Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 maart 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  97719 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging monument hekpalen bij Stationsplein 64A

  Beslispunten

  1. bijgevoegd gewijzigd aanwijzingsbesluit vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2007 zijn de hekpalen bij Stationsplein 64A aangewezen als gemeentelijk monument. Bij dit besluit zat de verkeerde redengevende beschrijving. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit, waardoor de redengevende beschrijving nu kan worden gebruikt om de monumentale waarden van dit monument te controleren.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  100994 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inspectie & reinigen riolering 2020

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de inspectie-werkzaamheden ter voorbereiding aan het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) en de rioleringskosten van € 150.000,- te dekken uit de voorziening riolering.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2020 gaat de gemeente 30 kilometer riolering reinigen en inspecteren. Vervolgens worden de inspectieresultaten beoordeeld op schadebeelden. Na afloop hebben we, samen met de deelgebieden die de afgelopen jaren al geïnspecteerd zijn, een goed beeld van de kwaliteit van ons totale rioolstelsel. De data gebruiken we voor het opstellen van een nieuw integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) die dit jaar zal worden opgesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  101043 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie

  Beslispunten

  1. De Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn voor woningeigenaren in de gemeente Baarn vast te stellen.
  2. Het subsidieplafond voor woningeigenaren in de gemeente Baarn voor 2020 vast te stellen op €65.000.
  3. Mandaat te verlenen aan de medewerkers van het Duurzaam Bouwloket om de bevoegdheden genoemd in artikel 5 tot en met 11 van de Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn uit te voeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Baarn stelt de regeling Energievoucher Subsidie vast, waardoor inwoners van Baarn in 2020 een bijdrage van €65 kunnen vragen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun woning of voor een lokaal energieadvies. Woningeigenaren kunnen vanaf 25 maart 2020 een aanvraag indienen bij Duurzaam Bouwloket.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  95590 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Hernieuwd Wmo-toezicht per september 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met het effectueren van het Wmo-toezicht per september 2020;
  2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorzieningen, de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Wmo. Sinds 2016 voert GGD regio Utrecht in opdracht van 24 gemeenten het Wmo-toezicht op kwaliteit uit in de regio. De toezichthouders van GGDrU zijn door het college aangewezen. Met het aflopen van de huidige opdracht per september 2020 doet GGDrU een voorstel voor een eigentijds en geactualiseerd Wmo-toezicht, om de kwaliteitsbewaking van voorzieningen in de regio Utrecht te blijven borgen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  101090 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording vragen Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  De adviesraad Sociaal Domein Baarn heeft 31 januari 2020 advies gevraagd en vragen gesteld rondom de jeugdzorg bij de gemeente Baarn en de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  102644 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

  Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 25 maart 2020 is de heer H.B. Prakke als wethouder geïnstalleerd.

  Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  100103 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Extra bijdrage Comité 4 & 5 mei ivm 75 jaar bevrijding

  Beslispunten

  Instemmen met een extra subsidie voor Stichting Comité 4 en 5 mei voor de kosten van het kunstwerk Levenslicht in het kader van deelname aan de landelijke holocaust herdenking à € 2420,-.  

  Samenvatting voor de inwoner

  Voorgesteld wordt om een extra subsidie te vertrekken aan het Comité 4 & 5 mei met het bedrag van deelname aan het kunstwerk Levenslicht in het kader van de landelijke holocaust herdenking .

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  99825 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0084-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Hiermee wordt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op het perceel Cantonlaan 17. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  99846 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Zandvoortweg 27

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Zandvoortweg 27" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0083-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee het verplaatsen van het bouwvlak mogelijk te maken. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  100152 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief voortgang herontwikkeling locatie Nieuwstraat 5 (Cinq Cour, Witteveen)

  Beslispunten

  De raad informeren over de voortgang van de herontwikkeling van de locatie Nieuwstraat 5 door bijgaande informatiebrief naar de raad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de locatie Nieuwstraat 5 rondom het 'Pakhuis' aan het parkeerterrein Laanstraat is een nieuwbouwplan in voorbereiding. Per brief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  100590 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  brief uiting van zorgen over beschikbaarheid betaalbare woningen

