Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 december 2018

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  60116 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aansprakelijkheidsverzekering

  Beslispunten

  • De polis met Centraal Beheer niet langer voortzetten en stoppen m.i.v. 31-12-2018
  • De verzekering voor aansprakelijkheid via Willis onderbrengen bij Melior / Lloyds m.i.v. 01-01-2019
  • De begroting op de kostenpost verzekeringen op te hogen met € 12.516.- en dit te verwerken bij de tussenrapportage 2019. Voor de jaren daarna wordt de verhoging meegenomen in de begroting 2020-2023

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind 2018 loopt de huidige aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer af en wordt door Centraal Beheer alleen voortgezet tegen een hogere premie (+ 125%). Dit is veroorzaakt door ons schadeverloop. Daarom onderzocht of de verzekering elders ondergebracht kan worden met dezelfde voorwaarden maar met een gunstiger premie. Dit is gelukt. Voorgesteld wordt de verzekering m.i.v. 2019 bij een andere maatschappij, Melior, onder te brengen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  60295 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2018

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.
  2. De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 41.913,76 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die Gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61009 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verlengen en aanpassen van de beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

  Beslispunten

  Instemmen met het verlengen en aanpassen van de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2019 - 2020" tot en met 31 december 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet beheersen gaan naar de schakelklas in Amersfoort (groep 3 tot en met 8) of de taalplusklas in Baarn (groep 1 en 2). De gemeente Baarn zorgt ervoor dat deze kinderen vervoerd worden naar één van deze voorzieningen. Dit vervoer is geregeld in de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2017 - 2018" die op 31 december 2018 verloopt. Om het vervoer door te laten gaan heeft het college besloten deze beleidsregel te verlengen tot en met 31 december 2020.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61109 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gunning contractverlenging aan Vicrea in afwijking op het inkoopbeleid

  Beslispunten

  1.      Het contract voor de basis- en kernregistraties en de interne gegevens distributie aan Vicrea te gunnen en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.

  2.      Het contractonderdeel basis- en kernregistraties af te sluiten voor een periode van 3 jaar, met optie voor verlenging met 1 jaar.

  3.      Het contractonderdeel interne gegevens distributie af te sluiten voor een periode van 3 jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De huidige contracten met leverancier Vicrea zijn verlopen. Gezamenlijk onderbrengen in een nieuw contract is daarom gewenst en noodzakelijk.

  Eerder dit jaar besloten Baarn en Soest om meer samen te werken en om software toepassingen zoveel mogelijk te harmoniseren. Door een enkelvoudige, onderhandse aanbesteding kan Baarn snel en zonder onnodige inspanningen gebruik blijven maken van dezelfde applicaties als Soest.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  61224 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met het voorleggen van het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van €150.000 uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het actieplan Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 aan de gemeenteraad

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Actieplan Eenzaamheid bestrijden te maken. In oktober 2018 is er een startconferentie 'kunnen we iets doen aan eenzaamheid' geweest. Met de informatie die hier is opgehaald is er een een actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid Baarn’ gemaakt. Dit actieprogramma wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een lokale coalitie tegen eenzaamheid de acties op te pakken.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 november 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  60214 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van Aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen"

  Beslispunten

  1. Het plan van aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen" vast te stellen (bijlage 1);
  2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief met het plan van aanpak als bijlage.

  Samenvatting voor de inwoner

  Zoals in het collegeprogramma en in de begroting 2019 aangekondigd gaat de gemeente aan de slag met het thema “Sturing op Verbonden Partijen’. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie worden hierin meegenomen. Daarom heeft het college een plan van aanpak vastgesteld. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59999 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Zevenlindenweg 9

  Beslispunten

  1. Bezwaar 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Bezwaar 2 niet- ontvankelijk te verklaren;
  3. Het bestreden besluit van 2 mei 2018 in stand houden met een gewijzigde motivering
  4. betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Zevenlindenweg 9 gewijzigd in stand. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het college neemt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over. De grondslag wordt gewijzigd en er wordt een plattegrond toegevoegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60444 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 1), realiseren van 8 woningen

  Beslispunten

  1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van in totaal 8 woningen uitgevoerd als 4 twee onder een kap woningen op het perceel Heuveloordstraat 11A en 11B;
  2. Starten van de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a3 Wabo fase 1, Handelen in strijd met regels ro, activiteit afwijken van het bestemmingsplan, door de ontwerpomgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  3. De gemeenteraad informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn plannen om op het bedrijfsterrein van de Heuveloordstraat 11a/b in totaal 8 woningen te realiseren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het plan wordt ter inzage gelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61014 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wellnesscentrum Drakenburgergracht: Beantwoording schriftelijke vragen fractie Voor Baarn

  Beslispunten

  De schriftelijk gestelde vragen beantwoorden met bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Namens de fractie van Voor Baarn heeft de heer T. Schouten schriftelijke vragen gesteld aan het college over het wellnesscentrum. In het bijzonder hebben de vragen betrekking op de voortgang.

  Met de bijgaande brief worden deze vragen beantwoord en de leden van de raad en de steunfractieleden op de hoogte gebracht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  54095 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging opstalrecht Van der Helstlaan 2

  Beslispunten

  De opstalrechtovereenkomst met de Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn voor de grond aan de Van der Helstlaan 2 verlengen voor een periode van dertig jaar, met ingang van 25 juni 2020 tot 25 juni 2050.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn heeft een clubgebouw met bijbehorend terrein voor scouting aan de Van der Helstlaan 2. Voor het terrein heeft de Stichting een opstalrechtovereenkomst met de gemeente. De stichting vraagt de gemeente om verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een lange periode, omdat het clubgebouw moet worden opgeknapt. De gemeente Baarn stemt in met verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een periode van dertig jaar.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57667 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2019 Stichting Bibliotheken Eemland

  Beslispunten

  1. Een structurele subsidie van € 425.680,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2019. 

  2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' uit te voeren in samenwerking met de St. Aloysiusschool voor de duur van twee jaar.

  a. Hiertoe een incidentele subsidie van € 7.240,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland in 2019 voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School.

  b. Deze subsidies te bekostigen door aanspraak te maken op het stimuleringsbudget (€ 5.000,-) en het budget Lokaal Onderwijsbeleid (€ 2.240,-) .

  c. Bibliotheek Eemland de gelegenheid te bieden om in 2019 voor 2020 een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  3. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2019 is structurele een subsidie toegekend van € 425.680,-.

  Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een pilot 'De Bibliotheek op School'. Om deze pilot uit te voeren is een subsidie toegekend van € 7.240,- voor 2019. Voor 2020 krijgt de stichting de gelegenheid om een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Hiermee kan de pilot voor twee jaar worden uitgevoerd in samenwerking met de Aloysius School en de Stichting Kind en Educatie Baarn. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs en zal in het tweede jaar worden geëvalueerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59592 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2019 Theater De Speeldoos

  Beslispunten

  1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 434.937,- aan Theater de Speeldoos .
  2. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 434.937,- toegekend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  60713 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  rib over aanpassingen kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat

  Beslispunten

  Gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief, begeleid door een tekening met schetsontwerp, informeren over kleine aanpassingen van de kruising Eemnesserweg Nieuwstraat Dalweg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders stuurt op verzoek van enkele raadsleden een tekening met schetsontwerpvan de aanpassingen van de kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg naar alle leden van de gemeenteraad.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 november 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  60214 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van Aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen"

  Beslispunten

  1. Het plan van aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen" vast te stellen (bijlage 1);
  2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief met het plan van aanpak als bijlage.

