Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 4 mei 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  267188 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB voortgang Communicatienota 2019-2022

  Beslispunten

  In stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief en deze verzenden naar de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Communicatienota 2019-2022 beschrijft de gemeente Baarn het communicatiebeleid. Jaarlijks informeren wij de gemeenteraad over de voortgang van de actiepunten die uit de Communicatienota voortkomen.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  268509 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaccinatie locatie Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief 'Vaccinatie locatie De Speeldoos Baarn'.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Baarn heeft samen met de GGD regio Utrecht Theater De Speeldoos aangewezen als vaccinatie locatie voor één dag per week, voor de periode mei tot en met eind september.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  265185 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Herziene aanvullende subsidieaanvraag armoederegisseur 2021

  Beslispunten

  1. Aan de Stichting Welzijn Baarn voor de periode 2021 tot en met 2023 subsidie verlenen voor aanvullende werkzaamheden door de armoederegisseur.
  2. Instemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van Baarn heeft besloten om voor 2021 tot en met 2023 extra subsidie toe te kennen aan Welzijn Baarn voor de extra inzet van armoederegisseurs. Dit om invulling te geven aan de uitvoeringsagenda van het plan schulddienstverlening Baarn 2020-2023.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  270332 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Brief Klankbordgroep Soestdijk

  Beslispunten

  Bijgaande concept brief versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De klankbordgroep die de gemeente adviseert rondom het bestemmingsplan Paleis Soestdijk, heeft een brief gestuurd waarin zij schrijft dat zij het gevoel heeft onvoldoende in staat wordt gesteld om goed te kunnen adviseren. Een vertegenwoordiging vanuit de klankbordgroep heeft de brief besproken met wethouder Jansma. In dat gesprek, dat door iedereen als prettig en opbouwend is ervaren, kwam de vraag aan de orde, hoe de klankbordgroep beter tot haar recht kan komen. Er is samen naar mogelijkheden gekeken. En er zijn goede afspraken gemaakt. Na meerdere klankbordbijeenkomsten in de afgelopen maand hebben leden van de klankbordgroep laten weten tevreden te zijn geweest met het verloop van de bijeenkomsten.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  267132 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ensia rapportage BAG .BGT en BRO

  Beslispunten

  1.vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG-2020 en verantwoordingsrapportage BGT-2020 en verantwoordingrapportage BRO-2020

  2.de vastgestelde rapportages aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief

  3.de vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Grootschalige Ondergrond Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

  Deze zelfevaluaties zijn zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben beide zelfevaluaties uitgevoerd.

  De registraties BAG en BGT scoren ruim voldoende op basis van de huidige maatstaven.

  Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluaties volgend jaar een nog beter resultaat zullen opleveren.

  Voor de BRO geldt dat er voldaan wordt aan de zaken die de gemeente Baarn aanlevert, het moet de komende jaren nog verder volmaakt worden. 

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  269112 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortgang ontwikkelingen Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad over de voortgang van de ontwikkelingen bij de Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp.

  Samenvatting voor de inwoner

  In voorliggend collegevoorstel wordt geadviseerd om de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de ontwikkelingen bij de Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell
  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  262875 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  tijdelijke uitbreiding terrassen

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de verlening van de mogelijkheid om onder voorwaarden gebruik te maken de uitbreiding van terrassen tot 1 november 2021 en deze te evalueren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de corona crisis zijn de ondernemers in horeca hard getroffen. Om de ondernemers een helpende hand te bieden is er vorig jaar een tijdelijke uitbreiding van de terrassen geweest. Deze uitbreiding maakte het voor de ondernemers mogelijk om hun terrassen onder voorwaarden uit te breiden of zelfs een tijdelijk nieuw terras te plaatsen voor een periode tot 1 november 2020.

  Nu deze termijn verstreken is vanwege nieuwe lockdown maatregelen komen er vanuit verschillende ondernemers verzoeken om deze maatregel weer toe te staan op het moment dat de horeca weer open mag.

  Het college heeft besloten om de de tijdelijke uitbreiding terrassen toe te staan tot 1 november 2021 onder dezelfde voorwaarden als in 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  239090 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop gemeentegrond bij De Withlaan

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij De Withlaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners van De Withlaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Zij willen de grond gebruiken voor een eigen parkeerplaats.

  De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  265984 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar tegen voorgenomen bouwplannen De Speeldoos (huisvesting theater en bibliotheek)

  Beslispunten

  1. de raad voor te stellen om het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
  2. de raad voor te stellen om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten;
  3. de raad voor te stellen bezwaarmakers te informeren met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad besloot op 16 december 2020 om het college de opdracht te geven om een plan voor de gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos, de Volksuniversiteit Baarn en de bibliotheek Baarn op de locatie Rembrandtlaan in Baarn verder te ontwikkelen. Ook besloot de raad om het college de opdracht te geven om te starten met de definitie- en ontwerpfase en daarover een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden. In dit raadsvoorstel moeten te zijner tijd het programma van eisen, het Voorlopig Ontwerp en de operationele en organisatorische afspraken met de gebruikers zijn opgenomen.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college stelt de raad voor om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tegen het bestreden besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  264022 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Deelname aan de regeling Lokaal Preventieakkoord

  Beslispunten

  1. Deelnemen aan de regeling Lokaal Preventieakkoord door middel van het insturen van bijgaande aanvraag/subsidie ondersteuningsverzoek Lokale Preventieakkoorden/Preventieaanpak.

