Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  185139 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Inkoop

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 1 april 2020 is de functie van inkoopadviseur vast ingevuld. De inkoopadviseur heeft als doelstelling om een professionaliseringsslag te maken om bij te dragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van inkoop:

  1.      Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgeld op transparante en verantwoorde wijze wordt besteed

  2.      Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-/kwaliteitverhouding

  3.      Vergroten van de inkoopkennis en verspreiden ervan in de eigen organisatie

  4.      Betrouwbare en zakelijke opdrachtgever zijn

  5.      Administratieve lastenverlichting zowel voor de gemeente Baarn als voor ondernemers

  6.      Het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoveel mogelijk aansluiten op het algemeen beleid van de gemeente Baarn

  In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de voortgang van de professionaliseringsslag op het gebied van inkoop.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  189383 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Correctie beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn containers Sonnevelt

  Beslispunten

  1. Bijgaande correctie op de beantwoording van de schriftelijke vragen van VoorBaarn over de restafvalcontainers bij de Sonneveltflats aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de tijdelijke restafvalcontainers op het parkeerterrein bij de Sonneveltflats. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vragen beantwoord, maar dat antwoord bleek deels onjuist te zijn. Het college stuurt daarom een brief naar de raad met een correctie.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  187173 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2021

  Beslispunten

  1.Reserveren van een bedrag van €3.655.163,- voor pakketten waar in de inkoop alleen prijsafspraken worden gemaakt.

  2. Voor de inloop GGZ een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €16.660.

  3. Reserveren van een bedrag van €227.180,- voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

  4. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en Wmo in 2021 vast te stellen op 3,4 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1 in bijlage 1.

  5. a. Toepassen van risicodeling voor de taakgerichte bekostiging (Breed Spectrum aanbieders), LTA en Save Veilig Thuis 18- op basis van een 50-50 mix van profijt- en solidariteitsbeginsel.

  b. De grondslag integratie-uitkering 2018 Jeugd (septembercirculaire 2018) (50%) in de eerder gemaakte afspraken omtrent de regionale risicodeling te vervangen door de grondslag aandeel jeugdigen per gemeente (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) (50%).

  c. In de 2e helft van 2021 een update uit te voeren van de regionale vereveningsafspraken om te bekijken of er nieuwe informatie of feiten beschikbaar zijn die het opportuun maken om de technische grondslag van de verevening aan te passen vanaf 2022.

  6. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van zorg voor 2021. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de contracten en subsidies voor 2021 met alle zorgaanbieders.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 17 november 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  177911 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein BBS 2021-2024

  Beslispunten

  1. Instemmen met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein BBS 2021-2024;
  2. Instemmen met het aanbieden van dit beleidsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling.
  3. Instemmen met de reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn, Bunschoten en Soest werken al geruime tijd samen op het gebied van handhaving op rechtmatig gebruik van Participatiewet-uitkeringen door onze inwoners. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er ondersteuning beschikbaar blijft voor de inwoners die dit echt nodig hebben. Vanaf 2021 gaan wij ook toezichthouden op de kwaliteit van de aangeboden zorg (Wmo 2015 en Wet op de Jeugdzorg) en rechtmatig gebruik hiervan door onze inwoners. Hoe wij dit op hoofdlijnen voor ons zien staat in het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein BBS 2021-2024 wat in december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  183707 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Kind en Co en Kinderopvang Baarn 2021

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 151.400 aan Kind en Co voor het kalenderjaar 2021. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2021;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.
  3. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 97.468,80 aan Kinderopvang Baarn voor het kalenderjaar 2021. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2021;
  4. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor het kalenderjaar 2021 subsidie beschikbaar gesteld aan Kind en Co en Kinderopvang Baarn, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  187130 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Locatiekeuze huisvesting theater en bibliotheek

  Beslispunten

  1. Aan de raad voor te stellen het college opdracht te geven het plan voor gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos (inclusief Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek Baarn, op de locatie Rembrandtlaan (voorkeursmodel b) verder te ontwikkelen;
  2. Aan de raad voor te stellen om het Raadsbesluit 64688 van 27 maart 2019 in te trekken en het college de opdracht te geven om te starten met de definitie- en ontwerpfase voor model b aan de Rembrandtlaan en daarbij een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden. In dit raadsvoorstel worden het programma van eisen, het Voorlopig Ontwerp en de operationele en organisatorische afspraken met de gebruikers vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;
  3. Aan de raad voor te stellen om het voorbereidingskrediet uit raadsvoorstel 17RV000045 van juni 2017 van € 400.000 af te sluiten per 31 december 2020 en de reeds gemaakte voorbereidingskosten tot en met 2019 van € 310.000 en de kosten van 2020 met betrekking tot beantwoording van de moties als incidentele last te nemen bij de jaarrekening 2020;
  4. Aan de raad voor te stellen een nieuw voorbereidingskrediet te voteren van € 250.000 vanaf 1 januari 2021 en de kosten te activeren en af te schrijven (€ 50.000 per jaar) in 5 jaar.
  5. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage 'Kosten en dekking' behorend bij Raadsbesluit 64688 van maart 2019 op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:
  • 10 lid 2b (financiële en economische belangen);
  • 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

  De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2016 zijn de eerste plannen voor gezamenlijke huisvesting van het theater en de bibliotheek in Baarn ontstaan. Beide gebruikers, alsmede Volksuniversiteit Baarn, hebben bij de gemeente aangegeven dat zij voordeel zien van een intensieve samenwerking. Gezamenlijke huisvesting werd gezien als een belangrijke randvoorwaarde. De gemeente moedigt het synergie-concept tussen de gebruikers aan en is destijds een haalbaarheidsonderzoek gestart.

