Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juli 2020

  Direct openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 7 juli 2020

   

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  141764 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Tromplaan 1

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Tromplaan 1" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0087-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
  3. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 30 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de herontwikkeling van de bestaande villa en het realiseren van 3 nieuwe woningen mogelijk te maken. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  141995 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg" (bestuurlijke lus)

  Beslispunten

  1. Het bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.000050-VA01 gewijzigd vast te stellen naar het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.000050-VA02 naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 april 2020 met kenmerk 201802120/1/R2. De wijzigingen betreffen per plandeel de volgende.

  Verbeelding

  -         Aan het weiland ten zuiden en westen van de locatie waar het theehuis (bestemming ‘Horeca’) en de parkeerplaatsen zijn voorzien (bestemming ‘Verkeer – Parkeerterrein’):

  i.    de bestemming ‘Natuur’ (artikel 7) uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg ter vervanging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ toe te kennen;

  ii.   de functieaanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ toe te voegen.

  -         De gebiedsaanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' toe te voegen aan de bestemming ‘Horeca’ waar het theehuis is voorzien, de bestemming ‘Verkeer – Parkeerterrein’ en de bestemming ‘Natuur’ ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van natuur - agrarisch grasland’.

  Regels

  -         Het begrip agrarisch grasland met natuurwaarden aan artikel 1 toe te voegen met de volgende definitie: kruiden- en faunarijk grasland met een extensief beheer en gebruik dat is gericht op de realisatie en instandhouding van soortenrijke lage begroeiingen zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de natuurwaarden.

  -         De bestemming Natuur (artikel 7) aan te vullen met de volgende regels:              

     i.    een nieuw lid 7.1 onder k. voor het gebruik van agrarisch grasland met natuurwaarden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ (met vernummering van het huidige sublid k. en volgende subleden);

     ii.    een nieuw lid 7.4 onder c. betreffende een verbodsbepaling voor het scheuren van grasland ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’;

      iii.    een nieuw lid 7.5.1 onder e. betreffende een vergunningplicht voor het planten van houtgewas ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - agrarisch grasland'.

  -         In (een nieuw) artikel 24 de gebiedsaanduiding ‘overige zone - voorwaardelijke verplichting’ op te nemen (onder doornummering van alle opvolgende artikelen) waarvoor geldt dat:

      i.    in afwijking van de daar geldende bestemming het gebruik en bouwen volgens de bestemming onder artikel 6 (Horeca) en 10 (Verkeer – Parkeerterrein) alleen is toegestaan op voorwaarde dat:

  > ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ het agrarisch gebruik plaatsvindt ten behoeve van de realisatie en instandhouding van ‘agrarisch grasland met natuurwaarden’ als bedoeld in artikel 7.1 onder k.

  De voorgestelde aanpassingen in de planregels (bijlage 1) en op de verbeelding (bijlage 2) zijn opgenomen in bijlage 1 bij voorliggend besluit. Ook de toelichting wordt dienovereenkomstig aangepast (bijlage 3).

  2. In te stemmen met de motivering zoals verwoord in het raadsvoorstel.

  3. Het bestemmingsplan opnieuw te publiceren en mede te delen aan de Raad van State en andere partijen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg" van 20 december 2017. De Afdeling concludeert dat er sprake is van een motiveringsgebrek dat kan worden hersteld met een 'bestuurlijke lus'. Volgens de Afdeling is onvoldoende duidelijk waarom optimaal beheer van het weiland (locatie Overbosch) zal leiden tot verbetering van het foerageergebied voor de das in die zin dat dit weiland kan dienen als tegenhanger voor het verlies aan oppervlak door realisatie van het parkeerterrein. De Afdeling geeft de gemeenteraad 26 weken de tijd om de motivering aan te vullen en een nieuw besluit te nemen. Met dit voorstel wordt door de gemeenteraad voldaan aan de opdracht van de Afdeling.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  142427 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Troelstralaan

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Troelstralaan, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Troelstralaan op basis van een schetsontwerp. In dit ontwerp is gekozen voor een omgeving met voldoende groen en een open karakter, een plek waar eenieder kan verblijven, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, een plek waar het veilig en prettig wonen is. In totaal worden er 39 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen gerealiseerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  140576 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zomerschool 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. Het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 20.400 aan PCBO Baarn-Soest voor de organisatie en uitvoering van de zomerschool 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan PCBO Baarn-Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de corona-crisis hebben kinderen uit minder kansrijke omgevingen onderwijsachterstanden opgelopen. Voor het vergroten van de kansengelijkheid heeft de gemeente Baarn aan het PCBO in Baarn een subsidie verleend van € 20.400. Deze subsidie wordt ingezet voor de uitvoering van zomerschool 2020 waarbij een groep kinderen van een aantal Baarnse basisscholen (die dat nodig hebben) in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar 2 weken achtereen een programma aangeboden krijgen om niet verder achterop te raken gedurende de lange school vrije periode in de zomer.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  142755 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stichting Eemvallei Educatief Jaarstukken 2019 en benoeming lid van RvT

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van Stichting Eem-Vallei Educatief;

  2. Bijgevoegde reactiebrief aan Stichting Eem-Vallei Educatief over de jaarrekening 2019 te versturen;

  3. In te stemmen met de benoeming van de heer M. Wesseloo tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Eem-Vallei Educatief;

  4. Bijgevoegde reactiebrief aan Stichting Eem-Vallei Educatief over de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2019 van Stichting Eemvallei-Educatief (STEV) en in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van STEV.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  125400 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Toekomstvisie Werklocaties Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de uitgangspunten, ruimtelijke principes, ontwikkelrichtingen, ambitie en strategie uit het rapport Toekomstvisie Werklocaties Baarn (Stec Groep 29 juni 2020).
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de in het rapport genoemde uitgangspunten, ontwikkelrichtingen, ambitie en strategie door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.