  Samenvatting voor de inwoner

  Zoals in het collegeprogramma en in de begroting 2019 aangekondigd gaat de gemeente aan de slag met het thema “Sturing op Verbonden Partijen’. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie worden hierin meegenomen. Daarom heeft het college een plan van aanpak vastgesteld. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59999 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Zevenlindenweg 9

  Beslispunten

  1. Bezwaar 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Bezwaar 2 niet- ontvankelijk te verklaren;
  3. Het bestreden besluit van 2 mei 2018 in stand houden met een gewijzigde motivering
  4. betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Zevenlindenweg 9 gewijzigd in stand. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het college neemt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over. De grondslag wordt gewijzigd en er wordt een plattegrond toegevoegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60444 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 1), realiseren van 8 woningen

  Beslispunten

  1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van in totaal 8 woningen uitgevoerd als 4 twee onder een kap woningen op het perceel Heuveloordstraat 11A en 11B;
  2. Starten van de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a3 Wabo fase 1, Handelen in strijd met regels ro, activiteit afwijken van het bestemmingsplan, door de ontwerpomgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  3. De gemeenteraad informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn plannen om op het bedrijfsterrein van de Heuveloordstraat 11a/b in totaal 8 woningen te realiseren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het plan wordt ter inzage gelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61014 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wellnesscentrum Drakenburgergracht: Beantwoording schriftelijke vragen fractie Voor Baarn

  Beslispunten

  De schriftelijk gestelde vragen beantwoorden met bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Namens de fractie van Voor Baarn heeft de heer T. Schouten schriftelijke vragen gesteld aan het college over het wellnesscentrum. In het bijzonder hebben de vragen betrekking op de voortgang.

  Met de bijgaande brief worden deze vragen beantwoord en de leden van de raad en de steunfractieleden op de hoogte gebracht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  54095 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging opstalrecht Van der Helstlaan 2

  Beslispunten

  De opstalrechtovereenkomst met de Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn voor de grond aan de Van der Helstlaan 2 verlengen voor een periode van dertig jaar, met ingang van 25 juni 2020 tot 25 juni 2050.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn heeft een clubgebouw met bijbehorend terrein voor scouting aan de Van der Helstlaan 2. Voor het terrein heeft de Stichting een opstalrechtovereenkomst met de gemeente. De stichting vraagt de gemeente om verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een lange periode, omdat het clubgebouw moet worden opgeknapt. De gemeente Baarn stemt in met verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een periode van dertig jaar.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57667 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2019 Stichting Bibliotheken Eemland

  Beslispunten

  1. Een structurele subsidie van € 425.680,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2019. 

  2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' uit te voeren in samenwerking met de St. Aloysiusschool voor de duur van twee jaar.

  a. Hiertoe een incidentele subsidie van € 7.240,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland in 2019 voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School.

  b. Deze subsidies te bekostigen door aanspraak te maken op het stimuleringsbudget (€ 5.000,-) en het budget Lokaal Onderwijsbeleid (€ 2.240,-) .

  c. Bibliotheek Eemland de gelegenheid te bieden om in 2019 voor 2020 een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  3. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2019 is structurele een subsidie toegekend van € 425.680,-.

  Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een pilot 'De Bibliotheek op School'. Om deze pilot uit te voeren is een subsidie toegekend van € 7.240,- voor 2019. Voor 2020 krijgt de stichting de gelegenheid om een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Hiermee kan de pilot voor twee jaar worden uitgevoerd in samenwerking met de Aloysius School en de Stichting Kind en Educatie Baarn. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs en zal in het tweede jaar worden geëvalueerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59592 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2019 Theater De Speeldoos

  Beslispunten

  1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 434.937,- aan Theater de Speeldoos .
  2. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 434.937,- toegekend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  60713 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  rib over aanpassingen kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat

  Beslispunten

  Gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief, begeleid door een tekening met schetsontwerp, informeren over kleine aanpassingen van de kruising Eemnesserweg Nieuwstraat Dalweg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders stuurt op verzoek van enkele raadsleden een tekening met schetsontwerpvan de aanpassingen van de kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg naar alle leden van de gemeenteraad.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 november 2018 (inclusief collegevoorstel 59689 Exploitatie 2017 Bosbad de Vuursche)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59689 (Openbaar na 2 weken)

  Onderwerp

  Exploitatie 2017 Bosbad de Vuursche

  Beslispunten

  Op basis van het accountantsverslag 2017 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2017 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van het accountantsverslag 2017 van de Stichting Bosbad De Vuursche en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche verleent het college van burgemeester en wethouders aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche decharge over het in 2017 gevoerde beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59990 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

  Beslispunten

  1. De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2018 Uitvoeringsorganisatie BBS;
  2. De raad adviseren in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief van de raad aan het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS.

  Samenvatting voor de inwoner

  Uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging op haar begroting van 2018 ingediend. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de begrotingswijziging voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60257 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Zandvoortweg 27

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27.
  2. In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in november 2018.
  3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 september 2018 is een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van het bouwvlak aan de Zandvoortweg 27 in Baarn.

  De principeaanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarin diverse thema's zijn uitgewerkt en beargumenteerd. Het principeplan past niet in het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is een nieuw planologisch-juridisch kader nodig.

  Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60324 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Rectificatie beantwoording schriftelijke vragen BOP over de toegang tot schuldhulpverlening van 16-10-2018

  Beslispunten

  1. Instemmen met de rectificatie van de beantwoording schriftelijke vragen BOP over toegang tot schuldhulpverlening van 16 oktober 2018;
  2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de raad inclusief het Baarnse resultatenrapport van de nationale ombudsman over de toegang tot schuldhulpverlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 16 oktober 2018 heeft het college van B&W schriftelijke vragen beantwoord van de raadsfractie van de BOP over het rapport van de nationale ombudsman: 'Een open deur, het vervolg'. Dit rapport gaat over gemeentelijke toegang tot schuldhulpverlening.

  Helaas beschikte het college op het moment van de beantwoording niet over de juiste informatie. Via een raadsinformatiebrief corrigeert het college de eerdere beantwoording. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59663 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2018

  Beslispunten

  1. De (laatste) begrotingswijziging van 2018 goed te keuren, en deze te versturen naar de gemeenteraad.
  2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor 2018 voor de laatste keer gewijzigd. Door de begrotingswijziging worden uitgaven en inkomstenbudgetten aangepast. Dit heeft ook effect op de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022.

  Het college en de gemeenteraad zijn al op de hoogte van deze (wettelijke) budgetwijzigingen. Deze formele vaststelling is verplicht om te voldoen aan de eisen van de toezichthouder, de provincie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  60360 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over communicatie en bereikbaarheid

  Beslispunten

  1. Instemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van VoorBaarn over 'communicatie en bereikbaarheid gemeente'.
  2. Besluiten de brief aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in een brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  58071 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB over parkeren nav Raad-op-Pad 6 juni 2018

  Beslispunten

  Op basis van het verslag van de Raad-op-Pad bijeenkomst standpunt bepalen t.a.v. de benadering van de parkeerproblematiek in brede zin.

  Dit standpunt verwoorden in raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In juni een door de gemeenteraad een z.g. raad op pad bijeenkomst georganiseerd. het onderwerp van deze bijeenkomst was het parkeren en de parkeeroverlast in woonstraten. De aanwezigen hebben aan de gemeenteraad tal van suggesties meegegeven hoe het parkeergedrag kan worden verbeterd. Een belangrijk onderdeel sprong daar uit: het intensiever handhaven op fout parkeren. De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd te reageren op het verslag van de bijeenkomst en aan te geven hoe het parkeren nu en in de toekomst verbeterd kan worden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  59752 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU

  Beslispunten

  1.    In te stemmen met het verzoek van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU;

  2.    De raad te verzoeken toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijk regeling GGDrU en daarvoor bijgaand raadsvoorstel vast te stellen;

  Samenvatting voor de inwoner

  Met ingang van 1 januari 2019 is de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit. Deze herindeling heeft ook gevolgen voor GGD regio Utrecht, de nieuwe gemeente treedt in de plaats van de gemeente Vianen. Dit geeft aanleiding tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  60451 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  vaststellen voorkeursvariant beeldkwaliteitsplan