  De raad heeft het college op 27 mei jl. in een motie verzocht om de drie potentiële locaties diepgaander te onderzoeken en uit te werken in het raadsvoorstel dat nu voor u ligt. De gemeente heeft als procesbegeleider de raad, omwonenden van de drie potentiële locaties, overige stakeholders en belangstellenden op de hoogte gehouden van de voorlopige bevindingen.

  Uitvoerig onderzoek heeft ertoe geleid dat het college tot de conclusie is gekomen:

  • dat het oorspronkelijke model uit 2019, niet langer een optie voor toekomstgerichte huisvesting is;
  • dat de gebruikers en gemeente gezamenlijk tot een nieuw voorkeursmodel gekomen zijn, namelijk model b voor de Rembrandtlaan.

  Samen met dit raadsvoorstel presenteren we voor de drie locaties identieke informatie, zodat deze met elkaar vergelijkbaar zijn. De voor- en nadelen zijn inzichtelijk en benaderd vanuit zowel kostenperspectief, alsmede vanuit de functionaliteiten van het toekomstbestendige gebouw. In dit voorstel wordt de raad verzocht om de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en de bibliotheek op de locatie Rembrandtlaan (voorkeursmodel b) verder te ontwikkelen. De risico’s behorende bij de centrumlocaties ervaart het college als dusdanig zwaarwegend, dat zij eveneens bevestigd wordt om de voorkeur voor model b te adviseren richting de raad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  185621 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Prof. Fockema Andrealaan

  Beslispunten

  1. Een definitieve locatie voor twee ondergrondse restafvalcontainers aan te wijzen op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272, tegenover Prof. Fockema Andrealaan 33 t/m 37.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de definitieve locatie aan te wijzen voor twee ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. De locatie is op de parkeerplaats van de Sonneveltflat 138-272, tegenover Prof. Fockema Andrealaan 33 t/m 37. Dit is dezelfde locatie als in het ontwerp-besluit, dat voor de zomer genomen is. De reacties van belanghebbenden zijn daarbij afgewogen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  187458 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  MJOP openbare ruimte projecten 2021

  Beslispunten

  • De raad voor te stellen de vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering en groen in 2021, vooruitlopend op het IBOR 2021-2030, vast te stellen.
  • De raad voor te stellen het investeringsbudget van € 1.400.000 voor de rioolinvestering in 2021 beschikbaar te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt de raad voor, vooruitlopend op het definitieve integraal beheerplan 2021-2030 dat in april aan de raad wordt voorgelegd, de vervangingsinvesteringen van 2021 vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  188262 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording raadsvragen VVD mbt verkeersexamens

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de raadsvragen van de VVD over verkeerseducatie

  Samenvatting voor de inwoner

  De VVD heeft vragen gesteld over het verkeersexamen aan basisscholen. In de beantwoording is aangegeven hoe het college hier mee om gaat. Van belang is dat de provincie verantwoordelijk is voor het organiseren van trainingen en cursussen op het gebied van verkeerseducatie en Veilig Verkeer Nederland doet in opdracht van de provincie de uitvoering hier van.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  181589 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024

  Beslispunten

  Vaststellen van de beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 ‘Baarn Vitaal’.

  Instemmen met de beantwoording van de vragen op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn en het samenwerkingsverband de Eem.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Raad heeft de beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 vastgesteld. Het doel is iedereen mee te laten doen naar vermogen. Zorg en ondersteuning komen in beeld wanneer het echt niet anders kan. Dit doen we aan de hand van drie pijlers: Vitaliteit, Basisvoorzieningen en Toegang naar zorg.

  Op de gemeentelijke website kunt u meer lezen over deze nota.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 10 november 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  180301 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidsmonitor 2019

  Beslispunten

  1. De samenvatting van de Veiligheidsmonitor 2019 voor kennisgeving aannemen en aandachtspunten meegeven voor het Veiligheidsprogramma 2021
  2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegd raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  De enquête voor de Veiligheidsmonitor vindt één keer per twee jaar plaats en is gehouden van augustus tot en met november 2019. Deze geeft inzicht in de ervaringen en gevoelens van de inwoners van Baarn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Aan bod komen de thema’s leefbaarheid, overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap, politie & burger en preventie.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  183730 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aansluiting Meld Misdaad Anoniem

  Beslispunten

  1. akkoord te gaan met deelname aan Meld Misdaad Anoniem

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn sluit zich aan bij meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit. Bijvoorbeeld over mishandeling, overvallen, wapen- of mensenhandel en fraude. Door deelname ontvangt de gemeente meldingen over Baarn vanuit Meld Misdaad Anoniem waardoor inzage ontstaat in de (georganiseerde) criminaliteit en waarna met partners een plan van aanpak kan worden gemaakt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  181900 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2021 voor Stichting De Trits

