Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 december 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  88222 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze kadernota VRU 2021

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 VRU
  2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief

  Samenvatting voor de inwoner

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt elk jaar een kadernota op die dient als basis voor haar begroting. De raad wordt gevraagd hiernaar te kijken en eventuele opmerkingen of wensen te uitten zodat deze kunnen worden meegenomen in het opstellen van de begroting. De kadernota voor 2021 laat geen bijzonder financiële investeringen en beleidsmatige ontwikkelingen zien. De raad wordt dan ook voorgesteld om geen opmerkingen aan de VRU mee te geven.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  87723 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stand van zaken stikstofproblematiek

  Beslispunten

  1. een raadsinformatiebrief te sturen over de stand van zaken van de stikstofproblematiek.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de stikstofproblematiek. In de brief komt de stand van zaken aan bod, en wat dit betekent voor omgevingsvergunningen in de gemeente Baarn.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88701 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen Groen Links inzake ontwikkelingen Tolweg 2-4-6

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van de antwoordbrief aan de fractie van Groen Links.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in maart 2018 aangegeven dat het college eerst omwonenden en belanghebbenden moest consulteren alvorens een bestemmingsplan voor woningbouw aan de Tolweg 2-4-6 voor te bereiden. En dit najaar zijn er op het perceel Tolweg 10 bomen gekapt. Groen Links vraagt naar de stand van zaken van de consultatie en vraagt ook of er een relatie is tussen het kappen van bomen bij Tolweg 10 en de planvorming voor Tolweg 2-4-6. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief antwoord op de schriftelijke vragen van Groen Links.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  89288 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB cultureel erfgoed

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
  2. De gemeenteraad met deze raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken cultureel erfgoed.

  Samenvatting voor de inwoner

  Na de vaststelling van het cultureel erfgoedbeleid heeft het college onderzocht of de bescherming van het historisch cultuurlandschap met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is. De gemeenteraad wordt over deze haalbaarheid en over de stand van zaken van de bescherming van archeologie en historische bouwkunst en stedenbouw geïnformeerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90013 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  woonwagenstandplaatsen uitbreiding zuiderlicht

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de beantwoordingsbrief aan de inwoner.
  2. De raad via een cc van de brief op de hoogte stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad heeft gevraagd aan het college om een antwoord te geven op de brief van een inwoner inzake uitbreiding van het aantal standplaatsen op het Zuiderlicht.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  87878 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inhuur regenwateradviseur ('afkoppelcoach')

  Beslispunten

  1.   In te stemmen met de inzet van een regenwateradviseur in de gemeente Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn zet in op verduurzamen van het stedelijk waterbeheer. Eén van de manieren om dat na te streven is het afkoppelen van particulier verhard oppervlak van het gemengde riool. Hierdoor wordt het regenwater dat op deze oppervlakken valt, niet meer onnodig vermengd met vuil water. Dit scheelt transport- en zuiveringskosten en is beter voor het milieu. Om dit te stimuleren zet de gemeente een regenwateradviseur in. Deze regenwateradviseur geeft maatwerkadviezen aan inwoners, bedrijven en andere organisaties die willen afkoppelen. Ook licht hij deze initiatiefnemers voor over de gemeentelijke subsidieregeling voor afkoppelen. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  90102 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kadernota 2021 RMN

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de kadernota 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  87581 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2020

  Beslispunten

  1.Reserveren van een bedrag van € 3.195.649 voor pakketten waar in de inkoop alleen prijsafspraken worden gemaakt.

  2 a. Voor Veilig Thuis, in lijn met de afspraken met de zes samenwerkende regio’s, vooralsnog als regio een bedrag te beschikken voor de eerste helft van 2020. Voor de gemeente Baarn betreft dit €87.147.

  b. In 2020 op basis van de realisatie in het eerste half jaar en het resultaat van onderhandelingen met de rijksoverheid samen met de zes regio’s te besluiten over de bekostiging van Veilig Thuis in de tweede helft van 2020.

  c. Voor SAVE als regio in 2020 een bedrag te reserveren en hiervan vooralsnog 95% als subsidie te verstrekken. Waarbij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) de opdracht krijgt om samen met gemeenten de benodigde budgetten te laten dalen door inzet op preventie. Voor de gemeente Baarn betreft dit €478.995.

  d. Voor inloop GGZ een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €15.588.

  3. Reserveren van een bedrag van €243.522 voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

  4. a. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en WMO in 2020 vast te stellen op 2,84 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1 in bijlage 1.

  b. de berekeningswijze voor de indexpercentages Jeugd en WMO vanaf 2021 vast te stellen op basis van een mengpercentage, bestaande uit 90% looncomponent (OVA-index) en 10% prijscomponent (consumenten prijsindex van het CPB). 

  5. Toepassen van risicodeling voor de taakgerichte bekostiging (Breed Spectrum aanbieders), LTA en Save Veilig Thuis 18- op basis van een 50-50 mix van profijt- en solidariteitsbeginsel.

  6. De afspraken op risicodeling met terugwerkende kracht tot 2019 zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.

