wmo-toezicht per september 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met het effectueren van het Wmo-toezicht per september 2020;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorzieningen, de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Wmo. Sinds 2016 voert GGD regio Utrecht in opdracht van 24 gemeenten het Wmo-toezicht op kwaliteit uit in de regio. De toezichthouders van GGDrU zijn door het college aangewezen. Met het aflopen van de huidige opdracht per september 2020 doet GGDrU een voorstel voor een eigentijds en geactualiseerd Wmo-toezicht, om de kwaliteitsbewaking van voorzieningen in de regio Utrecht te blijven borgen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  97863 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Jaarlijkse huurverhoging gemeentelijke woningen

  Beslispunten

  Instemmen met de verhoging van de huurprijzen voor de gemeentelijke woningen met ingang van 1 juli 2020, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor verhoging van de huurprijzen voor woningen.

  De huurprijzen voor de gemeentelijke woningen worden met ingang van 1 juli 2020 volgens dit beleid verhoogd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  99016 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop gemeentegrond bij Nachtegaalhof

  Beslispunten

  1) Instemmen met de verkoop van ca. 8 m2 gemeentegrond bij de woning Nachtegaalhof 12.

  2) Niet instemmen met de verkoop of verhuur van gemeentegrond, gelegen bij de Nachtegaalhof.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de Nachtegaalhof 12 willen twee percelen gemeentegrond aankopen. Het gaat om gemeentegrond, grenzende aan de tuin van de woning en om een gemeentelijke groenstrook, gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

  Er zijn geen bezwaren tegen verkoop van een klein perceel gemeentegrond, direct grenzend aan de tuin van de woning Nachtegaalhof 12. De gemeente stemt echter niet in met verkoop van de groenstrook, gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  100857 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over plaatsing transformatorruimte op de Brink

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen.
  2. In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie-SGP hebben vragen gesteld over de plaatsing van een transformatorruimte in het centrum van Baarn nabij de Brink en de Stationsweg. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in een brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  101090 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording vragen Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  De adviesraad Sociaal Domein Baarn heeft 31 januari 2020 advies gevraagd en vragen gesteld rondom de jeugdzorg bij de gemeente Baarn en de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  102644 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

  Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 25 maart 2020 is de heer H.B. Prakke als wethouder geïnstalleerd.

  Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.

Archief