  Beslispunten

  1. Een subsidie van € 605.021 toekennen aan Stichting De Trits voor de exploitatie van Sportcentrum de Trits en twee gymnastieklokalen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 605.021 toe voor de exploitatie van het sportcentrum De Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  183544 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Fase 1 Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040: urgentie en opgaven, en afwegingskader

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. De integrale analyse en doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor fase 2 vast te stellen en de volgende belangen te onderkennen:

  • De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio Utrecht (life sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van belang dat het unieke vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt versterkt;
  • Amersfoort is toegangspoort van de Randstad: behouden en versterken positie van Amersfoort in mobiliteitsnetwerk en het aanpakken van knelpunten;
  • Woon- en werkmilieus voor denkers en doeners: voldoende ruimte voor wonen en werken, met aandacht voor betaalbare woningen en intensivering van bestaande bedrijventerreinen.
  • Van nature aantrekkelijk: de landschappelijke aantrekkelijkheid is een troef van de regio en dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van de stedelijke en landelijke opgaven.  

  2. Het afwegingskader vast te stellen, en de volgende 5 hoofdcategorieën te onderkennen:

  • Uitvoerbaarheid
  • Gezonde en toekomstbestendige leefomgeving
  • Duurzaam bereikbaar hart van Nederland
  • Vitale steden en dorpen
  • Sterke regio van denkers en doeners

  Samenvatting voor de inwoner

  Provincie Utrecht en Regio Amersfoort formuleren een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Op basis hiervan willen zij afspraken maken over te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Fase 1 wordt nu afgerond met de oplevering van de integrale analyse en doorrekening voor 2030: urgentie en opgaven. Daarnaast is een afwegingskader opgesteld op basis waarvan verschillende scenario’s in fase 2 kunnen worden getoetst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  184235 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen BOP inzake Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen en deze naar de raad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen gesteld over piketpaaltjes die waren aangetroffen in het bos direct ten noorden van het Marechausseeterrein ('Borrebos').

  De eigenaar van Soestdijk geeft over de piketpaaltjes aan: "In het kader van de voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan is de eigenaar van Paleis Soestdijk bezig met allerlei soorten onderzoeken. Dat kan gaan over de natuurwaarden, restauratiemethodes, (bouw)techniek enz. Op de beoogde plek voor de appartementenvilla’s in het Alexanderkwartier wordt onderzoek gedaan naar de eventuele locaties voor de villa’s om een zo goed mogelijk evenwicht tussen natuur en bebouwing te realiseren. Dat verklaart dat er tijdelijk paaltjes hebben gestaan, ze waren deel van het lopende onderzoek. Inmiddels zijn deze weer verwijderd."

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  118433 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kwaliteitshandboek Informatiebeheer

  Beslispunten

  Vaststellen format kwaliteitshandboek Informatiebeheer

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is gemeente Baarn afhankelijk van een goed georganiseerd informatiebeheer. Hiervoor is een kwaliteitshandboek Informatiebeheer opgesteld. Door dit format te gaan gebruiken is de kwaliteitszorg op het gebied van informatiebeheer gerealiseerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  125264 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  TMLO Informatiebeheer

  Beslispunten

  Vaststellen format Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO) m.b.t. zaaksysteem.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor een efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, is het noodzakelijk dat overheidsinformatie toegankelijk en vindbaar is. Daarnaast hebben we te maken met wettelijke verplichtingen tot de bescherming van vertrouwelijke documenten en persoonsgegevens. Dit is waarom de gemeente Baarn gebruik maakt van een metadata model voor het beschrijven van deze informatie. In dit metadata model staat beschreven waar de gegevens gevonden kunnen worden, hoe ze geïnterpreteerd moeten worden en of de gegevens al dan niet openbaar zijn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  180401 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Opvolging aanbevelingen rekenkamercommissie m.b.t. P&C-documenten

  Beslispunten

  1. Het voorgestelde verbetertraject vast te stellen
  2. De raadsinformatiebrief vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  De rekenkamercommissie heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van beleidsnota's en P&C-documenten. Hieruit zijn aanbevelingen voor verbetering voortgekomen. De raad heeft het onderzoeksrapport en de aanbevelingen vastgesteld. Met de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren we de raad over de uitvoering van de verbetering van de P&C-documenten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  183470 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop gemeentegrond bij De Tjalk

  Beslispunten

  Instemmen met verkoop gemeentegrond bij de woning De Tjalk, na wijziging van de bestemming van de grond.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners aan De Tjalk huren gemeentegrond, die ze gebruiken als tuin. De bewoners willen de gemeentegrond aankopen.

