Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76715 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan Eemnesserweg 55

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Het bestemmingsplan "Eemnesserweg 55" met planindentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0080-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bestemmingsplan Eemnesserweg 55 maakt nieuwbouw mogelijk op de locatie van Prins Makelaars. Op de plek waar nu het makelaarskantoor is gevestigd komt een nieuw gebouw met dienstverlening en parkeren op de begane grond en daarboven zes appartementen, verdeeld over twee verdiepingen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en ter visie te leggen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76774 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2019

  Beslispunten

  1. De maximale subsidie per trainersopleiding bepalen op € 1.000.
  2. Toekennen van de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport 2019 (in totaal €37.275,-) aan de sportverenigingen volgens het bijgevoegde overzicht.
  3. Instemmen met verzending van bijgevoegde subsidiebeschikkingen.
  4. Instemmen met verzending van het bijgevoegde persbericht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente verstrekt in 2019 € 37.275 als subsidie om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers een vereniging heeft, des te meer subsidie zij ontvangt. De gemeente subsidieert ook de opleidingskosten van leden tot (jeugd)trainer. Het afgelopen sportjaar zijn 69 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Dat zijn er even veel als het voorgaande seizoen. Drie sportverenigingen hebben in totaal 55 leden laten opleiden tot assistent-trainer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77624 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  brief straatnaamgeving Johanna Westerdijk

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het versturen van deze brief aan de Vrienden van het Cantonspark, en in afschrift aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De vrienden van het Cantonspark hebben op 10 april 2019 een brief aan de gemeenteraad en het college gestuurd met het verzoek Johanna Westerdijk in de straatnaamgeving op te nemen omdat zij veel voor Baarn betekend heeft. Het verzoek wordt onder de aandacht gebracht van de straatnaamcommissie, als deze opgericht is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77759 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Visie Wonen 2019

  Beslispunten

  1.Aan de raad voorstellen de Visie Wonen 2019 vast te stellen met daarbij de volgende vijf ambities en daaraan gekoppelde opgaven:

  a. Inzet voor een evenwichtige bevolkingsopbouw

  b. Inzet voor toegankelijk en comfortabel wonen

  c. Inzet voor verduurzaming van woningen

  d. Inzet voor sociale huur en tussen huur en koop

  e. Inzet voor alternatieve woonvormen

  2. Aan de raad voorstellen in te stemmen met het in de Visie Wonen 2019 opgenomen uitvoeringsprogramma bestaande uit de volgende drie onderdelen:

  a. Activiteitenoverzicht

  b. Afwegingskader woningbouw

  c. Bouwstenen voor de prestatieafspraken met corporaties

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit jaar vernieuwt de gemeente Baarn het woonbeleid. Ook inwoners hebben hier over kunnen meedenken. Het resultaat is terug te vinden in de Visie Wonen 2019. In de vorige Visie Wonen is als ambitie opgenomen om tussen 2016 en 2030 circa 1.000 woningen toe te voegen. In de periode 2016-2018 zijn 150 woningen toegevoegd. Willen we blijven inzetten op een evenwichtige bevolkingsopbouw, dan is continuering van de nieuwbouwambitie nodig. Om de 1.000 woningen te halen moeten er circa 850 woningen worden toegevoegd tot 2030. Hiervoor zijn de afgelopen periode stappen gezet door plannen in voorbereiding te nemen; voor circa 330 woningen is een vergunning verleend of loopt een ruimtelijke procedure. Verder koersen we op het hebben van circa 3000 sociale huurwoningen richting 2025, een toevoeging van 225 sociale huurwoningen. Daarnaast willen we inzetten op het toevoegen van woningen in het middenhuursegment (tot € 950) en in de koopsegmenten tot €200.000 en tot €300.000. Specifieke aandacht is er ook voor geclusterde woonvormen voor ouderen.

  De bedoeling is dat de raad in september een besluit neemt over het nieuwe woonbeleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77531 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarstukken 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief.