  Beslispunten

  1.    Instemmen met voorkeursvariant 2 voor de verdere uitwerking van het nieuwe integraal beeldkwaliteitsplan openbare ruimte (BKP) en dit voorleggen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2018 is opgeroepen de openbare ruimte te beheren aan de hand van beeldkwaliteiten. In dit voorstel wordt gevraagd om de voorkeursvariant vast te stellen zodat deze uitgewerkt kan worden tot een beeldkwaliteitsplan welke in februari 2019 aan de raad kan worden voorgelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  59704 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2018 in te trekken.
  3. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2019.
  4. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2018 in te trekken.
  5. De beleidsregels Beschermd Wonen Baarn 2019 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten zijn via de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. In de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp staan de regels over deze onderwerpen. Vanaf 1 januari 2019 zijn er een paar veranderingen in de uitvoering van een aantal vormen van ondersteuning. Daarom is de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aangepast. Sommige onderwerpen uit de verordening worden verder uitgewerkt in nadere regels of beleidsregels. Omdat de verordening is aangepast, zijn ook de nadere regels aangepast.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 november 2018 (inclusief collegevoorstel 56067 Resultaten onderzoek Veiligheidsbeleving)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  56067 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Resultaten onderzoek Veiligheidsbeleving

  Beslispunten

  1. De samenvatting en conclusie van het bevolkingsonderzoek naar veiligheidsbeleving voor kennisgeving aannemen en hiermee aandachtspunten voor het IVP 2019-2022 meegeven.
  2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegd raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  In de eerste maanden van 2018 heeft de gemeente een bevolkingsonderzoek (enquête) gehouden onder de inwoners van de gemeente Baarn. Inwoners zijn gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. In een raadsinformatiebrief wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten van dit onderzoek. Uit het onderzoek komen aandachtspunten naar voren voor het, door de raad vast te stellen, integraal veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. In deze raadsinformatiebrief worden dan ook aandachtspunten meegegeven gedaan voor het IVP.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59453 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP Snel meedoen vergunninghouders in de samenleving

  Beslispunten

  1. Instemmen met beantwoording op de schriftelijke vragen van de fractie BOP over de pilot Snel meedoen in bijgevoegde Raadsinformatiebrief;

  2. Instemmen met het verzenden van de Raadsinformatiebrief aan de leden van de raad van de gemeente Baarn, steunfractieleden en aan de Griffier.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 16 oktober 2018 heeft de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) schriftelijke vragen gesteld over de pilot Snel meedoen. Het college beantwoordt deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  58006 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop grond bij Drakenburgerweg 151

  Beslispunten

  Een perceel gemeentegrond te huur aanbieden bij de Drakenburgerweg 151 te Baarn, onder nader overeen te komen voorwaarden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner verzoekt gemeentegrond nabij de woning aan te kopen.

  De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond, maar wil de gemeentegrond wel verhuren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  58018 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop grond bij Van Beethovenlaan 40

  Beslispunten

  Een perceel gemeentegrond te huur aanbieden bij de Van Beethovenlaan 40 te Baarn, onder nader overeen te komen voorwaarden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van de Van Beethovenlaan 40 verzoekt gemeentegrond (thans in gebruik als tuin) aan te kopen.

  De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond, maar wil de gemeentegrond wel verhuren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59256 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek doorhalen voorwaarden in akten Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7

  Beslispunten

  Instemmen met het verzoek tot doorhaling van voorwaarden ten behoeve van de gemeente Baarn in de eigendomsakten van de percelen Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7 te Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de eigendomsakten van de bedrijfsterreinen aan de Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7, op het bedrijventerrein De Noordschil, staan voorwaarden voor de gemeente Baarn.

  Deze voorwaarden zijn bij de eerste uitgifte van grond op het bedrijventerrein De Noordschil opgenomen.

  De eigenaar van de bedrijfsterreinen vraagt de gemeente Baarn of deze voorwaarden kunnen worden doorgehaald.

  De gemeente Baarn stemt in het dit verzoek.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59274 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag VVE-versterking 2019 Versa Welzijn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van € 10.000 aan Versa Welzijn in 2019 voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van VVE-versterking;
  2. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief voor 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Daarom heeft het college op 6 november besloten om Versa Welzijn voor 2019 een subsidie van € 10.000 toe te kennen voor de uitvoering van voor- en vroegschool (VVE)-versterkende activiteiten. Versa Welzijn voert de VVE uit binnen hun 3 peuteropvanglocaties. De extra subsidie is onder meer bedoeld voor het nemen van de regie en het versterken van een goede samenwerking tussen de voorschoolse educatie en het basisonderwijs.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  58975 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitbreiden 30km/uur zone Prins Hendrikpark

  Beslispunten

  1. Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit betreft het uitbreiden van de 30km/u zone Prins Hendrikpark

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om op de Van Reenenlaan, Regentesselaan en de Rutgers van Rozenburglaan een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te stellen. Daarmee wordt de 'zone 30' van het Prins Hendrikpark uitgebreid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  59000 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijzing parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving

  Beslispunten

  Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit betreffende het wijzigen parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving.

  Samenvatting voor de inwoner

  Recentelijk is een verkeersremmende uitsparing waarin een boom komt gerealiseerd aan de noordzijde van de van der Helstlaan. Parkeren aan deze zijde levert extra parkeerruimte op ten opzichte van de zuidzijde, omdat er dichter op de uitsparing geparkeerd kan worden. Bij parkeren aan de noordzijde zou een groter deel vrijgehouden moeten blijven. Daarbij levert parkeren aan de zuidzijde onduidelijke situaties op. Het is bij veel bestuurders niet duidelijk hoeveel ruimte er vrijgehouden moet worden. De praktijk wijst uit dat er vaak auto’s gaan staan, wat het lastiger maakt de uitsparing te passeren. Ook is er aan de zuidzijde voor de woon-zorglocatie van Amerpoort nu een inrit voor rolstoelgebruikers geplaatst. Staan hier auto’s geparkeerd, kan deze voorziening niet optimaal worden gebruikt. Een parkeerverbod is hier een goede oplossing voor.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  53614 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  subsidie 2019 Geboortecentrum Baarn

  Beslispunten

  1. Verlenen van een subsidie van €5.148 aan Geboortecentrum Baarn voor het jaar 2019;
  2. Instemmen met de bijgevoegde beschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een aantal maatschappelijke organisaties in Baarn verzorgt activiteiten waar de inwoners aan deel kunnen nemen. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidies. In dit collegebesluit wordt de subsidie voor 2019 voor Geboortecentrum Baarn toegekend. De organisatie ontvangt een brief waarin dit wordt meegedeeld. De gemeente kent een subsidie toe aan Geboortecentrum Baarn, die zich inzetten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  55575 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van Sociaal Medische indicatie

  Beslispunten

  1. Vaststellen 'Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI gemeente Baarn'
  2. Mandaat verlenen aan het Lokaal Team om de aanvragen SMI-Kinderopvang te kunnen beschikken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met het vaststellen van de 'Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI' kan het college gezinnen tijdelijk ondersteunen in de kosten van kinderopvang, als ze door medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  59351 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Adviesgroep Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  1. De raadsinformatiebrief vaststellen;
  2. De raadsinformatiebrief versturen naar de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er wordt een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is en op welk termijn er een brede adviesraad geïnstalleerd zal worden binnen de gemeente Baarn.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 oktober 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  55969 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Benoemingen nieuwe leden Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn

  Beslispunten

  1.      Het benoemen van mevrouw mr. A. van Hespen, de heer C. Th. Vos, de heer mr. N.H.G. Beltman en de heer drs. H.B.J. Bartelink, vanaf 1 juli 2018 voor de duur van vier jaar als leden van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn. 

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2018 is de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn opnieuw bemenst. Na de benoeming van een nieuwe voorzitter per 1 april 2018, is een wervingsprocedure gestart voor de nieuwe leden. In juni 2018 is de werving met goed resultaat afgerond. De nieuwe leden worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 benoemd als leden van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn. De benoeming geldt voor de duur van vier jaar.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  58444 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  wijziging aanwijzingsbesluit Officieren van Dienst Bevolkingszorg

  Beslispunten

  Instemmen met het voorgestelde Aanwijzingsbesluit Officieren van Dienst Bevolkingszorg 4e wijziging

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een districtelijk team van Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). Dat team bestaat uit zes personen die bij toerbeurt piket draaien voor de zeven gemeenten in het district Eemland. Bij calamiteiten waarbij de gemeente in actie dient te komen geeft de OvD-Bz operationeel leiding aan de gemeentelijke acties.