  Verkoop van de gevraagde gemeentegrond is mogelijk, nadat de bestemming van de grond is gewijzigd in het bestemmingsplan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  185149 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Kunstschenkingen

  Beslispunten

  1.  Instemmen met een schenking van werk van Jan Broerze aan de gemeente Baarn

  2. De burgemeester te mandateren de schenkingsovereenkomst te ondertekenen

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft een aantal werken van de Baarnse kunstenaar Jan Broerze aangeboden gekregen als schenking.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  185153 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  schenking wagenschamel aan Openlucht museum

  Beslispunten

  1.      Instemmen met een schenking van een wagenschamel door de gemeente Baarn aan het Openluchtmuseum in Arnhem.

  2. De burgemeester te mandateren de schenkingsovereenkomst te ondertekenen

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Openlucht museum in Arnhem bevindt zich een wagenschamel die van de gemeente Baarn bleek te zijn. Omdat dit object niet in de collectie van de gemeente past, wordt gevraagd deze aan het museum te schenken, waar hij in de expositie wordt getoond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  185196 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2021

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de volgende gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen:

  1 Verordening afvalstoffenheffing 2021

  2a Verordening begraafplaatsrechten 2021

  2b tarieventabel begraafplaatsrechten 2021

  3 Verordening forensenbelasting 2021

  4 Verordening hondenbelasting 2021

  5a Legesverordening 2021

  5b tarieventabel legesverordening 2021

  6 Verordening onroerendezaakbelastingen 2021

  7 Verordening precariobelasting 2021

  8 Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2021

  9. Verordening rioolheffing 2021

  10 Verordening roerende zaakbelastingen 2021

  11 Verordening toeristenbelasting 2021

  Samenvatting voor de inwoner

  Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet besluit de Gemeenteraad jaarlijks tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen. Deze verordeningen gaan over het opleggen van aanslagen van de diverse gemeentelijke belastingen. Het vaststellen van de verordeningen en bijbehorende tarieven dient plaats te vinden voorgaand aan het belastingjaar waar de verordeningen betrekking op hebben.

  De belastingverordeningen 2021 worden in dit geval voor 31 december 2020 door de Raad vastgesteld ten behoeve van het opleggen van de aanslagen van de gemeentelijke belastingen in 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  184766 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raad informeren over status en voortgang programma duurzaamheid

  Beslispunten

  De raad via bijgaande informatiebrief te informeren over de status en de voortgang van het programma duurzaamheid.

  Samenvatting voor de inwoner

  In juni 2019 is het Programma Duurzaamheid door het college vastgesteld. Hiermee neemt Baarn haar verantwoordelijkheid in het realiseren van de gewenste CO2 reductie, een leefbaar klimaat en de doelstelling voor de opwekking van duurzame energie op eigen grond gebied.

  Middels een raadsinformatiebrief informeren we de raad over de status en de voortgang van het programma.

  De 5 onderwerpen die onder duurzaamheid vallen zijn: 1)Energietransitie, 2)Eigen Organisatie, 3)Duurzame Mobiliteit, 4)Klimaatadaptatie, 5)Van Afval naar Grondstof.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  178086 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie MEE 2021

  Beslispunten

  1.Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 146.250,- voor 2021 aan MEE

  2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door MEE van € 1045,-

   3. Instemmen met bijgevoegde beschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  MEE heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning en deelname aan Pit Baarn.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 3 november 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  175812 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mevrouw E.G.M. Tomasouw - Kersten aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand.

  Beslispunten

  Mevrouw E.G.M. Tomasouw - Kersten aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand.

  Samenvatting voor de inwoner

  We zijn voornemens om een medewerker van burgercontact aan te wijzen tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit om minder kwetsbaar te zijn in het aantal mensen dat huwelijken kan voltrekken tijdens kantooruren op het gemeentehuis.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  180375 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Planschadeovereenkomst Anna Paulownalaan 2

  Beslispunten

  1. in te stemmen met bijgaande planschadeovereenkomst
  2. Middels deze planschadeovereenkomst een verhaalsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer van het plan Anna Paulownalaan 2

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft een omgevinsgvergunning afgegeven voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel Anna Paulownalaan 2. Door het aangaan van een planschadeovereenkomst is het mogelijk om een eventuele toekomstige tegemoetkoming in planschade te verhalen op de initiatiefnemer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  101411 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gevolgen Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) voor de (gemeente)archivaris

  Beslispunten

  1. als gemeentearchivaris aan te wijzen: mevrouw N. (Natasja) Pels.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten, naar aanleiding van de aanpassingswet Wnra, mevrouw N. Pels aan te wijzen als gemeentearchivaris.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181464 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek huur gemeentegrond bij Andoornhof

  Beslispunten

  Instemmen met het verzoek van de bewoners aan de Andoornhof tot huur van gemeentegrond bij de woning.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners aan de Andoornhof vragen de gemeente om huur van een gedeelte van het gemeentelijk plantsoen bij de woning. Zij willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van hun tuin. De gemeente stemt in met het verzoek.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181817 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek koop gemeentegrond bij Stellingwerflaan

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond en aanleg van een voetpad bij de Stellingwerflaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bewoners aan de Stellingwerflaan willen een stuk gemeentelijk plantsoen aankopen. Ze willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van hun tuin.

  Ook vragen de bewoners of ze een voetpad mogen aanleggen, aan de zijkant van hun tuin door het gemeentelijk plantsoen.

