Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 23 februari 2021

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  213704 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststellen controleprotocol 2020 sociaal domein nieuwe taken

  Beslispunten

  1. het Protocol Sociaal Domein 2020 Regio Amersfoort (nieuwe taken) vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Met dit besluit wil het college invulling geven aan de regionale afspraken over de jaarrekeningcontrole 2020 Sociaal Domein. De wijze van verantwoording door Amersfoort en controle door de accountant van Amersfoort is in het protocol vastgelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  223442 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  afwijken inkoopbeleid voor inzet verkeersregelaars

  Beslispunten

  1.    Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid van inkoopbeleid voor de inzet van verkeersregelaars.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor het reguleren van de stroom bezoekers die in de weekenden de recreatiegebieden rond Baarn en Lage Vuursche opzoeken worden verkeersregelaars ingezet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerde organisatie. In het verleden ging het daarbij om kleinere opdrachten, maar door de drukte die wordt veroorzaakt door de lockdown ligt de inzet de afgelopen 9 maanden veel hoger. Hierdoor lopen de kosten op en zal het drempelbedrag uit het gemeentelijke inkoopbeleid overschreden worden. Vanwege de uitzonderlijke situatie keurt het college deze afwijking goed.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  210150 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2021

  Beslispunten

  1. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2021 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2021 worden de soorten ondersteuning en de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 16 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell
  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  224165 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Voorbereiding veilige Tweede Kamerverkiezingen

  Beslispunten

  Informeer de gemeenteraad over maatregelen om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige en correcte manier te laten verlopen via bijbehorende raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Om te zorgen dat de inwoners van Baarn op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. In een raadsinformatiebrief informeert het college van B&W de gemeenteraad hierover.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  198340 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Terugkoppeling resultaten Financiële Arrangementen & Versoepeling Regelgeving duurzaamheid

  Beslispunten

  De raad informeren over de bevindingen met betrekking tot Financiële Arrangementen en Versoepelen Regelgeving middels een raadsinformatie brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Als onderdeel van het Programma Duurzaamheid is gekeken naar de wenselijkheid om voor inwoners van Baarn de regelgeving op het gebied van het isoleren van de eigen panden en het plaatsen van zonnepanelen te versoepelen.

  Daarnaast is gekeken naar welke financiële arrangementen/subsidies beschikbaar zijn om het voor inwoners van Baarn aantrekkelijker te maken om eigen panden te isoleren en te voorzien van zonnepanelen.

  De samenvatting van bovenstaande is terug te vinden in de Raadsinformatiebrief "Terugkoppeling resultaten Financiële arrangementen & Versoepeling regelgeving".

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  203058 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang

  Beslispunten

  1. De directeur Publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op de kinderopvang als bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en hoofdstuk Va, artikel 58r van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze aanwijzing geldt tot het tijdstip waarop artikel 58r uit de Wet publieke gezondheid over het toezicht op de kinderopvang in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervalt. 
  2. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan directeur publieke gezondheidszorg van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wijzigt de Wet publieke gezondheid onder meer door artikelen over de COVID-bestrijding ook van toepassing te verklaren op de kinderopvang. Voor het toezicht op de kinderopvang volgens de Wet kinderopvang heeft het college de DPG aangewezen als toezichthouder. Dit toezicht moet uitgebreid worden met het toezicht op de tijdelijke bepalingen in hoofdstuk Va, artikel 58r van de Wet Publieke Gezondheid. Deze uitbreiding van de aanwijzing is van administratieve aard. 

   

 • Openbare besluitenlijst d.d.9 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  218032 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2020

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het Uittreksel en de managementrapportage Zelfevaluatie brp van de gemeente Baarn
  2. Het uittreksel na ondertekening versturen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Autoriteit Persoonsgegevens.
  3. Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente Baarn
  4. Het uittreksel na ondertekening door de burgemeester versturen naar de RvIG.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet basisregistratie personen (brp). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. Deze zelfevaluaties heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages over de brp en de burgemeester over de paspoorten en identiteitskaarten.

  De zelfevaluaties 2020 tonen aan dat de inrichting, werken en beveiliging van de brp en de reisdocumenten in Baarn goed is.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  218655 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bijzondere algemene ledenvergadering VNG op 12 februari 2021

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies te gebruiken als inbreng in de Bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021.
  2. De heer H.B. Prakke een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de Bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 12 februari 2021 vindt de Bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG. Vanwege het Corona virus vindt de vergadering digitaal plaats.

  De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. Ook wordt voorgesteld om de de heer Prakke aan te wijzen als stemgerechtigde voor de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  208830 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit op bezwaarschrift voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  1. het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
  2. het bij het college ingediende bezwaar tegen het raadsbesluit van 15 juli 2020 door te sturen naar de raad via bijgevoegde brief
  3. Bezwaarmaker in kennis te stellen van doorzending (met bijgevoegde brief);
  4. de raad voor te stellen om het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen om het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
  5. de raad voor te stellen om het besluit van 15 juli 2020 ongewijzigd in stand te laten en bezwaarmaker daarover te informeren met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad besloot op 15 juli 2020 om het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in procedure te brengen en het ter inzage te leggen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt bij het college en de raad.