  Door personele wijzigingen waren twee vacatures in het team ontstaan. OvD-en Bz dienen door de betreffende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen te worden. Zo ook in Baarn. Via het Aanwijzingsbesluit Officieren van Dienst Bevolkingszorg 4e wijziging wordt hierin voorzien en is het team weer op sterkte gebracht.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  58539 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen Intergemeentelijke piketregeling OvD-Bz

  Beslispunten

  Instemmen met de voorgestelde Intergemeentelijke piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van regionale afspraken moeten gemeenten 24/7 beschikken over een Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). De OvD-Bz regelt de opschaling van de bevolkingszorgprocessen in de gemeente waar een incident plaatsvindt. Vanaf 2013 voorzien zes gemeenten in het district Eemland gezamenlijk in deze functie. De regeling uit 2013 is geactualiseerd, ook omdat de gemeente Eemnes vanaf 1 juli 2018 deel is gaan uitmaken van de regeling, en moet in de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  58699 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanpassen Reglement Cultuur- en Vrijwilligersprijs

  Beslispunten

  1.  Akkoord te gaan met het intrekken van het reglement Cultuurprijs Baarn van 6 september 2016

  2.  Akkoord te gaan met het intrekken van het reglement Vrijwilligersprijs Baarn van 6 september 2016

  3.  Akkoord te gaan met het nieuwe reglement Cultuurprijs en Vrijwilligersprijs Baarn van 30 oktober 2018

  Samenvatting voor de inwoner

  Met de vrijwilligersprijs en cultuurprijs wil de gemeente haar waardering laten blijken voor mensen en/of organisaties die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de Baarnse samenleving op het vlak van kunst en cultuur of vrijwillige inzet. Deze waardering wordt zeer op prijs gesteld door de deelnemers, maar er zijn ook signalen dat er ruimte is voor verbetering. Naar aanleiding van deze signalen is besloten om het reglement voor de vrijwilligersprijs- en de cultuurprijs aan te passen. Het doel is om met deze aanpassingen de betrokkenheid van het publiek bij deze prijzen te vergroten. Het reglement is op de volgende punten aangepast:

  • Het reglement van vrijwilligersprijs en cultuurprijs zijn samengevoegd tot 1 document en toegankelijker gemaakt voor het publiek;
  • Er zijn duidelijke toetsingscriteria per prijs opgesteld om toegankelijkheid en transparantie te vergroten;
  • Het proces van beoordeling is aangepast waarin het publiek een grotere rol krijgt bij de beoordeling;
  • Waardering voor de cultuur- en vrijwilligersprijs wordt gelijkgesteld om zo het draagvlak voor de prijzen te vergroten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  55813 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  huurovereenkomst Wintertuin Heemskerklaan 25

  Beslispunten

  1. Een huurovereenkomst te sluiten voor het gebruik van de Wintertuin als commerciële vrijetijdsvoorziening bestaande uit escape rooms en lichte ondergeschikte horeca.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2016 is de selectie Exploitatie Wintertuin gemeente Baarn in 2016 doorlopen. Daarin heeft de exploitant Living Story de hoogste score behaald. Met Living Story is in april 2017 een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een huurovereenkomst. In goede samenwerking met de gemeente en omwonenden zijn de plannen voor escape rooms verder uitgewerkt. Inmiddels is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Met het sluiten van een huurovereenkomst op basis van de verleende omgevingsvergunning, wordt voorgesteld de Wintertuin aan de exploitant te verhuren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59104 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door BBS

  Beslispunten

  1. Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door BBS'.

  Samenvatting voor de inwoner

  ln het kader van bestuurlijk wederhoor heeft de Rekenkamercommissie de rapportage 'Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door BBS' aan het college voorgelegd. De Rekenkamer heeft het college tevens vijf aanbevelingen voorgelegd.

  Het college heeft een brief opgesteld waarin de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen is weergeven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  59167 (Openbaar na 1 week)

  Onderwerp

  Zorgverzekering op Maat

  Beslispunten

  1. Instemmen met het opstarten van het experiment Zorg op Maat 2018/2019 als een laagdrempelig en budgetvriendelijk instrument naast de collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn wil inwoners met een minimum inkomen tot 130% in 2018/2019 naast de gemeentepolis ook een vergelijkingsinstrument voor zorgverzekeringen aanbieden. Doel van dit vergelijkingsinstrument is om inwoners met een laag inkomen en (hoge) zorgkosten te ondersteunen bij het vinden van een passende zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte. Inwoners kunnen een afspraak maken om samen met een vrijwilliger van de Thuisadministratie (Welzijn Baarn) het vergelijkingsinstrument (Poliswijzer.nl) te doorlopen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59327 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Actiepunten Communicatienota 2016-2018 - Naar een nieuwe communicatienota

  Beslispunten

  Instemmen met de het verzenden van bijgaande raadsinformatiebrief over de actiepunten Communicatienota 2016-2018 aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ieder jaar stuurt het college van B&W aan de gemeenteraad een raadsinformatiebrief over de actiepunten voor de communicatie van de gemeente Baarn. In de brief kijkt het college terug op wat er de afgelopen periode is gebeurd rond de actiepunten. En het college kijkt vooruit naar wat er de komende periode gaat gebeuren rond communicatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  57293 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mandaatbesluit WSNP Zuidweg & Partners

  Beslispunten

  1. Het Mandaatbesluit Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP) en schuldhulpverlening gemeente Baarn vaststellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Zuidweg & Partners heeft op dit moment de bevoegdheid om gemeentelijke schuldhulpverlening uit te voeren voor ondernemers uit gemeente Baarn met schulden. In een ‘minnelijke traject’ probeert de schuldhulpverlener tot een regeling te komen met schuldeisers zónder tussenkomst van de rechter. Als het niet lukt om tot een regeling te komen, dan kan Zuidweg & Partners helpen met het aanvragen van een wettelijke schuldregeling. In dit besluit wordt de bevoegdheid van Zuidweg & Partners uitgebreid zodat zij ook kunnen helpen met het aanvragen van deze wettelijke schuldregeling. Dit is op verzoek van de rechtbank.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  58277 (Openbaar na 1 week)

  Onderwerp

  raadsinformatiebrief Mantelzorg

  Beslispunten

  1. Instemmen met de raadsinformatiebrief Mantelzorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 6 februari 2018 heeft de bijeenkomst Raad op Pad Mantelzorg plaatsgevonden. Vanuit een bepaald thema, in dit geval mantelzorg, gaan raadsleden in gesprek met burgers en organisaties. De raad heeft aan het college gevraagd om een raadsinformatiebrief op te stellen en in te gaan op de door de raad geformuleerde conclusies en vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  59055 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Pilot ervaringsgerichte therapie

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het niet regionaal inkopen van ervaringsgerichte therapie als zelfstandige therapie
  2. In te stemmen met het verzenden van de informatiebrief aan de raad met betrekking tot de afronding van de pilot ervaringsgerichte therapie. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een pilot geweest om te onderzoeken of ervaringsgerichte therapie deel kan gaan uitmaken van het gemeentelijk aanbod en zo ja, onder welke voorwaarden. Het gaat hier om bijvoorbeeld Muziektherapie, Dramatherapie en Beeldende therapie. Met de uitkomsten uit het onderzoek is besloten om ervaringsgerichte therapie als zelfstandige therapie niet op te nemen in het aanbod.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 oktober 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  58734 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

  Beslispunten

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Baarn van:

  De heer J.P. Loonen , geboren op 10 november 1983 te Boxmeer, wonende te Baarn;

  De heer J. van der Vlies, geboren op 05 mei 1955 te Vlaardingen, wonende te Baarn;

