Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 juni 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73801 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022

  Beslispunten

  1.    De vastgestelde Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 en resultaat 2015-2018 ter informatie met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad voorleggen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Veiligheidsstrategie hebben de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland afspraken gemaakt hoe ze samen willen werken aan een veiliger Midden-Nederland. Dit omdat vrijwel geen veiligheidsprobleem zich slechts in één gemeente voordoet en omdat onveiligheid zich weinig aantrekt van gemeentegrenzen. Voor de komende drie jaar zijn de volgende prioriteiten gekozen: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het effectief verbinden van veiligheid met zorg, en het bevorderen van cyberveiligheid. Op deze thema’s bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt. 

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  75000 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de "stand van zaken ambtshalve geconstateerde verpauperde panden"

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken ten aanzien van de schouwing/beoordeling van panden in Baarn 2019 om na te gaan of er panden zijn dusdanig verpauperd zijn dat ze voldoen aan de criteria om aangemerkt te kunnen worden als welstandsexces.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken over de tweejaarlijkse beoordeling of panden aangemerkt moeten worden als verpauperd pand/welstandsexces. Het college beantwoordt de vragen.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  76194 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd per 3 juni 2019 te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Beslispunten

  Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 3 juni 2019 is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74404 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Dekking kosten en financiering uitgaaf verplaatsten gasontvangstation Drankenburgerweg

  Beslispunten

  ·         De kosten voor het verplaatsen van het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg van € 1.600.000 op te nemen in de begroting en deze te dekken door een onttrekking van € 1.600.000 aan de voorziening "Verplaatsen gasontvangstation".

  ·          Ter financiering van deze uitgave een langlopende lineaire lening opnemen van € 1.600.000 met looptijd van 5 jaar en rente van moment afsluiten lening.

  De raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het aantrekken van de geldlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft met de Gasunie en Stedin afgesproken dat het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg verplaatst wordt naar de overkant van de weg. De kosten van deze verplaatsing worden gedeeld door de gemeente Baarn, de Gasunie en Stedin.

  Om ervoor te zorgen dat de gemeente Baarn dit kan betalen, wordt bij de bank een lening opgenomen. Wanneer de gemeente Baarn de rekening moet betalen, is er geld beschikbaar.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  68153 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanpassen mandaatstatuut vanwege grondstoffenbeheer RMN

  Beslispunten

  1. Het dagelijks bestuur van RMN mandaat te verlenen voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met afval- en grondverwerkers en onderhoudsbedrijven.
  2. De voorzitter van RMN volmacht te verlenen voor het ondertekenen van deze overeenkomsten.

  Samenvatting voor de inwoner

  RMN verwerkt voor de RMN-gemeenten een aantal soorten afval. Hiervoor zijn ondertekenden contracten nodig. Die worden nu door de gemeente getekend. Het voorstel is dat de gemeente RMN mandaat verleend om dit namens de gemeente te mogen doen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  75796 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijk vragen BOP brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP inzake de brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Baarnse Onafhankelijke Partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een brandbrief van zorgwethouders over uit de hand lopende kosten Jeugdzorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  75767 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Algemene Ledenvergadering VNG op 5 juni 2019

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies gebruiken als inbreng in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019 in Barneveld.
  2. De heer A. Najib een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 5 juni 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Barneveld. De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. de gemeentesecretaris is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74039 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoor naar wonen op het perceel Wilhelminalaan 3

  Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning om de bestaande kantoorfunctie van het gebouw op het perceel aan de Wilhelminalaan 3 te wijzigen naar een woonfunctie, waarbij het bestaande kantoorgebouw wordt getransformeerd naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen;
  2. De omgevingsvergunning hiervoor te verlenen;
  3. De gemeenteraad informeren over het verlenen van de omgevingsvergunning met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 28 mei 2019 heeft het college besloten de omgevingsvergunning te verlenen om het bestaande kantoorgebouw te transformeren naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen. De omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74571 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  De uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging van de begroting 2019 en een begroting voor 2020 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74733 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Start participatietraject Soestdijk