  7. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van zorg voor 2020. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de contracten en subsidies voor 2020 met alle zorgaanbieders.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  89275 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijk vragen Voor Baarn over Jeugd GGZ

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88331 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Omgevingsvergunning Gasontvangstation Drakenburgerweg

  Beslispunten

  1. De vereiste omgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation (activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en inrit) te verlenen;
  2. Het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg conform de wettelijk voorgeschreven procedure van de coördinatieregeling.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen en deze ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88358 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  prestatieafspraken Eemland Wonen

  Beslispunten

  1.     Vaststellen van de meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;

  2.     Instemmen met de raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Met Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland zijn meerjarige prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2020-2023. De prestatieafspraken sluiten aan op de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in de Visie Wonen 2019 en op de portefeuillestrategie van Eemland Wonen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  85978 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief subsidiebeleid

  Beslispunten

  Instemmen met verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het subsidiebeleid.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad over de aanpassingen in het subsidiebeleid van de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  86547 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Kinderopvang Baarn en Kind en Co 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van totaal € 117.469 aan Kinderopvang Baarn voor het kalenderjaar 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn;
  3. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 40.213,25 aan Kind en Co voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  4. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan Kinderopvang Baarn B.V. en Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87009 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij De Botter 12

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning De Botter 12.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner(s) van de woning De Botter 12 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoner(s) gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87017 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij de Koekoeksbloemlaan 44

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning Koekoeksbloemlaan 44

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner(s) van de woning Koekoeksbloemlaan 44 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  88029 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststellen Leidraad invordering gemeente Baarn 2020

  Beslispunten

  Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn, waarin naast kwijtschelding en automatische incasso, alle onderdelen met betrekking tot het invorderen van belastingen zijn opgenomen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  88348 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Invullen stelpost Begroting 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met het technisch-administratief invullen van een in de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 opgenomen negatieve stelpost van € 230.000 door een procentuele afname van 4,75% op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Begroting 2020 is een stelpost van € 230.000 opgenomen. Met de directie en het managementteam is afgesproken om voor 1 december 2019 een voorstel te doen hoe de stelpost kan worden ingevuld. Het belangrijkste uitgangspunt voor het invullen van de stelpost is dat er geen effecten op beleid en uitvoering zijn. De opgave om de stelpost in te vullen is gerealiseerd door programma-breed een technisch-administratieve wijziging door te voeren op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  88977 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Buitengewone ALV op 29 november 2019

  Beslispunten

  1. De heer M.A. Röell een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 november 2019 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Nieuwegein. De burgemeester is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  87021 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP over participatietraject bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het participatietraject voor het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen gesteld over het participatietraject bij het voorbereiden van een bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. Het college beantwoord deze vragen in bijgaande brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  87872 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze Lidmaatschap WGSO

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de zienswijze lidmaatschap WSGO 4.0;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Om de cao Gemeenten van toepassing te laten zijn op de medewerkers van GGDrU moet GGDrU lid worden van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). Het doel van de vereniging is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2019

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  87015 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen CU SGP Vorstelijk Verstoord

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de CU-SGP over het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn.

  Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de fractie van de CU-SGP.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per brief van 23 oktober 2019 heeft de fractie van de CU-SGP vijf vragen gesteld over Vorstelijk Verstoord, geluidsoverlast tijdens de kerkdienst door het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn. Voorgesteld wordt de vragen te beantwoorden conform bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87684 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het MJOP-gebouwen 2020-2023.
  2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het financiële uitvoeringskader van het MJOP gebouwen 2020-2023.
  3. Het uitvoeringsbudget voor 2020, ter grootte van € 940.612 (excl. BTW), in de begroting 2020 te verwerken, met dekking door een opname uit de voorziening MJOP gebouwen voor maximaal € 940.612 excl. BTW.
  4. De uitvoeringsbudgetten voor 2021, 2022 en 2023 resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW) op te nemen in de meerjarenraming, met dekking door een opname uit de voorziening in 2021, 2022 en 2023 van maximaal resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW).
  5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijlagen gebouwen-onderhoud in 2020 tot en met 2023 en 'overzicht 10-jarenplan' geheimhouding op te leggen totdat de werken zijn uitgevoerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023 en de daarbij behorende uitvoeringsbudgetten vormen het kader en de middelen om de komende jaren adequaat onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uit te kunnen voeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87980 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de gemeentelijke belastingverordening 2020 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:

  A. Legesverordening 2020 + tarieventabel 2020

  B. Verordening reinigingsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

  C. Verordening begraafplaatsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

  D. Verordening forensenbelasting 2020

  E. Verordening hondenbelasting 2020

  F. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020

  G. Verordening precariobelasting 2020 + tarieventabel 2020

  H. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2020 + plattegrond

  I. Verordening rioolheffing 2020

  J. Verordening roerende zaakbelastingen 2020

  K. Verordening toeristenbelasting 2020

  Samenvatting voor de inwoner

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020.

  De tarieven zoals die gaan gelden voor het belastingjaar 2020 voor o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelastingen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  86948 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Openbare verlichting

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van de PvdA over de Openbare verlichting.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de openbare verlichting. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  85496 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Beslispunten

  1. De meldmogelijkheid in het kader van de WvGGZ per 1-1-2020 en bijbehorende triagefunctie, te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
  2. Het verkennend onderzoek in kader van de WvGGZ te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
  3. De uitvoering van de hoorplicht bij een crisismaatregel in kader van WvGGZ te beleggen bij Khonraad voor de duur van twee jaar.
  4. De uitvoer van de hoorplicht door de burgemeester te mandateren aan Khonraad voor de duur van twee jaar.
  5. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor meldpunt en verkennend onderzoek, die kunnen oplopen tot maximaal €18.180,- (hoog scenario) per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
  6. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor de hoorplicht van €2.480,- per jaar en kostenverhoging van Khonraad €3.528,- per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
  7. In te stemmen met de eenmalige kosten voor Ict-aanpassingen bij Khonraad ad €2.700,- , en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat elke inwoner die zich zorgen maakt over iemand waarvan hij denkt dat deze misschien onvrijwillige geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, dit moet kunnen melden. De gemeente moet onderzoeken of onvrijwillige zorg wel nodig is. Onvrijwillige zorg is een laatste optie, die pas in beeld komt wanneer de zorg op geen enkele manier vrijwillig is aan te gaan. De gemeente Baarn gaat de meldmogelijkheid inrichten bij de GGDrU en de GGDrU zal ook het verkennend onderzoek uitvoeren. Voor het eventueel opleggen van een crisismaatregel in acute situaties, belegt de gemeente de zogeheten ‘hoorfunctie’ bij Khonraad. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  85947 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020