  Beslispunten

  De e-mail van een inwoner van Baarn over zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen beantwoorden conform bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een inwoner van Baarn heeft in een e-mail aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders haar zorgen geuit over de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de gemeente. Het college heeft in zijn antwoord aangegeven die zorgen te delen. In het gemeentelijk beleid over wonen is aangegeven blijvend in te zetten op het toevoegen van woningen, passend bij de vraag. Hoewel er de afgelopen jaren 150 woningen zijn gebouwd, is de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  100166 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief voortgang onderzoek waterbodem rondom voormalige vuilnisbelt Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad via bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van de uitkomsten van vervolgonderzoek naar de herkomst van de vervuiling van het oppervlaktewater in de watergangen rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind mei 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het oppervlaktewater en de waterbodem van de beltvijver en van de watergangen rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg. Dat onderzoek is nu afgerond. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de onderzoeken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  100445 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Concept RES Regio Amersfoort 1.0

  Beslispunten

  1. De concept RES regio Amersfoort, inclusief het tweede concept van de Regionale Structuur Warmte (RSW) en het concept raadsvoorstel te bespreken.
  2. Een reactie op de concept RES, inclusief het tweede concept van de Regionale Structuur Warmte (RSW), conform de bijgevoegde memo, en de voorgestelde beslispunten in het concept raadsvoorstel te formuleren t.b.v. het BO RES van 19 maart a.s.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de concept Regionale Energie Strategie (RES) van regio Amersfoort staat hoe en hoeveel de regio de komende 10 jaar denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie (Klimaatakkoord). De concept RES moet in mei 2020 door de raden van de regio-gemeenten worden vastgesteld, waarna het als concept-bod verstuurd kan worden naar het Rijk.

  Het college heeft zowel de RES als het raadsvoorstel voor het eerst behandeld, zodat de reactie van het college door de portefeuillehouder duurzaamheid van de gemeente meegenomen kan worden in het bestuurlijk overleg van de Regio Amersfoort. Een tweede, definitieve behandeling in het college zal plaatsvinden op 24 maart a.s. Op 15 april wordt een regionale volksvertegenwoordigersavond georganiseerd waarbij verschillende betrokken partijen aanwezig zullen zijn. In de maand mei volgt tenslotte besluitvorming door de gemeenteraad van Baarn en de raden van de overige regio-gemeenten.

  Zie voor meer informatie www.resregioamersfoort.nl.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  100982 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Populieren Tolweg

  Beslispunten

  De raad via bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de kap van de populieren aan de Tolweg. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad heeft in de besluitraad van 29 januari j.l. om meer informatie gevraagd betreffende de kap van de populieren aan de Tolweg en zijn vragen gesteld over de populieren aan de Bestevaerweg. Per brief informeert het college de gemeenteraad over deze punten.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  97832 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen met betrekking tot de aanpak van verpauperde panden

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken van de twee jaarlijkse schouw van welstandsexcessen (panden in Baarn met ernstig achterstallig onderhoud).

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van de twee jaarlijkse schouw van mogelijke welstandsexcessen (panden met ernstig achterstallig onderhoud) en wanneer er rapportage over geconstateerde welstandsexcessen te verwachten is. Het college beantwoordt de vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  97341 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  intrekken straatnamen Biltseweg en Hunzestraat

  Beslispunten

  Intrekken straatnamen Biltseweg en Hunzestraat.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door een kleine grenscorrectie tussen de gemeente Baarn en gemeente Soest in 1999 is de Biltseweg volledig op grondgebied van gemeente Soest komen te liggen. Het betreft de weg zelf en niet de aangrenzende gronden. De Biltseweg zelf maakt dus geen deel meer uit van de gemeente Baarn. Op grond van de geldende wetgeving moet de straatnaam officieel worden ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders van Baarn. De aanwonenden merken geen verschil door dit besluit.