  Het bij het college ingediende bezwaarschrift

  Het college stuurt het bezwaarschrift door naar de raad, omdat de raad bevoegd is om een besluit te nemen op het bezwaarschrift.

  Het bij de raad ingediende bezwaarschrift

  Het college stelt de raad voor om dit bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tegen het bestreden besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  212054 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Actieplan Armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024

  Beslispunten

  1. Vaststellen van bijgaand Actieplan armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024;
  2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voorgesteld wordt het actieplan armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024 vast te stellen.

  Het plan is een vervolg op het actieplan armoedebestrijding en aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen 2017. Het actieplan dient mede als werkdocument om te komen tot een goede afstemming met professionals, intermediairs en maatschappelijke organisaties, die zich (ook) bezig houden met het ondersteunen van onze inwoners met een laag inkomen.

  Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de raadsinformatiebrief, als de reactiebrief naar de Adviesraad Sociaal Domein Baarn, waar zij advies hebben gegeven betreft het actieplan.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  216118 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stembureaus en stembureau bezetting Verkiezing Tweede Kamer

  Beslispunten

  1.   a: De in de bijlage vermelde locaties aanwijzen als

  -     Stembureau

  -     Vroeg-stembureau

  -     Bijzonder stembureau met beperkte toegang

  -     Briefstembureau

  -     Locatie waar de vooropening en stemopneming plaatsvindt van de vroeg- en briefstembureaus.

  -     

  b: Het gemeentehuis aanwijzen als afgiftepunt waar de briefstemmen kunnen worden ingeleverd.

  c: De hierna vermelde data en aanvangstijdstippen vaststellen voor het briefstemmen:

  -     vooropening briefstemmen 16 maart om 17.00 uur

  -     stemopneming briefstemmen 17 maart om 9.00 uur en vanaf 21.00 uur

  d. De hierna vermelde data en aanvangstijdstippen voor de stemopneming (tellen) vaststellen voor de vroegstembureaus:

  -     de uitgebrachte stemmen van maandag 15 maart gemeentehuis tellen op woensdag 17 maart 9.30 uur in het gemeentehuis

  -     de uitgebrachte stemmen van dinsdag 16 maart gemeentehuis tellen op 17 maart 9.30 uur in het gemeentehuis

  -     de uitgebrachte stemmen van maandag 15 maart Gaspard de Coligny tellen op 17 maart om 9.30 uur in het gemeentehuis

  -     de uitgebrachte stemmen van dinsdag 16 maart Gaspard de Coligny tellen op 17 maart om 9.30 uur in het gemeentehuis

  2.   De benoeming van voorzitters, (plaatsvervangend) stembureauleden, coördinator briefstemmen en tellers als gevolg van mutaties, mandateren aan de teammanager Burgercontact.

  3.   De vergoeding voor het zitting nemen op een stembureau vaststellen op € 125,-- en 25 euro voor het met een goed resultaat volgen van de e-learning. De ambtenaren die zitting hebben op het stembureau ontvangen tijd voor tijd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Om te zorgen dat de inwoners van Baarn op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer worden meer stembureaulocaties aangewezen, is er voor 70 jarigen en ouder een mogelijkheid om per brief te stemmen, is stemmen met de auto mogelijk en zijn twee locaties beschikbaar waar ook op maandag en dinsdag kan worden gestemd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  212516 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Mauvestraat 45

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
  3. het besluit van 17 april 2020 te herroepen;
  4. de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege te verlenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 17 april 2020 voor het perceel Mauvestraat 45 te herroepen. Het college heeft de wettelijke beslistermijn overschreden en hiermee aanvaard dat de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. De aanvraag ziet op het uitbreiden van het hoofdgebouw. Tegen de geweigerde omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege te verlenen en deze conform het toetsingskader te publiceren. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  214259 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Experiment doorstroming senioren nieuwbouwproject de Loef

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Artikel 26 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 toe te passen voor het uitvoeren van het experiment doorstroming senioren nieuwbouwproject de Loef.