  Samenvatting voor de inwoner

  In april 2019 heeft de raad de Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren vastgesteld en het college opdracht gegeven als nadere uitwerking een Toekomstvisie Werklocaties Baarn op te stellen. Deze uitwerking is in de 1e helft van 2020 gemaakt samen met Baarnse ondernemersnetwerken en overige betrokkenen. De Toekomstvisie Werklocaties Baarn wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111029 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voorontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

  Beslispunten

  1. De raad informeren over de uitkomsten van de klankbordgroep en de expertmeeting
  2. De gemeenteraad voorstellen:
  • Instemmen met het stedenbouwkundig plan voor de locatie Tolweg 2, 4 en 6.
  • Het voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
  • Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Nadat de raad in maart 2018 heeft ingestemd met het principeverzoek voor woningbouw op de Tolweg 2, 4 en 6 is dit plan besproken in een klankbordgroep met omwonenden en ondernemers van omliggende bedrijven. Daarna zijn er twee expertmeetings geweest waarin eerst in zijn algemeenheid over de problematiek van ruimtebehoefte voor zowel bedrijven, kantoren en wonen in Baarn is gesproken en daarna over de locatie in het bijzonder. Het college geeft uitvoering aan de opdracht van de raad door de verslagen van de bijeenkomsten aan de raad voor te leggen en tevens de raad zijn oordeel te vragen over het voorontwerpbestemmingsplan.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  148068 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Acties en ontwikkelingen coronavirus

  Beslispunten

  1. Instemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft opnieuw een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de laatste acties en ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

 • Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 30 juni 2020

   

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  135008 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Toestemming overdracht verplichting bij verkoop grond Bomencentrum - Amerpoort

  Beslispunten

  1. Het college geeft Bomencentrum Nederland toestemming om de grond waarop de natuurstrook is gevestigd te verkopen aan Amerpoort.
  2. Toestemming wordt verleend onder de voorwaarde dat conform de overeenkomst van 12 juli 2016 de wandelroute, extra beplanting en educatieve voorzieningen alsnog worden gerealiseerd binnen zes tot twaalf maanden en Amerpoort zorg draagt voor het beheer en onderhoud als bedoeld in artikel 2.4, onder c, onder 4 van de overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van een ruimtelijke ontwikkeling sloot het college in 2016 een grondexploitatieovereenkomst met Bomencentrum Nederland. Op basis van het bestemmingsplan diende het Bomencentrum Nederland een aantal compenserende maatregelen te treffen, waaronder het inrichten van een natuurstrook met wandelroute, het aanbrengen van extra beplanting en educatieve voorzieningen langs de wandelroute en het beheer en onderhoud van deze voorzieningen.

  De overeenkomst regelt dat het Bomencentrum Nederland rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet kan overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

  Bomencentrum Nederland vraagt de gemeente Baarn toestemming om de grond waarop de natuurstrook is gevestigd te mogen verkopen aan Amerpoort. Het college besluit om toestemming te verlenen. De wandelroute, extra beplanting en educatieve voorzieningen dienen nog te worden gerealiseerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  131712 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanbod koop weggedeelte bij Oosterstraat en Westerstraat

  Beslispunten

  Instemmen met de aankoop van een weggedeelte, gelegen op de hoek Oosterstraat en Westerstraat.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een klein gedeelte van de kruising Oosterstraat en Westerstraat is particulier eigendom. De eigenaar biedt het weggedeelte aan de gemeente Baarn te koop aan.

  De gemeente Baarn stemt hiermee in.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  134339 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit ondergrondse container Fockema Andreaelaan (Sonneveltflats)

  Beslispunten

  1. Het ontwerpbesluit vast te stellen voor twee ondergrondse restafvalcontainers op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld de locatie van twee ondergrondse containers voor restafval te verplaatsen van de Drakenburgerweg naar de Fockema Andreaelaan. Bij de keuze voor het wijzigen van de locatie zijn onder meer de reacties van omwonenden, Eemland wonen en RMN afgewogen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  131602 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Rapportage sociaal domein juni 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. De rapportage sociaal domein juni 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 30 juni 2020 heeft het college ingestemd met de rapportage sociaal domein juni 2020 die aangeboden wordt aan de raad. De rapportage sociaal domein informeert de raad over de voortgang van de activiteiten op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie gedurende de periode januari 2020 tot juni 2020.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  134339 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit ondergrondse container Fockema Andreaelaan (Sonneveltflats)

  Beslispunten

  1. Het ontwerpbesluit vast te stellen voor twee ondergrondse restafvalcontainers op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld de locatie van twee ondergrondse containers voor restafval te verplaatsen van de Drakenburgerweg naar de Fockema Andreaelaan. Bij de keuze voor het wijzigen van de locatie zijn onder meer de reacties van omwonenden, Eemland wonen en RMN afgewogen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  131602 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Rapportage sociaal domein juni 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. De rapportage sociaal domein juni 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 30 juni 2020 heeft het college ingestemd met de rapportage sociaal domein juni 2020 die aangeboden wordt aan de raad. De rapportage sociaal domein informeert de raad over de voortgang van de activiteiten op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie gedurende de periode januari 2020 tot juni 2020.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  131607 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Bevestiging brief Parel van Baarn d.d. 25 mei 2020

  Beslispunten

  1. De ontvangst van de brief van 25 mei 2020 te bevestigen conform de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 25 mei 2020 ontving het college een brief van de stichting tot behoud van het historische ensemble Paleis Soestdijk De Parel van Baarn een brief. De Parel van Baarn schrijft dat zij constateert dat in de raadsvergadering van 20 mei 2020 het college de opvatting van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn niet naar waarheid heeft weergegeven.