  Beslispunten

  De raadsinformatiebrief versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april jl. heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven verder te gaan met het natuur- en het mobiliteitsonderzoek en daarna een voorontwerpbestemmingsplan te maken. De plannen voor het herstel van het paleis en paleistuin en de daarvoor benodigde nieuwbouwontwikkelingen hebben tot veel reacties geleid. Bij de voorbereiding van het Ruimtelijk Kader heeft MeyerBergman al veel partijen geconsulteerd, waaronder ook diverse lokale en regionale organisaties en omwonenden. De gemeente is aan zet om, nadat de onderzoeken gereed zijn, het bestemmingsplan voor te bereiden. De gemeente wil daarom nu zelf ook de gesprekken voeren en stelt daarvoor onder andere klankbordgroepen in. Uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verstuurd. Ook is een algemene uitnodiging verstuurd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  66940 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging erfpacht Molenweg 2 (Meander Medisch Centrum)

  Beslispunten

  • Vast te stellen dat het overzicht van de scenario’s compleet is;
  • Een van de scenario’s verder uit te werken;
  • De Stichting Meander Medisch Centrum (verder: de stichting) hierover te informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 maart 1970 werd een erfpachtrecht gevestigd voor de bouw en exploitatie van een ziekenhuis aan de Molenweg 2 in Baarn. Het erfpachtrecht heeft een looptijd van 50 jaar en loopt tot 3 maart 2020. Sinds 2002 exploiteert de Stichting Meander Medisch Centrum het ziekenhuis.

  De Stichting Meander Medisch Centrum vroeg op 26 november 2018 om de erfpacht te verlengen met vijf jaar. Momenteel beraadt de stichting zich op haar meerjarige strategie en de toekomstvisie voor de locatie Baarn. Zij onderzoekt de mogelijkheden en kosten van herontwikkeling van het gebouw. Omdat dit onderzoek de nodige tijd vergt, is gevraagd om de verlenging.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  72422 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoeken Molenweg 1, 3 en 5 en Smutslaan 6

  Beslispunten

  1. Twee percelen gemeentegrond ter hoogte van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6 voor een (symbolisch) bedrag van € 1,00 per perceel te koop aan te bieden aan de eigenaren / bewoners van het perceel.
  2. De kosten van de verkoop ten laste te laten komen van kopers.

  Samenvatting voor de inwoner

  Uit de kadastrale gegevens blijkt dat na de verkoop van de gronden voor het plan 'Smutslaan / Tonibastuin' een aantal stroken grond in eigendom van de gemeente is gebleven. De strook grond bij de Molenweg 1, 3 en 5 ligt ingeklemd tussen particuliere percelen, waardoor deze niet (openbaar) toegankelijk is en geen (publiek) belang meer heeft. De gemeente constateert dat deze grond feitelijk al in gebruik is genomen door de bewoners van de genoemde percelen.

  Een strook grond naast het perceel aan de Smutslaan 6 is al geruime tijd feitelijk in gebruik door de (voormalige) bewoners van dit perceel. De strook grond heeft op dit moment geen (publiek) belang voor de gemeente Baarn. Ook bestaan er geen (ontwikkel)plannen met betrekking tot deze beperkte strook grond.

  Gelet op het bovenstaande besluit de gemeente Baarn de stroken grond te koop aan te bieden aan de bewoners van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74681 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

  Beslispunten

  1.Instemmen met financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

  2. Beëindigen bouwheerschap Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

  3. Décharge verlenen aan bouwheer Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

  4. Het resultaat van -€ 4.413,- aan de Stichting Beheer Noorderbreedte te bekostigen 

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 2016 hebben de basisscholen Montini en Gaspard de Coligny hun intrek genomen in het nieuwe gebouw Noorderbreedte aan de Oude Werf 5. Het bouwheerschap lag in handen van het bestuur van De Stichting Beheer Noorderbreedte. Nu de bouw is afgerond kan de bouwheer financiële verantwoording afleggen over de bestede middelen en kan, na akkoord, décharge verleend worden van het bouwheerschap. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74369 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bodem- en wateronderzoek rondom vuilnisbelt Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad informeren over de uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg en tevens antwoorden op de schriftelijke vragen van de BOP hieromtrent.