  Samenvatting voor de inwoner

  In september 2021 wordt het nieuwbouwcomplex ‘de Loef’ opgeleverd. De bedoeling is om 10 van de 28 sociale huurappartementen via Woningnet Eemvallei aan te bieden aan inwoners van 65 jaar en ouder die een eengezinshuurwoning achterlaten van Eemland Wonen. Hiermee willen we stimuleren dat senioren in een geschikte woning gaan wonen. De vrijkomende eengezinswoningen worden aangeboden aan Baarnse woningzoekenden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  215637 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Projectplan Omgevingsvisie

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. het projectplan Omgevingsvisie vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden. Onder de Omgevingswet dient iedere gemeente over één omgevingsvisie te beschikken. De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie met een verbrede reikwijdte voor het zogenaamde fysieke leefomgeving. In het Projectplan Omgevingsvisie wordt inzicht gegeven in het proces van ontwikkelen, opstellen en vaststellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  215717 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Kloosterlaan 31-35 te Lage Vuursche

  Beslispunten

  1. De raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de tuinen aan de Kloosterlaan, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. bij een positief besluit van de gemeenteraad een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.
 • Openbare besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  207335 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beleidsregel handhaving verbod ongeadresseerd reclamedrukwerk

  Beslispunten

  1. De Beleidsregel handhaving verbod ongeadresseerd reclamedrukwerk gemeente Baarn vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 januari 2021 is een nieuw systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk ingegaan in de gemeente Baarn. Omdat dit systeem afwijkt van het landelijke systeem, moet de gemeente zelf handhaven. Het college stelt vast op welke manier de gemeente dat gaat doen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  207930 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidsbeeld 2020

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
  2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over 2020. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  210375 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen d66 over zwemlessen versus Corona

  Beslispunten

  Instemmen met bijgaande antwoorden op schriftelijke vragen van d66 over zwemlessen versus Corona

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van d66 over zwemlessen versus corona.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  211296 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de "stand van zaken pand 300 Roedenlaan 1 Lage Vuursche

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken ten aanzien van het pand aan de 300 Roedenlaan 1 te Lage Vuursche

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van het pand 300 Roedenlaan 1 te Lage Vuursche. Die gaan met name over de voortgang in het herstel/restauratie van het pand. Het pand is aangemerkt als een zogenaamd "Welstandsexces" Het college beantwoordt de vragen.

  Onderstaande raadsinformatiebrief is op 26 januari jl. reeds verzonden aan de raad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  214322 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatie belastingsamenwerking

  Beslispunten

  Informeren over het proces van eventuele samenwerking met de gemeentes Soest en Eemnes op het gebied van het uitvoeren van belastingtaken.

  Samenvatting voor de inwoner

  We hechten er aan u te informeren over het proces van eventuele samenwerking met de gemeentes Soest en Eemnes op het gebied van het uitvoeren van belastingtaken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  215421 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Leerplicht Jaarverslag 2019-2020

  Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht Jaarverslag 2019-2020
  •  Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn twee leerplichtambtenaren in dienst. Ieder jaar vertelt de gemeente in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2019-2020 staat?

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  215628 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  SUVIS-aanvraag ventilatie en verduurzaming gebouw St. Aloysius

  Beslispunten

  Instemmen met een subsidieaanvraag voor een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) waarmee een verdere verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius in Baarn kan worden gerealiseerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voorgesteld wordt een aanvraag in te dienen bij de Rijksregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor een subsidiebijdrage aan de verbetering van het binnenklimaat en verdere verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius in Baarn. Door inzet van de gevraagde Rijksbijdrage kan meer kwaliteit en duurzaamheid worden toegevoegd aan het bestaande onderhouds- en verduurzamingsplan voor het schoolgebouw, zonder dat hiervoor een hogere bijdrage van de gemeente of schoolbestuur Het Sticht nodig is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  212715 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire

  Beslispunten

  1.    Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire

  2.    Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten spelen een belangrijke rol in het helpen van gedupeerde ouders. Een groot aantal gemeenten heeft zelfstandig acties opgezet om gedupeerde ouders op te roepen om contact te leggen met de gemeente, zodat deze kan helpen waar nodig. Meerdere malen is hierbij de nadrukkelijke wens geuit om als gemeente te beschikken over de gegevens van gedupeerde inwoners zodat gemeenten – met hun specialistische kennis en ervaring – zelf contact kunnen opnemen. Dit is niet alleen bevorderlijk voor het proces richting gemeentelijke hulp, maar zal het proces ook aanzienlijk kunnen versnellen.   

   De afgelopen maanden heeft de VNG intensief gesprekken gevoerd met de Belastingdienst/Toeslagen over de mogelijkheid om deze gegevens te delen. De optie van machtiging is na overleg als meest passend naar voren gekomen. Het machtigingsbesluit is besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  217402 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raamovereenkomst huishoudelijke hulp met Actief Zorg

  Beslispunten

  1.      Akkoord gaan met de inhoud van de Raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van de gemeente Baarn heeft besloten met ingang van 1 februari 2021 een raamovereenkomst af te sluiten met Actief Zorg voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Actief Zorg neemt de taken over van Lyvore die heeft besloten te gaan stoppen met de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Het uitgangspunt bij de overname is geweest om alle cliënten en medewerkers over te laten gaan naar de nieuwe organisatie en de koppeling tussen cliënten en medewerkers zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk kan verlopen.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  207887 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verloop Jaarwisseling 2020-2021