  De Parel van Baarn verzoekt het college om een rectificatie op te nemen in een aan de gemeenteraad toegezegde brief en vraagt een schriftelijke bevestiging hiervan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  118862 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop gemeentegrond bij Roos van Decamahof 11

  Beslispunten

  Instemmen met het verzoek tot aankoop van ca. 18 m2 gemeentegrond bij de woning Roos van Decamahof 11.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de Roos van Decamahof 11 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om een smalle strook gemeentelijk groen bij de achtertuin van de woning. De gemeente stemt in met de verkoop van de grond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  124737 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie 2019 Kind en Co en Kinderopvang Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1.het subsidiebedrag voor de Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 49.444,64;

  2. het door Kind en Co te weinig ontvangen bedrag over 2019 van € 24.988,32 uit te betalen;

  3.de bijgevoegde brief aan Kind en Co;

  4. het subsidiebedrag voor Kinderopvang Baarn B.V. over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 48.983,76;

  5. het door Kinderopvang Baarn te weinig ontvangen bedrag over 2019 van € 1.940,29 uit te betalen;

  6. de bijgevoegde brief aan Kinderopvang Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kind en Co en Kinderopvang Baarn hebben in 2019 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor hebben zij door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2019. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Kind en Co vast te stellen op € 49.445 en het subsidiebedrag voor Kinderopvang Baarn vast te stellen op € 48.894.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  91105 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mandateren wethouder bezwaarzaken BBS

  Beslispunten

  1. Instemmen met het Besluit voor de afhandeling en mandatering bezwaarschriften Participatiewet, IOAW, IOAZ en het BBZ.

  Samenvatting voor de inwoner

  BBS Uitvoeringsorganisatie verzorgt de afhandeling van bezwaarzaken in het kader van de Participatiewet (IOAW/IOAZ/BBZ). Beslissingsbevoegdheid omtrent bezwaarzaken ligt bij het college van de gemeente Baarn. Om de afhandeling vlotter te laten verlopen wordt de wethouder werk en inkomen gemandateerd door het college om in haar naam besluiten te nemen over bezwaarzaken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  116750 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop gemeentegrond bij Maatkampweg 20.

  Beslispunten

  Instemmen met het verzoek van Kinderopvang Baarn B.V. tot aankoop van een perceel gemeentegrond, gelegen bij de Maatkampweg 20, onder nader overeen te komen voorwaarden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderopvang Baarn B.V. vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de Maatkampweg 20. Kinderopvang Baarn B.V. heeft bij de Maatkampweg 20 nu nu een opstalrecht en een gebruiksrecht op gemeentegrond.

  De gemeente heeft in principe geen bezwaren tegen verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

  Nadat de verkoopwaarde van de grond is getaxeerd zal nog een besluit worden genomen over de verkoopprijs en verkoopvoorwaarden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  130054 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Motie precariobelasting terrassen

  Beslispunten

  1. Het besluit om al dan niet precariobelasting op te leggen voor 2020 wordt uitgesteld tot eind oktober.
  2. Het besluit om al dan niet precariobelasting op te leggen voor 2020 zal van toepassing zijn op de hele groep precario-belastingplichtigen.
  3. Vaststellen en versturen RIB.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 mei 2020 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht;

  1.    Om te onderzoeken: voor het jaar 2020 alle opgelegde precariobelasting ten aanzien van Horeca terrassen kwijt te schelden. Ook voor de eventuele extra uitbreiding van terrassen, uiteraard binnen de geldende regelgeving.

  2.    Tot deze tijd geen aanslagen te versturen

  3.    De raad in de raadscyclus van de maand juni te informeren

  In dit collegevoorstel wordt de raadsinformatiebrief aangeboden waarin staat dat de gemeente Baarn:

  • nog geen precariobelasting heeft opgelegd voor het belastingjaar 2020.
  • geen precariobelasting gaat opleggen voor de uitbreiding van de terrassen vanaf 1-6-2020.
  • er geen precariobelasting terrassen opgelegd wordt voor de periode tot 1-6-2020 omdat het voeren van terrassen tot die datum niet was toegestaan.
  • kan besluiten om geen precario op te leggen voor 2020.
  • vanwege het gelijkheidsbeginsel dit alleen voor een specifieke groep te doen.
  • nog niet weet welke Rijks maatregelen nog volgen om door de Coronacrisis getroffen ondernemers zoals horeca en winkeliers te steunen.
  • voorstelt om het besluit om geen precariobelasting op te leggen voor 2020 uit te stellen tot eind oktober 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  131538 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Meicirculaire 2020

  Beslispunten

  1.    Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Meicirculaire 2020;

  2.    De financiële gegevens als volgt te verwerken;

  - Het financieel effect van 2020 (€ 328.000 positief) op het begrotingssaldo 2020 verwerken met een begrotingswijziging;

  - De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2021 en verder, verwerken in de Begroting 2021-2024.

  3.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht (0.a. de Meicirculaire) aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld. De Meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2021 – 2024.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  120842 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  wijziging parkeerverbod Oosterstraat (Wijkamplaan-Reigerstraat)

  Beslispunten

  Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit om het parkeerverbod in de Oosterstraat te wijzigen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het parkeren in de Oosterstraat is veranderd. Men parkeert nu in de parkeerhavens aan de even zijde. Hierdoor is de rijbaan van de Oosterstraat breder geworden.

  Aan de oneven zijde geldt nu nog een parkeerverbod. Hierdoor gaan er automobilisten foutief dubbelparkeren naast de parkeerhavens. Door het parkeerverbod te wijzigen, kan men straks correct aan de oneven zijde parkeren. Het parkeerverbod wordt voor het deel Oosterstraat 74 t/m 94 wel ingevoerd, om zodoende de Oosterstraat niet te blokkeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  122694 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ensia rapportage BRO 2019

  Beslispunten

  1.vaststellen van de verantwoordingsrapportage BRO 2019

  2.de vastgestelde rapportage aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief

  3.de vastgestelde rapportage aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2019 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

  De zelfevaluatie zijn zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben de zelfevaluatie uitgevoerd.

  De BRO zijn beoordeeld op kwaliteit en borging van het proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de registratie en informatieveiligheid (ENSIA). De registratie scoort in termen van de rapportage matig tot slecht op basis van de huidige maatstaven.