  Samenvatting voor de inwoner

  In Baarn willen we een procesbegeleider/formateur aanstellen, via een subsidie aanvraag van de VNG, voor bijeenkomsten met organisaties die zich inzetten voor de positieve gezondheid van de inwoners van Baarn. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een programma dat door velen gedragen en ondersteund wordt. Het doel van dit programma (preventieakkoord) is de gezondheid, het welbevinden en leefstijl van de inwoners te verbeteren. De procesbegeleider/formateur inventariseert mogelijke partnerorganisaties, benadert hen, plant en doet de voorbereiding van werkconferenties en workshops, stelt agenda’s op en faciliteert de bijeenkomsten. Bovendien schrijft de procesbegeleider/formateur het concept lokaal preventieakkoord Baarn en bespreekt dit met alle betrokkenen en belanghebbenden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  265683 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uittreding Vijfheerenlanden en toetreding WSGO AVU

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
  2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
  3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
  4. De raad voor te stellen om de reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van AVU vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een verzoek gedaan om uit de AVU te treden. Een dergelijke verzoek kan alleen worden geweigerd als het in strijd is met het recht of het algemeen belang. Dat is hier niet aan de orde. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om toestemming te geven voor de uittreding.

  Daarnaast wil de AVU lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De rechtspositie van de werknemers van AVU wordt daarmee gelijk aan die van gemeenteambtenaren. Om lid te kunnen worden moet de raad in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen, zodat de AVU lid kan worden van de WSGO.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  247496 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling: Voor een Veilig Thuis

  Beslispunten

  1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren via de 3e rapportage Sociaal Domein juni 2021

  Samenvatting voor de inwoner

  De geactualiseerde regiovisie Huiselijke geweld en kindermishandeling Voor een Veilig Thuis is door het college vastgesteld. De visie beschrijft het kader, uitgangspunten en speerpunten bij het streven naar een veilig thuis voor alle volwassenen en kinderen in de provincie. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  267077 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwikkelingen Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad waarin een beeld wordt geschetst van de tot nu toe behaalde resultaten met betrekking tot het verbeteren van de beschermingsmaatregelen bij Samen Veilig Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Aan het college wordt gevraagd om in te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief waarin een beeld wordt geschetst van de tot nu toe behaalde resultaten met betrekking tot het verbeteren van de beschermingsmaatregelen bij Samen Veilig Midden Nederland.

   

 • Openbare besluitenlijst 13 april 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  266620 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Onaangekondigde demonstratie 10 april 2021

  Beslispunten

  1.    Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de onaangekondigde demonstratie in Baarn op 10 april 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de onaangekondigde en niet toegestane demonstratie bij Kasteel Groeneveld op zaterdag 10 april 2021. Omdat de demonstratie en daaropvolgende wandeling rustig verliepen, is gekozen voor de-escalerend optreden. Nadat de burgemeester de opdracht gaf om de demonstratie te beëindigen op basis van de Wet Openbare Manifestaties, riep de organisatie de deelnemers op om naar huis te gaan en gaven de deelnemers hier gehoor aan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  263836 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de percelen Tolweg 2, 4 en 6 zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
  2. Het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de raadscyclus van september 2020 stond het bestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6 geagendeerd voor behandeling. Gehoord de vragen die er werden gesteld heeft projectontwikkelaar Domus de raad verzocht het plan van de agenda te halen. Domus heeft daarop het plan nader uitgewerkt en is opnieuw met belanghebbenden, omwonenden en nu ook met woningzoekenden in gesprek gegaan. Zowel de uitwerking als de consultatie hebben plaatsgevonden. Domus heeft het uitgewerkte plan vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en wederom aan de gemeente aangeboden. 

  Het plan ziet op de realisatie van circa 120 woningen, waarvan circa 35% sociale huurwoningen en 65% evenredig verdeelde betaalbare huur- en koopwoningen. Het project draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit de Visie Wonen 2019. In andere woorden, het project helpt Baarnse woningzoekenden. Eemland Wonen zal de huurwoningen gaan verhuren.

  Domus heeft een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd, waarvan geconstateerd is dat het voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  257693 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  anterieure overeenkomst hof van baarn - schipper bosch (locatie bakker baarn)

  Beslispunten

  1. Akkoord geven aan de inhoud van de anterieure overeenkomst met Schipper Bosch Vastgoedontwikkeling B.V. voor de locatie Hof van Baarn (vml locatie Drukkerij Bakker Baarn);
  2. Overgaan tot ondertekenen van deze overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Projectontwikkelaar Schipper Bosch uit Amersfoort bereidt een woningbouwplan voor de locatie van de voormalige Drukkerij Bakker Baarn voor. De gemeenteraad heeft op 4 november 2020 ingestemd met het principeverzoek voor het nieuwe stedenbouwkundig plan (schetsontwerp) voor de locatie. Dit schetsontwerp wordt nu uitgewerkt in een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en een ontwerpbestemmingsplan. De planning van het ontwerpbestemmingsplan is dat het in het vierde kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