  Samenvatting voor de inwoner

  In opdracht van de raad is onderzoek gedaan naar de bodem- en waterkwaliteit rondom de voormalige vuilnisbelt. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn, 1) dat er geen sprake is van verspreiding van de vervuiling die onder de vuilnisbelt zelf ligt, 2) dat deze stoffen de omgeving niet negatief beïnvloeden en 3) dat de situatie grotendeels overeenkomt met de resultaten van het onderzoek uit 2007. Het advies is, dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek. Het college neemt dit advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74615 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen Japanse duizendknoop

  Beslispunten

  Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over de Japanse duizendknoop. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De politieke partij GroenLinks heeft vragen aan de gemeente gesteld over de Japanse duizendknoop. De brief beantwoordt de gestelde vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  74719 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB Stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval

  Beslispunten

  de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval door bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  66542 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Samen Sterk

  Beslispunten

  Instemmen met het beschikbaar stellen van het bedrag van €59.154 voor de pilot Samen Sterk voor drie jaar.  

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft als streven mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen laten wonen. Voor sommige mensen is dit vanwege psychische kwetsbaarheid lastig. Om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen is daarom naast passende zorg en begeleiding ook een zinvolle daginvulling, een sociaal netwerk en het van betekenis kunnen zijn voor een ander nodig. De pilot Samen Sterk kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Samen Sterk omvat een groep van circa 8 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Een vrijwilliger ondersteunt deze groep mensen met bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten. Een professional, werkzaam bij Kwintes, ondersteunt het groepsproces van de Samen Sterk-groep en ondersteunt de vrijwilliger. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73281 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2018

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2018;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Jaarrekening RWA 2018 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73400 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om hierop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74098 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek bouw woning op het perceel Cantonlaan 17

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Cantonlaan 17 in Baarn een vrijstaande woning te bouwen onder voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een (ontwerp) bestemmingsplan op te laten stellen dat voorziet in een woonbestemming met een bouwvlak en hiermee de wettelijke procedure starten;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen omdat het kostenverhaal anderszins wordt verzekerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Cantonlaan 17. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74533 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  herziene beslissing op bezwaar Bilderdijklaan 42

  Beslispunten

  1. de beslissing op bezwaar van 8 mei 2018 te wijzigen door een aanvulling van de motivering;
  2. betrokkenen te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college geeft nog steeds geen toestemming voor het uitbreiden van een woning met het adres Bilderdijklaan 42 te Baarn. In 2017 was hiervoor een vergunning verleend. Na bezwaren is de aanvraag op 8 mei 2018 alsnog geweigerd. Tegen die weigering is beroep bij de rechtbank ingesteld.

  Bij de rechtbank is afgesproken dat extra informatie over het bouwplan zou worden aangeleverd. Het college kon daarmee opnieuw bekijken of misschien toch kon worden ingestemd met de uitbreiding. Het college heeft dit onderzocht, maar wil ook nu geen toestemming geven voor de uitbreiding. In dit nieuwe besluit legt het college uit waarom niet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74625 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beleidsnota Toerisme & Recreatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beleidsnota Toerisme & Recreatie

  2. Instemmen met de toeristische uitvoeringsagenda 2019-2021

   De raad te vragen om de bovengenoemde stukken vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de beleidsnota Toerisme & Recreatie wordt aangegeven hoe we Baarn de komende jaren sterker op de kaart toeristische kaart zetten en hoe we de aanwezige kansen beter benutten.

  We maken daarbij gebruik van de groeiende populariteit van de Utrechtse Heuvelrug onder toeristen en recreanten. Tegelijk onderscheiden we ons van andere gemeenten op de Heuvelrug. Daarbij maken we gebruik van het merk 'Vorstelijk Baarn'.

  Ook schept deze nota duidelijkheid in de diverse (regionale) overleggen en samenwerkingsstructuren, op het gebied van toerisme en recreatie, waaraan de gemeente deelneemt .