  Voor de BRO geldt dan ook dat er aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om te komen tot een juiste registratie en een goed lopend proces.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  126650 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Veilig Thuis tweede helft 2020

  Beslispunten

  Onder voorbehoud van akkoord van de bovenregionale bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis op 24 juni 2020, te besluiten:

  1. Veilig Thuis in de tweede helft van 2020 te bekostigen op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2020.

  2. Samen Veilig Midden Nederland hiervoor een subsidie te verstrekken van € 87.147,-

  3. Op het moment dat er helderheid is over de verdeling van de aanvullende middelen voor Veilig Thuis vanuit de rijksoverheid, met de 26 opdrachtgevende gemeenten te besluite, op welke wijze deze in te zetten voor de dekking van een deel van de subsidie Veilig Thuis van alle regio's in de tweede helft van 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Samen Veilig Midden Nederland ontvangt subsidie voor het uitvoeren van haar taken. De subsidie voor Veilig Thuis over de eerste helft van 2020 is reeds toegekend. Aan het college wordt nu een besluit gevraagd om subsidie voor de tweede helft 2020 toe te kennen.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  120788 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Wilhelminalaan 1 te Baarn

  Beslispunten

  1. het bezwaar dat is ingediend op 10 januari 2020 ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaren gegrond te verklaren;
  3. de bestreden besluiten van 11 december 2019 te handhaven met een aanvullende motivering, zoals geadviseerd door de adviescommissie bezwaarschriften;
  4. de verzoeken om proceskosten af te wijzen;
  5. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunningen van 11 december 2019 in stand. Deze omgevingsvergunningen waren geweigerd voor het legaliseren van een fietsenstalling en een schuur. Tegen de weigeringen was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het ziet op de motivering en het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging. Het college heeft dit advies overgenomen. Naar aanleiding van het aanvullende onderzoek is het college van oordeel dat de besluiten in stand kunnen blijven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  121569 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verlenen omgevingsvergunning Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 2)

  Beslispunten

  1. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  2. De omgevingsvergunning fase 2, met de activiteiten bouw, weg aanleggen of veranderen en inrit/uitweg, Heuveloordstraat 11a en 11b voor de realisatie van 8 woningen te verlenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om 8 woningen te realiseren op het perceel Heuveloordstraat 11a en 11b. De ontwerpomgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. N.a.v. de zienswijzen wordt er 1 lantaarnpaal minder gerealiseerd omdat deze overbodig is. De omgevingsvergunning wordt niet gewijzigd. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  122280 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Informatiebijeenkomst Troelstralaan

  Beslispunten

  1. kennis te nemen van het schetsontwerp voor nieuwbouw aan de Troelstralaan;
  2. in te stemmen met het voorbereiden van een informatiebijeenkomst op 16 juni 2020 als dit mogelijk is binnen de corona maatregelen;
  3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het afgelopen halfjaar hebben omwonenden en verschillende betrokken partijen in werkgroepen gewerkt aan een schetsontwerp voor de locatie Troelstralaan. Het college besluit dat met dit ontwerp de omwonenden en belangstellenden geïnformeerd kunnen worden in een informatiebijeenkomst op 16 juni 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  113432 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie 2019 Versa Welzijn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1.het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 162.475;

  2. het door Versa Welzijn teveel ontvangen bedrag over 2019 van € 66.219,95 terug te vorderen;

  3.de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Versa Welzijn heeft in 2019 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor heeft Versa Welzijn door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2019. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Versa Welzijn vast te stellen op totaal € 162.475.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  119939 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoeken culturele sector als gevolg van corona

  Beslispunten

  De beslispunten zijn als volgt:

  Het besluit tot opschorting van het betalen van huur en erfpacht voor de volgende culturele instellingen:

  1.      Atelier LangsJan:

  a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q2 tot november 2020.

  b.      In november 2020 volgt een nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, dan besluit kwijtschelden huur Q2 2020.

  2.      RTV Baarn:

  a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q1 t/m Q4 tot november 2020.

  b.      In november 2020 volgt nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, definitief besluit tot kwijtschelden huur gehele jaar 2020.

  3.      Theater De Speeldoos:

  a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q2 t/m Q4 tot november 2020. Dit vormt een kruisbestuiving met meerdere (culturele) instellingen[1] die onderhuren bij De Speeldoos. Zodra De Speeldoos geen huur hoeft te betalen zal het theater ook geen huur vragen aan de onderhuurders.

  b.      In november 2020 volgt nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, definitief besluit tot kwijtschelden Q2 t/m Q4 2020.

  Toneelgroep Karakter, Volksuniversiteit, ICC, Yogahuis de Boom, Theaterschool Marmelijn, Dagkoor Baarn, Torenbridge, Leeskring, SMDO, Doclines, Porselein Schilderen

  Samenvatting voor de inwoner

  Het culturele leven is voor een groot deel tot stilstand gekomen door de coronamaatregelen van het kabinet van 13 maart jl. Kunst en cultuur, instellingen en festivals, leveren troost, verbinding en inspiratie. Voor gemeenten hebben ze grote economische en maatschappelijke waarde. Momenteel wordt de culturele sector economisch zwaar getroffen door het wegvallen van inkomsten. De activiteiten van amateurverenigingen -muziekscholen en dansscholen- alsmede professionele instellingen zoals theater De Speeldoos, liggen nagenoeg stil.

  Op de korte termijn liggen liquiditeitsproblemen op de loer en worden reserves ingezet om het hoofd boven water te houden. De toekomst is onzeker en inschrijvingen voor het nieuwe seizoen blijven achter.

  Het College wordt gevraagd tot opschorting van het betalen van huur en erfpacht voor enkele culturele instellingen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  129059 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tussenrapportage 2020

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De Tussenrapportage 2020 met de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2020. Deze Tussenrapportage gaat over de eerste 5 maanden van 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  122269 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Differentiatie aanpak openbare ruimte bedrijventerreinen

  Beslispunten

  • In overleg met de ondernemers voor de bedrijventerreinen Drie Eiken en Noordschil een lijst vaststellen van no- regret maatregelen en ontwikkelingsafhankelijke maatregelen.
  • De no-regret maatregelen, voor zover het initiatief bij de gemeente ligt, nog dit jaar uitvoeren.
  • Overleg over de verschillende ontwikkelingsafhankelijke maatregelen starten zodra duidelijk is welke kant de betreffende ontwikkeling op gaat.