  Burgemeester en wethouders hebben nu ingestemd met de overeenkomst voor dit project, waarin onder andere afspraken zijn vastgelegd over het woningbouwprogramma, over het aansluiten van het project op de nutsvoorzieningen en openbare ruimte en over mogelijke planschade.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  264161 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financiële nota's

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om :

  1. De nota 'Investeren, activeren en afschrijven' vast te stellen.
  2. De nota 'Reserves en voorzieningen' vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de vastgestelde financiële verordening 2021 is opgenomen dat de uitgangspunten voor 'investeren, activeren en afschrijven' en 'reserves en voorzieningen' worden opgenomen in een afzonderlijke door de raad vast te stellen nota. Met deze financiële nota’s geeft de gemeente aan op welke wijze zij het financieel beleid vorm wil geven op het gebied van 'Reserves en voorzieningen' en 'Investeren, activeren en afschrijven'.

  Dit voorstel legt deze bijgewerkte financiële nota's voor ter vaststelling. Deze nota's moeten periodiek worden bijgewerkt om aansluiting te houden met hogere wetgeving enerzijds en de dagelijkse praktijk in de gemeente anderzijds.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021 (inclusief na 2 weken openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  255185 (Openbaar na 2 weken)

  Onderwerp

  Zienswijze voorlopige jaarstukken 2020/Ontwerpbegroting 2022 incl. geactualiseerde begroting 2021 VRU

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2020 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
  2. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2021 VRU.
  3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 VRU.
  4. De reactiebrief aan het DB van de VRU vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2020 t/m 2022 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen.

  ·        De voorlopige jaarstukken 2020

  ·        De geactualiseerde begroting 2021

  ·        De ontwerpbegroting 2022

  In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  255416 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  bestuurlijk wederhoor rekenkamerraportage DoeMee-onderzoek Toezicht en Handhaving

  Beslispunten

  1. bijgaande brief aan de rekenkamercommissie te sturen als bestuurlijk wederhoor

  Samenvatting voor de inwoner

  De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van de gemeente heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar het toezicht en de handhaving op OOV binnen de gemeente Baarn. Ze hebben hiertoe geparticipeerd in een breder onderzoek bij meerdere gemeenten van onderzoeksbureau Necker van Naem. Het college geeft haar bestuurlijk wederhoor op deze rapportage met bijgevoegde brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  247603 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Beslispunten

  1.   Vaststellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Inwoners die minder inkomsten hebben door de coronamaatregelen en daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Hiermee willen we inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen financiële problemen hebben ondersteunen. Een aanvraag voor deze regeling kan worden gedaan door Uitvoeringsorganisatie BBS en is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  254954 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Zandvoortweg 140

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie achter het perceel Zandvoortweg 140 voor het door de initiatiefnemer informeren van omwonenden en belanghebbenden.
  2. De raad middels een RIB te informeren over de stand van zaken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de locatie Zandvoortweg 140 wordt een plan voor twee woningen voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  257341 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar - Nieuwstraat 12/12A

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het besluit ongewijzigd in stand te laten;
  3. geen proceskosten toe te kennen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 21 juli 2020 voor het perceel Nieuwstraat 12 /12A ongewijzigd in stand. Deze vergunning was verleend voor het legaliseren van een Bed&Breakfast op dit perceel. Tegen deze omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  256043 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Project toegankelijke en optimale websites

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het realiseren van een nieuwe website.

  2. In te stemmen met de financiële dekking voor de realisatie van het project toegankelijke en optimale websites.

  3. In te stemmen om de financiële dekking van de structurele kosten voor te leggen aan de gemeenraad via de perspectiefnota 2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  De website moet worden vernieuwd zodat deze voldoet aan de wensen van de samenleving en aan wettelijke eisen. De huidige website voldoet hier niet aan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  259679 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  bestuurlijke reactie RKC onderzoek burgerparticipatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de bestuurlijke reactie en deze doen toekomen aan de rekenkamercommissie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Burgerparticipatie is het betrekken van inwoners bij het uitvoeren van projecten of het maken van beleid. Of zelfs het faciliteren van initiatieven van inwoners.

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in Baarn. Wat gaat goed, wat kan beter? Hierover is een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen.

  Het college reageert als eerste op dit rapport. De conclusies zijn herkenbaar. Wel ziet het college onderscheid tussen verschillende situaties waarin aan participatie wordt gedaan. Ook wordt een aanzet gegeven hoe de aanbevelingen kunnen worden opgevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  253248 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Utrecht

  Beslispunten

  1. Overgaan tot het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2021;

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor het jaar 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  256571 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidietoekenning Baarnse Klimaatalliantie en EnergiekBaarn

  Beslispunten

  1. Een subsidie van €68.920 toe te kennen aan stichting Baarnse Klimaatalliantie.
  2. €3.280 van de subsidieaanvraag van stichting Baarnse Klimaatalliantie, bedoeld voor monitoring, af te wijzen.
  3. Een subsidie van €49.300 toe te kennen aan energiecoöperatie EnergiekBaarn.
  4. Deze subsidies te dekken uit de subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020.
  5. Bijgaande subsidiebeschikkingen aan stichting Baarnse Klimaatalliantie en energiecoöperatie EnergiekBaarn te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De stichting Baarnse Klimaatalliantie en de energiecoöperatie EnergiekBaarn hebben een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De subsidie is voor activiteiten die gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en het realiseren van de productie van duurzame energie, in de vorm van zonnepanelen op daken. De Baarnse Klimaatalliantie richt zich op het waarmaken van het Baarns Klimaatakkoord in het algemeen en EnergiekBaarn richt zich specifiek op advies en voorlichting voor particulieren. De gemeente geeft de stichting een subsidie van €68.920 en de energiecoöperatie €49.300 voor het uitvoeren van deze activiteiten. De subsidie is voor 2021 en 2022. De subsidie past binnen de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.baarn.nl/duurzamesubsidies.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  245813 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaarschrift Frans Halslaan 2