  Op het terrein van zorginstelling Sherpa aan de Zandheuvelweg is door een herinrichting van het terrein de Hunzestraat komen te vervallen. Daarom moet ook deze straatnaam officieel worden ingetrokken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  98126 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB motie Bedrijfsafval

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een motie aangenomen waarin ze vraagt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Baarnse bedrijven en verenigingen onder voorwaarden de mogelijkheid te bieden om klein bedrijfsafval te kunnen storten bij RMN. Het college besluit de raad via een brief te reageren op deze motie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  98127 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VVD over tussenevaluatie omgekeerd inzamelen

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de tussentijdse evaluatie van het omgekeerd inzamelen. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  99063 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp-begroting 2021 AVU

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Afval Verwijdering Utrecht heeft de ontwerp-begroting 2021 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  97546 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Huurafdracht niet-onderwijsruimten NBS

  Beslispunten

  Instemmen met de hoogte van de huurafdracht voor de niet-onderwijsruimten en gymzaal in de Nieuwe Baarnsche School voor de periode 2020 tot en met 2024. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van gemaakte afspraken tussen de gemeente Baarn en de Vereniging Nieuw Baarnsche School moet de huurafdracht voor de niet-onderwijsruimten en gymzaal voor de periode 2020 tot en met 2024 worden vastgesteld. Op basis van een doorrekening van de actuele kosten, wordt voorgesteld de hoogte van de huurafdracht van de afgelopen periode gelijk te houden voor de komende vijf jaar. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  99080 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Welzijn Baarn projectleider Een tegen Eenzaamheid Baarn 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 45.000 aan Welzijn Baarn voor de periode 1 februari 2020 tot 1 februari 2021. Deze subsidie is bestemd voor de inzet van een projectleider die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak Een tegen Eenzaamheid Baarn;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Welzijn Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak "Een tegen Eenzaamheid Baarn" vastgesteld. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan Welzijn Baarn voor de inzet van een projectleider die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Zaaknummer

  94782 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Update privacyreglement lokale PGA Midden-Nederland

  Beslispunten

  Het geactualiseerde Privacyreglement lokale PGA vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Binnen de Persoonsgerichte Aanpak wordt door de gemeente met partners als de politie en zorginstellingen, samengewerkt aan een aanpak van inwoners die zorgen voor veel overlast en criminaliteit. Het Privacyreglement dat daar ten grondslag aan ligt, is geactualiseerd. Hiermee voldoet het weer aan alle privacywetgeving. Ook is het werkproces verduidelijkt.

   

  Zaaknummer

  96331 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidsprogramma 2020

  Beslispunten

  1. Het veiligheidsprogramma 2020 vaststellen.
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een veiligheidsplan vast. In het veiligheidsplan staan doelen om een veiligheid in Baarn te verbeteren. Voor de periode van 2019-2022 is gekozen voor een Integraal Veiligheidsplan samen met de gemeente in het BES-gebied.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen wil bereiken. Nu stelt het college het veiligheidsprogramma voor 2020 vast.

   

  Zaaknummer

  96301 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Stappenplan Jeugd, alcohol en drugs

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met het stappenplan Jeugd, alcohol en drugs.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Integraal Veiligheidsprogramma is als lokale prioriteit voor Baarn Jeugd, alcohol en drugs opgenomen. Dit komt doordat er signalen zijn dat ook jongeren onder de achttien jaar, alcohol nuttigen. Daarnaast zijn er signalen van drugs dealen. Beide kunnen, naast een gevaar voor de gezondheid, ook leiden tot overlast en/of criminaliteit. In dit stappenplan wordt weergegeven hoe we de komende tijd tot een plan van aanpak komen.

   

  Zaaknummer

  96195 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  straatnaamgeving in project Heuveloordstraat 11a/b

  Beslispunten

  Het advies van de Adviescommissie Straatnamen over te nemen om voor het straatje in het project aan de Heuveloordstraat 11 a/b de naam 'Hazelaarhof' vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Aan de Heuveloordstraat zullen binnenkort woningen worden gebouwd op de plaats waar voorheen een bedrijf stond. Deze woningen worden in een hofje gebouwd, een nieuw straatje dat een naam moet krijgen. De Adviescommissie Straatnamen heeft het college geadviseerd om aan dit hofje de naam Hazelaarhof toe te kennen. 'Hazelaar-' om aan te sluiten bij de bomenbuurt en men daardoor een idee krijgt waar het ongeveer in Baarn ligt en '-hof', omdat het straatje een hofje vormt. Daarbij allitereert het. Het college heeft het advies van de adviescommissie overgenomen.