  Bij de nota Toerisme & Recreatie is een Toeristische Uitvoeringsagenda 2019-2021 gemaakt, waarin de acties voor de komende twee jaar zijn aangegeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  74654 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  ruimtelijke modellen Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein;
  2. Op basis van het model 'Herkenbaar Baarn' een ontwikkelstrategie voor te bereiden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in februari 2018 besloten door te gaan met de planvorming voor woningbouw en een uitbreiding van het bedrijventerrein Noordschil op de onbebouwde gronden aan de noordrand van Baarn. De opdracht aan het college van burgemeester en wethouders was om haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen en hierbij omwonenden en andere belangstellenden te betrekken. Het college heeft deze opdracht uitgevoerd en legt het resultaat nu ter besluitvorming aan de raad voor.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74810 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Perspectiefnota 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met de Perspectiefnota 2020;
  2. De Perspectiefnota en het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ter voorbereiding op de Begroting waarin de plannen voor het volgend jaar en de daarbij behorende financien worden vastgesteld, heeft het college een Perspectiefnota opgesteld waarin de uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen. Deze Perspectiefnota wordt in juni door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74877 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Jaarstukken 2018

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen om

  1.    De Jaarstukken 2018 vast te stellen;

  2.    De grondpositie Ericastraat voor een bedrag van € 65.000 af te boeken ten laste van het jaarrekeningresultaat;

  3.    De egalisatiereserve afvalverwerking op te heffen en het saldo te storten in een egalisatievoorziening;

  4.    Een bedrag van € 1.600.000 te storten in een risicovoorzieningen voor het gasontvangstation en deze te dekken uit de algemene reserve;

  5.    Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 331.046 negatief ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit voorstel beoogt een vaststelling van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Baarn te verkrijgen in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2019.

  Het gerealiseerde resultaat van baten en lasten wordt toegelicht. Voorgesteld wordt dit gerealiseerde resultaat van baten en lasten via resultaatbestemming ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  72814 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen BOP over De Groene Inval

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van BOP over natuur- en milieucentrum De Groene Inval.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van BOP heeft vragen gesteld over De Groene Inval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73091 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarwisseling 2019-2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om in te stemmen met de laagdrempelige aanpak (vuurwerkluwe zones).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over hetgeen op hoofdlijnen tussen de burgemeesters van Hilversum en Baarn is gedeeld met betrekking tot vuurwerkoverlast. Ook is nagegaan wat gemeenten voor maatregelen nemen om bewoners die overlast van vuurwerk ervaren te faciliteren om overlast (enigszins) te reduceren. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een laagdrempelige aanpak en om inwoners te faciliteren met posters/borden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67894 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief evaluatie Zorgverzekering op Maat

  Beslispunten

  Aanbieden RIB aan de fractieleden en steunfractieleden

  Samenvatting voor de inwoner

  In november 2018 is het experiment Zorgverzekering op Maat (ZoM) gestart. Via ZoM konden alle Baarnse inwoners gebruik maken van een vergelijkingswebsite voor zorgverzekeraars. Ook was er individuele begeleiding voor inwoners met een minimum inkomen bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekering. Dit experiment is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad en steunfractieleden aangeboden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  72809 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Hermesweg 15

  Beslispunten

  Bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat in de beslissing op bezwaar de afwijzing van 21 november 2018 op de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening in stand. Deze weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning betreft de vestiging van perifere/ grootschalige detailhandel op het perceel Hermesweg 15. Tegen deze afwijzing is bezwaar aangetekend. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  73770 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Voortgang peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgaande informatiebrief aan de raad over de voortgang rondom de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en Versa Welzijn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en de situatie rondom Versa Welzijn door middel van een raadsinformatiebrief.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72183 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023

  Beslispunten

  1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
  2. Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de VRU.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tenminste één keer per 4 jaar moet de veiligheidsregio een Beleidsplan opstellen. In het Ontwerp-Beleidsplan 2020-2023 zijn de ambitie en beleidsbeginselen uitgewerkt die ten grondslag liggen aan de doelstellingen en activiteiten. De burgemeesters van de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaan met de gemeenteraden in hun gemeenten in overleg over het plan. Na dat overleg geven de burgemeesters de uitkomsten van die overleggen aan het Dagelijks Bestuur van de VRU. Dit ter voorbereiding op de definitieve versie van het Beleidsplan 2020-2023.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72433 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 Veiligheidsbeeld 2018

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de D66 fractie, waarin vragen worden beantwoord over het Veiligheidsbeeld 2018