  Samenvatting voor de inwoner

  In overleg met de ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders de openbare ruimte van de bedrijventerreinen Drie Eiken en Noordschil beoordeeld. Verbeteringen zijn te maken op het gebied van onderhoud, maar ook op het gebied van aanpassingen en indelingen. Alle maatregelen zijn nader beoordeeld op de vraag of ze nu meteen uitgevoerd kunnen worden, of dat er toekomstige ontwikkelingen zijn die van sterke invloed kunnen zijn op de uitwerking van de maatregelen. Het is de bedoeling samen met de ondernemers de lijst van maatregelen samen te stellen en er planningen voor te maken.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  117400 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving

  Beslispunten

  1. Het Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving vaststellen.
  2. De gemeenteraad over deze besluitvorming informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving staat wat de gemeente in 2019 heeft gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Baarn te verbeteren en te handhaven. Dit doet de gemeente door op te treden tegen zaken die niet zijn toegestaan. Zoals: het ingrijpen bij het bouwen zonder vergunning, optreden tegen parkeeroverlast, het illegaal dumpen van afval bestraffen, klachten van inwoners over de openbare ruimte afhandelen en gebouwen controleren op brandveiligheid. In het uitvoeringsprogramma gedeelte staat wat de gemeente in 2020 op dit gebied gaat doen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111051 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voorontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De ruimtelijke aspecten voor de plannen voor Paleis Soestdijk vaststellen zoals uitgewerkt in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan ;
  2. Geen exploitatieplan vaststellen;
  3. Het voorontwerpbestemmingsplan te inzage leggen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De afgelopen jaren is gewerkt aan de uitwerking van het plan Made by Holland voor de restauratie en herstel van Landgoed Paleis Soestdijk om daarmee het paleis een nieuwe, duurzame toekomst te geven.

  In april 2019 heeft de gemeenteraad in een motie richting gegeven voor het bestemmingsplan.

  In het najaar van 2019 bleek dat er een tekort is ontstaan in de businesscase voor de plannen voor Soestdijk. Eind april van dit jaar is overeenstemming bereikt over een oplossing, die zijn weerslag in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan heeft gekregen (hierna: bestemmingsplan).

  De raad wordt gevraagd zijn mening te vormen over deze plannen en de bestemmingsplanprocedure te starten.

  De inhoudelijke uitwerking is neergelegd in de brochure Made by Holland 2.0 van Meyer Bergman Erfgoed, de eigenaar van het paleis. Dit raadsvoorstel gaat over de ruimtelijke vertaling in van de plannen in het bestemmingsplan.

  Naast de restauratie van het paleis kent dit bestemmingsplan een aantal ruimtelijke ingrepen. Dit zijn, een mogelijke vijver aan de voorzijde van het paleis en een nieuwe entree en een auditorium aan de achterzijde. Een vergroting van de Oranjerie, als nieuwe entree naar het besloten, betaalde deel van het landgoed. Een tuinprogramma met beleefobjecten in bestaande gebouwen zoals de watertoren en het sportcomplex, en enkele nieuw te realiseren objecten. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg de Parade als ontvangstgebied met parkeren, een landgoedwinkel, kleinschalige horeca en een hotelvoorziening die deels in bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren gebouwen wordt gehuisvest. En tenslotte, op het voormalige Marechausseeterrein, een woongebied met tien appartementengebouwen.

  Het landgoed is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en ligt grotendeels op 'oude bosgroeiplaatsen'. De ingrepen tasten voor een deel de NNN aan. Deze aantasting moet worden gecompenseerd. Voor maximaal 1 ha bos bij het marechausseeterrein moet de provincie ontheffing geven van het kapverbod. De uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden in samenwerking met de provincie, om te borgen dat voldaan kan worden aan de eisen die zij stelt.

  De wijze waarop de verbinding tussen de Parade en het paleisgebied en de ontsluiting van alle deelgebieden op de Amsterdamsestraatweg is in dit voorontwerpbestemmingsplan nog niet uit vertaald, omdat deze uitwerking nog niet gereed is.

  Een klankbordgroep bestaande uit maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden van ondernemers en omwonenden en inwoners uit Baarn en Soest die zich hadden opgegeven, hebben gedurende de totstandkoming van de onderzoeken en het bestemmingsplan zeer waardevolle feedback gegeven. Het eindadvies is bijlage bij dit voorstel.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  110645 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging beheer gemeentelijk pand Kerkstraat 28

  Beslispunten

  1. Instemmen met verlenging van de beheerovereenkomst met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2020 voor een periode van een jaar.
  2. Instemmen met het aangaan van een gebruiksovereenkomst met Lokaal O voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 september 2020 tot 1 juli 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn verhuurt ruimten in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis). Camelot Beheer BV regelt voor de gemeente Baarn het beheer en de verhuur voor het pand.

  Met ingang van 1 juli 2020 wordt de beheerovereenkomst met Camelot Beheer BV voor een jaar verlengd.

  Lokaal O zal met ingang van 1 september 2020 ruimten gaan gebruiken in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  117366 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionaal uitvoeringsbeleid Asbest en taakoverdracht Regionale UitvoeringsDienst (RUD)

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de wettelijk verplichte overdracht van de basistaak Asbest aan de RUD per 1 juni 2020;
  2. In te stemmen met het regionaal uitvoeringsbeleid Asbest (bijlage);
  3. De raad te informeren over dit vastgestelde uitvoeringsbeleid Asbest en de taakoverdracht met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. De wijziging heeft onder andere tot gevolg gehad dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 juli 2017 een basistaak is geworden die aan een omgevingsdienst moet worden overgedragen. Het Algemeen Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft in een eerdere fase besloten nog niet direct over te gaan tot overdracht van de taken, om zo voldoende voorbereiding te kunnen treffen. Met dit besluit worden de de betreffende asbesttaken formeel aan de RUD overgedragen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  105649 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voorlopige jaarstukken 2019 en zienswijze ontwerpbegroting 2021 incl. geactualiseerde begroting 2020 VRU

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2019 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
  2. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2020 VRU.
  3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2021 VRU en dit kenbaar te maken door bijgesloten reactiebrief aan het DB van de VRU-1