  Beslispunten

  De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 en de acties die zijn gedaan door politie en gemeente om overlast van vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  De jaarwisseling van 2020 op 2021 was anders dan andere jaren. De maatregelen in het kader van Corona maakten bijeenkomsten onmogelijk en daarbij kwam het vuurwerkverbod. Politie en handhaving van de gemeente zijn bezig geweest met het handhaven van de openbare orde en veiligheid en met het tegengaan van vuurwerkoverlast. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het aantal meldingen dat is gedaan bij politie en handhaving en de hieruit voortkomende acties om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook wordt inzicht gegeven in de schade die is opgelopen aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  192076 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aangepaste Meerjarige prestatieafspraken Eemland Wonen

  Beslispunten

  1. Vaststellen van de aangepaste meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;
  2. Instemmen met de raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland

  Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2021 van Eemland Wonen en gezamenlijke ambities zijn er extra afspraken met elkaar gemaakt. De afspraken zijn toegevoegd aan de reeds bestaande meerjarige afspraken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  200787 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk

  Beslispunten

  1.      De Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk met betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort aan te gaan.

  2.      Aan wethouder Jansma volmacht te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk te ondertekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is besloten een samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk af te sluiten in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De deelnemende partijen in de arbeidsmarktregio verplichten zich om uitvoering te geven aan de doelen zoals die in het regionaal actieplan zijn beschreven. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk werkzoekenden te laten uitstromen naar werk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  211760 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief prioritering jongeren schuldhulpverlening

  Beslispunten

  Raad middels raadsinformatiebrief beantwoorden over prioriteren jongeren in de schuldhulpverlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind 2020 heeft de gemeente het 'uitvoeringsprogramma schulddienstverlening gemeente Baarn 2020-2023' vastgesteld. In dit programma staan concrete acties die zullen worden genomen om problematische schulden tegen te gaan.

  Naar aanleiding van dit uitvoeringsprogramma zijn vragen gesteld om een van de actiepunten, namelijk 'extra ondersteuning jongeren' naar voren te halen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  208037 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Startnotitie Perspectiefnota 2022

  Beslispunten

  Vaststellen van de startnotitie perspectiefnota 2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de startnotitie van de PPN 2022 worden de uitgangspunten en het proces uitgeschreven hoe tot de PPN 2022 te komen, die in juli 2021 in de raad wordt vastgesteld. Het vastgestelde kader van de PPN 2022 is de basis voor het samenstellen van de begroting 2022. Deze notitie wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  209299 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Steunmaatregelen Covid-19

  Beslispunten

   1.      Definitief niet heffen van precariobelasting over geheel 2020

  2.      Steunmaatregelen aan te laten sluiten bij de subsidieverordening Baarn 2020

  3.      Het beoordelingskader voor verlenen van coronasteun vast te stellen;

  3.1   Steun wordt verleend aan de maatschappelijke organisaties

  3.2   Steun wordt verleend voor zover deze een direct gevolg is van corona

  3.3   De steunmaatregelen van Rijk en Provincie zijn benut

  3.4   Er is sprake van aantoonbare eigen inzet

  3.5   De steun is gericht op kosten van organisaties en activiteiten

  4.      De teammanagers te mandateren om op basis van de vastgestelde uitgangspunten kleine steunaanvragen (tot € 5.000) te beoordelen.

  5.      De raad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De Coronacrisis heeft een grote impact op de totale samenleving. Inwoners zijn beperkt in hun (bewegings)vrijheid, veel organisaties en ondernemingen zijn ernstig beperkt in hun mogelijkheden en daarmee in hun inkomsten. Inwoners, organisaties en bedrijven kloppen bij de gemeente aan voor steun in verband met Corona.

  Eerder is al besloten om al verleende subsidies coulant te beoordelen en om een aantal organisaties uitstel van huurbetaling te verlenen. Met dit voorstel wordt aanvullend besloten om definitief geen precario te heffen over geheel 2020 en wordt een kader vastgesteld op basis waarvan individuele steunaanvragen beoordeeld kunnen worden.

  De uitvoering van de coronasteun verloopt conform de subsidieverordening Baarn 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  211924 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Herstart culturele sector met cultuurmagazine ‘Baarns podium’

  Beslispunten

  -         Instemmen met de ontwikkeling van cultuurmagazine ‘Baarns podium’.

  -         Instemmen met het (deels) besteden van geoormerkte Rijks-steungelden voor culturele initiatieven voor de totstandkoming van dit cultuurmagazine.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2021 werken we langzaamaan toe richting de herstart van de culturele sector. Vanuit de sector is het idee ontstaan om hiervoor een cultuurmagazine ‘Baarns podium’ te ontwikkelen. Dit magazine heeft als functie om oude, bestaande en nieuwe leden, vrijwilligers en publiek te bereiken.