  Beslispunten

  1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 4 november 2020 in stand te laten;
  4. betrokkene te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in beslissing op bezwaar het besluit van 4 november 2020 in stand. Het besluit dat in stand wordt gelaten is een last onder dwangsom die is opgelegd om belanghebbende te doen bewegen de overtreding, een zonder de benodigde omgevingsvergunning gerealiseerd bijgebouw, te beëindigen en beëindigd te houden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  231458 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar - Kim 1

  Beslispunten

  - het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

  - het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het gericht is tegen de weigering om de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de poort en een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel en het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning;

  - het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen de weigering om een erfafscheiding te realiseren aan de zijkant van het perceel;

  -het gebrek in het bestreden besluit te herstellen en de omgevingsvergunning te verlenen voor: (a) het vervangen van de poort, inclusief een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel, met dien verstande dat de beukenhaag, die daar privaatrechtelijk is geborgd, in stand gehouden dient te blijven; (b) het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning;

  -het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;

  -bezwaarmaker te informeren middels bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft bij besluit van 11 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een erfafscheiding op het perceel Kim 1 te Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd en het gebrek in het bestreden besluit hersteld door de omgevingsvergunning te verlenen voor: (a) het vervangen van de poort, inclusief een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel, met dien verstande dat de beukenhaag, die daar privaatrechtelijk is geborgd, in stand gehouden dient te blijven; en (b) het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning; Voor het overige is het bestreden besluit conform het advies in stand gelaten. Dit betekent dat aan de realisatie van een erfafscheiding aan de zijkant van het perceel geen medewerking wordt verleend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  254034 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvraag decentralisatie-uitkering kerkenvisie

  Beslispunten

  1. De decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een integrale lokale kerkenvisie aan te vragen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente is voornemens een kerkenvisie opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met kerkeigenaren, erfgoedorganisatie en burgers. De gemeente kan geld krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze visie op te stellen. De gemeente vraagt deze decentralisatie-uitkering aan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  248453 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inhuur projectmanager Bibliotheek/Theater

  Beslispunten

  In te stemmen met het verlengen van het contract met de huidige projectleider van het project Bibliotheek/theater en daarmee af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de voortgang van het project Bibliotheek/theater huurt de gemeente een externe projectleider in. Het college besluit, op basis van kwalitatieve- en planningtechnische argumenten, het contract met de huidige projectleider voort te zetten en daarmee af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  229449 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Plan van aanpak haalbaarheidsstudies t.b.v. wijkuitvoeringsplannen

  Beslispunten

  In te stemmen met het Plan Van Aanpak voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies ten behoeve van aardgasvrij maken van wijken (wijkaanpakken).

  In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In vervolg op de door de raad vastgestelde Transitie Visie Warmte ligt er nu een plan van aanpak voor een tweetal haalbaarheidsstudies.

  1) We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een warmteoplossing voor Sportcentrum de Trits in combinatie met woningen van Eemland Wonen in de Staatsliedenwijk.

  2) We gaan aan de slag met een studie gericht op de kansen die er zijn om de bedrijfsgebouwen op de Noordschil en de 3 Eiken, stap voor stap aardgasvrij te gaan maken. De focus ligt in eerste instantie op de bedrijventerreinen. In tweede instantie worden mogelijke koppelkansen (bijvoorbeeld voor de toepassing van aquathermie) voor de 3 Eiken en Eemdal Noord in beeld gebracht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  241632 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording brief parkeerproblemen Sonnevelt / Professorenbuurt

  Beslispunten

  1. in te stemmen met bijgevoegde brief in antwoord op zijn brief aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een inwoner heeft per brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de door hem ervaren parkeeroverlast. Het college beantwoordt de brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  249971 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB resultaten onderzoek meldingenapplicatie

  Beslispunten

  1. De raad informeren met bijgevoegd RIB.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eén van de ambities uit het coalitieakkoord 2018 is het vereenvoudigen van het proces voor de Meldingen Openbare Ruimte (MOR-melding, melding openbare ruimte), bijvoorbeeld door de invoering van een meldingen-applicatie. Een melding openbare ruimte kan je op dit moment doen via de website van de gemeente Baarn. De afhandeling volgt ook via de dezelfde website.