  De gemeente stemt niet in met het verzoek tot koop van de gemeentegrond en de aanleg van het voetpad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  169098 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionaal Adaptatieplan

  Beslispunten

  1.     In te stemmen met het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP)

  2.     Het RAP ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief

  3.     In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten ad. € 3.000,- en deze te dekken binnen de begroting

  Samenvatting voor de inwoner

  Nederland moet aan de slag om zich te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering. Daarom is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgesteld. Dit plan legt nadrukkelijk verantwoordelijkheden bij de regio’s en gemeenten neer. We werken al aan een plan voor wat we als gemeente Baarn zelf aan klimaatadaptatie gaan doen. Maar we zijn niet de enige partij die hier aan werkt. Sommige onderwerpen zijn grensoverschrijdend of gelden voor meerdere partijen. Deze vraagstukken pakken we regionaal op. Dat biedt efficiëntievoordelen. Hiervoor is een Regionaal Adaptatieplan (RAP) opgesteld. Dit RAP beschrijft waar we ons op gaan richten en hoe we dit organiseren. Wat we concreet gaan doen staat in het (concept-)werkplan. Het college heeft kennis genomen van beide plannen (RAP en werkplan), de inhoud van het RAP omarmd en jaarlijks een budget vrij gemaakt om deze regionale samenwerking mogelijk te maken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  180115 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording raadsvragen D66 over Hoofdstraat

  Beslispunten

  • in te stemmen met bijgevoegde beantwoording

  Samenvatting voor de inwoner

  Door D66 zijn vragen gesteld over de inrichting van de Hoofdstraat. Bijgevoegd de beantwoording op deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  181592 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tussentijdse rapportage landelijk beeld van de jeugdbeschermingsketen

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over de tussentijdse rapportage van het landelijk beeld van de jeugdbeschermingsketen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben een rapport geschreven. Dit rapport gaat over jeugdbescherming. De conclusie is dat in Nederland nog teveel kinderen moeten wachten op hulp en ondersteuning. Het college van burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad met een brief over dit rapport en wat dat betekent voor Baarn. 

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 20 oktober 2020 (inclusief na 2 weken openbaar

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  178587 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen VoorBaarn ondergrondse container Sonnevelt flat

  Beslispunten

  Instemmen met de inhoud van bijgaande concept-brief ter beantwoording van de schriftelijke vragen van de VoorBaarn-fractie.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raadsfractie van VoorBaarn heeft aan burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de tijdelijke bovengrondse containers bij de Sonnevelt flat. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  178924 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Derde tranche duurzaamheidslening

  Beslispunten

  1. Een derde tranche van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de verordening Duurzaamheidslening Baarn.
  2. De raad te informeren over dit besluit en de voortgang van de regeling via bijgaande informatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Via de internetpagina www.baarn.nl/duurzaamheidslening kunnen daarom weer leningen met een lage rente worden aangevraagd voor maatregelen aan de eigen woning zoals zonnepanelen, isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties. Door de vele aanvragen was het eerder beschikbare budget opgebruikt. Voor gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket via de website www.duurzaambouwloket.nl.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 27 oktober 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  180134 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Jaarwisseling 2020-2021

  Beslispunten

  1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de aankomende jaarwisseling, het daarmee gepaarde afsteken van vuurwerk en handhaving op vuurwerkoverlast.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn zal dit jaar, net als vorig jaar, geen vuurwerkvrije zones instellen. Tevens is er geen directe aanleiding tot een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente. Wel worden ook dit jaar weer gratis posters ter beschikking gesteld voor het verminderen van vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Politie en boa’s zullen zoals ieder jaar handhaven op overlast en dit jaar tevens op het verbod van knalvuurwerk. Overigens worden met ingang van 1 december 2020 de vuurwerkartikelen knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen en vuurpijlen landelijk verboden.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  180230 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Veiligheidsbeeld januari tot en met september 2020

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
  2. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie stelt per gemeente een overzicht op van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over de eerste negen maanden van 2020. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  177075 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoeringsplan schuldhulpverlening

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020-2023.
  2. Akkoord met versturen raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Baarnse visie op het sociaal domein participeert iedereen naar vermogen in de samenleving. We streven zoveel mogelijk naar zelfredzaamheid van onze inwoners, ook op het financiële vlak. Om die reden werken we met zowel korte als lange termijn oplossingen om financiële problemen te bestrijden. 

  Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020-2023 is de concrete invulling van de doelen geformuleerd in de 'Visie Schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023'. Hierbij is een evaluatie gemaakt van nodige verbeterpunten en zijn deze in samenwerking met de maatschappelijk partners vertaald naar acties.

  In het uitvoeringsplan wordt ook geanticipeerd op de gevolgen van de coronacrisis.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181547 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  3e kwartaalrapportage 2020

  Beslispunten

  In te stemmen met de 3e Kwartaalrapportage 2020 en verzending van de Raadinformatiebrief over de 3e kwartaalrapportage 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad ontvangt periodiek financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze rapportage gaat over het 3e kwartaal van 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181849 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie vaststelling 2021 theater De Speeldoos

  Beslispunten

  1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 448.083,- aan Theater de Speeldoos.
  2. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000 voor het uitvoeren van minimaal twee maatschappelijke activiteiten, samen met Baarnse culturele organisaties.
  3. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Zij bieden een gevarieerd programma met professionele podiumkunsten en film. Daarbij verhuren zijn ruimtes en zalen, waar culturele verenigingen en organisaties, educatieve organisaties en sociaal maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken. De Speeldoos biedt een plek voor ontmoeting, educatie, evenementen en projecten. Om dit mogelijk te maken vragen zij een financiële bijdrage van de gemeente.

  Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 448.083 toegekend. Daarnaast is er een incidentele subsidie toegekend van € 5.000 voor het ontwikkelen van minimaal twee activiteiten met culturele/ maatschappelijke organisaties uit Baarn die bijdragen aan het cultuur beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181864 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie 2021 Bibliotheek Eemland-Baarn

  Beslispunten

  1. Een structurele subsidie van € 438.546,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2021.

  2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' te verlengen in samenwerking met Basisschool St. Aloysius. a. Hiertoe in 2021 een incidentele subsidie van € 5.480,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

  3. a. Voor 2021 een incidentele subsidie toe te kennen van € 3.380,- aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de activiteit 'geef een prentenboek cadeau'. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

  4. a. Voor 2021 een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,- aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de activiteit 'Voorleesexpress'. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

  5. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2021 is een structurele subsidie toegekend van € 449.906,-.

  Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd van € 11.360,- voor drie projecten. De pilot 'Bibliotheek op School' (€ 5.480,-), de activiteit 'geef een prentenboek cadeau' (€ 3.380,-) en de 'Voorleesexpress' (€ 2.500,-).

  Voor 'De Bibliotheek op School' betreft dit verlenging van de pilot op de Aloysiusschool. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs. De pilot wordt uitgevoerd samen met basisschool St Aloysius en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Kind en Educatie Baarn.

  Bij de activiteit 'geef een prentenboek cadeau' krijgen alle kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd van de gemeente Baarn een prentenboek cadeau. Hieraan worden activiteiten gekoppeld gericht op voorlezen thuis, op school en in de kinderopvang. Het doel is om op deze manier een impuls te geven aan het lezen en voorlezen om zo het belang hiervan te onderstrepen en daarmee de preventie van laaggeletterdheid te bevorderen.

  De Voorleesexpress draagt bij aan het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen en hen te stimuleren tot lezen en voorlezen. Naast dat de kinderen worden voorgelezen, wordt er ook breder gekeken naar manieren waarop kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  181874 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2021 RTV Baarn

  Beslispunten

  1 Voor 2021 een structurele subsidie toe te kennen van € 40.070.

  2 In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde subsidiebeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn. Zij maken programma’s en zenden deze uit via radio en televisie voor de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Voor de kosten van het uitzenden van deze programma's en de huisvestingskosten vragen zij jaarlijks een subsidie aan.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  178692 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Brief aan gemeenteraad deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. De vorming van en landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) te onderschrijven
  2. Aan de Veiligheidsregio Utrecht kenbaar te maken erop toe te zien dat de vorming van de nieuwe werkgeversorganisatie voor de gemeenten kostenneutraal plaatsvindt
  3. De Veiligheidsregio Utrecht middels bijgesloten brief hiervan op de hoogte te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. De Veiligheidsregio's zijn hiervan uitgesloten en zijn zo genoodzaakt de arbeidsvoorwaarden voor hun eigen personeel ergens anders onder te brengen. Een zelfstandige werkgeversorganisatie voor alle 25 Veiligheidsregio's in Nederland is de meest praktische invulling hiervan. Zo kan ook aan de bijzondere taken en functies binnen de Veiligheidsregio, te denken valt aan brandweertaken en brandweervrijwilligers, het meeste recht worden gedaan. Er wordt aandacht gevraagd om deze vorming voor de gemeenten kostenneutraal te laten gebeuren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  177216 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vergunningverleningsplan 2020-2021

  Beslispunten

  Vastestellen van Vergunningverleningsplan 2020-2021

  De ingangsdatum van het plan vaststellen op 15 oktober 2020

  Samenvatting voor de inwoner

  In het vergunningverleningsplan staat aangegeven hoe de gemeente omgaat met ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning. Door het vastleggen van de regels ontstaan er waarborgen voor de inwoners. Het vergunningenbeleid is een onderdeel van het totale beleid op het terrein van de bebouwde omgeving.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  177878 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021-2024

  Beslispunten

  1.Instemmen met de conceptversie Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021-2024

  2.Instemmen met het versturen van de conceptversie aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de inwoners van Baarn leveren wij ondersteuning binnen de participatiewet, Wmo, en Jeugdzorg. Om die zorg en ondersteuning duurzaam te kunnen blijven aanbieden is het belangrijk dat de beschikbare middelen effectief en rechtmatig worden ingezet. 

  Het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 beschrijft hoe de BBS gemeenten deze verantwoordelijkheid invullen naar zowel de inwoner als de zorgaanbieder. Over de inhoud van dit plan zal de Adviesraad een formeel advies uitbrengen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  177879 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwikkeling Zandvoortweg 60

  Beslispunten

  Instemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie Zandvoortweg 60 voor een informatieavond met inwoners van Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de locatie Zandvoortweg 60, wordt een woningbouwplan voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  178791 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoording brief bewoners ontwikkeling Heuveloordstraat

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de beantwoording op beide brieven zoals opgenomen in de concept-beantwoording.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door enkele omwonenden zijn brieven geschreven naar de gemeenteraad en het college over de gevolgen van de bouwwerkzaamheden op de locatie Heuveloordstraat 11 A/B. Het college beantwoordt de brieven door middel van de in de bijlage opgenomen beantwoording.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  179467 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief vragen briefadres