  Mevrouw M. Sahupala- van den Broek, geboren op 01 juli 1971 te Hilversum, wonende te Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  We zijn voornemens drie inwoners van Baarn te benoemen tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit om minder kwetsbaar te zijn in het aantal mensen dat huwelijken kan voltrekken.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  59036 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Schriftelijke raadsvragen over ambtelijke samenwerking Baarn-Eemnes

  Beslispunten

  1. Instemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van de BOP over de ambtelijke samenwerking Baarn-Eemnes.
  2. Besluiten de brief aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de BOP heeft drie vragen gesteld over de ambtelijke samenwerking tussen Baarn en Eemnes. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58651 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Levendig Centrum 2018

  Beslispunten

  De subsidie Levendig Centrum voor 2018 ter hoogte van € 36.000 toekennen aan de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ondernemers, culturele sector en de gemeente werken samen om het centrum van Baarn weer aantrekkelijk te maken. De gemeenteraad heeft de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn in 2017 een jaarlijkse subsidie van € 36.000 toegekend voor haar bijdrage aan het levendige centrum. Het college verleent nu de subsidie voor 2018.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  55453 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Opstalrecht Sportpark Ter Eem

  Beslispunten

  Een opstalrechtovereenkomst aangaan met de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem voor het Sportpark Ter Eem.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) huurt het terrein van het Sportpark Ter Eem van de gemeente Baarn. De stichting wil in plaats van een huurovereenkomst een opstalrechtovereenkomst met de gemeente aangaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de voorwaarden voor de opstalrechtovereenkomst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57895 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verhuur gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45

  Beslispunten

  1. Instemmen met de verhuur van de gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45 aan Muziekschool Baarn-Soestdijk, voor het gebruik als woning en muziekschool, voor een huurtermijn van twintig jaar.
  2. Instemmen met een start huurprijs voor de panden Stationsweg 43 en 45 van € 14.500,- per jaar.
  3. Instemmen met een jaarlijkse indexering van de huurprijs van 1,8% voor de looptijd van twintig jaar.
  4. Instemmen met het aanbieden van een garantstelling onder voorwaarden aan de Muziekschool Baarn-Soestdijk voor een gedeelte van de kosten voor de verbouwing van het gemeentelijk pand Stationsweg 45.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Muziekschool Baarn-Soestdijk wil de gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45 huren, voor een muziekschool en een woning. De gemeente Baarn stemt in met het verzoek onder voorwaarden en zal met de Muziekschool een huurovereenkomst aangaan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  58465 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag peuteropvang en voorschoolse educatie Versa Welzijn 2019

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. Het beschikbaar stellen van € 262.413 aan Versa Welzijn voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een voorschoolse indicatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019. Dit onder de voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015);
  2. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief voor 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen vanaf 2 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor kinderen waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie. Hiervoor ontvangt Versa Welzijn in 2019 van de gemeente subsidie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  58514 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Derde Kwartaalrapportage 2018 (RARAP-3-2018)

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de derde Kwartaalrapportage 2018 en verzending van de Raadsinformatiebrief over de derde kwartaalrapportage 2018 (RARAP-32018).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad ontvangt periodiek financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze rapportage gaat over het derde kwartaal van 2018.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  59109 (Openbaar na 1 week)

  Onderwerp

  Voortgang peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 gemeente Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en Versa Welzijn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie in Baarn door middel van een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  54955 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Pilot Zon voor iedereen

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het uitvoeren van de Pilot Zon voor iedereen;
  2. De pilot voor de helft te betalen uit het budget duurzaamheid en voor de helft uit het budget bijzondere bijstand;
  3. De teammanager Ontwikkeling samenleving mandaat te verlenen om te besluiten op aanvragen voor de pilot en om hierop ondermandaat te verlenen aan (een) beleidsmedewerker(s) uit haar team;
  4. De teammanager Ontwikkeling samenleving volmacht te verlenen om bruikleenovereenkomsten te tekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn houdt een proef waarbij 30 inwoners met een laag inkomen een zonnepaneel kunnen lenen van de gemeente. Daarnaast krijgen ze bezoek van een Energiecoach, die tips geeft over energiebesparing. Het college neemt hierover nu een formeel besluit.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  57951 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVU

  Beslispunten

  1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling AVU 2018 vast te stellen;
  2. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) over uw besluit te informeren via bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft een nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Regeling AVU vastgesteld. De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) regelt de contracten voor de verwerking van huishoudelijk afval voor meerdere gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder Baarn. De afspraken tussen de AVU en de gemeenten zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling AVU. De tekst van deze regeling is aangepast aan nieuwe wetgeving en andere veranderingen die in de loop van de tijd zijn opgetreden.

  Als minimaal 2/3 van de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling de nieuwe tekst vaststellen, gelden de nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  58080 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanpak paden nieuwe begraafplaats

  Beslispunten

  Het beschikbaar stellen van €45.000,- uit de voorziening onderhoud begraafplaats verdeeld over twee jaar. (€15.000,- in 2018, €30.000,- in 2019).

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2018 en 2019 is de gemeente Baarn van plan de asfaltpaden in de Nieuwe Begraafplaats aan de Wijkamplaan aan te pakken. Op diverse plaatsen zorgt wortelopdruk hier voor schade aan het asfalt. In 2018 starten we daarom met het verwijderen van de wortels. In 2019 brengen we op alle asfaltpaden een nieuwe slijtlaag aan. De kosten, in totaal € 45.000,- euro, worden gedekt uit de voorziening onderhoud begraafplaats.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 oktober 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  57528 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen subsidies 2017 Sportpark Ter Eem

  Beslispunten

  1. Op basis van de jaarrekening 2017 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Bijlage 1) en het advies van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie (Bijlage 2) de subsidie 2017 aan de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem vaststellen op € 373.680;
  2. Op basis van de jaarrekeningen 2016-2017 en 2017-2018 van de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (Bijlagen 3 en 3a) en het advies van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie (Bijlage 4) de subsidie 2017 aan de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn vaststellen op € 45.995;
  3. Instemmen met verzending van bijgaande vaststellingsbrieven (bijlagen 5 en 6).

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem exploiteert voor de gemeente Baarn het sportpark. De Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn exploiteert de hockeyaccommodatie op het sportpark. Beide stichtingen ontvingen daarvoor in 2017 subsidie. De besteding van de subsidie hebben zij verantwoord. Daarom heeft het college besloten de in 2017 verleende subsidie vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58378 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP inzake rapport Nationale Ombudsman over toegang schuldhulpverlening

  Beslispunten

  Het college gaat akkoord met de concept beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP inzake het rapport van de Nationale Ombudsman over de toegang tot schuldhulpverlening

  Samenvatting voor de inwoner

  De raadsfractie Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het Rapport van de Nationale Ombudsman over de toegang tot schuldhulpverlening: 'Een open deur? Het vervolg'.  Het college beantwoordt deze vragen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57765 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2019

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de gemeentelijke belastingverordeningen 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2019.

  De tarieven zoals die gaan gelden voor het belastingjaar 2019 voor o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelastingen worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57816 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Algemene uitkering Septembercirculaire 2018

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Septembercirculaire 2018.
  2. Akkoord gaan met de financiële uitkomsten en financiële verwerking van de Septembercirculaire 2018.
  3. In stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de algemene uitkering wordt budget vanuit de Rijksoverheid verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeente wordt dat gedaan via het Gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt 3 tot 4 keer per jaar bijgesteld. In september, december en in mei (afgelopen jaar ook in maart). De Septembercirculaire is afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. In de Septembercirculaire worden de budgetten vanuit de Rijksoverheid bijgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  58549 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Begrotingswijziging GGDrU 2019-1

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2019 ingediend (Ontwerp Begrotingswijziging 2019-1). 

  Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het Algemeen bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  57804 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidie 2019 welzijn baarn

  Beslispunten

  1.Een totale subsidie verlenen aan Stichting Welzijn Baarn voor het uitvoeren van de aangevraagde welzijnsactiviteiten in 2019 van € 1.021.628,- onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking;

  3. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan Eemland Wonen en Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken 

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Welzijn Baarn (SWB) voert in de gemeente Baarn taken uit op het gebied van welzijn en richt zich daarbij op gemeentelijke taken binnen de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De Stichting ontvangt subsidie voor haar werkzaamheden en heeft voor 2019 een subsidieaanvraag van ingediend.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 oktober 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  42179 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Intentieverklaring meerlaagsveiligheid

  Beslispunten

  1. Instemmen met ondertekening van de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid Utrecht door de burgemeester

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 15 februari 2018 heeft een bestuurlijke VNG-bijeenkomst Klimaat Adaptatie in Amersfoort plaatsgevonden. Eén van de programmaonderdelen was het ondertekenen van de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid en deze aanbieden aan de directeur van de Staf Deltacommissaris Hermen Borst. Het college van de gemeente Baarn is later aangehaakt, maar stemt in met de inhoud en ondertekening van deze intentieverklaring. Door ondertekening kunnen de gemeente en de regio zichtbaar maken dat zij de risico’s onderkennen en met betrokken partners deze opgave aangaan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  57502 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Uitbreiden wellnesshoek zwembad De Trits

  Beslispunten

  1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor uitbreiding van zwembad De Trits ten behoeve van extra wellness.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor een investering in het zwembad van Sportcentrum De Trits. Om betere wellnessfaciliteiten te bieden aan haar klanten wil Stichting De Trits het gebouw van het zwembad iets uitbreiden. Het gebouw is eigendom van de gemeente en de gemeente verhuurt het aan de stichting. De investering betaalt de stichting terug aan de gemeente door een hogere huur te betalen voor het zwembad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  57630 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling (ongewijzigd) bestemmingsplan botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk)

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. Het bestemmingsplan "Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk), Baarn", met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.000072-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente Eemnes is een verzoek ingediend om aan de Eemweg 74 (Jachthaven De Watermolen) een nieuwe botenloods te realiseren. De bestaande loods wordt gesloopt. Het geplande gebouw overschrijdt voor een klein deel de grens tussen Eemnes en Baarn. Er wordt nu in beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan gemaakt om de bouw van de loods mogelijk te maken. Wanneer het bestemmingsplan in werking treedt, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58183 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voorontwerpbestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg

  Beslispunten

  1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg";

  2. Het voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en overleg;

  3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de procedure gestart om deze verplaatsing naar de nieuwe locatie in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost en blijft de leveringszekerheid van gas voor Baarn en de omgeving gewaarborgd.

  De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Voor omwonenden en belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58184 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg

  Beslispunten

  1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg";

  2. Het voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en overleg;

  3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de procedure gestart om de huidige locatie van het gasontvangstation te herbestemmen. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost.

  De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Voor omwonenden en belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58195 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit bestuur Uitvoeringsorganisatie BBS inzake aanbevelingen rapport Rijnconsult naar interne bedrijfscultuur BBS

  Beslispunten

  1. Het besluit van het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS op d.d. 2 oktober inzake het overnemen van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van RIjnconsult naar de bedrijfscultuur binnen de BBS, te bekrachtigen ( bijlage 1);
  2. Instemmen met de raadsinformatiebrief 'Ontwikkelingen Uitvoeringsorganisatie BBS' d.d. 3 oktober en deze beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad (bijlage 2);
  3. Instemmen met de raadsinformatiebrief ' Onderzoek en aanbevelingen rapport bedrijfscultuur Uitvoeringsorganisatie BBS' met kenmerk .... en deze beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport van de raadswerkgroep Soest inzake de melding van vermeende misstanden binnen de organisatie van de Uitvoeringsorganisatie BBS, heeft het bestuur van de BBS het bureau Rijnconsult opdracht gegeven om de bedrijfscultuur te onderzoeken. Het bestuur van de BBS heeft op 2 oktober het besluit genomen om de aanbevelingen vanuit het rapport van Rijnconsult over te nemen en dit wordt door de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest bekrachtigd met dit besluit.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  58196 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeplan Tromplaan 1

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 5 woningen aan Tromplaan 1.
  2. In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in oktober 2018.
  3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Plan herontwikkeling Tromplaan 1: behoud villa, realisatie 5 nieuwe woningen.

  Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  57247 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie Crescendo Aanvraag 2019, Vaststelling 2017

  Beslispunten

  1 Vaststellen van de subsidie voor individueel muziekonderwijs van Muziekvereniging Crescendo op € 9.384,- op basis van de inhoudelijke en financiële verslaglegging.

  2 Toekennen van een structurele subsidie van €16.361,- voor 2019 van aan Muziekvereniging Crescendo. Dit onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  3 Toekennen van een incidentele subsidie van € 2.500 euro voor het organiseren van een Singalong. Dit onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015). Deze subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vergunningverlening.

  4 Instemmen met het versturen van de bijgevoegde vaststellingsbrief en beschikkingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Muziekvereniging Crescendo heeft in 2017 een subsidiebedrag ontvangen van € 9.384,- ontvangen voor het verzorgen van het HaFaBra muziekonderwijs. Muziekvereniging Crescendo heeft op basis van inhoudelijke en financiële verslaglegging de subsidieverlening verantwoord. Het verleende subsidiebedrag over 2017 wordt daarom vastgesteld en niet aangepast.

  Voor 2019 wordt aan muziekvereniging Crescendo een subsidie verleent van €18.861,-. Dit bedrag is opgebouwd uit een structurele subsidie van €16.361,- voor het verzorgen van het HaFaBra muziekonderwijs en de activiteiten voor jeugdleden en een incidentele subsidie van € 2.500,- voor het organiseren van een Singalong in het najaar van 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  57262 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  subsidieaanvraag “Stichting BKA2030” en “Coördinatie Ondernemersactiviteiten binnen BKA2030”

  Beslispunten

  1. de subsidie aan Het Zakelijke Hart te verlenen ter hoogte van maximaal € 20.000,- voor activiteiten die voorlichting en bewustwording van bedrijven in Baarn betreffen en de uitwerking van een voorstel voor de oprichting van een stichting om op een goede manier funding, projectuitvoering, kennisdeling en voortgang van BKA (op neutrale wijze) te waarborgen.
  2. verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking aan Het Zakelijke Hart.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente geeft aan Het Zakelijk Hart een subsidie voor het verrichten van activiteiten voor Ondernemers in Baarn en het Baarns Klimaat Akkoord (BKA). Met instemming van Baarnse bedrijven worden activiteiten uitgevoerd die voorlichting en advies betreffen aan ondernemers over het verduurzamen van hun bedrijfspanden en bedrijfsvoering, die bijdragen aan de realisatie van het Baarns Klimaat Huis en aan de website van BKA. Deze site moet een actieve bron van informatie zijn. Ook wordt een voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een stichting om op een goede manier funding, projectuitvoering, kennisdeling en voortgang van BKA te waarborgen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  56406 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie Welzin 2019

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 240.976,- voor 2019 aan Welzin voor algemeen maatschappelijk werk, GGZ preventie en voor de inzet van thuisbegeleiding en videohometraining onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.3 Awb, art 2.2 ASV 2015).
  2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door Welzin ad € 631,-
  3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 865 voor het inhuren van een tolk op basis van declaratie achteraf;
  4. Instemmen met bijgevoegde beschikking. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin voert taken uit op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en jeugd en hun inzet draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn en het tijdig signaleren en aanpakken van problemen. Welzin ontvangt in 2019 subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  56950 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie MEE 2019

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 141.960,- voor 2019 aan MEE onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).
  2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door MEE ad € 1040, -
  3. Instemmen met bijgevoegde beschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  MEE voert taken uit op het gebied van informatie &, advies, is onderdeel van Pit Baarn, verzorgd deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze manier draagt zij bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidie. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  57025 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verjaardagskaart 18-/18+

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. Het beschikbaar stellen van 1500 euro uit het budget Uitvoeringskosten sociaal domein om verjaardagskaarten te sturen aan alle jongeren die 18 worden in 2018 en 2019;
  2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief en deze namens het College versturen aan de Raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor jongeren verandert er veel op hun 18e verjaardag. Ze zijn opeens zelf verantwoordelijk en dat betekent dat er veel zaken geregeld moeten worden. De gemeente Baarn wil ze een handje helpen door een verjaardagskaart ruim voor de 18e verjaardag te sturen.