   

  Zaaknummer

  98139 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Voortgang onderzoek sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief en deze naar de gemeenteraad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De partijen die direct betrokken zijn bij de herbestemming Paleis Soestdijk, de provincie Utrecht, De Meyer Bergman Erfgoed Groep, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn, zijn in gesprek om een oplossing te vinden voor het tekort dat in het financieringsmodel is ontstaan. De stuurgroep heeft de heer W. de Jong opdracht gegeven de gesprekken te leiden en van het onderzoek verslag en advies uit te brengen. De gemeenteraad heeft hierover op 18 februari 2020 mondelinge vragen gesteld. Ook heeft de gemeenteraad het college verzocht, per raadsinformatiebrief te worden geïnformeerd.

   

  Zaaknummer

  98779 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP kosten participatietraject Soestdijk

  Beslispunten

  De beantwoording van de schriftelijke vragen naar de raad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, die met deze brief worden beantwoord.

   

  Zaaknummer

  97148 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek tot aankoop gemeentegrond Stellingwerflaan 7&8

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond van percelen gemeentegrond gelegen bij de woning Stellingwerflaan 7 & 8.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de woningen Stellingwerflaan 7&8 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Zaaknummer

  98523 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Leerplicht Jaarverslag 2018-2019

  Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht jaarverslag 2018-2019
  • Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn twee leerplichtambtenaren in dienst. Ieder jaar vertelt de gemeente in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2018-2019 staat?

   

  Zaaknummer

  97226 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stand van zaken project Integrale Toegang Sociaal Domein

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief over de stand van zaken project Integrale Toegang Sociaal Domein aan de gemeenteraad

  Samenvatting voor de inwoner

  Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er Werk & Inkomen in Soest. In september 2019 is het project Integrale Toegang Sociaal Domein gestart. Er wordt onderzocht of inwoners op één plek informatie en advies kunnen krijgen en (wanneer nodig) zo snel mogelijk naar de juiste voorziening worden geleid. Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een brief over de stand van zaken van het project.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  95380 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  mandatering en machtiging corporaties voor uitvoering van de Huisvestingsverordening

  Beslispunten

  1.   De afgifte van de huisvestingsvergunning in het kader van de 1 loket gedachte te laten uitvoeren door de corporaties werkzaam in de gemeente Baarn.

  2 De volgende machtigingen en mandaat toe te voegen en het huidige mandaat in te trekken (MAN 2019 7206):

  a) Een nieuw mandaat toe te voegen (MAN 2020 7206) voor de uitvoering van artikel 4 en 7 (beslissen op huisvestingsvergunning) en paragraaf 5 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (beslissen op aanvragen voor urgentieverklaringen) en dit mandaat verlenen aan de teammanager Burgercontact met als ondermandaat aan een medewerker Loketten, onder de voorwaarde dat afwijzende beschikkingen moeten worden goedgekeurd door de teammanager

  b)    Een nieuwe machtiging toevoegen (MAC 2020 5501) voor de uitvoering van artikel 6, 9 tot en met 14 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (bekendmaking aanbod van woonruimte, aanbieding en rangorde) en dit mandaat verlenen aan de directeur van de corporaties Stichting Eemland Wonen, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Woonzorg Nederland, Habion en Mooiland met de mogelijkheid tot ondermachtiging aan hun medewerkers.

  c) Een nieuw mandaat toe te voegen (MAN 2020 5512) voor de uitvoering van artikel 4 en 7 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (beslissen op de huisvestingsvergunning) en dit mandaat verlenen aan de directeur van de corporaties Stichting Eemland Wonen, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Woonzorg Nederland, Habion en Mooiland met de mogelijkheid tot ondermandaat aan hun medewerkers.