  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de Stichting Eem-Vallei Educatief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief heeft als doel het adequaat verzorgen van het openbaar basisonderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2018 aangeboden aan de raad. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze jaarrekening. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de Stichting Eem-Vallei Educatief hiervan op de hoogte te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  78406 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Bestuurlijke reactie “Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten”

  Beslispunten

  1. Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-producten'.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten. Het college geeft een bestuurlijke reactie op het onderzoekrapport.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76671 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Pilot afvalvrije scholen

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de pilot afvalvrije scholen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Baarnsch Lyceum scheidt haar afval. Niet alle afvalstromen kunnen door commerciële partijen gerecycled worden. Daarom stelt de gemeente voor om het PMD van de middelbare scholen in Baarn via RMN naar het overslagstation in Amersfoort te brengen. Op deze manier kan dit gescheiden afval zo goed mogelijk gerecycled worden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  77713 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Functioneren en Presteren RMN

  Beslispunten

  Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)'.

  Samenvatting voor de inwoner

  ln het kader van bestuurlijk wederhoor heeft de Rekenkamercommissie de rapportage 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' aan het college voorgelegd. De Rekenkamer heeft het college tevens acht aanbevelingen voorgelegd.

  Het college heeft een brief opgesteld waarin de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen is weergeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  75840 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidievaststelling 2018 welzin

  Beslispunten

  1. Op basis van het jaarverslag 2018 de subsidie van Welzin vaststellen op € 236.105,64
  2. Een bedrag van € 1543,36,- van Welzin terugvorderen ;
  3. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2018 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  76139 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Analyse wonen en zorg

  Beslispunten

  1. De rapportage 'Huisvestingsopgave Wonen en Zorg Gemeente Baarn' vast te stellen als kader voor de strategische uitvoeringsagenda wonen en zorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer zelfstandig. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, is het belangrijk dat de gemeente en zorgaanbieders goed zicht hebben op de vraag naar en het aanbod van wonen en zorg. De gemeente heeft daarom een bureau gevraagd om vraag en aanbod van wonen en zorg in de gemeente Baarn te analyseren. De analyse is nu uitgevoerd. Op basis van de analyse wil de gemeente samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsagenda opstellen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70777 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  jaarverslagen Adviescommissie Bezwaar 2017 en 2018

  Beslispunten

  1. Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak van de aanbevelingen in de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn;
  2. De bezwaarcommissie hierover informeren via een brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De externe adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn geeft advies aan het gemeentebestuur over bezwaren die zijn ingediend op besluiten van de gemeente. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die buiten Baarn wonen en werken. Zij hebben geen binding met het gemeentebestuur. In jaarverslagen brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden. Verder geeft de commissie aanbevelingen waarmee de gemeente haar dienstverlening verder kan verbeteren. Onlangs zijn de verslagen van de bezwaarcommissie over 2017 en 2018 uitgebracht.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  74984 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidsprogramma 2019

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsprogramma 2019 vaststellen.
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een veiligheidsplan vast. In het veiligheidsplan staan doelen om een veiligheid in Baarn te verbeteren. Voor de periode van 2019-2022 is gekozen voor een Integraal Veiligheidsplan samen met de gemeente in het BES-gebied.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen wil bereiken. Nu stelt het college het veiligheidsprogramma voor 2019 vast.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  75061 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ondermijning

  Beslispunten

  1. Akkoord gaan met Plan van Aanpak Ondermijning
  2. Akkoord gaan met inzet 0,5 fte op Ondermijning

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 is Ondermijning benoemd tot prioriteit. In 2018 heeft de burgemeester van Baarn een radarbeeld over Ondermijning ontvangen met als doel de bewustwording omtrent (de gevaren van) ondermijning te vergroten, handelingsperspectief te bieden en ondermijningsvraagstukken te prioriteren. Naar aanleiding van dit Ondermijningsbeeld is een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak ziet toe op ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  76359 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Damoclesbeleid