  Samenvatting voor de inwoner

  Elk jaar legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) verantwoording af over het afgelopen jaar. Welke doelen zijn bereikt en hoe heeft de VRU binnen de financiële kaders kunnen werken. Het lopende jaar wordt zo nodig bijgesteld en voor het komende jaar wordt een nieuwe planning gemaakt, zowel voor het beleid als de financiële middelen. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een zienswijze te geven. Hierdoor hebben alle 26 gemeenten die deel uitmaken van de VRU de mogelijkheid om kenbaar te maken in hoeverre zij eens zijn met het gevoerde en geplande beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106435 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 (zie Bijlage 1);
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA (Bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 2 april 2020 heeft het bestuur van het Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 aangeboden. De gemeente Baarn heeft, net als de andere deelnemende gemeenten, het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het RWA is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Het college legt de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen. De begroting is onderbouwd met een duidelijke (toekomst)visie en heeft de instemming van de cliënten van RWA. Voorgesteld wordt om het bestuur van RWA met een brief hierover te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106613 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2019

  Beslispunten

  1) Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening RWA 2018;

  2) Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is de gemeenschappelijke regeling waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg invulling geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert.

  Het bestuur van het RWA biedt aan de raden van de verschillende gemeenten de jaarrekening 2019 aan. Zij hebben het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2019 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  106799 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief oplossing tekort Soestdijk

  Beslispunten

  1. Instemmen met de afspraken voor de oplossing van het tekort in het verdienmodel voor de restauratie en herstel van landgoed Paleis Soestdijk, zoals verwoord in het verslag van Necker van Naem;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De afgelopen vier maanden hebben de eigenaar van Paleis Soestdijk, de Meyer Bergman Erfgoed Groep, samen met de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn samen gezocht naar een oplossing voor het tekort in het verdienmodel voor de restauratie van het paleis en het herstel van het landgoed. Deze is nu gevonden. De raad, de leden van de klankbordgroep en de pers worden hierover geïnformeerd. Nu kan het voorontwerp bestemmingsplan worden afgerond en aan de gemeenteraad worden aangeboden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  107071 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. Binnen deze regeling worden alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten verzorgd. De uitvoeringsorganisatie hiervan is de BBS.

  Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad die hier een zienswijze op in kunnen dienen. Dit voorstel informeert het college en adviseert hen om geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106241 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatie over uitstel RES

  Beslispunten

  1. In te stemmen met uitstel van de behandeling van de concept-RES door de raad in september i.p.v. in mei, zodat een goede lokale inspraak plaats kan vinden en de kwalitatieve beoordeling van het PBL kan worden meegenomen in de besluitvorming door de raad;
  2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft als onderdeel van de regio Amersfoort een concept Regionale Energie Strategie (concept-RES) opgesteld. Deze is door het college vastgesteld en zou in mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat deze voor de deadline van 1 juni a.s. zou kunnen worden ingediend bij het Rijk. Deze deadline is nu vanwege de corona-maatregelen verschoven naar 1 oktober a.s. Het college laat de raad weten dat zij voordelen ziet in het uitstellen van het raadsbesluit over de concept-RES naar september. Hierdoor zou een betere inspraak kunnen worden georganiseerd dan nu mogelijk is. Bovendien kan de kwalitatieve beoordeling door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die na 1 juni plaatsvindt, zo worden meegenomen in de besluitvorming.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106635 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 RID Utrecht

  Beslispunten

  1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2019, de concept Begroting 2021 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) en het memo Besparingspotentieel;
  2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 van de RID;
  3. Een reactiebrief verzenden aan het Algemeen Bestuur van de RID conform Bijlage 6.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Jaarrekening 2019 en haar concept Begroting 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Baarn, als deelnemer van de RID, krijgt zo de gelegenheid om tegelijk met de andere deelnemers haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken. De RID betrekt alle zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2021. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  106652 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortzetten project gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek Rembrandtlaan 35

  Beslispunten

  1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet legt het college geheimhouding op ten aanzien bijlage 4 behorend raadsvoorstel 106652 ten behoeve van de raad, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:  

  a.      10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  b.      10 lid 2g (onevenredige benadeling).

  2. De geheimhouding geldt totdat werkzaamheden met een definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund of totdat de raad een definitief besluit heeft genomen over de variant ‘cultuurhuis aan de Brink’.

  Aan de raad voor te stellen om:

  1.      In te stemmen met de inhoud van de notities in bijlagen 1 en 6, als uitvoering van de moties van september 2019 en januari 2020.

  2.      Op basis van de informatie in bijlagen 1 en 6, in te stemmen met het voortzetten van de uitvoering van het raadsbesluit 64688 ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van maart 2019 en het college de opdracht te geven de ontwerpfase voor het plan Rembrandtlaan 35 voort te zetten.

  3.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 270.000 voor de vernieuwbouw van Rembrandtlaan 35 ten behoeve van prijsstijgingen, dit toe te voegen aan het initieel gevoteerde investeringskrediet en de kapitaallasten ten laste te laten komen van het rekeningresultaat.

  4.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor de uitvoering van de motie van 29 januari 2020 en dit te dekken uit de algemene reserve.

  5.      De voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.  

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 3,76 miljoen voor de realisatie van de vernieuwbouw Theater-bibliotheek aan de Rembrandtlaan 35. Echter, tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft het college van de raad de opdracht gekregen tot het pauzeren van de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan tot 25 september 2019. Het gaf projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed de gelegenheid om een plan uit te werken voor huisvesting in een nieuw te bouwen cultuurhuis op de plaats van de Arcade aan de Brink. Hieromtrent zijn twee moties ingediend, in september 2019 en januari 2020. De punten uit beide moties zijn in dit raadsvoorstel verwerkt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106822 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken 2019 & Concept Begroting 2021 GGD regio Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021 GGD regio Utrecht;
  2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGD regio Utrecht over 2019. 
  3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2019 en de ontwerp begroting 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106036 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze ontwerpbegroting RUD Utrecht 2021

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de RUD Utrecht.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht voert voor onder andere de gemeente Baarn de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. De RUD heeft de ontwerpbegroting voor 2021 aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag of hij daarmee kan instemmen, of een zienswijze wil indienen. Het college stelt de raad voor geen zienswijzen in te dienen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  104935 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB acties en ontwikkelingen Coronavirus