  De crisis heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks sprake is van nieuwe aanwas van leden en donaties. En er is sprake van een bovennormaal gemiddeld aantal opzeggingen. Het is belangrijk om weer met elkaar in verbinding te komen en de boodschap te brengen dat de culturele activiteiten er weer aankomen, dat we er weer op uit kunnen gaan.

  De sector is buiten beeld geraakt en de herstart die in zicht komt (seizoen 2021-2022) vraagt een flinke investering om de sector erbovenop te krijgen. Het is de vraag of het publiek weer het vertrouwen heeft om evenementen en activiteiten te bezoeken, vanwege besmettingsangst.

  Het is zodoende nodig om het publiek te verleiden om weer de deur uit te gaan. Het cultuurmagazine zal o.a. deze stimulering vervullen en is een initiatief vanuit de sector zelf, die de gemeente graag wil faciliteren vanuit de specifieke Rijks-steungelden voor culturele initiatieven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  170974 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Tussentijdse evaluatie omgekeerd inzamelen en regionale grondstoffenvisie

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de tussenevaluatie omgekeerd inzamelen.
  2. In te stemmen met de regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling.
  3. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  In april 2020 is de invoering van het omgekeerd inzamelen afgerond. Het college heeft een tussentijdse evaluatie van dit nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval uitgevoerd. Deze tussentijdse evaluatie wordt per brief met de gemeenteraad gedeeld. Ook wordt de nieuwe regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling, die in RMN-verband is opgesteld, ter informatie naar de raad verstuurd. De visie beschrijft maatregelen die getroffen kunnen worden op weg naar een afvalvrije samenleving in 2050.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  190110 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Welzijn Baarn 2021

  Beslispunten

  1. Aan Welzijn Baarn voor 2021 een subsidie verlenen van

  € 1056.835,- voor het uitvoeren van de aangevraagde welzijnsactiviteiten;

  2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking;

  4. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan Eemland Wonen en Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Welzijn Baarn (SWB) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  205817 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2021 - SAVE en Veilig Thuis

  Beslispunten

  1. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor Veilig Thuis een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €183.571.
  2. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor SAVE een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €539.166.

  Samenvatting voor de inwoner

  De regio Amersfoort vindt het belangrijk dat Veilig Thuis en SAVE hun wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren en verstrekt Samen Veilig Midden Nederland, de organisatie die deze taken uitvoert, daarvoor de benodigde subsidie. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de subsidie voor 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  211922 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag doordecentralisatie BW aan ZonMw

  Beslispunten

  1. Instemmen met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag Zon Mw doordecentralisatie Beschermd Wonen

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen willen wij vanuit de regio Amersfoort een subsidieaanvraag indienen bij Zon Mw voor de ambulantiseringsopgave. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de regiogemeenten. Aan het college is gevraagd om in te stemmen met het tekenen van deze overeenkomst.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021 (inclusief openbaar na 1 week)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  191398 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop of huur gemeentegrond bij De Gondel

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verzoek tot aankoop van ca. 38 m2 gemeentegrond bij De Gondel.
  2. Instemmen met het verzoek tot huur van ca. 18 m2 gemeentegrond bij De Gondel.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners van een woning aan De Gondel vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Een deel van deze gemeentegrond wordt gehuurd als tuin door de bewoners.

  De gemeente Baarn stemt in met verkoop van de gehuurde gemeentegrond. Er zijn geen bezwaren om een extra stuk gemeentegrond te verhuren aan de bewoners.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  205687 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Decembercirculaire 2020

  Beslispunten

  Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan de gemeenteraad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  205952 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn m.b.t. plaatsing windturbines in De Bilt

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VoorBaarn van 28 december 2020 middels bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft een aantal vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van windturbines door gemeente De Bilt nabij de grens van Lage Vuursche. In dit collegevoorstel worden deze vragen beantwoordt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  191990 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  DVO RMN 2021

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2021 tussen Reinigingsbedrijf Midden Nederland en de gemeente Baarn.
  2. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst tussen Reinigingsbedrijf Midden Nederland en de gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. Het college stelt de DVO 2021 vast.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  198752 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Kaderbrief 2022 GGD regio Utrecht

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2022;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerp begroting 2022. Daarnaast komen enkele ontwikkelingen aan bod.

  Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2022 en daarbij geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  203018 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Oosterstraat

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) de twee bezwaarschriften van de bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 16 juni 2020 in stand te laten en de motivering van dit besluit aan te vullen;
  3. De twee bezwaarmakers conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft op 16 juni 2020 besloten het parkeerverbod in de Oosterstraat te wijzigen. Twee bezwaarmakers zijn het niet met dit verkeersbesluit. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en heeft geadviseerd om het besluit in stand te houden. Wel is de motivering die aan het verkeersbesluit ten grondslag ligt aangevuld. Het college neemt het advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  204931 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiering werkzaamheden Vondellaan

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van verkeersveiligheidsmaatregelen voor de Vondellaan.
  2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking van € 120.000 uit de bestemmingsreserve verkeer en speelruimtebeleid.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een gezamenlijk plan met initiatiefnemers gemaakt om de verkeersveiligheid in de Vondellaan te verbeteren. Uit snelheidsmetingen bleek dat de rijsnelheid daar nog steeds fors hoger ligt dan de maximale toegestane rijsnelheid van max. 30 km/h.

  Het plan moet een lagere snelheid van het gemotoriseerd verkeer gaan afdwingen waardoor er een veiliger situatie voor het langzame verkeer moet gaan ontstaan.

  De maatregelen bestaan uit het aanpassen van de bestaande hellingen van plateaus en drempels, het aanbrengen van een extra snelheidsremmer en de aanleg van een trottoir aan de spoorzijde.

  De benodigde middelen ontbreken en daarom wordt een beroep gedaan op de bestemmingsreserve voor maatregelen verkeersveiligheid. De gemeenteraad dient hierover een besluit te nemen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  204996 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB plaatsen flitspalen in gemeente Baarn

  Beslispunten

  • in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft vragen gesteld om te onderzoeken of er niet meer flitspalen in de gemeente Baarn geplaatst zouden kunnen worden.

  Uit analyse van de verkeersongevallen en uit overleg met politie OM en provincie blijkt dat de gevaarlijker locaties in Baarn niet voldoen aan de eisen zoals door het OM gesteld. Naast het feit dat er eenvoudigweg onvoldoende ongevallen plaats vinden om in aanmerking te komen, dient ook op een groot aantal locaties eerst de inrichting aangepakt te worden en conform de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig te worden vorm gegeven.

  In dit voorstel informeren we de gemeenteraad hier over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  205560 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

  Beslispunten

  1 Treffen van ‘Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe’.

  2 Opzeggen cq. beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Meten en Monitoren in de Afvalwaterketen en Grondwater Bestuurlijk Platform Water Vallei en Eem’ van 1 januari 2016, omdat voorliggende centrumregeling deze overeenkomst vervangt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn stemt in met een vernieuwde overeenkomst over samenwerking in de regio ten aanzien van stedelijk waterbeheer omdat samenwerking loont.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  205586 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Definitieve locatie ondergrondse container Fockema Andreaelaan

  Beslispunten

  1. Het intrekken van het eerdere definitieve aanwijzingsbesluit welke door het College is vastgesteld op 17-11-2020 (CVS 185621, 17-11-2020).
  2. Een definitieve locatie voor twee ondergrondse restafvalcontainers aan te wijzen op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 november is de definitieve locatie voor de ondergrondse restafvalcontainers op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272, tegenover Prof. Fockema Andrealaan 33 t/m 37 vastgesteld. Samen met bewoners, Eemland wonen, de RMN en de gemeente is er vervolgens een meer geschikte locatie gevonden op het parkeerterrein. Daarom trekken we het eerder genomen locatiebesluit in, en wijzen we de nieuwe locatie aan.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  201131 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake toepassen rubber als infill op kunstgrasvelden

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren conform het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften.
  3. Het primaire besluit in stand te laten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een advocatenkantoor heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing op een Wob-verzoek over het toepassen van vermalen voertuigbanden die als rubber infill worden gebruikt op kunstgrasvelden in Baarn. De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn adviseert het college om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het onderzoek dat voorafging aan het bestreden besluit is uitvoerig geweest en het bestreden besluit is zeer uitgebreid. De stelling dat er niet meer documenten voorhanden zijn komt de commissie daarom geloofwaardig over.

  Het college besluit dit advies over te nemen en bezwaarmaker daarover te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  200605 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Eemnesserweg 57

  Beslispunten

  1.het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  2. het bestreden besluit van 20 augustus 2020 in stand te houden;

  3. betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat het besluit van 20 augustus 2020 om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘inrit/uitweg’ in stand. Met deze omgevingsvergunning kan voor zes woningen inclusief parkeerplaatsen een inrit worden gerealiseerd op het perceel Eemnesserweg 57 in Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  203022 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar - Veldheimweg 17

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar gegrond te verklaren;
  3. het besluit van 3 juni 2020 in te trekken;
  4. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief;
  5. betrokkenen te informeren over het indienen van een grondverzoek.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 3 juni 2020 voor het perceel Veldheimweg 17 niet in stand. Het besluit is op een onjuiste grond geweigerd. Het aangevraagde is op basis van vergunningvrije regelgeving te realiseren. Daarnaast is het besluit ten onrechte genomen. Het college had de aanvraag niet in behandeling mogen nemen. De aanvraag ziet op een grondverzoek. Tegen de geweigerde omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  187438 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financiële verordening Baarn ex Art 212 Gemeentewet 2021 - 2024