  Beslispunten

  Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de mogelijkheden en evaluatie omtrent het aanvragen van een particulier briefadres in de gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Mensen met problematische schulden kunnen soms door hun financiële problemen op straat komen te staan. In dit geval hebben ze ook geen postadres meer om een uitkering aan te vragen, of een zorgverzekering af te sluiten, waardoor ze nog verder in de problemen kunnen komen. Het is daarom belangrijk dat er een mogelijkheid is om een particulier briefadres te kunnen krijgen via de gemeente. Dit maken wij mogelijk doormiddel van een samenwerking met het dak- en thuislozen centrum van de gemeente Amersfoort. Daarnaast is er de mogelijkheid tot inschrijving op een privaat postadres in de gemeente Baarn via Welzin. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  178896 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Septembercirculaire 2020

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Septembercirculaire 2020.
  2. Akkoord gaan met de financiële uitkomsten en financiële verwerking van de Septembercirculaire 2020.
  3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de algemene uitkering wordt budget vanuit de Rijksoverheid verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeenten wordt dat gedaan via het Gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt tenminste 3 keer per jaar bijgesteld. In september, december en in mei. De Septembercirculaire is afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. In de Septembercirculaire worden de budgetten vanuit de Rijksoverheid bijgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  179261 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Procesbrief Raad | huisvesting bibliotheek/theater

  Beslispunten

  Instemmen met het publiceren van een nieuwe procesbrief over het project gezamenlijke huisvesting bibliotheek/theater.

  Samenvatting voor de inwoner

  Deze procesbrief informeert de Raad en inwoners over de voortgang van het project gezamenlijke huisvesting theater/bibliotheek. Medio juli jl. hebben wij ook een update gedeeld. Medio oktober zijn wij alweer een aantal stappen verder, dit delen we graag in deze brief. De verwachting is dat het College in november een besluit zal nemen over het aan de raad voor te leggen voorstel.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  179307 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging november 2020

  Beslispunten

  De raad voorstellen om de begrotingswijziging november 2020 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Met deze begrotingswijziging vindt in voorbereiding op de jaarrekening 2020 een aantal (technische) wijzigingen plaats in de financiële begroting. Met het doorvoeren van deze begrotingswijziging wordt voldaan aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de rechtmatigheidsvoorschriften.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  178193 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2020-1 ingediend (Ontwerp Begrotingswijziging 2020-1). 

  Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het Algemeen bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  178877 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadinformatiebrief Stoppen Lyvore met huishoudelijke hulp

  Beslispunten

  Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de ontwikkelingen op de huishoudelijke hulp.

  Samenvatting voor de inwoner

  Lyvore heeft de gemeente onlangs laten weten dat zij gaan stoppen met het leveren van hulp bij het huishouden. Net als eerder Amaris, wil ook Lyvore zich concentreren op het bieden van verpleging en verzorging - in thuiszorg en in woonzorgcentra.

  Het verliezen van Lyvore als aanbieder heeft mogelijk gevolgen voor het verzorgen van de huishoudelijke hulp. In de komende periode zal de gemeente met Lyvore samenwerken om een soepele overgang te bewerkstelligen voor personeel en cliënten.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 6 oktober 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  162721 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  VN 75 jaar

  Beslispunten

  1. Geen gebouw uit te lichten naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties.
  2. Wel aandacht te besteden aan het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties in de (sociale) media van de gemeente in de week van 19 t/m 24 oktober 2020.
  3. In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aan de NVVN (Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties) en cc gemeenteraad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de week van 19 tot en met 24 oktober 2020 zal in de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan het 75 jarig bestaan van de VN. In deze week zullen geen gebouwen blauw uitgelicht worden in de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  162723 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Orange the World

  Beslispunten

  1. Geen gebouw uit te lichten naar aanleiding van de 'Orange the World' campagne.
  2. Van 25 november 2020 tot en met 10 december 2020 aandacht te besteden aan de campagne 'Orange the World' in de (sociale) media van de gemeente.
  3. In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aan UN Women Nederland en cc gemeenteraad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Van 25 november tot en met 10 december zal in de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan de 'Orange the World' campagne. Gedurende deze periode zullen geen gebouwen oranje uitgelicht worden in de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  176810 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Ericastraat

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het aanbod van JBB Vastgoedontwikkeling B.V. inzake het perceel Ericahof 15 (kad. perceel M 4221 en 3468) te Baarn, overeenkomstig het in de bijlage toegevoegde bod met referentie JBBVO/0820.

  2. De raad voor te stellen:

  2.1 In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Ericastraat, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;

  2.2 Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

  2.3 om met betrekking tot de ontwikkeling aan de Ericastraat te Baarn de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen. De coördinatie ziet op de volgende besluiten;

  a. Het bestemmingsplan

  b. De omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  c. De eventueel overige voor het project benodigde besluiten ten behoeve van het bestemmingsplan dan wel de omgevingsvergunning.

  Samenvatting voor de inwoner

  Initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend om het bestaande bedrijfsgebouw aan de Ericastraat te slopen en te vervangen door 28 grondgebonden woningen. Het plan is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan "Nieuwe Oosterhei". Voor de gevraagde herontwikkeling is een ontwerp bijgevoegd. Aan de raad wordt voorgesteld om in principe mee te werken aan het verzoek en op basis hiervan een ontwerp bestemmingsplan op te laten stellen en in procedure te brengen. Tevens wordt voorgesteld om de coördinatieregeling toe te passen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  176835 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afsluiten DVO Utrechtse heuvelrug

  Beslispunten

  1.      een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Utrechtse heuvelrug.