  Beslispunten

  1. Instemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de diverse acties en ontwikkelingen sinds de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  110828 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Maatkampweg 22

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 19 november 2019 te handhaven met een gewijzigde motivering, zoals aangegeven in het advies van de commissie;
  4. betrokkenen te informeren met dit besluit met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 19 november 2019 voor het perceel aan de Maatkampweg 22 in stand. Deze omgevingsvergunning was geweigerd voor het legaliseren van een garage-berging en een perceelafscheiding. Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het besluit nader te motiveren en het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111033 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0084-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" ongewijzigd vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  111036 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Zandvoortweg 27

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0083-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" ongewijzigd vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  115793 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

  Beslispunten

  1. De raad adviseren in te stemmen met het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest;
  2. De raad adviseren in te stemmen met de inhoud en verzending van bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks stelt BBS Uitvoeringsorganisatie de begroting voor het komende jaar op. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  107015 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voordracht leden Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen om:

  1. in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-vallei Educatief.
  2. in te stemmen met de reactiebrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.
  3. Het college legt vertrouwelijkheid op ten aanzien van de bijlage bij de brief van Eem-Vallei Educatief, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:10 lid 2e ((bescherming persoonlijke levenssfeer).

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit voorstel gaat over het benoemen van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Openbaar onderwijs is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook al is deze op afstand gezet (verzelfstandigd). De Stichting Eem-vallei Educatief voert het openbaar basisonderwijs uit voor de gemeente Baarn en nog een aantal omliggende gemeenten. De gemeentelijke verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de gemeenteraad de voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht van Eem-Vallei Educatief officieel moet benoemen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  107786 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging convenant afsluiting Minervaweg

  Beslispunten

  Instemmen met verlenging van het convenant voor afsluiting van de Minervaweg voor een periode van twee jaar, vanaf 1 juni 2020 tot 1 juni 2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn en de firma Nijhof hebben afspraken gemaakt in een convenant over de Minervaweg op het bedrijventerrein De Noordschil. De firma Nijhof mag de Minervaweg 's nachts en op zon- en feestdagen afsluiten met een hek, om overlast te voorkomen.

  De gemeente Baarn stelt de firma Nijhof voor om deze afspraken ook weer voor de komende twee jaar te maken, vanaf 1 juni 2020 tot 1 juni 2022.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  107834 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  vervreemding interne kunstcollectie

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor vervreemding van kunstwerken die niet passen binnen het vastgestelde collectieplan voor de interne kunstcollectie.

  2. In te stemmen met de selectie van te vervreemden kunstwerken en objecten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft een collectiebeleid vastgesteld voor de eigen kunstcollectie. Als gevolg hiervan zullen een aantal kunstwerken binnen de collectie worden afgestoten. In het voorstel wordt een stappenplan voor vervreemding van deze werken voorgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  110796 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Coulance voor ontvangers van subsidie in 2020 in verband met coronavirus

  Beslispunten

  1. In aanvulling op de geldende financiële spelregels voor subsidies de ‘Richtlijnen vaststelling subsidies 2020 in verband met gevolgen coronacrisis’ (Bijlage 1) vaststellen, met als uitgangspunten: ‘We doen wat nodig is, passend bij de rol van de gemeente’ en ‘Risico’s worden van begin af aan zo goed mogelijk onderkend en beheerst’.
  2. De raad hierover informeren via de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Diverse subsidieontvangers konden vanwege de coronacrisis hun activiteiten niet uitvoeren maar hebben wel kosten gemaakt in de voorbereiding ervan. Niemand had dit kunnen voorzien. Daarom besluit de gemeente dat zij bij de afhandeling van de subsidie coulant omgaat met deze organisaties. De organisaties mogen niet in financiële problemen komen vanwege strenge naleving van de subsidieregels door de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  114176 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Perspectiefnota 2021

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1.      De Perspectiefnota 2021 vast te stellen;

  2.      In te stemmen met de uitgangspunten en grondslagen voor het opstellen van de Begroting 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met de voorliggende Perspectiefnota zijn de inhoudelijke ambities en de financiële uitgangspunten voor de op te stellen Begroting 2021 opgenomen. In deze Perspectiefnota is een aantal ontwikkelingen geschetst dat de komende jaren zal spelen in de gemeente Baarn of die als een risico opgenomen zullen worden in de Begroting. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  108370 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervangen wegdek 50 km deel Eemweg

  Beslispunten

  Instemmen met het vervangen van het wegdek van het 50 km deel van de Eemweg door asfalt.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het vervangen van het wegdek van de Eemweg (tussen de De Geerenweg en de Kerkstraat) is opgenomen in de onderhoudsplanning van de gemeente voor 2020. De rijbaan van betonklinkers verkeert in slechte staat. Om eenheid in Baarn te creëren wordt dit wegdeel vervangen door een rijbaan van asfalt omdat men hier 50 km/u mag rijden. De bestaande bomenrij, fiets- en voetpaden blijven in tact.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  104220 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verduurzaming gebouw basisschool St. Aloysius

  Beslispunten

  • Instemmen met een eenmalige financiële bijdrage van € 200.000 aan de verduurzaming van het schoolgebouw van St. Aloysius, onder voorwaarde dat schoolbestuur Het Sticht een eigen bijdrage van minimaal gelijke omvang investeert in de verduurzaming van dit schoolgebouw;
  • De financiële bijdrage van € 200.000 aan de verduurzaming van de St. Aloysius activeren als ‘bijdrage aan activa in eigendom derden’ met een afschrijvingstermijn van 20 jaar;
  • De afschrijvingslasten van de financiële bijdrage aan de verduurzaming van de St. Aloysius dekken uit de stelpost “kapitaallasten MIP 00050”.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van de toekomstvisie voor centrumschool St. Aloysius en de eigen investering die het schoolbestuur wil doen in het groot onderhoud en verduurzaming van het gebouw, wordt een financiële bijdrage van in totaal € 200.000 geleverd aan de verduurzaming van het schoolgebouw.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106639 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Heuvelrugtuinen

  Beslispunten

  1. In te stemmen met deelname aan het project ‘Heuvelrugtuinen’ volgens bijgevoegde Modelovereenkomst;
  2. De kosten ad € 15.000,- in 2020 en € 15.000,- in 2021 te dekken uit de begrotingspost “Vervanging en uitbreiding riolering". 
  3. De gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2017 heeft de gemeente Baarn zich, na een initiatief uit de gemeenteraad, aangesloten bij het landelijke initiatief Operatie Steenbreek. Het college heeft de raad toegezegd met een uitvoeringsplan te komen. In 2019 heeft stichting Natuur en Milieu Utrecht (NMU) op verzoek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een voorstel (en uitvoeringsplan) geschreven voor het project Heuvelrugtuinen. De doelen van het project komen grotendeels overeen met die van Operatie Steenbreek.