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de financiële verordening Baarn ex Art 212 Gemeentewet 2021 - 2024 te laten vaststellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente moet volgens de wet eenduidig en correct handelen. Dat geldt niet alleen voor de handelingen voor burgers maar ook voor handelingen die de gemeente zelf betreffen. Daarvoor moeten die handelingen eerst beschreven worden en door de gemeenteraad vastgesteld worden. Dit voorstel geeft de beschrijving van de financiële kaders die de gemeente hanteert bij het opstellen van de P&C documenten, zoals begroting en de jaarrekening.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  200694 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2021

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Stichting Eem-Vallei Educatief;

  2. in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de Stichting Eem-Vallei Educatief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief zorgt voor doeltreffend onderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck in Baarn valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2021 aangeboden aan de raad. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  192431 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst 2021 GGD regio Utrecht

  Beslispunten

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2021 GGDrU;
  2. Volmacht door burgemeester aan portefeuillehouder;
  3. Instemmen met Raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de samenwerkingsovereenkomsten zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd, die GGD regio Utrecht voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein van Publieke Gezondheid.

  Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het kalenderjaar 2021. Dit betekent dat de overeenkomst in werking treedt per 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  206489 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Reactie Beleidsvisie Circulaire Samenleving

  Beslispunten

  Stemt in met het verzenden van brief met reactie op de provinciale concept Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van Baarn reageert middels een brief op de concept Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 van de provincie Utrecht. Het college heeft geen specifieke opmerkingen maar heeft de visie met belangstelling gelezen en onderschrijft de noodzaak om circulariteit integraal te bekijken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  198924 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Integrale Toegang Sociaal Domein

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het conceptrapport Integrale Toegang Sociaal Domein Baarn.
  2. In te stemmen met het versturen van het conceptrapport aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er onder andere: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Dit gebeurt tot nu toe naar tevredenheid en met een goede samenwerking.

  De uitdaging en wens is om de toegang tot deze organisaties zo optimaal mogelijk te organiseren, een verbeterslag te maken in de samenwerking en de veelheid van verschillende loketten terug te brengen. In het rapport Integrale Toegang Sociaal Domein staat beschreven hoe we dit willen bereiken. De Adviesraad Sociaal Domein Baarn zal gevraagd worden advies te geven over de inhoud van dit rapport.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  205125 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  subsidie 2021 projectleider Een tegen Eenzaamheid

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 27.000, uit het budget Eenzaamheid, aan Welzijn Baarn voor de periode 1 februari 2021 tot 1 februari 2022. Deze subsidie is bestemd voor de inzet van een projectleider die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak Een tegen Eenzaamheid Baarn;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Welzijn Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Wij hebben op 1 december 2020 van Welzijn Baarn een subsidieaanvraag ontvangen voor het inzetten van een projectleider die verdere uitvoering gaat geven aan het door de raad op 27 november 2019 vastgestelde plan van aanpak "Een tegen Eenzaamheid Baarn". In het plan van aanpak van 2019 staat beschreven dat Welzijn Baarn in samenspraak met de gemeente Baarn de rol van projectleider op zich zal nemen. Zij zijn de spin-in-het-web in het maatschappelijk veld en hebben het grootste bereik in het bestrijden van eenzaamheid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  205883 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  1. Instemmen met reactiebrief aan Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Adviesraad Sociaal Domein Baarn heeft ongevraagd advies geboden over het SCP-rapport en toiletbeleid binnen Baarn.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vragen beantwoord.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  193873 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Exploitatie 2019 Bosbad de Vuursche

  Beslispunten

  Op basis van het accountantsverslag 2019 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2019 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van het accountantsverslag 2019 van de Stichting Bosbad De Vuursche en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche verleent het college van burgemeester en wethouders aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche decharge over het in 2019 gevoerde beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  202164 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Alternatief plan Meyer Bergman Erfgoed voor Alexanderkwartier Soestdijk

  Beslispunten

  1. Meyer Bergman Erfgoed Groep antwoorden met bijgaande brief;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Meyer Bergman Erfgoed Groep, eigenaar van Paleis Soestdijk, heeft aangegeven te onderzoeken of er een alternatief plan mogelijk is voor de woningbouw Alexanderkwartier. Doel is te onderzoeken of er een plan mogelijk is met minder impact op het bos aansluitend aan het marechausseeterreinen ('borrebos') en dat beter scoort op behoud zoveel mogelijk natuurwaarden. De eigenaar van Soestdijk wil hiermee tegemoet komen aan kanttekeningen die geplaatst zijn tegen woningbouw in het bos, in het advies van de klankbordgroep van juni 2020 en in inspraakreacties.

  Uitgangspunt voor een alternatief plan is dat ook daarmee een duurzame instandhouding van het landgoed kan worden gewaarborgd. 