  Samenvatting voor de inwoner

  Per brief van 29 maart 2019 heeft de D66-fractie vijf vragen gesteld over het Veiligheidsbeeld 2019. In de bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72837 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer A. van Spronsen als toezichthouder

  Beslispunten

  De heer A. van Spronsen met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 6 mei 2019 is de heer A. van Spronsen bij de gemeente Baarn gestart als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Domein I (openbare ruimte). Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer A. van Spronsen met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73170 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Levendig centrum

  Beslispunten

  De raad op zijn verzoek schriftelijk informeren over de acties die zijn uitgevoerd om te komen tot een actieprogramma Levendig Centrum.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 maart van dit jaar heeft wethouder Jansma in de raadsvergadering antwoord gegeven op mondelinge vragen over het actieprogramma Levendig centrum. De wethouder heeft toegezegd dat de raad de informatie die rond die vergadering verstrekt is, ook via een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd zou worden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70844 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek Koekoeksbloemlaan 28

  Beslispunten

  • Het verzoek van de bewoner van de Koekoeksbloemlaan 28 aan de gemeente Baarn om het stuk groen voor het perceel te verkopen, af te wijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van het perceel aan de Koekoeksbloemlaan 28 vraagt de gemeente Baarn of een stuk grond voor het perceel kan worden gekocht. De bewoner huurt het stuk grond al geruime tijd. De gemeente Baarn besluit de grond niet te verkopen. Een belangrijke reden hiervoor is dat onder het stuk grond een water- en gasleiding loopt. Verder is het groen in de wijk beperkt en beeldbepalend.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  71324 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 RID Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 en de concept Begroting 2020 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
  2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2018;
  3. Een zienswijze indienen op de concept Begroting 2020 van de RID (conform Bijlage 3).

  Samenvatting voor de inwoner

  De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Omdat de RID Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 van de RID voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2020. Het college adviseert een zienswijze op de begroting 2020 in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  71912 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Visie op dienstverlening

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Visie op dienstverlening

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Zo is een Baarns Contact Centrum opgericht waarin de verschillende contactkanalen zoals telefonie, e-mail, post en website zijn gebundeld. Met de komst van Zaakgericht werken is het mogelijk voor inwoners om zaken met de gemeente zelf te regelen. Deze digitale manier van werken maakt het mogelijk het hele proces én de actuele status van de afhandeling te volgen. Ook zijn verbeteracties uitgevoerd in het productaanbod (bijvoorbeeld vergunningverlening, subsidieproces).

  In het collegeprogramma ‘2018-2022 Duurzaam en ondernemend vooruit!’ is dienstverlening als een van de speerpunten benoemd om verder op te verbeteren. De eerste stap hierin is een gezamenlijk gedragen visie op dienstverlening. Deze heeft het college van B&W nu vastgesteld. Aansluitend wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Deze wordt samen met de visie aan de gemeenteraad aangeboden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  72714 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  1e kwartaalrapportage 2019

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de verzending van de Raadinformatiebrief over de eerste kwartaalrapportage 2019 (RARAP-1 2019) en de rapportage zelf.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college rapporteert periodiek over de voortgang van de begroting 2019.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  72803 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken AVU en RMN

  Beslispunten

  1.    De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept Jaarrekening 2018 van AVU;

  2.    Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2018 van RMN;

  3.    Geen zienswijze in te dienen op de concept Programma- en Productbegroting 2020 van AVU; instemmen met de Begrotingswijziging 1-2019 van AVU;

  4.    Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van RMN;

  5.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen bestuur van AVU.

  6.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van RMN;

  Samenvatting voor de inwoner

  RMN zamelt huishoudelijk afval in en AVU verwerkt het ingezamelde afval. De Raad moet de financiële stukken van beide organisaties goedkeuren. Het college besluit over het raadsvoorstel.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  73141 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken 2018 & Begroting 2020 GGDrU

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De zienswijze op de Ontwerp begroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
  2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGDrU over 2018. 
  3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2018 en de ontwerp begroting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  73419 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RUD Utrecht, jaarstukken 2018, ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 en ontwerp programmabegroting 2020

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijzen in te dienen bij de jaarrekening 2018 van de RUD Utrecht.
  2. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019.
  3. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht doet via de jaarstukken verslag van zijn activiteiten over 2018 en van de financiën over dat jaar. Ten opzichte van de begroting voor 2019 zijn er enkele wijzigingen, waarvoor de RUD een voorstel doet voor een begrotingswijziging.