  Beslispunten

  1. De definitieve Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
  2. In te stemmen met bijgevoegde reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn op hun advies over de concept verordening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college legt de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling voor aan de raad. De wijzigingen in de verordeningen gaan voornamelijk over het abonnementstarief Wmo. Deze is vanaf 1 januari 2020 ook van toepassing voor de algemene voorzieningen Wmo. De eigen bijdrage voor een Wmo voorziening wordt vanaf 1 januari 2020 € 19,00 per maand, ongeacht de voorziening of voorzieningen. De regels voor beschermd wonen en opvang zijn nu ook opgenomen in de verordening. Nieuw is verder dat het proces van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp uitgebreid is beschreven.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  87015 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen CU SGP Vorstelijk Verstoord

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de CU-SGP over het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn.

  Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de fractie van de CU-SGP.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per brief van 23 oktober 2019 heeft de fractie van de CU-SGP vijf vragen gesteld over Vorstelijk Verstoord, geluidsoverlast tijdens de kerkdienst door het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn. Voorgesteld wordt de vragen te beantwoorden conform bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  88220 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Tijdelijk aanpassing openingstijden politiebureau Baarn

  Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  De politie heeft moeten besluiten de openingstijden van de politiebureaus in het BES-gebied, bestaande uit de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en De Bilt, tijdelijk aan te passen. Dit komt doordat politiemedewerkers elders ingezet moeten worden. De politiebureau worden alleen door intake- en servicemedewerkers bemenst, waardoor wijkagenten weer op straat of in de wijk aan het werk kunnen. Meldingen en vragen van burgers worden vaker afgehandeld via social media, popup-tenten of wijktafels. 

  De tijdelijke aangepaste openstelling loopt in ieder geval van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. Het politiebureau in Baarn zal maandag tot en met donderdag open zijn van 17.30 tot 22.00 uur en vrijdag de gehele dag van 9.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag is het bureau gesloten. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  85310 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Weigeren omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op sportcomplex Ter Eem (hoek atletiekbaan)

  Beslispunten

  De omgevingsvergunning te weigeren voor het plaatsen van een reclamemast op sportpark Ter Eem (hoek atletiekbaan), kadastraal bekend als gemeente Baarn, sectie H, nummer 3028.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft het besluit genomen om de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op sportpark Ter Eem (hoek atletiekbaan) te weigeren. Dit besluit volgt op het op 25 september jl. genomen besluit door de gemeenteraad tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Zonder deze verklaring kan de omgevingsvergunning niet worden afgegeven. Tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning staat beroep (en hoger beroep) open bij de bestuursrechter.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86548 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Talmalaan 36

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het besluit van 19 februari 2019 te handhaven, zoals aangegeven in het advies van de commissie bezwaarschriften Gemeente Baarn;
  4. geen proceskostenvergoeding toe te kennen;
  5. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 19 februari 2019 voor het perceel Talmalaan 36 in stand. Deze vergunning was verleend voor het uitbreiden van de woning op dit perceel. Tegen deze vergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87684 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het MJOP-gebouwen 2020-2023.
  2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het financiële uitvoeringskader van het MJOP gebouwen 2020-2023.
  3. Het uitvoeringsbudget voor 2020, ter grootte van € 940.612 (excl. BTW), in de begroting 2020 te verwerken, met dekking door een opname uit de voorziening MJOP gebouwen voor maximaal € 940.612 excl. BTW.
  4. De uitvoeringsbudgetten voor 2021, 2022 en 2023 resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW) op te nemen in de meerjarenraming, met dekking door een opname uit de voorziening in 2021, 2022 en 2023 van maximaal resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW).
  5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijlagen gebouwen-onderhoud in 2020 tot en met 2023 en 'overzicht 10-jarenplan' geheimhouding op te leggen totdat de werken zijn uitgevoerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023 en de daarbij behorende uitvoeringsbudgetten vormen het kader en de middelen om de komende jaren adequaat onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uit te kunnen voeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87980 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de gemeentelijke belastingverordening 2020 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:

  A. Legesverordening 2020 + tarieventabel 2020

  B. Verordening reinigingsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

  C. Verordening begraafplaatsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

  D. Verordening forensenbelasting 2020

  E. Verordening hondenbelasting 2020

  F. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020

  G. Verordening precariobelasting 2020 + tarieventabel 2020

  H. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2020 + plattegrond

  I. Verordening rioolheffing 2020

  J. Verordening roerende zaakbelastingen 2020

  K. Verordening toeristenbelasting 2020

  Samenvatting voor de inwoner

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020.

  De tarieven zoals die gaan gelden voor het belastingjaar 2020 voor o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelastingen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  85975 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beschikbaar stellen 2e tranche duurzaamheidslening

  Beslispunten

  1. Een tweede tranche van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de verordening Duurzaamheidslening Baarn;
  2. de raad te informeren over dit besluit en de voortgang van de regeling via bijgaande informatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanaf oktober 2018 kunnen woningeigenaren in Baarn via de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Sindsdien zijn er tot en met oktober 2019 48 leningen verstrekt voor een bedrag van € 314.451. Met het geleende geld kunnen woningeigenaren hun woning verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of de woning te isoleren. Om woningeigenaren in onze gemeente ook in de toekomst de gelegenheid te bieden om via de duurzaamheidslening de verduurzaming van hun woning te financieren, heeft het college besloten een tweede tranche van € 250.000 beschikbaar te stellen. Er kunnen dus weer nieuwe leningen worden aangevraagd. Voor meer informatie over de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren terecht op www.baarn.nl/duurzaamheidslening.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  86597 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen parkeren Professorenbuurt

  Beslispunten

  • Instemmen met de inhoud van de beantwoording voor de schriftelijke vragen van het CDA