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beslissing van de burgemeester dat het besluit van 20 januari 2011 tot vaststelling van Damoclesbeleid wordt ingetrokken.
  2. Instemmen met de beslissing van de burgemeester tot vaststelling van het nieuwe Damoclesbeleid.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bezitten en verkopen van drugs wordt niet geaccepteerd. De burgemeester heeft de bevoegdheid om panden te sluiten waar drugs zijn. Met het Damoclesbeleid legt de burgemeester vast wanneer en hoelang een pand wordt gesloten, als drugs worden aangetroffen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  78261 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van mevrouw M. Robbertsen als toezichthouder

  Beslispunten

  Mevrouw Robbertsen met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2019, Wet basisregistratie personen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 juli 2019 is de mevrouw M. Robbersen gestart als inspecteur toezicht & handhaving in het team ontwikkeling ruimte & omgeving. Omdat het voor haar werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om mevrouw Robbertsen met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2019, Wet basisregistratie personen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  78849 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoemen consul Oorlogsgravenstichting

  Beslispunten

  1.    de heer W.F. Schrier, medewerker kabinetszaken bij het team Informatie, met ingang van 16 juli 2019 benoemen tot consul Oorlogsgravenstichting namens de gemeente Baarn;

  2.    de Oorlogsgravenstichting via bijgaande brief informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Oorlogsgravenstichting streeft er naar om in elk gemeentehuis een consul (contactpersoon) te hebben die zowel hun belangen als die van de rechthebbenden van de geregistreerde oorlogsgraven in de betreffende gemeente behartigt. De huidige consul heeft de organisatie verlaten. Met dit voorstel wordt de heer W.F. Schrier benoemd als nieuwe consul voor Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  79510 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Veiligheidscijfers eerste helft 2019

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
  2. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over het eerste half jaar van 2019. Met dit voorstel kan het college kennisnamen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77793 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019

  Beslispunten

  1. Instemmen met het voorleggen aan de gemeenteraad van de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019.
  2. De gemeenteraad adviseren de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2015 heeft de gemeenteraad van Baarn de Verordening re-integratie Participatiewet 2015 gemeente Baarn vastgesteld. De “tegenprestatie naar vermogen” maakt onderdeel uit van deze verordening. Met de term “tegenprestatie naar vermogen” wordt een onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteit bedoeld. Deze is niet gericht op arbeidsinschakeling, maar staat op zichzelf of ondersteunt het re-integratietraject.

  In het coalitieakkoord Duurzaam en Ondernemend Vooruit 2018-2022 is opgenomen dat de tegenprestatie verder gestalte krijgt. Het college biedt de gemeenteraad een verdere uitwerking van deze tegenprestatie aan in de vorm van de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019. Als de raad de verordening heeft vastgesteld zal deze per 1 oktober 2019 in werking treden. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  78048 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Nieuwstraat 11 A te Baarn

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Betrokkenen te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.
  3. De door één van de bezwaarmakers gevraagde proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb af te wijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 28 maart 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 5 appartementen aan de Nieuwstraat 11 A te Baarn. Daartegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. De beide bezwaarschriften zijn buiten de daarvoor geldende termijn ingediend. Beide bezwaarmakers hadden voor het te laat indienen van hun bezwaarschriften geen bijzondere reden. De onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn heeft daarom geadviseerd om de beide bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat de bezwaren niet inhoudelijk worden behandeld. Het college van burgemeester en wethouders neemt dat advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  78325 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase Heuveloordstraat 11a en 11b

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. De "Reactienota zienswijzen, ontwerpbesluit (fase 1) Heuveloordstraat 11a en 11b" vaststellen;
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase, activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, ten behoeve van de herontwikkeling van het bedrijfsperceel Heuveloordstraat 11a en 11b met 8 woningen af te geven;
  3. Geen exploitatieplan vaststellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn plannen om het bedrijfsperceel Heuveloordstraat 11a en 11b te herontwikkelen en hier 8 woningen te bouwen. Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarbij alleen is gevraagd om te besluiten op het afwijken van het bestemmingsplan ofwel het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen, een omgevingsvergunning fase 1. Wettelijk is het zo geregeld dat de gemeenteraad dient te verklaren dat ze tegen het plan geen bedenkingen heeft.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  78356 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoering amendement principeplan woningbouw Tolweg 2, 4 en 6