  Op deze kaart staat, naast de felicitaties, een link naar de website van de gemeente Baarn. Op de website is informatie te vinden over alle zaken die geregeld moeten zijn als iemand 18 wordt. Daarnaast starten we een (social) mediacampagne om jongeren op meerdere manieren te informeren over de veranderingen op hun 18e verjaardag.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  57598 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  toegang tot Beschermd wonen via Centrale toegang Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf (OMNV) voorheen Beschermd Wonen

  Beslispunten

  Vaststellen van:

  • Samenwerkingsovereenkomst Amersfoort – regiogemeenten rond Centrale Toegang Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf;
  • Mandateringsbesluit van gemeente Baarn aan gemeente Amersfoort voor uitvoering van Centrale Toegang Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf;
  • Verwerkersovereenkomst;
  • Volmacht te verlenen aan de teammanager Ontwikkeling Samenleving om de samenwerkingsovereenkomst, het mandateringsbesluit en de verwerkersovereenkomst in de toekomst te ondertekenen’.

  Ter kennisgeving

  • Addendum overeenkomst Amersfoort – Stichting sociale wijkteams Amersfoort (SWA) inclusief bijlage procesbeschrijving

  Samenvatting voor de inwoner

  Elke gemeente is verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. In de regio Amersfoort willen de gemeentes graag 1 plek realiseren voor de Centrale Toegang tot Beschermd Wonen.

  In dit Collegevoorstel wordt uitleg gegeven over de werkwijze voor de Centrale Toegang en wordt gevraagd om goedkeuring en handtekeningen onder de juridische documenten die nodig zijn om de Centrale Toegang formeel te regelen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 september 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  52304 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Protocollen agressie tegen medewerkers en bestuurders

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het agressieprotocol omgaan met agressie en geweld.
  2. Vaststellen van het protocol agressie tegen bestuurders.
  3. De raad voorstellen het protocol agressie tegen bestuurders vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Geweld of agressie van inwoners tegen medewerkers of bestuurders van de gemeente is niet toelaatbaar. Daarom stelt de gemeente regels vast over hoe wordt gehandeld wanneer inwoners zich niet correct gedragen. Dit is vastgelegd in een agressieprotocol, genaamd omgaan met agressie en geweld, bestemd voor de medewerkers van de gemeente Baarn. Een tweede protocol bevat regels over agressie tegen bestuurders. Dit zijn de college-, raads- en steunfractieleden van de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  55782 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de stand van zaken ambtshalve geconstateerde verpauperde panden

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken van de ambtshalve geconstateerde verpauperde panden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van de nog resterende geconstateerde verpauperde panden. Deze resterende panden zijn 300 Roedenlaan1 Lage Vuursche, Dorpsstraat 15 Lage Vuursche (voormalige smederij) en Eemnesserweg 59 (Kooijhoek). Het college beantwoordt de vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  52883 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van aanpak startnotitie Bestemmingsplan Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  1. Starten met de voorbereidingen voor de herbestemming van Paleis Soestdijk door het plan van aanpak/ de startnotitie voor de herbestemmingsplan vast te stellen. Eerst wordt het plan Made by Holland uitgewerkt in een 'ruimtelijk kader' dat de basis is voor een voorontwerp bestemmingsplan en dat aan de raad wordt voorgelegd. De totstandkoming van het ruimtelijk kader gebeurt door belanghebbenden te betrekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 20 december 2017 is de Meyer Bergman Erfgoed groep eigenaar geworden van Paleis Soestdijk, inclusief bijbehorende gronden en gebouwen. Zij is eigenaar geworden na een openbaar verkooptraject, waarbij eerst de ingediende plannen globaal op haalbaarheid zijn beoordeeld en vervolgens een biedingsfase is geweest. Het ingediende plan wordt eerst uitgewerkt in een zogenoemd 'ruimtelijk kader' en vervolgens een of meer bestemmingsplannen. Belanghebbenden worden betrokken bij het opstellen. De gemeente en de provincie zullen het plan toetsen op aspecten van een goede ruimtelijke ordening, zoals cultuurhistorie, natuurwaarden en verkeersaspecten. Het plan van aanpak beschrijft hoe we tot het nieuwe bestemmingsplan willen komen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  55204 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  onderzoek behoefteraming werklocaties Baarn

  Beslispunten

  In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020 is opgenomen dat de gemeente inzicht wil krijgen in de toekomstige vraag naar werklocaties. In juli 2018 heeft de gemeente aan het gespecialiseerde adviesbureau STEC opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren en de resultaten dit najaar op te leveren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  50958 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Subsidies 2017 Diverse Culturele Organisaties

  Beslispunten

  1.    Op basis van inhoudelijk en financieel verslag vaststellen van subsidies voor het jaar 2017 van:

  • RTV Baarn € 33.135,-
  • Jeugdtheaterschool Marmelijn € 17.887,-
  • Kunst Centraal € 17.868,-
  • Historische Kring Baerne € 14.112,-
  • Stichting Muziek en Dans € 13.288.-
  • Karakter € 11.456,-
  • Oranjevereniging Baarn & Oranje € 9.444,-
  • Stichting 4 en 5 mei comité € 7.527,-
  • Stichting Cultureel Festival € 7.490,-
  • Stichting Carillon Baarn € 5.121,-
  • Groot Nicolaaskoor € 5.111,-
  • Stichting Sandesh € 5.060,-
  • Nutsschool voor Vrije Expressie € 2.711,-

  2.    Instemmen met het versturen van de bijgevoegde vaststellingsbrieven

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks wordt subsidie verstrekt aan een aantal culturele organisaties. De organisaties die jaarlijks meer dan € 5.000 subsidie ontvangen moeten na afloop van het jaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag indienen. Deze jaarverslagen zijn positief beoordeeld. De subsidies worden daarom definitief vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  50964 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidies 2019 Diverse Culturele Organisaties

  Beslispunten

  1.  Toekennen van structurele subsidies voor het jaar 2019 onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2019 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015):

  • RTV Baarn € 33.968,-
  • Kunst Centraal € 18.788,-
  • Jeugdtheaterschool Marmelijn € 18.337,-
  • Historische Kring Baerne € 14.837,-
  • Stichting Muziek- en Dansonderwijs € 13.460,-
  • Oranjevereniging Baarn en Oranje: € 8.361,-
  • Stichting 4 en 5 mei Comité Baarn € 7.716,-
  • Volksuniversiteit Baarn € 6.413,-
  • Stichting Cultureel Festival: € 6.324,-
  • Stichting LangsJan € 5.559,-
  • Stichting Sandesh: € 5.320,-
  • Stichting Carillon Baarn € 5.250,-
  • Groot Nicolaaskoor € 5.239,-
  • Raad van Kerken € 1.822,-

  2.    Gedeeltelijk afwijzen van subsidiebedragen voor het jaar 2018:

  • RTV Baarn € 21.032,-
  • Oranjevereniging Baarn en Oranje € 1.378,-
  • Volksuniversiteit Baarn € 3.087
  • Stichting Cultureel Festival: € 1.676,-
  • Stichting LangsJan € 4.441,-
  • Stichting Sandesh € 7.180,-
  • Stichting Carillon Baarn € 146,- 

  3. Instemmen met verzending van bijgevoegde beschikkingen

  Samenvatting voor de inwoner

  Een aantal culturele organisaties in Baarn verzorgt activiteiten waar de inwoners aan deel kunnen nemen. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidies. In dit collegebesluit worden deze subsidies toegekend. De organisaties ontvangen een brief waarin dit wordt meegedeeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  51829 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Subsidie 2017 Theater De Speeldoos