  3.  De nieuwe mandaten en de machtigingen op te nemen in het bestaande mandaatstatuut.

  4. Bij de afgifte van de huisvestingsvergunning door een medewerker Loketten in lijn met de te maken afspraken met Eemland Wonen de huisvestigingsvergunning ook kosteloos te verstrekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  De woonruimteverdeling is sinds december 2019 geregionaliseerd. Door de regionalisatie worden er een aantal werkzaamheden overgedragen aan de corporaties die werkzaam zijn in Baarn. Zij moeten hiervoor worden gemandateerd of gemachtigd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  96064 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Dienstverleningsovereenkomst 2020 gemeente Baarn - BBS Uitvoeringsorganisatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2020 gemeente Baarn;
  2. Overgaan tot ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Baarn 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  BBS Uitvoeringsorganisatie voert taken uit voor de gemeente Baarn op het gebied van werk, inkomen en zorg. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen worden er jaarlijks resultaatafspraken opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Het college stemt in met de overeenkomst voor 2020.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  96232 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek terrein RWS

  Beslispunten

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. in principe medewerking te verlenen aan een verdere uitwerking van het schetsontwerp voor een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf;
  2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven onder de voorwaarde dat een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangeleverd waaruit blijkt dat de gevraagde ontwikkeling niet in strijd is met de principes van een goede ruimtelijke ordening;
  3. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen significante afwijkingen zijn in de planopzet deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen beschouwen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een deel van de grond aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6. Hierdoor kan de planologische procedure gestart worden waarmee een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf mogelijk wordt.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95563 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Doorschuiven restant wegbudget 2019 t.b.v. de reconstructie van het Zuidereind

  Beslispunten

  In te stemmen met het doorschuiven van het restant wegbudget uit de Voorziening MJOP Wegen 2019 (Zuidereind) ad € 74.463,-- naar 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2019 is t.b.v. de reconstructie van het Zuidereind € 600.000,-- (Algemene reserve i.h.k.v. achterstallig onderhoud openbare ruimte) en € 200.000,-- (MJOP Wegen 2019) beschikbaar gesteld. Omdat het werk door omstandigheden in 2019 niet gereed gekomen is, moet een deel van het restantbudget uit het MJOP Wegen 2019 worden overgeheveld naar 2020.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95568 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Groenvisie gemeente Baarn 2020

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De “Groenvisie gemeente Baarn 2020” vast te stellen;

  2. Met de vaststelling van de “Groenvisie gemeente Baarn 2020” de nota “Groenstructuur Baarn” en “Beleidskader groen” in te trekken;

  3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om op basis van de groenvisie het uitvoeringsplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een groenvisie op te stellen. Daarin wordt samenhangend het beleid beschreven voor groen, bomen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het raadsvoorstel en document 'Groenvisie gemeente Baarn 2020' geeft uitvoering aan het verzoek van de raad.

  In de groenvisie staan onze ambities voor de thema’s groenwaarden (hoofdgroen, wijkgroen en buurtgroen), biodiversiteit (soortenrijkdom) en klimaatadaptatie (omgang met het veranderend klimaat). De groenvisie is mede tot stand gekomen met ideeën van inwoners die verzameld werden tijdens de inwonersavond op 5 november 2019. Na vaststelling van de groenvisie door de raad stelt het college een uitvoeringsplan op dat past binnen de beperkte financiële middelen. Dit betekent dat maatregelen in de volgorde van belangrijkheid worden uitgevoerd.  

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95859 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Reactie provinciaal conceptadvies opsporingsvergunning (ultra) diepe geothermie Eemland

  Beslispunten

  1. Via bijgevoegde brief een formele reactie op het provinciaal conceptadvies op de aanvraag opsporingsvergunning te sturen naar provincie Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bedrijf Landerel heeft bij het ministerie van EZ een opsporingsvergunning voor diepe en ultradiepe geothermie aangevraagd onder de Mijnbouwwet. Het bedrijf wil een warmterotonde realiseren om de regio te voorzien van duurzame warmte. Het ministerie van EZ heeft de provincie Utrecht om advies over de aanvraag gevraagd en de provincie heeft de gemeente om een formele reactie gevraagd op hun concept advies.