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 21 oktober zijn er door de fractie CDA vragen gesteld over de stand van zaken rondom het alternerend parkeren (wisselparkeren) in de Professorenbuurt. In de brief wordt hierop antwoord gegeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  86948 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Openbare verlichting

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van de PvdA over de Openbare verlichting.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de openbare verlichting. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  85496 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Beslispunten

  1. De meldmogelijkheid in het kader van de WvGGZ per 1-1-2020 en bijbehorende triagefunctie, te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
  2. Het verkennend onderzoek in kader van de WvGGZ te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
  3. De uitvoering van de hoorplicht bij een crisismaatregel in kader van WvGGZ te beleggen bij Khonraad voor de duur van twee jaar.
  4. De uitvoer van de hoorplicht door de burgemeester te mandateren aan Khonraad voor de duur van twee jaar.
  5. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor meldpunt en verkennend onderzoek, die kunnen oplopen tot maximaal €18.180,- (hoog scenario) per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
  6. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor de hoorplicht van €2.480,- per jaar en kostenverhoging van Khonraad €3.528,- per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
  7. In te stemmen met de eenmalige kosten voor Ict-aanpassingen bij Khonraad ad €2.700,- , en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat elke inwoner die zich zorgen maakt over iemand waarvan hij denkt dat deze misschien onvrijwillige geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, dit moet kunnen melden. De gemeente moet onderzoeken of onvrijwillige zorg wel nodig is. Onvrijwillige zorg is een laatste optie, die pas in beeld komt wanneer de zorg op geen enkele manier vrijwillig is aan te gaan. De gemeente Baarn gaat de meldmogelijkheid inrichten bij de GGDrU en de GGDrU zal ook het verkennend onderzoek uitvoeren. Voor het eventueel opleggen van een crisismaatregel in acute situaties, belegt de gemeente de zogeheten ‘hoorfunctie’ bij Khonraad. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  87041 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidie 2020 Welzin

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 244.591,- voor 2020 aan Welzin voor algemeen maatschappelijk werk, GGZ preventie en voor de inzet van thuisbegeleiding en videohometraining.
  2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door Welzin ad € 1835,-
  3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 865 voor het inhuren van een tolk op basis van declaratie achteraf;
  4. Instemmen met bijgevoegde beschikking. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin voert taken uit op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en jeugd en hun inzet draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn en het tijdig signaleren en aanpakken van problemen. Welzin ontvangt in 2020 subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  85947 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020

  Beslispunten

  1. De definitieve Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
  2. In te stemmen met bijgevoegde reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn op hun advies over de concept verordening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college legt de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling voor aan de raad. De wijzigingen in de verordeningen gaan voornamelijk over het abonnementstarief Wmo. Deze is vanaf 1 januari 2020 ook van toepassing voor de algemene voorzieningen Wmo. De eigen bijdrage voor een Wmo voorziening wordt vanaf 1 januari 2020 € 19,00 per maand, ongeacht de voorziening of voorzieningen. De regels voor beschermd wonen en opvang zijn nu ook opgenomen in de verordening. Nieuw is verder dat het proces van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp uitgebreid is beschreven.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019 (inclusief collegevoorstel 84482 Onderzoek toekomst weekmarkt)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84482 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Onderzoek toekomst weekmarkt

  Beslispunten

  1. In te stemmen met een onderzoek naar mogelijkheden van verzelfstandiging van de weekmarkt door Stichting de Markt van Morgen conform de offerte van 17 september 2019.
  2. Het benodigde bedrag van € 7.500 ten laste te brengen van het budget markten en standplaatsen (63103252) uitvoering in 2020.
  3. De raad met een RIB op de hoogte te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere dinsdagochtend is er op de Brink de weekmarkt. Deze markt wordt goed bezocht en er is voldoende variatie aan aanbod van producten. Om dit op peil te houden of zo mogelijk te verbeteren is onderzoek nodig naar de toekomst van de markt. Het college wil nu laten onderzoeken of met een verzelfstandiging van de markt een goede toekomst verzekerd is. De gemeente stelt geld beschikbaar voor het onderzoek. Het onderzoek start in maart/april 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  85416 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  instellen straatnamencommissie

  Beslispunten

  De volgende personen met ingang van 6 november 2019 tot lid van de adviescommissie straatnamen te benoemen:

  Mevrouw M. Olthof, secretaris van de Historische Kring Baerne

  Mevrouw T. Duijnstee, secretaris van de Stichting Mooi Baarn

  Mevrouw M. Heij, burgerlid

  De Heer C. Roodnat, burgerlid

  Mevrouw M. Jansen, medewerker beleidsontwikkeling ruimtelijke ordening

  De heer M. Hoogma, medewerker vastgoed

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar besloten om een adviescommissie in te stellen voor het toekennen van straatnamen. Inmiddels zijn de leden voor de commissie geworven en benoemd door het college. De Historische Kring Baerne en Stichting Mooi Baarn zijn in de adviescommissie vertegenwoordigd. Daarnaast zijn twee enthousiaste burgerleden via een sollicitatieprocedure geselecteerd en benoemd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  85861 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  aanvraag b&b Gerrit van der Veenlaan 10a

  Beslispunten

  Medewerking verlenen aan de aanvraag voor een bed & breakfast in het vrijstaande bijgebouw aan de Gerrit van der Veenlaan 10a, en randvoorwaarden te stellen aan het gebruik en het plaatsen van zogenaamde woonvoorzieningen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een aanvraag ingediend om een bed & breakfast te mogen starten in het vrijstaande bijgebouw aan de Gerrit van der Veenlaan 10a. Dit plan past niet binnen het bestemmingsplan. Medewerking kan toch worden verleend als het plan ruimtelijk aanvaardbaar is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86273 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  bouwstenen Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein met de volgende bouwstenen:

  a. de geluidwerende voorziening van de A1 bestaat uit walwoningen;

  b. de gasleidingen in het plangebied blijven liggen;

  c. het bedrijventerrein Noordschil naar het oosten uitbreiden met 2ha met bedrijven in een lage milieucategorie;

  d. de Drakenburgerweg ter plaatse van het plangebied afwaarderen tot 30 km/u-weg;

  e. de Beltvijver niet saneren.