  Beslispunten

  1. De subsidie van 2017 van Stichting de Speeldoos vaststellen op € 424.265,-.    
  2. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting de Speeldoos krijgt subsidie van de gemeente Baarn voor de exploitatie van het sociaal cultureel centrum en theater De Speeldoos. Op grond van de Algemene Subsidieverordening moet elk jaar de subsidie definitief worden vastgesteld aan de hand van een inhoudelijk jaarverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie 2017 van Stichting de Speeldoos definitief vastgesteld op  € 424.265,-.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  53830 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Subsidie 2017 Bibliotheek Eemland

  Beslispunten

  1.    De subsidie 2017 aan Stichting Bibliotheek Eemland vaststellen op € 415.236,- op basis van de jaarrekening 2017 (bijlage 2 en 3) en het jaarverslag 2017 van de stichting (bijlage 4 en 5)

  2.    Instemmen met verzending van de bijgaande vaststellingsbrief (bijlage 6)

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland exploiteert in Baarn de openbare bibliotheek. Daarnaast exploiteert zij ook bibliotheken in Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. Voor de exploitatie van de openbare bibliotheek in Baarn ontving de stichting in 2017 een subsidiebedrag van € 415.236,- . Uit de financiële en inhoudelijke verslagen blijkt dat Stichting Bibliotheek Eemland heeft voldaan aan de voorwaarden die de gemeente Baarn heeft gesteld aan de subsidie over 2017. Daarom is besloten om de subsidie voor 2017 vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  40124 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Motie reclamedrukwerk

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het uitstellen van de invoering van een opt-insysteem voor reclamedrukwerk.
  2. Dit besluit middels bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te communiceren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie aangenomen waarin ze vraagt om invoering van een ja/ja-sticker voor reclamefolders. Een ja/ja-sticker kun je op de brievenbus plakken als je wel reclame wil ontvangen. Als je geen sticker op de bus plakt, krijg je geen reclame. Het doel hiervan is minder afval. In de motie staat dat dit nieuwe systeem vanaf 1 januari 2019 ingevoerd moet zijn in Baarn. Dit collegevoorstel geeft twee argumenten om de ja/ja-sticker later in te voeren. Ten eerste ontwikkelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aanpak voor alle gemeenten die een ja/ja-sticker willen. Ten tweede dient eind dit jaar of begin volgend jaar het hoger beroep van de reclamebranche tegen de gemeente Amsterdam. Die heeft als eerste gemeente vanaf dit jaar het nieuwe systeem en een aantal bedrijven die reclamefolders verspreiden, is daarom naar de rechter gestapt. Baarn wil de uitkomst van deze twee ontwikkelingen afwachten. In de tussentijd wil de gemeente via social media en het gemeentenieuws extra aandacht besteden aan de bestaande nee/ja- en nee/nee-sticker. Nieuwe bewustwording kan ook papier besparen.

  De gemeenteraad wordt over deze besluiten geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  52027 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Overeenkomst medegebruik recyclingstation Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Overeenkomst medegebruik recyclingstation Baarn door inwoners gemeente Eemnes.
  2. De raad middels bijgevoegde informatiebrief hierover te informeren.
  3. Het dagelijks bestuur van RMN te verzoeken de Dienstverleningsovereenkomst Afvalinzameling en Beheer Openbare Ruimte 2018 tussen RMN en gemeente Baarn, middels bijgevoegde brief op het punt van exploitatie recyclingstation uit te breiden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Eemnes verzoekt gemeente Baarn haar recyclingstation aan de Oude Amsterdamsestraatweg vanaf 1 januari 2019 ook beschikbaar te stellen aan de inwoners van gemeente Eemnes. Beide gemeenten sluiten daarover een overeenkomst. Het moderne recyclingstation Baarn is ook voor de inwoners van gemeente Eemnes goed bereikbaar en beschikt daarvoor over voldoende capaciteit. Voor beide gemeenten kent de samenwerking bovendien een financieel voordeel.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  54607 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB voortgang Cantonspark

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

  Samenvatting voor de inwoner

  De voorbereiding voor de werkzaamheden in het Cantonspark zijn in volle gang. Afgelopen 9 juli kregen omwonenden en raadsleden tijdens een inloopavond in de Wintertuin de mogelijkheid de eerste plannen in te zien. In de RIB wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de planning voor de komende periode.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 januari 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  40211 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen veiligheidsprogramma 2018

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsprogramma 2018 vaststellen.
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
  3. Het persbericht vaststellen over het veiligheidsbeeld 2017.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een veiligheidsplan vast. In het veiligheidsplan staan doelen om een veiligheid in Baarn te verbeteren. Zo wil de gemeente het aantal woninginbraken terugdringen.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen wil bereiken. Nu stelt het college het veiligheidsprogramma voor 2018 vast.

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  41214 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de stand van zaken ambtshalve geconstateerde verpauperde panden

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken van de ambtshalve geconstateerde verpauperde panden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie van de gemeenteraad zijn een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van de aanpak van de in Baarn geconstateerde verpauperde panden. Het college beantwoordt de vragen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de recente ontwikkelingen aan de Dorpsstraat 15 (smederij) te Lage Vuursche.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  41776 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording toezegging herbestemmingslocaties

  Beslispunten

  De raadsinformatiefbrief naar de gemeenteraad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Tijdens de behandeling van de begroting 2018 op 4 oktober in de gemeenteraad is door wethouder Jansma toegezegd informatie te verstrekken over herbestemming van een aantal locaties. De bijgaande raadsinformatiebrief gaat hier op in.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  40625 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Anti-speculatiebeding woning Talmalaan 46

  Beslispunten

  1. Het te betalen bedrag op grond van het anti-speculatiebeding bij verkoop van de woning Talmalaan 46 vaststellen op € 2.360,-.
  2. De incidentele opbrengst, € 2.360,-, toevoegen aan de post "onvoorziene baten en lasten" in de exploitatie (69224051 - 34890i).

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de verkoop van de woning Talmalaan 46 is een anti-speculatiebeding voor de gemeente Baarn van toepassing. Volgens het anti-speculatiebeding dient de verkoper van de woning Talmalaan 46 € 2.360,- te betalen aan de gemeente Baarn.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  40965 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Subsidie 2016 Stichting De Speeldoos

  Beslispunten

  1.    De subsidie van 2016 van Stichting de Speeldoos vaststellen op € 419.234,-.

  2.    Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting de Speeldoos krijgt subsidie van de gemeente Baarn voor de exploitatie van het sociaal cultureel centrum en theater De Speeldoos. Op grond van de Algemene Subsidieverordening moet elk jaar de subsidie definitief worden vastgesteld aan de hand van een inhoudelijk jaarverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie 2016 van Stichting de Speeldoos definitief vastgesteld op € 419.234,-.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  42053 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervangingsregeling gemeentesecretaris

  Beslispunten

  1.    Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris worden zijn taken en verantwoordelijkheden uitgeoefend door:

  1e loco-secretaris: directielid;

  2e loco-secretaris: teammanager Intern Advies;

  3e loco-secretaris: teammanager Burgercontact;

  4e loco-secretaris: teammanager Ontwikkeling Ruimte en Omgeving;

  5e loco-secretaris: teammanager Beheer Ruimte en Omgeving;

  6e loco-secretaris: teammanager Informatie;

  7e loco-secretaris: teammanager Ontwikkeling Samenleving.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de komst van het nieuwe directielid is de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris opnieuw vastgesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  41176 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvraag subsidie Zorginfrastructuur Beweging 3.0

  Beslispunten

  1. De subsidieaanvraag van Beweging 3.0, voor dekking van de kosten van voorzieningen die de extramurale zorgverlening ondersteunen, afwijzen.
  2. Instemmen met bijgevoegde beschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft middelen ontvangen vanuit het Rijk. De gemeente is vrij om deze middelen in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Beweging 3.0 heeft subsidie aangevraagd voor financiering van een steunpunt van waaruit zorg wordt geleverd. De gemeente vindt dit niet passen bij het doel waarvoor de middelen zijn ontvangen. Daarom wordt de subsidieaanvraag afgewezen.

Archief