  Beslispunten

  De raad informeren via bijgaande concept raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de behandeling van het principeplan voor woningbouw op de locatie Tolweg 2, 4 en 6 op bedrijventerrein De Drie Eiken heeft de raad aangegeven dat, voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, eerst omwonenden in de aangrenzende woonbuurten en ondernemers op De Drie Eiken geconsulteerd moeten worden. Ook moet in kaart gebracht worden wat de consequenties zijn van wonen op het bedrijventerrein voor de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. De gemeenteraad wilde hierover per brief geïnformeerd worden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  78953 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Actieprogramma Levendig Centrum

  Beslispunten

  Een impuls geven aan het centrum van Baarn door het Actieprogramma Levendig Centrum vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het actieprogramma Levendig Centrum is in eerste instantie gericht op het verder vormgeven van de samenwerking tussen ondernemers én de pandeigenaren, en de gemeente. Die eigenaren zijn nu nog onvoldoende in beeld en al helemaal niet georganiseerd. Samen zullen zij verder vorm geven aan het profiel van centrum Baarn, waarna pandeigenaren beter in staat moeten zijn nieuwe huurders te vinden. Acties die de afgelopen jaren al zijn ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking met de culturele sector, acties uit de uitvoeringsagenda Kunst en Cultuur, de economische uitvoeringsagenda en recent de toeristische uitvoeringsagenda zijn in dit actieprogramma overgenomen of er wordt naar verwezen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77449 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Visie op dienstverlening

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2019-2024.
  2. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de Visie op Dienstverlening en deze aan de raad verzenden.
  3. Instemmen met het vergroten van de bereikbaarheid door de openingstijden op één lijn te brengen voor het Baarns Contact Centrum en de frontoffice-loketten/vak-balies per 1 september 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Om onze dienstverlening onderscheidend te laten zijn in ‘focus op de inwoner’ richten wij ons sinds een aantal maanden intensief op het verbeteren van onze benadering (houding en gedrag), de producten en de processen. Wij breiden onze dienstverlening uit om er optimaal voor onze inwoners te zijn. Dit doen we onder meer door onze structuren en processen efficiënter in te richten én door de bereikbaarheid van het Baarns Contact Centrum (BCC) en de frontoffice-loketten/vak-balies te vergroten door per 1 september aanstaande de openingstijden voor het BCC en de vak-balies op één lijn te brengen.

  Wij informeren de gemeenteraad over de Visie op Dienstverlening door een raadsinformatiebrief te sturen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  77822 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Overeenkomst openbaarheid speelplein De Uitkijck

  Beslispunten

  1. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst over afspraken over de veiligheid van de speeltoestellen en het beheer van het openbare schoolplein van De Uitkijck.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente en de stichting Eem-Vallei Educatief hebben afspraken gemaakt over het beheer van het openbare schoolplein van De Uitkijck. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en stichting van de scholen voor het overige beheer. De gemeente neemt daarbij de kosten van de veiligheidsinspecties voor haar rekening. De kosten van de reparaties en/of vervangingen van speeltoestellen worden evenwichtig gedeeld door de gemeente en de stichting Eem-Vallei Educatief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  78132 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar kapvergunning Bantamweg 2

  Beslispunten

  Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 15 maart 2019 in stand te laten;

  Bezwaarmaker en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 15 maart 2019 een kapvergunning verleend voor het kappen van 2 bomen op het perceel aan de Bantamweg 2. De bezwaarmaker is het hier niet mee eens en wil dat de kapvergunning geweigerd wordt. De bezwarencommissie heeft de verleende kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de 2 bomen kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  78251 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  ter kennisname Plan van aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase2

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het Plan van Aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase 2, inclusief communicatieplan, planning en concept locatieplan ondergrondse containers.
  2. De informatie uit het Plan van Aanpak mee te nemen in de verdere uitrol van Fase 2.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ter kennisgeving aan het college Plan van Aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase 2.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  78331 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB afdoening toezeggingen containertuintjes en afvalreductie