  2. Als vervolg een ontwikkelstrategie voor te bereiden op basis van het voorkeursmodel.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de behandeling van het voorstel aan de raad in juni/juli 2019 om in te stemmen met het invullen van de Baarnsche Zoom heeft de raad gevraagd om een pas op de plaats te maken. Er was bij de raad behoefte aan een technische, interactieve bijeenkomst over dit onderwerp om met de deskundigen in gesprek te kunnen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 september. Daaruit is naar voren gekomen dat de raad graag een aantal varianten wil zien op het in juni/juli gepresenteerde voorkeursmodel. Het gaat om een variant 'hoogbouw' en een variant met andere parkeeroplossingen (parkeren aan de randen en 2e auto is deelauto). De afgelopen tijd zijn die varianten uitgewerkt en doorgerekend. Deze variantenstudie laat zien dat het voorkeursmodel voldoende flexibel is om bij het stedenbouwkundig plan keuzes te maken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86509 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Mobiele VVV

  Beslispunten

  In te stemmen met de RIB en te verzenden aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het voorstel betreft de inzet van een (elektrische) bakfiets om het toeristisch aanbod van Baarn te promoten op evenementen en festivals. Doel is om bezoekers aan deze evenementen te informeren over wat er verder nog te doen is in de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86663 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Toestemming wijziging Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

  Beslispunten

  1. Aan de raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) aan te passen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht. Met ingang van 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling RWA niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling RWA te wijzigen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86711 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

  Beslispunten

  1. Aan de raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest aan te passen.
  2. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest ten aanzien van deelname aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben gezamenlijk de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest opgericht. Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeenschappelijke regeling niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  83601 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Weigeren ontheffing eenrichtingverkeer

  Beslispunten

  Het verzoek tot ontheffing van het eenrichtingverkeer in de verbindingsweg van de Nieuwstraat naar het parkeerterrein Laanstraat afwijzen.

  De aanvragers dit schriftelijk mededelen.

  Het dictum van het mandaat 2019-8011 als volgt aanpassen: Het eerste deel van de zin "Verlenen ontheffing ex art 87..." wijzigen in "Het afhandelen van aanvragen tot ontheffing ex art 87..."

  Bij de eerstvolgende algemene aanpassing van het mandaatstatuut deze wijziging overnemen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners van een appartementengebouw aan de Nieuwstraat hebben een verzoek ingediend voor een ontheffing van het eenrichtingverkeer in de verbindingsweg tussen de Nieuwstraat en het parkeerterrein Laanstraat. De reden is dat men makkelijker kan parkeren op eigen terrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat verzoek afgewezen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  84362 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Klimaatadaptatie

  Beslispunten

  1. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarmee we de raad informeren over de geplande aanpak om in 2020 te komen tot een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 oktober heeft het college van B&W van de gemeente Baarn het plan van aanpak voor het opstellen van een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie in 2020 goedgekeurd. Met de raadsinformatiebrief die bij dit collegevoorstel is gevoegd, informeren we de raad hierover.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  85851 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  MJOP Openbare Ruimte, programma 2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2020 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het huidige MJOP (meerjaren onderhoudsplan) Openbare Ruimte 2016-2019 loopt eind 2019 af. Een nieuw plan voor 4 jaar (2021-2024) wordt in 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Teneinde in 2020 de voortgang van onderhoud te waarborgen wordt éénmalig een programma voor het jaar 2020 vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  86798 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met de nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie.

  Deze nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een conceptnota uitgangspunten en ambities opgesteld als start voor een mobiliteitsvisie. De conceptnota wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  86960 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB schriftelijke afhandeling toezeggingen

  Beslispunten

  De bijgevoegde raadsinformatiebrief met de schriftelijke afhandeling van toezeggingen van wethouder Vissers versturen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raadsinformatiebrief bevat de schriftelijke afhandeling van toezeggingen van het college aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84000 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidie 2020 MEE

  Beslispunten

  1.     Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 144.089,- voor 2020 aan MEE

  2.     Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door MEE van

  € 3.911,-

  3.     Instemmen met bijgevoegde beschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  MEE voert taken uit op het gebied van informatie &, advies, is onderdeel van Pit Baarn, verzorgd deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze manier draagt zij bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidie. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  85776 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stand van zaken samenwerking Breed Spectrum (specialistische jeugdhulp)

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over de regionale stand van zaken samenwerking Breed Spectrum (specialistische jeugdhulp)aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Om jongeren met complexe problematiek beter te kunnen ondersteunen zijn de gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote zorgaanbieders begin dit jaar een bijzondere samenwerking aangegaan. Het college van burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad met een brief over de stand van zaken van deze samenwerking.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  85731 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording vragen CDA verbod meenemen fiets

  Beslispunten

  De vragen van de CDA-fractie Baarn over het verbod de (brom)fiets mee te nemen over de markt te beantwoorden met de concept brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raadsfractie van het CDA stelt vragen over borden rond de markt op de Brink over het verbod om fietsen mee te nemen. Burgemeester en wethouders beantwoorden de vragen. In de beantwoording wordt toegelicht waarom het verbod is ingesteld en hoe het verbod wordt gehandhaafd. Het verbod is vooral bedoeld om het rijden met een (brom)fiets over de markt tegen te gaan en het lopen met een (brom)fiets op de drukke momenten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  85358 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording schriftelijke vragen CDA toeristische verhuur woningen

  Beslispunten

  De vragen van de fractievoorzitter van het CDA over toeristische verhuur van woningen beantwoorden als voorgesteld in de bijgaande beantwoording.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van het CDA over de toeristische verhuur van woningen beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  79653 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop of huur van gemeentegrond bij Eemnesserweg 50

  Beslispunten

  1. Instemmen met verkoop van 10 m2 gemeentegrond en verhuur van ca. 31 m2 gemeentegrond bij de woning Eemnesserweg 50.
  2. Niet instemmen met verkoop of verhuur van de overige te koop of te huur gevraagde gemeentegrond bij de woning Eemnesserweg 50.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de Eemnesserweg 50 willen gemeentegrond aankopen, grenzende aan de achterzijde van de woning en het terrein van de Oude Begraafplaats. Een deel van de te koop gevraagde grond werd verhuurd aan de vorige bewoner.