  Dit collegevoorstel stelt voor dat gemeente Baarn zich aansluit bij het project Heuvelrugtuinen en NMU de opdracht geeft het uitvoeringsplan uit te rollen in de gemeente. Hiermee geven we tevens uitvoering aan Operatie Steenbreek.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  103503 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Programmering bedrijventerreinen Regio Amersfoort

  Beslispunten

  1.    Kennisnemen van het voornemen van de Regio Amersfoort om gezamenlijk een programmering voor de bedrijventerreinen op te stellen.

  2.    Kennisnemen van de complexe bestuurlijke context waarbinnen de visie tot stand moet komen, mede omdat zeven gemeenten uit de regio tot de Provincie Utrecht behoren en twee gemeenten tot de Provincie Gelderland.

  3.    Akkoord gaan met de eindrapportage “Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort”.

  4.    Instemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort en dat in te brengen in het proces om te komen tot het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030’ en de (provinciale) omgevingsvisies. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanuit de gemeenten van Regio Amersfoort bestaat de behoefte aan een gemeenschappelijke visie op bedrijventerreinen. De regio heeft onderzoeksbureau Buck Consultants International (BCI) daarom gevraagd bouwstenen op te stellen voor een dergelijke visie. Die bouwstenen bieden een eerste stap in de regionale afstemming, maar ook voor de lokale omgevingsvisies en het gesprek met de provincie over de provinciale omgevingsvisie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  108005 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  beantwoording ongevraagd advies oude smederij Contactcommissie Lage Vuursche

  Beslispunten

  • versturen van de beantwoording op het ongevraagd advies per email

  Samenvatting voor de inwoner

  De contactcommissie Lage Vuursche heeft een ongevraagd advies aan het college gegeven rond de ontwikkeling van de Oude Smederij in de Dorpsstraat. Het college reageert hierop per email met bijgaande beantwoording.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  109259 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg"

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 april heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor Landgoed Pijnenburg. Na een lang voortraject heeft de raad dit bestemmingsplan in december 2017 vastgesteld. In het plan worden verschillende ontwikkelingen op het terrein van Landgoed Pijnenburg planologisch mogelijk gemaakt, waaronder een theehuis op de locatie Overbosch en een evenemententerrein bij 't Hooge Erf. Met deze ontwikkelingen kan het landgoed duurzaam in stand worden gehouden.

  Vier partijen hadden tegen dit plan beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt nu in de tussenuitspraak daarover dat het overgrote deel van de beroepsgronden niet kan slagen. Op één punt moet de gemeenteraad nog extra uitleg geven. Daarvoor krijgt hij 26 weken de tijd. Daarna beoordeelt de Raad van State deze extra toelichting en komt er een einduitspraak. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk, zodat met de einduitspraak aan een jarenlang proces een einde komt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  111163 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Concept beantwoording brief gemeente Eemnes m.b.t. uitbesteden belastingtaken aan gemeente Baarn.

  Beslispunten

  • In te stemmen met het voornemen de samenwerking met gemeente Soest op gebied van de belastingtaken vorm te geven en de bereidheid uit te spreken om te overwegen om op termijn de belastingtaken van gemeente Eemnes uit te voeren.
  • Akkoord te gaan met de wijze van beantwoording van de brief van gemeente Eemnes waarin zij hun voornemen om de belastingtaken uit te besteden aan gemeente Baarn kenbaar maken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Eemnes heeft in een brief aan gemeente Baarn aangegeven haar belastingtaken aan gemeente Baarn te willen uitbesteden.

  Gemeente Baarn geeft in haar beantwoording aan bereid te zijn om te overwegen om onder nader te bepalen voorwaarden op termijn de belastingtaken voor gemeente Eemnes uit te voeren. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  106809 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  beantwoorden brief aan de raad Fietsersbond

  Beslispunten

  Instemmen met concept antwoordbrief.

  Brief versturen naar Fietsersbond.

  Afschrift versturen aan de gemeenteraad en provincie Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Fietsersbond heeft een brief aan de raad geschreven. Aanleiding voor deze brief is de informatieavond op 19 februari j.l. over het project Poort van Baarn. De Fietsersbond maakt zich zorgen over de oplossingen welke voor het fietsverkeer in het ontwerp zijn voorgesteld. Namens de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders een antwoord gestuurd naar de Fietsersbond. Aangezien het voornamelijk inhoudelijke punten van het ontwerp betreft wordt voor een een inhoudelijk antwoord verwezen naar de projectgroep welke onder leiding staat van de provincie Utrecht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  108665 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording ingekomen brief populieren Koekoeksbloemlaan

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen brief over de populieren aan de Koekoeksbloemlaan. 

  Samenvatting voor de inwoner

  In juni 2019 ontving de gemeenteraad een brief van een inwoner over de oude populieren aan de Koekoeksbloemlaan. In de brief werd gevraagd om tot een aanvaardbare oplossing te komen over de veiligheid en het klimaat in de omgeving. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de brief. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  106796 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Contractverlenging Wmo hulpmiddelen

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de verlenging van het contract hulpmiddelen voor de periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn zorgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulpmiddelen voor hun inwoners. HIervoor maakt de gemeente afspraken met leveranciers. Dit collegevoorstel verlengt de huidige regeling met twee jaar om zo de ondersteuning te kunnen blijven voortzetten.

   

Archief