Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 8 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  173731 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verkoop gemeentegrond bij de Roos van Decamahof 11

  Beslispunten

  Gemeentegrond bij de Roos van Decamahof 11 te koop aanbieden voor € 4.050,-, kosten koper.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de Roos van Decamahof 11 willen ongeveer 18 m2 gemeentegrond kopen voor de uitbreiding van de tuin.

  De gemeente stemt hier in principe mee in. De verkoopprijs van de grond dient te worden bepaald via taxatie door een makelaar.

  Een makelaar heeft de verkoopwaarde bepaald op € 4.050,-. De gemeente wil de gemeentegrond te koop aanbieden voor € 4.050,-, kosten koper.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  170649 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Opdracht evaluatie BBS UO 2020

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de opdrachtformulering tot het uitvoeren van een evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest;

  2.   Instemmen met het aanstellen van een externe projectleider voor de uitvoering van fase 2 van de evaluatie. 

  Samenvatting voor de inwoner

  BBS Uitvoeringsorganisatie voert namens en voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest ondersteunende taken uit op het terrein van het sociaal domein. Elke vier jaar wordt de efficiëntie van de bedrijfsvoering geëvalueerd evenals de vraag of BBS voldoet aan de door de deelnemers geformuleerde doelstellingen. Het college stemt in met de opdrachtomschrijving tot het uitvoeren van deze evaluatie en met de inzet van een externe projectleider om de uitvoering in goede banen te leiden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  171664 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop gemeentegrond bij Zuringlaan 5 en 11

  Beslispunten

  1. Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 5.
  2. Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 11.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de woningen Zuringlaan 5 en 11 vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond, voor de uitbreiding van de achtertuin. De te koop gevraagde gemeentegrond maakt deel uit van een gemeentelijk speelterrein, gelegen bij woningen aan de Zuringlaan, Pinksterbloemhof en Koekoeksbloemlaan.

  De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond. De gemeente wil een onwenselijke verkaveling voorkomen en het gehele gemeentelijke openbare (speel)terrein met behouden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  171468 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Kind en Co augustus-december 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 55.789,20 aan Kind en Co voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  174290 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Herfinanciering BNG lening 40.104525

  Beslispunten

  1.        De BNG lening 40.104525 voor de resterende looptijd herfinancieren;

  2.        De vernieuwde lening in de vorm van een 30 jarige lineaire lening aan te gaan;

  3.        Het agio te activeren en af te schrijven gedurende de resterende looptijd;

  4.        In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft een langlopende lening bij de bank opgenomen. Nu de rente laag is, is het voordelig de lening te herfinancieren.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 1 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  172359 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over zwemmen in de Eem

  Beslispunten

  1.In te stemmen met de beantwoording van de vragen.

  2.In te stemmen met het verzenden van een brief met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van D66 heeft op 1 augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld over ´Zwemmen in de Eem´. Met bijgaande raadsinformatiebrief worden de vragen beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  173642 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Potentiële ontwikkeling Nieuw Baarnstraat 31-33

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het verzoek van de initiatiefnemer;
  2. In te stemmen met de beantwoordingsbrief met kenmerk 173642;
  3. De beantwoordingsbrief aan de initiatiefnemer toe te zenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  N.a.v. het ontvangen verzoek heeft het college besloten de door de initiatiefnemer gevraagde verklaring ten behoeve van de subsidieaanvraag af te geven.De haalbaarheid van het initiatief zal op een later moment op inhoudelijke gronden worden beoordeeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  145329 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidievaststelling 2019 welzin

  Beslispunten

  1.     Op basis van het jaarverslag 2019 de subsidie van Welzin vaststellen op €240.976,-

  2.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2019 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  170850 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van meneer M. Koppenhol als toezichthouder

  Beslispunten

  1. Meneer Koppenhol met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening 2019, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Tabaks- en rookwarenwet voor de duur van zijn opdracht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 september 2020 gaat meneer M. Koppenhol starten als (externe) inspecteur toezicht & handhaving in het team ontwikkeling ruimte & omgeving. In opdracht van de gemeente wordt er een nulmeting van de DHW-vergunningen uitgevoerd. Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om meneer M. Koppenhol met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening 2019, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Tabaks- en rookwarenwet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  168593 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2021

  Beslispunten

  1. De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2021 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor 2021 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de peuteropvang en voorschoolse educatie. Alle kinderopvangorganisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

   

Archief