  Er zijn geen bezwaren tegen verkoop van een klein deel van deze gemeentegrond en verhuur van de overige grond, die al eerder werd verhuurd. De gemeente stemt niet in met verkoop of verhuur van een groter perceel gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  82379 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij Padangstraat 4

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Padangstraat 4.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de woning Padangstraat 4 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De gemeentegrond zal worden gebruikt voor uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  84891 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2020 Bibliotheek Eemland

  Beslispunten

  1. Een structurele subsidie van € 432.065,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2020.

  2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' uit te voeren in samenwerking met Basisschool St. Aloysius voor het tweede jaar. a. Hiertoe in 2020 een incidentele subsidie van € 5.480,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

  3. a. Voor 2020 een incidentele subsidie toe te kennen van € 3.000,- aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de activiteit 'geef een prentenboek cadeau'. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

  4. Een subsidiebedrag van € 4.257 te weigeren.

  5. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1). 

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2020 is een structurele subsidie toegekend van € 432.065,-.

  Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd van € 8.480,- voor twee projecten. De pilot 'Bibliotheek op School' (€ 5.480,-) en de activiteit ' geef een prentenboek cadeau' (€ 3.000,-).

  Voor 'De Bibliotheek op School' betreft dit het tweede pilotjaar. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs. De pilot wordt uitgevoerd samen met basisschool St Aloysius en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Kind en Educatie Baarn. De pilot zal in dit tweede jaar worden geëvalueerd.

  Bij de activiteit 'geef een prentenboek cadeau' krijgen alle kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd van de gemeente Baarn een prentenboek cadeau. Hieraan worden activiteiten gekoppeld gericht op voorlezen thuis, op school en in de kinderopvang. Het doel is om op deze manier een impuls te geven aan het lezen en voorlezen om zo het belang hiervan te onderstrepen en daarmee de preventie van laaggeletterdheid te bevorderen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  85451 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  3e kwartaalrapportage 2019

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de derde Kwartaalrapportage 2019 en verzending van de Raadinformatiebrief over de 3e kwartaalrapportage 2019 (RARAP-3 2019)

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad ontvangt periodiek financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze rapportage gaat over het derde kwartaal van 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  85487 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2019

  Beslispunten

  Voorgestelde beslispunten:

  1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.

  2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 38.653,84 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 oktober 2019 (inclusief collegevoorstel 85414 Raadsinformatiebrief resultaten Burgerpeiling 2019)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  84791 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Hennepconvenant 2019-2022

  Beslispunten

  1.    In te stemmen met en hiermee deelnemen aan het Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn werkt al jaren samen met partners, zoals politie, justitie, woningcorporaties en energieleveranciers om hennepcriminaliteit tegen te gaan. Daarvoor is een hennepconvenant. Het oude convenant is nu geactualiseerd. Door de ondertekening van het hernieuwde Hennepconvenant kan Baarn blijven samenwerken met de andere partners op de aanpak van hennep, zoals kwekerijen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84691 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Invoering Omgevingswet

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het bestuurlijke plan voor de invoering van de omgevingswet;
  2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief Invoering Omgevingswet en deze toe te zenden aan de gemeenteraad

  Samenvatting voor de inwoner

  Nederland maakt zich op voor de invoering van een nieuwe wet op 1 januari 2021. Deze “Omgevingswet” is een grote wetgevingsoperatie. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

  Het college van B&W heeft het programmaplan voor een doelgerichte en haalbare invoering van de Omgevingswet vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  85867 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Sparrenlaan 76

  Beslispunten

  1. De bezwaarschriften van de bezwaarmakers de heren Berk, Bosgra, Prins en mevrouw Galema ongegrond te verklaren;
  2. Het bezwaarschrift van de heer Kuipers (vergunninghouder tevens bezwaarmaker) gegrond te verklaren;
  3. De verleende vergunning van 26 juli op gewijzigde gronden in stand te houden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tegen de omgevingsvergunning van 5 april 2019 voor het realiseren van een bijgebouw zijn meerdere bezwaren binnengekomen. Het college heeft haar besluit aangepast en verleend op andere grondslag.

  De Bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en nader onderzoek te doen. Het college volgt het advies gedeeltelijk. Naar aanleiding van het onderzoek is het college tot de conclusie gekomen dat de omgevingsvergunning had moeten worden verleend zoals in eerste instantie was verleend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  83900 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Brandverzekering

  Beslispunten

  1. Een uitgebreide Brandverzekering sluiten met dezelfde voorwaarden maar tegen een hogere premie voor periode van 3 jaar
  2. Voortzetten dienstverleningsovereenkomst met Willis Towers Watson voor 3 jaar

  Samenvatting voor de inwoner

  De huidige uitgebreide Brandverzekering voor gemeentelijke panden loopt het eind van dit jaar af. De huidige verzekeraars hebben het contract grotendeels opgezegd zodat we genoodzaakt zijn het risico opnieuw onder brengen.