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een raadslid heeft aan de wethouder gevraagd of zij kan laten onderzoeken of het mogelijk is om tuintjes rondom ondergrondse containers aan te leggen, zodat er minder afval naast containers geplaatst wordt. Verder is aan de wethouder gevraagd om extra aandacht te besteden aan afvalscheiding en vermindering van afval. Het college geeft met een memo nu antwoord op deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  74567 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie 2018 Welzijn Baarn

  Beslispunten

  1. Op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en controleverklaring 2018 van Welzijn Baarn

  - de verleende structurele subsidie voor 2018 vast te stellen op € 944.364,-

  - de subsidie voor de verhuiscoach vaststellen op € 18.725,-

  -de subsidie voor extra uren jongerenwerk vaststellen op € 14.170,-

  2. Instemmen met bijgevoegde vaststellingsbrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Welzijn Baarn realiseert een kwantitatief en kwalitatief goed welzijnsaanbod dat aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners en bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn. Stichting Welzijn Baarn ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden. In dit voorstel stellen wij de subsidie voor 2018 definitief vast.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76650 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voornemen tot aanwijzing van Dorpsstraat 15 Lage Vuursche tot gemeentelijk monument

  Beslispunten

  1. voor te nemen Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche aan te wijzen tot gemeentelijke monument;
  2. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RCE is voornemens Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche af te voeren van het rijksmonumentenregister. De Oude Smederij vertegenwoordigt historische waarde voor Lage Vuursche. Het college is voornemens dit object aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar wordt hiervan in kennis gesteld en de voorbescherming gaat in.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77076 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Antwoordbrief NMU inzake Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  De NMU via bijgaande concept brief antwoord geven op de beide brieven.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU) heeft het college in twee brieven een reactie gegeven op het raadsvoorstel Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk. Met deze brief geeft het college antwoord op de beide brieven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  77252 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Informatieavond bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39

  Beslispunten

  1. kennis te nemen van het principeverzoek voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39;
  2. in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in juli 2019;
  3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 22 mei 2018 is een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn.

  De principeaanvraag is voorzien van een korte toelichting en situatieschetsen. Het principeplan past niet in het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is een nieuw planologisch-juridisch kader nodig.

  Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76843 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst bovenverdieping Burgemeester Penstraat 6

  Beslispunten

  Instemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Eemloge Nr. 36 voor de bovenverdieping van de Burgemeester Penstraat 6, met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Eemloge Nr. 36 is huurder van de bovenverdieping van het gemeentelijk pand Burgemeester Penstraat 6 te Baarn.

  De huurovereenkomst met de Eemloge Nr. 36 wordt met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee verlengd, dus tot 1 augustus 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77205 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Meicirculaire 2019

  Beslispunten

  1.    Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Meicirculaire 2019;

  2.    De financiële gegevens als volgt te verwerken;

  - Het financieel effect van 2019 (€ 241.000 negatief) op het begrotingssaldo 2019 verwerken met een begrotingswijziging;

  - De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2020 en verder, verwerken in de Begroting 2020-2023.

  3.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht (De Meicirculaire) aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld. De Meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2020 – 2023

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76005 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Prinses Marielaan 5

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 23 oktober 2018 in stand te laten;

  Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 23 oktober 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een meerstammige esdoorn op de grens van de percelen Prinses Marielaan 5 en Lt. Gen. Van Heutszlaan 2-3 in Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de boom niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76007 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Hertog Hendriklaan 1

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 11 december 2018 in stand te laten;

  Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 11 december 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een boom aan de Hertog Hendriklaan 1 te Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde boom in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde boom niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  76824 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststelling incidentele subsidie EnergiekBaarn 2018

  Beslispunten

  1. De in 2018 verleende incidentele subsidie aan EnergiekBaarn voor activiteiten die voorlichting en bewustwording van inwoners van Baarn betreffen (gebaseerd op het bij aanvraag ingediende plan) ter hoogte van € 10.000,- vast te stellen.