  Er wordt nog onderzocht wat dit voor de planning betekent. Behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in de raadscyclus van maart 2021 is echter niet meer haalbaar.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  195621 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Antwoorden op schriftelijke vragen PvdA Openbare Verlichting (194441)

  Beslispunten

  Betreft hier een informatieverzoek en de bijbehorende antwoorden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn is bezig met het omschakelen naar mogelijk een andere beheerder voor de Openbare Verlichting. Dit is een proces dat de nodige tijd in beslag neemt. Het komende jaar (2021) wordt dan ook gebruikt om dit voor te bereiden en de overgang goed te begeleiden.

  Over dit proces is door de PvdA Baarn een aantal collegevragen gesteld. In dit collegevoorstel en Raadsinformatiebrief wordt hierop antwoord gegeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  200615 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP tav. RAP

  Beslispunten

  1. De schrfitelijke vragen van CU-SGP ten aanzien van het regionaal adaptatieplan te beantwoorden zoals voorgesteld in bijgevoegd document

  Samenvatting voor de inwoner

  Naar aanleiding van een raadsinformatiebrief over het regionaal adaptatieplan (RAP) heeft CU-SGP een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Die vragen worden in dit collegevoorstel beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  200904 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording ingekomen brief over bomenkap in Baarn

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen brief over de bomenkap in Baarn. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 28 oktober ontving de gemeenteraad en het college een brief van ‘Stichting Mooi Baarn’ over de voorgenomen bomenkap in Baarn. In de brief werden zorgen geuit over de gemeentelijke bomenkap, vanwege de signalen over grote onvrede over de bomenkap die zij ontvingen uit de omgeving. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de brief. 

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 18 december 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  198388 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontheffing 4.6 APV voor luiden kerkklokken begin nieuwjaarsdag

  Beslispunten

  1. Ontheffing te verlenen op basis van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 aan alle kerken in Baarn, op 1 januari 2021, van 0.00 uur tot 0.15 uur, voor het luiden van de kerkklokken.
  2. De kerken in Baarn actief benaderen om te vragen mee te doen aan het luiden van de kerkklokken op bovengenoemde datum en tijd.
  3. de vragen van de CDA-fractie op onderstaande wijze te beantwoorden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om het mogelijk te maken voor alle kerken in Baarn om het nieuwe jaar in te luiden door het luiden van de kerkklokken.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  198394 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Update acties en ontwikkelingen Coronavirus

  Beslispunten

  1. In te stemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft opnieuw een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de laatste acties en ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  199316 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verklaring van geen bedenkingen hondenuitlaatplaatsen landgoed Pijnenburg

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad vragen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik en de inrichting van drie hondenuitlaatplaatsen op landgoed Pijnenburg te weten de locaties "Hoge Vuurseweg", "Kievitsdal" en "Soestdijk" zoals weergegeven op de bij de aanvraag behorende overzichtskaart.

  2. De gemeenteraad vragen geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik en de inrichting van hondenuitlaatplaats locatie "Munitieterrein" zoals weergegeven op de bij de aanvraag behorende overzichtskaart.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het inrichten en in gebruik nemen van zogenaamde hondenuitlaatplaatsen op landgoed Pijnenburg. Om de realisatie en gebruik van de hondenuitlaatplaatsen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure noodzakelijk. Onderdeel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. Het college vraag de gemeenteraad bij deze om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. voor drie van de vier aangevraagde locaties.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  194335 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afhandeling handhavingsverzoek fietsvrienden landgoed Pijnenburg

  Beslispunten

  in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording als antwoord op het handhavingsverzoek voor landgoed Pijnenburg

  Samenvatting voor de inwoner

  De fietsvrienden van landgoed Pijnenburg hebben de gemeente verzocht te handhaven om het pad over landgoed Pijnenburg weer open gesteld te krijgen voor openbaar fietsgebruik. In de antwoordbrief is aangegeven dat wij niet gaan handhaven omdat we eenvoudigweg geen eigenaar zijn en geen juridische gronden zien om dit af te dwingen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  194389 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB fietsvragen Actiepuntenlijst toezeggingen nr. 8 en 19

  Beslispunten

  in te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft vragen gesteld over:

  1) de fietsroute over de Embranchementsweg

  2) de fietsroute Soest-Hilversum

  3) handhavingsverzoek fietspad over landgoed Pijnenburg

  In deze raadsbrief informeren wij de raad hier over

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  198065 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Schriftelijke vragen huishoudelijke hulp en abonnementstarief

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met het versturen van de raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Naar aanleiding van een artikel in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ van de VNG over de stijging van Wmo aanvragen, met name met betrekking tot de huishoudelijke hulp, kreeg het college schriftelijke vragen over de effecten van het abonnementstarief. In deze raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen.

Archief