  Onze verzekeringstussenpersoon heeft daarom deze polis met soortgelijke voorwaarden via Europese aanbesteding aangeboden voor 3 jaar.

  Het risico kan helaas alleen via een fors hogere premie ondergebracht worden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  85414 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief resultaten Burgerpeiling 2019

  Beslispunten

  De raad informeren over de resultaten van de Burgerpeiling 2019 door middel van een raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een Burgerpeiling uitgevoerd onder willekeurig gekozen inwoners naar woon - & leefklimaat; de relatie inwoner-gemeente; gemeentelijke dienstverlening en Welzijn & zorg. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de resultaten geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84552 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie 2020 en vaststelling 2018 Kinderboerderij Canton Baarn

  Beslispunten

  1. Vaststellen van subsidie van Stichting Kinderboerderij Baarn voor het jaar 2018 op basis van de aangeleverde inhoudelijke en financiële informatie die de subsidieontvanger heeft verstrekt.

  2. Verlenen van subsidie voor het jaar 2020, €31.364,-.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente kent met dit besluit subsidie toe aan kinderboerderij Canton Baarn die zich inzetten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd. Ook stellen we de subsidie van 2018 vast.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84800 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  vestiging detailhandel Bever Outdoor

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de schriftelijke reactie op de brief van de heer Vos.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de schriftelijke reactie op de brief van de heer Vos wordt aangegeven dat de vestiging van perifere detailhandel op het industrieterrein (Noordschil) zoals door Bever Outdoor gewenst niet past in het huidige gemeentelijke beleid en evenmin past in het huidige provinciale beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84906 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording ingekomen mail aan raad over mogelijkheid permanente bewoning recreatiewoningen

  Beslispunten

  Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de vraag van een inwoner waarom recreatiewoningen in Baarn niet permanent bewoond kunnen worden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt een ingekomen brief aan de raad over de vraag waarom er niet permanent mag worden gewoond in recreatiewoningen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  73788 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek grondruil Stedin voor plaatsen transformatorruimte

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verzoek van Stedin tot verkoop van circa 24 m2 gemeentegrond bij de Stationsweg 2 voor de plaatsing van een transformator huisje.
  2. Aan de verkoop de voorwaarden verbinden dat Stedin gedane toezeggingen aan een omwonende over bijvoorbeeld camouflage, kleuren, situering en het plaatsen van eventuele hekken nakomt en bewoners actief betrekt bij de bouw van de transformatorruimte.
  3. Instemmen met het verzoek van Stedin tot aankoop van 8 m2 grond bij de Burgemeester Penstraat 6.

  Samenvatting voor de inwoner

  De transformatorruimte van Stedin gelegen achter de Burgemeester Penstraat 6 moet worden uitgebreid. Dat kan niet op de huidige plek. De gemeentegrond bij de Stationsweg 2 is de enige mogelijkheid voor het plaatsen van een nieuwe transformatorruimte. De grond bij de Burgemeester Penstraat 6 wordt door Stedin B.V. aan de gemeente verkocht en ingericht als openbaar gebied als wordt overgegaan tot verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  84130 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Septembercirculaire Algemene Uitkering 2019

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Septembercirculaire 2019.
  2. Akkoord gaan met de financiële uitkomsten en financiële verwerking van de Septembercirculaire 2019.
  3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de algemene uitkering wordt budget vanuit de Rijksoverheid verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeenten wordt dat gedaan via het Gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt 3 tot 4 keer per jaar bijgesteld. In september, december en in mei. De Septembercirculaire is afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. In de Septembercirculaire worden de budgetten vanuit de Rijksoverheid bijgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84232 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  De voorgedragen leden met directe ingang benoemen als officieel lid Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit voorstel wordt u geadviseerd om de voorgedragen leden met directe ingang te benoemen als officieel lid van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

  De voorzitter, de heer T. Posthumus Meyjes, is op 2 juli 2019 officieel benoemd door het college.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  84283 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verordening basisregistratie personen

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening basisregistratie personen gemeente Baarn 2019 vast te stellen, waarmee het college de bevoegdheid krijgt om autorisaties te verlenen aan organen van de gemeente Baarn en om categorieën derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente aan te wijzen.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de huidige verordening in te trekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gegevens uit de basisregistratie personen (de brp) kunnen of moeten soms worden gedeeld met andere overheden of derden. De wet verplicht gemeenten daarom om regels op te stellen voor bepaalde leveringen aan andere organen van de gemeente Baarn of derden. Deze regels zijn voor een belangrijk deel opgenomen in de verordening en het reglement brp van de gemeente Baarn. Omdat sinds 2014 maatschappelijke en organisatorische wijzigingen plaatsvonden, wordt het college gevraagd om een nieuwe verordening voor te leggen aan de gemeenteraad. De voorwaarden om gegevens te mogen verstrekken zijn niet gewijzigd, omdat deze veelal voortkomen uit de wet zelf.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73827 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Het realiseren van appartementen op de begane grond van Brinkstraat 34

  Beslispunten

  1. medewerking te verlenen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de ontheffing van het bestemmingsplan, met de bestemming Centrum-2 t.b.v. de bestemming Wonen, voor het realiseren van 3 appartementen aan de Brinkstraat 34 te Baarn.
  2. In afwijking van de parkeernota in te stemmen met een parkeerbalans met een tekort van 3 parkeerplaatsen voor het geheel van 6 appartementen op de Brinkstraat 34.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door een collegebesluit wordt medewerking verleend worden aan de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen op de begane grond aan de Brinkstraat 34 te Baarn. Het betreft een gemeentelijk monument. In totaal worden er aan de Brinkstraat 34 6 appartementen gerealiseerd. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen op de verdiepingen is reeds verleend. Beide aanvragen voor omgevingsvergunning zijn door de Welstand/Monumentencommissie positief beoordeeld.