  De gemeenten die binnen het opsporingsgebied vallen, waaronder Baarn, zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het provinciaal advies. De inbreng die de verschillende gemeenten in dit proces hebben geleverd is terug te vinden in het advies. Het college laat dit via een brief aan de provincie weten.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  80341 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Rapportage sociaal domein

  Beslispunten

  1. In te stemmen met een halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein
  2. In te stemmen met de rapportage Sociaal Domein als vervanging van raadsinformatiebrieven
  3. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad ontvangt met enige regelmaat informatiebrieven over het Sociaal Domein. Voor de gemeenteraad is het soms lastig om de samenhang tussen de verschillende informatiebrieven te zien. Om die reden wordt gestart met een rapportage Sociaal Domein. Informatie wordt hierin gebundeld. In juni en november 2020 wordt de rapportage Sociaal Domein aan de gemeenteraad gestuurd. De hoofdonderwerpen zijn Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  94446 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarwisseling 2019-2020

  Beslispunten

  1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de acties die zijn gedaan door politie en gemeente om overlast van vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  De jaarwisseling en de daarmee gepaard gaande vuurwerk zorgen elk jaar voor overlast. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het aantal meldingen dat is gedaan bij politie en handhaving en de hieruit voortkomende acties om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook wordt inzicht gegeven in het gebruik van de posters over vrijwillige vuurwerkvrije zones en de schade die is opgelopen aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86375 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Actualiseren treasurystatuut 2019

  Beslispunten

  1.        Aanwijzen van de “medewerker bedrijfsvoering II” (i.c. Michael Lahr) als bevoegde achtervang voor de 1ste handtekening van de betalingsopdrachten;

  2.        Aanwijzen van de “medewerker beleidsuitvoering III handhaving” (i.c. Ronald van Lemmeren) als bevoegde achtervang voor de 2de handtekening betalingsopdrachten;

  3.        Intrekken van eerste vervanger van de tweede tekenbevoegdheid gemeentelijke betalingen financieel beleid; coördinator planning & control (i.c. Bert Sieben);

  4.        De raad voor te stellen het treasury statuut overeenkomstig te wijzigen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de uitvoering van betalingsopdrachten moeten medewerkers bij collegebesluit aangewezen worden. Bij wisseling van medewerkers wordt de tekenbevoegdheid ingetrokken van de scheidende functionaris en toegewezen aan de opvolger. Hiermee is de rechtmatigheid van de taak gewaarborgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  90534 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB Uitvoering motie Reclamedrukwerk

  Beslispunten

  1. De raad te informeren over de uitvoering van de motie Reclamedrukwerk middels het verzenden van bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te informeren over de invoering van een nieuw systeem voor reclamedrukwerk, waarbij inwoners een ja/ja-sticker op hun brievenbus kunnen plakken als zij reclamefolders willen ontvangen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  93652 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afvalstoffenverordening 2020

  Beslispunten

  1. Aan de raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
  2. Aan de raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening Baarn 2016 in te trekken.
  3. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2020 door de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2020 vastgesteld. Het bijbehorende Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 is op 1 oktober 2019 door het college vastgesteld. Beide besluiten hebben van 2 december 2019 tot en met 12 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is niet aangepast. Het college stelt de raad voor de Afvalstoffenverordening 2020 ongewijzigd vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  94409 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

  Beslispunten

  1. Wethouder Vissers te machtigen om de deelnemersovereenkomst aan te gaan en het keuzeformulier voor het PMD model in te vullen na besluit in de AB vergadering van de AVU op 12 februari 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt over de rol van gemeenten in het inzamelen en verwerken van plastic, metaal en drankkarton (PMD). Elke gemeente moet een nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang ondertekenen. Daarbinnen kan een gemeente een aantal keuzes maken. De gemeente Baarn kiest ervoor om de keuze te volgen die het Algemeen Bestuur van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) hierin maakt. Het college machtigt de wethouder milieu om de overeenkomst te ondertekenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95329 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadinformatiebrief over Poort van Baarn