  Voor ondertekening dient een volmacht te worden afgegeven.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente is aangesloten bij de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het Nationaal Park willen gemeente en de Stichting een dienstverleningsovereenkomst afsluiten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  176234 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie 2019 Bibliotheek Baarn

  Beslispunten

  Instemming met definitieve toezegging van de subsidiegelden over 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kunst, cultuur en educatie hebben een verbindende werking tussen mensen en bevorderen daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid. In deze culturele ambitie spelen bijvoorbeeld de Bibliotheek Baarn en theater De Speeldoos een belangrijke rol.  

  De gemeente subsidieert beide organisaties jaarlijks met een forse subsidie. Daarmee kunnen we in Baarn een breed cultureel aanbod handhaven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  176238 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie 2019 Theater De Speeldoos

  Beslispunten

  Instemming met definitieve toezegging van de subsidiegelden over 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kunst, cultuur en educatie hebben een verbindende werking tussen mensen en bevorderen daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid. In deze culturele ambitie spelen bijvoorbeeld de Bibliotheek Baarn en theater De Speeldoos een belangrijke rol. 

  De gemeente subsidieert beide organisaties jaarlijks met een forse subsidie. Daarmee kunnen we in Baarn een breed cultureel aanbod handhaven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  178029 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Overzicht financiële consequenties Corona (COVID 19) - Stand september 2020

  Beslispunten

  instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief "financiële effecten corona september 2020".

  Samenvatting voor de inwoner

  In deze brief informeert het college de raad over de financiële gevolgen van het coronavirus voor de gemeente Baarn.

  Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een deugdelijke raming te maken van de financiële effecten van het coronavirus. Tot nu toe lijkt het erop dat de gevolgen voor Baarn beperkt blijven; de tegemoetkoming vanuit het rijk lijkt redelijk in pas te lopen met de eerste inschatting van de directe Corona-kosten van het hoekjaar 2020.

  Echter, de financiële effecten van Covid-19 beperken zich niet alleen tot de gemaakte kosten of gederfde inkomen in het jaar 2020. In de jaren die daarop volgen zullen de economische en financiële gevolgen van deze crisis pas zichtbar zijn. Voor het jaar 2021 zijn deze effecten voor de gemeente Baarn op € 1,5 miljoen geschat. Hiervan is € 250.000 in de begroting 2021 verwerkt als incidenteel budget. Het resterend €1,25 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf.​

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  177126 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar verkeersbesluiten P'buurt-west

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift namens vijftien bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
  3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten is het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Echter, in drie nabijgelegen straten gold er geen parkeerregime. In de Prof. Asserlaan, Prof. Drionlaan en Prof. Fockema Andreaelaan werd aan beide zijde (deels) op het trottoir geparkeerd. Het college heeft daarom besloten een parkeerverbod aan een zijde toe te wijzen om de bereikbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid van deze straten te verbeteren. De bezwaarmakers hebben tegen dit besluit een bezwaar ingediend, met name tegen de keuze van zijde in de Prof. Fockema Andreaelaan. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  175185 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Acacialaan

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift namens vijftien bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
  3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten werd het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Zo ook in de Acacialaan. Het college heeft besloten het parkeerverbod in deze straat aan de oneven zijde toe te kennen. De bezwaarmakers zijn het niet met dit verkeersbesluit eens en willen dat het alternerend parkeren in stand gehouden wordt, desnoods in andere vormgeving. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  177123 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Prof. Buyslaan

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
  3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten werd het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Zo ook in de Professor Buyslaan. Het college heeft besloten het parkeerverbod in deze straat aan de even zijde toe te kennen. De bezwaarmaker is het niet met dit verkeersbesluit eens. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor bewoners met inritten, zoals vermindering van zicht en verhoogd risico op blokkeren van de inrit.

  De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  177227 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging Afvalstoffenverordening

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren.
  2. De raad voor te stellen om de 1e Wijziging van de Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
  3. De raad voor te stellen om de wijziging van de Afvalstoffenverordening in werking te laten treden op 1 januari 2021.
  4. De raad voor te stellen om de kosten voor invoering van een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt de raad voor om een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren. De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie hierover aangenomen. Het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt daarmee omgedraaid. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, ontvangen inwoners vanaf 1 januari 2021 alleen nog maar ongeadresseerd reclamedrukwerk als zij hier zelf voor kiezen. Inwoners kunnen dat aangeven door een ja/ja-sticker op de brievenbus te plakken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  175193 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

  Beslispunten

  1             in te stemmen met de voorgestelde organisatorische veranderingen bij samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE) zoals beschreven in het koersplan 2021-2025 en het programmaplan PWVE 2021 en 2022 (zie bijlagen a. en b.)

  De raad voor te stellen om:

  2             Het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de ‘Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe’ (bijlage c.)

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn stemt in met een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem, omdat regionale samenwerking op het gebied van stedelijk waterbeheer loont. 

   

Archief