  2. Verzenden van de bijgevoegde vaststellingsbrief aan EnergiekBaarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft de in 2018 verleende subsidie aan de energiecoöperatie EnergiekBaarn definitief vastgesteld. Deze subsidie is besteed aan voorlichting en advies aan inwoners op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Een groot deel van het bedrag van € 10.000,- is besteed aan de inzet van een projectleider energiecoaching.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  77339 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer T. Posthumus Meyjes als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  De heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit voorstel wordt u geadviseerd om de heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang te benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  75032 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Statutenwijziging Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

  Beslispunten

  1.                  In te stemmen met een statutenwijziging Stichting NPUH;

  2.                  Een deelnemersovereenkomst met Stichting NPUH aan te gaan;

  3. Wethouder Jansma een volmacht te verlenen voor ondertekening van de deelnemersovereenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn is aangesloten bij de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) Deze Stichting bereidt een statutenwijzigingen voor. De Stichting verzoekt het college akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging. Daarnaast wordt het college verzocht een deelnemersovereenkomst aan te gaan met de Stichting NPUH en wethouder T.G.W. Jansma een volmacht te verlenen voor de ondertekening van deze deelnemersovereenkomst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  75129 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervolg Pilot Snel Meedoen en Veranderopgave Inburgering

  Beslispunten

  1.       Instemmen met het alloceren van de extra Rijksmiddelen voor Baarn ad. € 56.800 (2019 en 2020) ten behoeve van:

  -         het bieden van ondersteuning en begeleiding aan de ‘ondertussengroep’;

  -         het integreren van deze ondersteuning en begeleiding in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Vormgegeven vanuit de expertise opgedaan in de pilot Snel Meedoen middels het implementeren van een integrale intake, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en hieraan gekoppelde intensieve dienstverlening;

  -         het groeien in de regierol op inburgering in het kader van de wetswijziging inburgering (per 1 januari 2021).

  2. Dit bedrag beschikbaar stellen aan BBS Uitvoeringsorganisatie. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 juni 2019 loopt de pilot Snel Meedoen ten einde. Deze pilot richt zich op het intensief begeleiden van statushouders richting (vrijwilligers-)werk, opleiding ondernemerschap naast hun inburgeringstraject. De positieve resultaten uit de pilot worden geïmplementeerd in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Deze implementatie wordt gefinancierd uit extra Rijksmiddelen die Baarn in 2019 en 2020 zal ontvangen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  76574 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit gasontvangstation

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation op het Kadastraal perceel H3089, nabij de Drakenburgerweg;
  2. de ontwerpomgevingsvergunning met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg" ter inzage te leggen voor zienswijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd samen met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg".

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  75176 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanbod twee weggedeelten Bremstraat en Sumatrastraat

  Beslispunten

  Instemmen met aankoop van twee weggedeelten, deel uitmakende van de Bremstraat en de Sumatrastraat.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een gedeelte van de Bremstraat en Sumatrastraat is particulier eigendom.

  De eigenaren bieden de weggedeelten aan de gemeente Baarn te koop aan.

  De gemeente Baarn stemt in met de aankoop van de weggedeelten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  75957 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging beheer en verhuur Kerkstraat 28

  Beslispunten

  Instemmen met verlenging van de beheersovereenkomst met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van één jaar.

  Instemmen met verlenging van de huurovereenkomsten met FrontaalKunst en de Aloysiusschool voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van twee jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn verhuurt ruimten in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis) aan FrontaalKunst en de Aloysiusschool. De overige ruimten in het pand worden incidenteel verhuurd. Camelot Beheer BV regelt voor de gemeente Baarn het beheer en de verhuur van het pand Kerkstraat 28.