  Op dit moment haakt 66% van de bezoekers tijdens het invoeren van een melding af. In de Communicatienota is de ambitie opgenomen om dit proces te vereenvoudigen door de implementatie van een meldingen app voor op de mobiele telefoon. Om te bepalen of een applicatie meerwaarde oplevert voor de gemeente is in 2020 onderzocht hoe- en hoeveel meldingen nu binnenkomen en welk type applicatie hier het beste bij aan sluit. In dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  244435 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verdwijnen redvoertuig (hoogwerker) brandweer Baarn per 1 april 2021

  Beslispunten

  1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verdwijnen van het redvoertuig bij de brandweer Baarn per 1 april 2021

  Samenvatting voor de inwoner

  Het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) van de brandweer, onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voorziet onder andere in een spreiding van brandweervoertuigen binnen de regio. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan en is de VRU met de eigen organisatie (postcommandanten en andere onderdelen van de VRU-organisatie) en met het Algemeen Bestuur (AB) uitvoerig in gesprek gegaan. Uiteindelijk is door het AB VRU besloten dat het redvoertuig van de brandweerpost Baarn zal vertrekken. Dat gaat per 1 april 2021 in.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  247595 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Coronabeleid

  Beslispunten

  In te stemmen met de tekst van de voorliggende raadsinformatiebrief en deze brief te versturen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het is inmiddels al een jaar dat we in Nederland met Corona hebben te maken. Sinds die tijd heeft het kabinet een groot aantal maatregelen genomen, die noodzakelijk zijn om het virus te bestrijden. Deze maatregelen hebben een grote impact op de gehele samenleving. Onderlinge contacten worden ontmoedigd. Onder andere scholen, theaters, winkels, terrassen en sportscholen zijn gesloten. En werkenden worden geacht dit zoveel mogelijk thuis te doen.

  Samenleving, Rijk en gemeenten hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het bestrijden van de negatieve gevolgen van deze Corona-maatregelen. 

  Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een brief opgesteld waarin geschetst wordt welke plannen het college heeft om samen met de samenleving in Baarn weer uit de crisis te komen, die het gevolg is van Corona.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  243141 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoering Tozo3

  Beslispunten

  1. Voor de inventarisatie en begeleiding van zelfstandigen in het kader van de Tozo3 het Geldloket in Amersfoort de opdracht hiervoor geven
  2. Wethouder Jansma machtigen de offerte van het Geldloket te ondertekenen voor de uitvoering van de Tozo3 regeling

  Samenvatting voor de inwoner

  Zelfstandigen die een tijdelijke ondersteuning hebben aangevraagd kunnen zich melden bij het Geldloket Amersfoort voor begeleiding en ondersteuning in hun oriëntatie naar de mogelijkheden om hun bedrijf voort te zetten, of een andere keuze te maken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  203057 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar - Nassaulaan 54

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
  2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren;
  3. Het bestreden besluit aanvullend motiveren;
  4. Betrokkene te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om in de beslissing op de bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 23 december 2019 voor het perceel Nassaulaan 54 in stand te laten. Dit besluit betreft de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een reeds geplaatste erfafscheiding en overkapping. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit aanvullend te motiveren, dan wel een ander besluit te nemen. Het college heeft besloten dit advies over te nemen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  248093 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Herfinanciering vaste geldlening BNG 40.111785 per 15 maart 2021

  Beslispunten

  1.        Instemmen met het herfinancieren van de langlopende lening BNG 40.111785 ter grootte van € 5.000.000 met een nieuwe driejarige langlopende lening van € 4.500.000.

  2.        Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de uitvoering van het gemeentelijke werk moet de gemeente soms geld lenen. Op dit moment is een van de leningen die de gemeente heeft toe aan een herfinanciering. Dit voorstel beoogt deze lening te herfinancieren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  228753 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Uitvoeringsplan Bewegwijzering

  Beslispunten

  • Instemmen met Uitvoeringsbeleid Bewegwijzering Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft op het moment verouderde bewegwijzering. Deze moet worden opgeknapt. Omdat er geen inventarisatie en plan aanwezig waren is eerst een uitvoerings-beleidsplan opgesteld. In dit plan wordt tot in detail omschreven aan welke voorwaarde de bewegwijzering dient te voldoen en waar er nieuwe wegwijzers worden geplaatst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  229161 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering inrit Thorbeckelaan 2B

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 1 oktober 2020 in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner heeft op 1 september 2020 een aanvraag ingediend voor een inritvergunning via een omgevingsvergunning. Op 1 oktober 2020 heeft het college deze geweigerd. De bezwaarmaker zijn het niet eens met de weigering en tekende bezwaar aan tegen deze beslissing. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het besluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt dit advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  240436 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Arrest gerechtshof in aansprakelijkstelling baggerdepot Eempolder

  Beslispunten

  1. De raad met een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over het arrest van het gerechtshof in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek/Schilder

  Samenvatting voor de inwoner

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees op 2 maart 2021 arrest in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak gaat over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder.

  Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. De vordering van Geologistiek/Schilder is afgewezen. Dit betekent dat het hoger beroep ongegrond is en de gemeente niet aansprakelijk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  245436 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening

  Beslispunten

  Ondersteunen van de zienswijze die de provincie Utrecht heeft ingediend tegen de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Nederlandse luchtruim wordt intensief gebruikt. Het kabinet heeft in een Startbeslissing drie doelen vastgesteld voor herziening van het gebruik van het luchtruim: efficiënter gebruik van het luchtruim, beperking van klimaateffect en hinder in de omgeving en verruiming van de civiele capaciteit en militaire missie effectiviteit. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie hebben dit uitgewerkt in een ontwerp Voorkeursbeslissing en deze voor zienswijze aangeboden. De gemeente Baarn sluit zich, samen met andere gemeenten, aan bij de zienswijze van de provincie Utrecht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  249773 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Tekort jaarrekening RMN

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief over het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN aan de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad over het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  243503 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Update acties en ontwikkelingen Coronavirus

  Beslispunten

  1. In te stemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste acties en de ontwikkelingen van het coronavirus en de brief te versturen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad elk kwartaal door middel van een raadsinformatiebrief over de acties en ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  237266 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Koersdocument Omgevingswet

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Het Koersdocument Omgevingswet vast te stellen.
  2. De principes en uitgangspunten voor de 7 thema’s in dit document, te weten: omgevingsvisie, omgevingsplan, dienstverlening, participatie, leges, samenwerking en planning, vast te stellen. 

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit Koersdocument wordt de politieke koers van de gemeente Baarn ten aanzien van de (implementatie en toepassing van de) Omgevingswet voor deze zeven thema’s beschreven. Het Koersdocument beschrijft hoe de gemeente Baarn gebruik wil maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet, welke richtinggevende principes de gemeente omarmt en welke politieke kaders belangrijk zijn. Hierbij wordt gekozen voor een 'beleidsneutrale' implementatie, waardoor ruimte wordt geschapen om komende jaren optimaal gebruik te (leren) maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  237500 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Participatieplan omgevingsvisie

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen het Participatieplan omgevingsvisie, fase 1 - Staat van Baarn vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het participatieplan omgevingsvisie, fase 1: Staat van Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  237832 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Plataanlaan 57-69

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. in principe medewerking te verlenen aan de verbouwing van Plataanlaan 57-69 naar 23 zelfstandige appartementen;
  2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven onder de voorwaarde dat uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de gevraagde ontwikkeling niet in strijd is met de principes van een goede ruimtelijke ordening;
  3. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen significante afwijkingen zijn in de planopzet deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen te beschouwen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Plataanlaan 57-69. Hierdoor kan de planologische procedure gestart worden waarmee de verbouwing naar 23 zelfstandige appartementen mogelijk wordt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  238421 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  stand van zaken prestatieafspraken

  Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de lopende prestatieafspraken met corporatie Eemland Wonen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van de Woningwet worden prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Eemland Wonen. Deze afspraken worden gemonitord. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren wij de gemeenteraad van Baarn over de stand van zaken van de lopende prestatieafspraken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  242715 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van aanpak vervolg stip op de horizon BBS

  Beslispunten

  1. Instemmen met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein.
  2. Aan TwynstraGudde de opdracht geven in juni 2021 een presentatie aan de raad te geven.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stemt in met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld (foto) van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. De huidige situatie en de ‘stip op de horizon’ worden op een dusdanig niveau uitgewerkt dat inzichtelijk is of en op welke wijze de doelstellingen van de samenwerking, zoals die in 2016 zijn geformuleerd, beter worden bereikt dan in de huidige situatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  236610 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Budgetoverheveling van 2020 naar 2021

  Beslispunten

  1. De raad voorstellen om de voorliggende budgetoverheveling van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 1).
  2. De raad voorstellen om de begrotingswijziging van de overgehevelde budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 2).
  3. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van de budgetten door de gemeenteraad, in te stemmen met de uitvoering van desbetreffende onderwerpen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van boekjaar 2020 naar boekjaar 2021 vast te stellen. De budgetten van deze projecten en incidentele activiteiten, die in 2020 nog niet zijn afgerond worden hiermee doorgeschoven naar 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  241193 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Belastingsamenwerking met gemeente Eemnes

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke belastingsamenwerking tussen de gemeenten Baarn en Eemnes.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Eemnes en Baarn voeren een onderzoek uit hoe de gemeente Eemnes per 1 jan 2022 haar belastingtaken over kan dragen aan de gemeente Baarn, waarbij het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en het bijdraagt aan het verminderen van kwetsbaarheid. Dit onderzoek dient begin mei 2021 gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  232482 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording aanvullende vragen Openbare Verlichting

  Beslispunten

  1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Middels een raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over de aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn en de ontwikkelingen omtrent een toekomstig 5G netwerk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  238785 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2030

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030 vast te stellen;
  2. De begrotingswijziging in bijlage 6 vast te stellen;
  3. Te besluiten tot een tijdelijke aanvullende storting in de voorziening groot onderhoud verharding in 2021 van € 115.000,- vanuit de algemene reserve, en deze aanvullende storting van € 115.000,- in 2024 vanuit de voorziening groot onderhoud verharding te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve;
  4. Af te wijken van de nota investeren, activeren en afschrijven door de afschrijftermijnen voor groen (20 jaar), wegen (40 jaar) en riolering (60 jaar) te hanteren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Baarn. Een goede inrichting en beheer van de openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en de identiteit van onze gemeente. De basis van dit integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) wordt gevormd door de beheerplannen groen en wegen. Aanvullend is het vervangingsprogramma voor riolering geactualiseerd.

  De gezamenlijke vervangingsprojecten uit de beheerplannen zijn opgenomen in dit IBOR. Tot 2030 investeren we 30 miljoen euro in het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de openbare ruimte en het riool. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen wordt werk met werk gemaakt en zetten we budgetten zo efficiënt als mogelijk in. Daarnaast kunnen we met het IBOR anticiperen op-, en afstemmen met de energietransitie, het mobiliteitsplan en de woningbouwopgave.