  Met de programmabegroting 2020-2023 geeft de RUD aan wat zijn voornemens zijn voor het komende jaar, met een doorkijk naar 2023.

  Het college adviseert de raad geen zienswijzen in te dienen. 

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72445 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

  Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april 2019 is mevrouw J.L. Vissers als wethouder geïnstalleerd.

  Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71489 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besteding degeneratieopbrengsten 2019-2020

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het onttrekken van € 150.000,- uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk om in 2019 en 2020 bermen en trottoirs te herstellen en een toezichthouder op het gebied van kabels en leidingen in te huren.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit collegevoorstel wordt gevraagd om de gemeenteraad voor te stellen € 150.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk. Met het budget kunnen we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan trottoirs & bermen en wordt de inhuur van een toezichthouder met 2 jaar verlengd. Deze toezichthouder ziet toe op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door NUTS-partijen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  72006 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële stukken VRU

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd voorstel adviseren om:

  a. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2018 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.

  b. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2019 VRU.

  c. Zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerp-begroting 2020 VRU, door het DB van de VRU te vragen:

  • de toezegging gestand te doen dat de samenvoeging van de drie meldkamers in Midden-Nederland niet tot extra kosten voor de gemeenten leidt. Ook niet als het beheer door de Politie wordt overgenomen;
  • te bezien of er een oplossing getroffen kan worden m.b.t. de kernenproblematiek die de laatste jaren specifiek voor Baarn geldt en waardoor zowel de VRU als de gemeente minder afhankelijk worden van wijzigingen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken gezonden met betrekking tot de jaren 2018 t/m 2020 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. De gemeenteraden van de 26 aan de VRU deelnemende gemeenten kunnen op die manier invloed uitoefenen op het beleid van de VRU.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69191 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Prestatieafspraken 2019 Het Gooi en Omstreken

  Beslispunten

  1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2019 met Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie

  Samenvatting voor de inwoner

  Met corporatie Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2019, over onder andere verduurzaming woningbezit en inzet Vangnet, Informatie en Advies ( VIA)- trajecten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71817 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen over perifere detailhandel

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over perifere detailhandel. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze vragen. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft op 26 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld over perifere detailhandel. In een brief worden de gestelde vragen beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71911 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Troelstralaan: Onderzoek seniorencomplex

  Beslispunten

  1. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek instemmen met de samenvatting en het advies en op basis hiervan de voorkeur voor sloop en vervangende nieuwbouw te delen.
  2. Als eerste vervolgstap de bewoners en omwonenden uitnodigen voor een gesprek van gemeente, gezamenlijk met Eemland Wonen, om de uitkomsten aan hen mee te delen.
  3. De raad met een RIB informeren over de uitkomsten van het rapport en het standpunt van het college .
  4. Het stedenbouwkundige ontwerpproces voor vervangende nieuwbouw een vervolg geven.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de 24 seniorenwoningen aan de Troelstralaan is in opdracht van Eemland Wonen een onderzoek uitgevoerd door Atrive om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag hoe de investeringen van renovatie ten opzichte van sloop en nieuwbouw zich tot elkaar verhouden. Hiervoor zijn drie scenario 's doorgerekend. De uitkomsten hiervan laten zien dat het investeren in sloop met vervangende nieuwbouw de voorkeur verdient.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63323 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanpassing schoolgebouw Amalia Astro

  Beslispunten

  Instemmen met het vergoeden van de helft van de voorgenomen resterende boekwaarde van de gebouwaanpassing aan de Amalia Astro indien het schoolbestuur het schoolgebouw binnen 10 jaar buiten hun schuld moet verlaten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Amalia Astro school heeft een verzoek ingediend ten behoeve van een verbouwing aan het schoolgebouw.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67325 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële en procedurele afhandeling herstelwerkzaamheden basisschool de Uitkijck