  Met ingang van 1 juli 2019 worden de overeenkomsten voor verhuur en beheer verlengd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76135 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidie 2018 Versa Welzijn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2018 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen definitief vast te stellen op € 225.240,20.
  2. het voorlopig verleende subsidiebedrag van € 220.001 te verhogen met € 5.239,20 tot een totaal van € 225.240,20 en dit bedrag aan de Stichting Versa Welzijn uit te betalen.
  3. de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Versa Welzijn heeft in 2018 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschools educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor heeft Versa Welzijn door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Versa Welzijn definitief vast te stellen op totaal € 225.240.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  76393 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar niet in behandeling nemen inzageverzoek

  Beslispunten

  Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  Het bestreden besluit van 14 februari 2019 in stand te laten;

  Verzoeker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Iemand heeft de gemeente gevraagd of zijn/haar persoonsgegevens door de gemeente worden gebruikt. Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen moet de persoon eerst geïdentificeerd worden. Om dit zo veilig mogelijk te doen, kan dit persoonlijk op het gemeentehuis of via de website met digitale identificatie (DigiD). De verzoeker wil zich niet op deze manier identificeren. Het verzoek is toen niet in behandeling genomen. De verzoeker heeft hiertegen bezwaar ingediend. Het college heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  77275 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

  Beslispunten

  1. Vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn;
  2. De raad hierover informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB);
  3. Na akkoord van het college Inspectie van het Onderwijs informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 geeft een overzicht van het toezicht en de handhaving kinderopvang door onze gemeente. In de toelichting, bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn, leggen we de bijzonderheden schriftelijk vast zodat deze meegenomen kunnen worden bij de evaluatie met de GGD. Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  75222 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidie 2018 MEE

  Beslispunten

  1. Op basis van het jaarverslag 2018 de subsidie van MEE vaststellen op € 132.583,-
  2. Het niet bestede bedrag van € 7.417,- terugvorderen van MEE
  3. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning.Uit het jaarverslag van MEE blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2018 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  76363 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Convenant en beleidsregels landelijke toegang MO

  Beslispunten

  1. Het convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang te tekenen.
  2. Wethouder van Roshum machtigen om het convenant te tekenen.
  3. Meewerken aan en de lijn volgen uit de model beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten geven momenteel een eigen invulling aan het begrip landelijke toegang voor Maatschappelijke Opvang. Met het ondertekenen van het convenant 'Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang' en de invoering van de model-beleidsregels zorgen we dat iedere gemeente op dezelfde manier werkt. We vinden namelijk dat opvang geregeld moet zijn en niemand tussen wal en schip moet vallen. Het verzorgen van, in ieder geval, eerste opvang voorkomt dat mensen op straat komen. Het onderzoek naar de meest passende plek moet er vervolgens toe leiden dat iemand terecht komt op een plek waar hij of zij een succesvol toekomsttraject kan starten. Warme overdracht is hierbij van groot belang.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  73873 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Resultaten Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de resultaten van de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over deze resultaten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Van oktober 2018 tot april 2019 is de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen opengesteld: het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in koopwoningen met erkend PKVW-materiaal binnen de gemeente Baarn, met als doel het aantal (voltooide) woninginbraken te laten dalen. Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van deze regeling. 49 woningen zijn een stuk veiliger geworden doordat diverse sloten zijn geïnstalleerd. Het resteren bedrag van €3.500,- wordt ingezet om huurwoningen van Eemland Wonen veiliger te maken, in gezamenlijkheid met Eemland Wonen die ook een financiële bijdrage levert. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  73203 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  reactie op inspraak Van Olst

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de inspraak over de behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze inspraak. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bedrijfsmakelaar de heer Van Olst van Bos Makelaardij heeft 10 april 2019 via inspraak tijdens de debatraad gereageerd op het raadsvoorstel 'behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren'. Het college reageert op deze inspraak middels een brief (zie bijlage).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  74688 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Tussenrapportage 2019

  Beslispunten

  De Tussenrapportage 2019 vast te stellen en akkoord te gaan met de verzending voor de raadsvergadering van 3 juli.

  Samenvatting voor de inwoner

  We informeren de raad periodiek over de voortgang van de begroting 2019. De Tussenrapportage gaat over de eerste 5 maanden van 2019.

   

Archief