  De appartementen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Dit plan is gelegen buiten het zgn. kernwinkelgebied en bevindt zich in de aanloopstraten van de gemeente Baarn. Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan dit plan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  83730 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2020 voor Stichting De Trits

  Beslispunten

  1. Een subsidie van € 596.080 toekennen aan Stichting De Trits voor de exploitatie van Sportcentrum de Trits en twee gymnastieklokalen.
  2. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 596.080 toe voor de exploitatie van het sportcentrum De Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  83786 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  aanvragen b&b vuurse steeg 2 en gerrit van der veenlaan 10a

  Beslispunten

  1. Medewerking verlenen aan de aanvraag voor een bed & breakfast op het perceel Vuurse Steeg 2 in Lage Vuursche;
  2. Na vaststelling van het beleidskader voor bed&breakfast een standpunt te bepalen over de eventuele medewerking aan de aanvraag voor een bed&breakfast op het perceel Gerrit van der Veenlaan 10a in Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn momenteel twee aanvragen voor het vestigen van een bed&breakfast. Beide aanvragen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Overwogen moet worden of medewerking wordt verleend en afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Het college heeft op dit moment nog geen beleid waar deze aanvragen aan getoetst kunnen worden. Ze worden individueel beoordeeld op ruimtelijke aanvaardbaarheid en vergunbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan één aanvraag medewerking te verlenen. Voor toekomstige beoordelingen zal een beleidskader geformuleerd worden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84090 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Deelname aan de regeling sportformateur

  Beslispunten

  1. Deelnemen aan de regeling sportformateur door middel van het insturen van bijgaande intentieverklaring.
  2. Instemmen met verzending van bijgaande raadsinformatiebrief en persbericht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn neemt deel aan de rijksregeling sportformateur. Via de regeling ontvangt de gemeente € 15.000 voor de uitwerking van een lokaal sportakkoord. De sportformateur zet zich in om een duurzaam en meervoudig gebruik van het ijsbaanterrein te realiseren. De Stichting Baarnse IJsbanen (SBIJ) neemt op vrijwillige basis de rol van sportformateur op zich. De sportformateur brengt de partijen aan tafel en gezamenlijk organiseren zij zich voor een toekomstplan voor het meervoudig gebruik van de ijsbaan.De partners zetten het bedrag van € 15.000 in als 'ontwikkelingsbudget'. Hiermee kunnen ze voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld een funderingsonderzoek dekken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  84373 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeverzoek uitbreiding Sherpa en Amerpoort

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om

  1. In principe medewerking te verlenen aan de vraag van zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om meer bebouwing mogelijk te maken onder de volgende voorwaarden:
  • de uitbreiding vindt plaats binnen de begrenzing van de huidige terreinen van Sherpa en Amerpoort;
  • de uitbreiding vindt plaats conform het provinciale beleid;
  • de omvang van de uitbreiding zal daarom niet groter zijn dan 20% van de bebouwingsmogelijkheden die het huidige bestemmingsplan 'Drakenburgergracht-Zorg' mogelijk maakt;
  • de uitbreiding zal daarom niet groter zal zijn dan 6.780 m2 BVO voor Amerpoort en 6.951 m2 BVO voor Sherpa.
  • het plangebied zal in het voorontwerp-bestemmingsplan zijn ingedeeld in bouwvlakken;
  • in elk bouwvlak zal de bebouwing worden beperkt door een maximum bebouwingspercentage.

  2. Een voorontwerp-bestemmingsplan voor te bereiden dat deze bouwmogelijkheden biedt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De zorginstellingen Sherpa en Amerpoort vragen de gemeente om een flexibel bestemmingsplan om op langere termijn op de veranderingen in de zorg met ruimtelijke gevolgen te kunnen anticiperen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de raad voor te stellen om hier onder voorwaarden medewerking aan te verlenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  84909 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over communicatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van vragen van de fractie van VoorBaarn over communicatie en dienstverlening.
  2. De raad informeren door middel van bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over communicatie. Het college beantwoordt deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  80746 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijzigen parkeerverbod van der Helstlaan

  Beslispunten

  1. Het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over te nemen.
  2. Het intrekken van het parkeerverbod aan de oneven zijde (zuid) van de van der Helstlaan
  3. Het (terug) instellen van het parkeerverbod aan de even zijde (noord) van de van der Helstlaan

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om het deel voor de 'van der Helstlaan', uit het verkeersbesluit voor 'Wijzing parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving', in te trekken (Staatscourant 63751). De overige besluiten in deze publicatie blijven van kracht.

  In het verkeersbesluit wordt vermeld dat het parkeerverbod in de van der Helstlaan naar de oneven zijde wordt toegewezen.

  Dit wordt gewijzigd. Het parkeren wordt toegestaan aan de oneven (zuid) zijde en er het parkeren aan de even (noord) zijde wordt weer verboden. Daarnaast worden de aanvullend genomen maatregelen (boom) om dit parkeerverbod te ondersteunen verwijderd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  84265 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020

  Beslispunten

  1. De raad voorstellen om “Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020” vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Vaststellen beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaatsen Baarn 2020

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84365 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gunning open house huishoudelijke hulp

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met gunning voor het leveren van hulp bij het huishouden door de vier aanbieders die zich hebben aangemeld;
  2. Mandaat te verlenen aan wethouder A.B.A van Roshum de overeenkomsten met de aanbieders te ondertekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg hebben gezamenlijk een open house doorlopen voor de hulp bij het huishouden. De vier huidige aanbieders hebben zich aangemeld. Zij voldoen aan de gestelde eisen volgens het programma van eisen. Met de vier aanbieders wordt een overeenkomst afgesloten voor de periode van 3 jaar, te weten 2020-2023.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84452 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid in Baarn en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak tegen eenzaamheid te maken. Dit Plan van Aanpak wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid acties op te pakken.

   

Archief