  Beslispunten

  1. Instemmen met een vergoeding van 50% van de kosten door Eemland Wonen voor de herstelwerkzaamheden aan het dak van schoolgebouw De Uitkijck.
  2. Beëindigen van de arbitrage procedure tegen Eemland Wonen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Aan het dak van de basisschool de Uitkijck zijn in opdracht van de gemeente in 2017 herstelwerkzaamheden verricht. De gemeente heeft de kosten die zijn gemaakt voor deze herstelwerkzaamheden voor haar rekening genomen. Aangezien de gemeente en Eemland Wonen gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de bouw van de school, wordt in dit college voorstel een verdeling van de kosten voorgesteld. Tevens wordt voorgesteld om de arbitrage procedure die tegen Eemland Wonen was gestart, te beëindigen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70524 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018

  Beslispunten

  De collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018 vaststellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van de ENSIA hebben er audits plaatsgevonden met betrekking tot DigiD en Suwinet. Met deze verklaring legt het college van burgemeester en wethouders op basis van de ENSIA-systematiek verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. De resultaten zijn vastgelegd in verantwoordingsrapportages ( het assurance-rapport).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70886 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek Zwanenweide 21

  Beslispunten

  • Afwijzen van de vraag van de eigenaren van de Zwanenweide 21 of de gemeente Baarn vier stukken gemeentegrond wil verkopen.
  • De gemeentegrond aan de achterzijde van het perceel (4082) te huur aanbieden met de bepaling dat de grond kan worden gekocht als de bestemming in de toekomst wijzigt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De eigenaren van het perceel aan de Zwanenweide 21 vragen de gemeente Baarn of meerdere stukken gemeentegrond die grenzen aan het perceel kunnen worden gekocht. De eigenaren huren vanaf april 2019 één stukje grond aan de zijkant van het perceel. De gemeente Baarn besluit de gronden niet te verkopen. Het stuk grond aan de achterzijde van het perceel wordt wel te huur aangeboden. Zodra de bestemming van dit stuk grond wijzigt, kan het ook worden verkocht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71301 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Update motie reclamedrukwerk

  Beslispunten

  1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de motie Reclamedrukwerk (december 2017) door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie aangenomen waarin ze vraagt om invoering van een ja/ja-sticker voor reclamefolders. Een ja/ja-sticker kun je op de brievenbus plakken als je wel reclame wil ontvangen. Als je geen sticker op de bus plakt, krijg je geen reclame. Het doel hiervan is minder afval. In de motie staat dat dit nieuwe systeem vanaf 1 januari 2019 ingevoerd moet zijn in Baarn.

  Het college heeft in september 2018 besloten om invoering van de ja/ja-sticker uit te stellen, onder meer omdat een aantal bedrijven die reclamefolders verspreiden, in hoger beroep is gegaan tegen de gemeente Amsterdam. Die heeft al eerste gemeente het nieuwe systeem ingevoerd. In september was de verwachting dat de uitspraak in deze zaak eind 2018 of begin 2019 zou zijn. Inmiddels is bekend dat deze pas op 11 juni 2019 is. De gemeenteraad wordt over deze stand van zaken geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71399 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoorden schriftelijke vragen PvdA inzake Veilig verkeer in Baarn

  Beslispunten

  Schriftelijke vragen fractie PvdA beantwoorden conform bijgevoegde concept-antwoordbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders beantwoorden schriftelijk gestelde vragen van de PvdA over de meetresultaten van de snelheidsdisplays en de invoering van 30 km/uur op alle wegen binnen de bebouwde kom van Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  70721 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzenden van de raadinformatiebrief over de analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018 aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de gemeenten in de regio Amersfoort zijn de kosten van de zorg voor Jeugd en Wmo in 2018 sterk gestegen. De gemeenten hebben onderzocht wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn. Het college van B&W van Baarn heeft in een brief aan de gemeenteraad beschreven wat de mogelijke oorzaken in de regio Amersfoort en in Baarn zijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71939 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen Bomenfonds

  Beslispunten

  1.      Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks over het bomenfonds. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De politieke partijen D66 en GroenLinks hebben vragen aan de gemeente gesteld over het Bomenfonds. De brief beantwoordt de gestelde vragen. 

   

Archief