  Prioritering van de projecten is gemaakt op basis van technische kwaliteit, leeftijd en beheersing van risico’s. Wijken waar zowel de verharding als de riolering van slechte kwaliteit is, worden als eerst aangepakt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  237337 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Evaluatie huishoudelijke hulp toelage (HHT)

  Beslispunten

  1. In overleg treden met het steunpunt mantelzorg en onderzoeken of de vragen en adviezen van de ASDB kunnen worden geïmplementeerd.
  2. De raad informeren met bijgevoegd RIB.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met ingang van 1 januari 2020 is de huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor mantelzorgers afgeschaft. Vanaf die datum kan er een aanvraag worden ingediend voor een maatwerkvoorziening. In de afgelopen maanden is deze omzetting geëvalueerd en hebben de gebruikers van de HHT een enquête ingevuld. Deze enquête is besproken met het steunpunt mantelzorgers en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn. Met name door de adviesraad is de zorg geuit dat er minder aanvragen worden toegekend en dat het een langdurig proces is voor dat er een indicatie wordt gesteld. Dit terwijl de inzet van mantelzorg vaak direct toepasbaar moet zijn. De opmerkingen en adviezen worden besproken met het steunpunt mantelzorg met als doel het proces zo in te richten dat snelle ondersteuning het uitgangspunt is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  242084 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Integrale Toegang Sociaal Domein

  Beslispunten

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de visie in het rapport Integrale Toegang Sociaal Domein Baarn (Bijlage 1)
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen op basis van het rapport de samenwerking tussen Welzijn Baarn, Welzin, MEE en de gemeente te intensiveren (scenario 1 in het rapport).
  3. Aan de gemeenteraad voor te stellen voor het opstarten en de inrichting hiervan in 2021 eenmalig € 139.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.
  4. In te stemmen met de reactie (Bijlagen 3 en 3a) op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn (Bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met diverse organisaties een plan ontwikkeld om inwoners van Baarn nog beter en sneller te helpen als zij vragen hebben over ondersteuning en zorg: integrale toegang. Hiervoor zijn twee scenario's uitgewerkt. Het college stelt voor om te kiezen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een intensievere samenwerking tussen de bestaande organisaties (scenario 1). Dat houdt in dat de organisaties basisteam samenstellen waar met hun vragen terecht kunnen. Het basisteam zorgt ervoor dat deze (hulp)vraag bij de juiste persoon of organisaties terecht komt. De opstart van een basisteam zal ongeveer een halfjaar duren. Hiervoor is een extra eenmalig bedrag nodig van € 139.000.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  232511 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB stand van zaken diverse ontwikkelingen

  Beslispunten

  1.in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van diverse ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  207887 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verloop Jaarwisseling 2020-2021

  Beslispunten

  De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 en de acties die zijn gedaan door politie en gemeente om overlast van vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  De jaarwisseling van 2020 op 2021 was anders dan andere jaren. De maatregelen in het kader van Corona maakten bijeenkomsten onmogelijk en daarbij kwam het vuurwerkverbod. Politie en handhaving van de gemeente zijn bezig geweest met het handhaven van de openbare orde en veiligheid en met het tegengaan van vuurwerkoverlast. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het aantal meldingen dat is gedaan bij politie en handhaving en de hieruit voortkomende acties om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook wordt inzicht gegeven in de schade die is opgelopen aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  192076 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aangepaste Meerjarige prestatieafspraken Eemland Wonen

  Beslispunten

  1. Vaststellen van de aangepaste meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;
  2. Instemmen met de raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland

  Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2021 van Eemland Wonen en gezamenlijke ambities zijn er extra afspraken met elkaar gemaakt. De afspraken zijn toegevoegd aan de reeds bestaande meerjarige afspraken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  200787 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk

  Beslispunten

  1.      De Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk met betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort aan te gaan.

  2.      Aan wethouder Jansma volmacht te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk te ondertekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is besloten een samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk af te sluiten in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De deelnemende partijen in de arbeidsmarktregio verplichten zich om uitvoering te geven aan de doelen zoals die in het regionaal actieplan zijn beschreven. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk werkzoekenden te laten uitstromen naar werk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  211760 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief prioritering jongeren schuldhulpverlening

  Beslispunten

  Raad middels raadsinformatiebrief beantwoorden over prioriteren jongeren in de schuldhulpverlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind 2020 heeft de gemeente het 'uitvoeringsprogramma schulddienstverlening gemeente Baarn 2020-2023' vastgesteld. In dit programma staan concrete acties die zullen worden genomen om problematische schulden tegen te gaan.

  Naar aanleiding van dit uitvoeringsprogramma zijn vragen gesteld om een van de actiepunten, namelijk 'extra ondersteuning jongeren' naar voren te halen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  208037 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Startnotitie Perspectiefnota 2022

  Beslispunten

  Vaststellen van de startnotitie perspectiefnota 2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de startnotitie van de PPN 2022 worden de uitgangspunten en het proces uitgeschreven hoe tot de PPN 2022 te komen, die in juli 2021 in de raad wordt vastgesteld. Het vastgestelde kader van de PPN 2022 is de basis voor het samenstellen van de begroting 2022. Deze notitie wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  209299 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Steunmaatregelen Covid-19

  Beslispunten

   1.      Definitief niet heffen van precariobelasting over geheel 2020

  2.      Steunmaatregelen aan te laten sluiten bij de subsidieverordening Baarn 2020

  3.      Het beoordelingskader voor verlenen van coronasteun vast te stellen;

  3.1   Steun wordt verleend aan de maatschappelijke organisaties

  3.2   Steun wordt verleend voor zover deze een direct gevolg is van corona

  3.3   De steunmaatregelen van Rijk en Provincie zijn benut

  3.4   Er is sprake van aantoonbare eigen inzet

  3.5   De steun is gericht op kosten van organisaties en activiteiten

  4.      De teammanagers te mandateren om op basis van de vastgestelde uitgangspunten kleine steunaanvragen (tot € 5.000) te beoordelen.

  5.      De raad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De Coronacrisis heeft een grote impact op de totale samenleving. Inwoners zijn beperkt in hun (bewegings)vrijheid, veel organisaties en ondernemingen zijn ernstig beperkt in hun mogelijkheden en daarmee in hun inkomsten. Inwoners, organisaties en bedrijven kloppen bij de gemeente aan voor steun in verband met Corona.

  Eerder is al besloten om al verleende subsidies coulant te beoordelen en om een aantal organisaties uitstel van huurbetaling te verlenen. Met dit voorstel wordt aanvullend besloten om definitief geen precario te heffen over geheel 2020 en wordt een kader vastgesteld op basis waarvan individuele steunaanvragen beoordeeld kunnen worden.

  De uitvoering van de coronasteun verloopt conform de subsidieverordening Baarn 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  211924 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Herstart culturele sector met cultuurmagazine ‘Baarns podium’

  Beslispunten

  -         Instemmen met de ontwikkeling van cultuurmagazine ‘Baarns podium’.

  -         Instemmen met het (deels) besteden van geoormerkte Rijks-steungelden voor culturele initiatieven voor de totstandkoming van dit cultuurmagazine.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2021 werken we langzaamaan toe richting de herstart van de culturele sector. Vanuit de sector is het idee ontstaan om hiervoor een cultuurmagazine ‘Baarns podium’ te ontwikkelen. Dit magazine heeft als functie om oude, bestaande en nieuwe leden, vrijwilligers en publiek te bereiken.

  De crisis heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks sprake is van nieuwe aanwas van leden en donaties. En er is sprake van een bovennormaal gemiddeld aantal opzeggingen. Het is belangrijk om weer met elkaar in verbinding te komen en de boodschap te brengen dat de culturele activiteiten er weer aankomen, dat we er weer op uit kunnen gaan.

  De sector is buiten beeld geraakt en de herstart die in zicht komt (seizoen 2021-2022) vraagt een flinke investering om de sector erbovenop te krijgen. Het is de vraag of het publiek weer het vertrouwen heeft om evenementen en activiteiten te bezoeken, vanwege besmettingsangst.

  Het is zodoende nodig om het publiek te verleiden om weer de deur uit te gaan. Het cultuurmagazine zal o.a. deze stimulering vervullen en is een initiatief vanuit de sector zelf, die de gemeente graag wil faciliteren vanuit de specifieke Rijks-steungelden voor culturele initiatieven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  170974 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Tussentijdse evaluatie omgekeerd inzamelen en regionale grondstoffenvisie

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de tussenevaluatie omgekeerd inzamelen.
  2. In te stemmen met de regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling.
  3. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  In april 2020 is de invoering van het omgekeerd inzamelen afgerond. Het college heeft een tussentijdse evaluatie van dit nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval uitgevoerd. Deze tussentijdse evaluatie wordt per brief met de gemeenteraad gedeeld. Ook wordt de nieuwe regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling, die in RMN-verband is opgesteld, ter informatie naar de raad verstuurd. De visie beschrijft maatregelen die getroffen kunnen worden op weg naar een afvalvrije samenleving in 2050.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  190110 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Welzijn Baarn 2021

  Beslispunten

  1. Aan Welzijn Baarn voor 2021 een subsidie verlenen van

  € 1056.835,- voor het uitvoeren van de aangevraagde welzijnsactiviteiten;

  2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking;

  4. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan Eemland Wonen en Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Welzijn Baarn (SWB) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  205817 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2021 - SAVE en Veilig Thuis

  Beslispunten

  1. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor Veilig Thuis een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €183.571.
  2. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor SAVE een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €539.166.

  Samenvatting voor de inwoner

  De regio Amersfoort vindt het belangrijk dat Veilig Thuis en SAVE hun wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren en verstrekt Samen Veilig Midden Nederland, de organisatie die deze taken uitvoert, daarvoor de benodigde subsidie. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de subsidie voor 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  211922 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag doordecentralisatie BW aan ZonMw

  Beslispunten

  1. Instemmen met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag Zon Mw doordecentralisatie Beschermd Wonen

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen willen wij vanuit de regio Amersfoort een subsidieaanvraag indienen bij Zon Mw voor de ambulantiseringsopgave. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de regiogemeenten. Aan het college is gevraagd om in te stemmen met het tekenen van deze overeenkomst.

   

Archief