  Beslispunten

  Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de uitkomst, de stand van zaken en de vervolgstappen van de infrastructurele aanpassingen Escherrotonde e.o. beter bekend als Poort van Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het project Poort van Baarn, waarbij de noordwestelijke ontsluiting van Baarn verbeterd wordt, nadert het moment dat de verschillende betrokken overheden gezamenlijk vaststellen dat het voorgestelde ontwerp uitgevoerd gaat worden. Voor dat dit zover is worden eerst een tweetal informatieavonden gehouden om iedereen die daar belangstelling voor heeft op de hoogte te stellen van de plannen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Baarn vai een raadsinformatiebrief op de hoogte van wat er tot nu toe allemaal gebeurt is en de huidige stand van zaken .

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95406 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Definitieve vaststelling incidentele subsidie aan Het Zakelijke Hart

  Beslispunten

  1.   Het toegekende subsidiebedrag van € 20.000,- aan Het Zakelijke Hart definitief vast te stellen;

  2.   Bovengenoemd besluit middels bijgevoegde vaststellingsbrief aan Het Zakelijke Hart kenbaar te maken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft in 2018 aan Het Zakelijke Hart een subsidiebedrag van € 20.000,- verleend. Op basis van de ingediende eindverantwoording is deze nu definitief vastgesteld. Het subsidiebedrag is besteed aan voorlichting aan en het enthousiasmeren van bedrijven in Baarn, om hen te stimuleren hun panden en bedrijfsvoering te verduurzamen. Verder is onderzocht hoe een Baarns Klimaat Huis gerealiseerd kan worden, waarin te zien is hoe je je huis kunt verduurzamen. Tenslotte zijn bedrijfsdraken gezocht waarop zonnepanelen voor inwoners kunnen worden geplaatst. Met de subsidie is invulling gegeven aan het bedrijven-deel van de samenwerking onder de noemer Baarnse Klimaat Alliantie, waarin bewoners, bedrijven en gemeente gezamenlijk Baarn willen verduurzamen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95524 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanwijzingsbesluit vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse restafvalcontainers

  Beslispunten

  1. Vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Baarn definitief aan te wijzen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten in welke buurten en op welke negentien plekken in Baarn er ondergrondse containers voor restafval komen. Dit besluit ziet op vijf locaties die gewijzigd zijn ten opzichte van het eerste voorstel. Over de andere veertien ongewijzigde locaties heeft het college eerder al een besluit genomen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95583 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Utrecht 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2020 GGDrU;
  2. Volmacht door burgemeester aan portefeuillehouder.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de samenwerkingsovereenkomsten zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd, die GGD regio Utrecht voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein van Publieke Gezondheid.

  Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Dit betekent dat de overeenkomst in werking treedt per 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  95695 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid

  Beslispunten

  1. Aan de raad voor te stellen om de startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid vast te stellen;
  2. Aan de raad voor te stellen om het college opdracht te geven om de uitgangspunten van de startnotitie mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe regionale grondstoffenvisie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college legt de raad een startnotitie voor over het afvalbeleid. De notitie gaat over de Baarnse ambities ten aanzien van een nieuwe regionale grondstoffenvisie, en over aanvullende maatregelen die nodig zijn om de ambities uit het bestaande beleid te realiseren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  93248 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Algemene Subsidie Verordening 2020

  Beslispunten

  1. de gemeenteraad voorstellen de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020 vast te stellen;
  2. de gemeenteraad voorstellen de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015 in te trekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020 vast te stellen. De nieuwe subsidieverordening sluit aan bij de wensen van de gemeente en de ontwikkelingen in de samenleving. De nieuwe verordening is in meerdere opzichten gewijzigd ten opzichte van de huidige verordening (uit 2015). 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  93943 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek tot aankoop gemeentegrond August Janssenweg 44

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de August Janssenweg 44 te Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van de woning August Janssenweg 44 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken om de Japanse Duizendknoop plant te verwijderen en voor uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  95317 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  samenwerkingsovereenkomsten aansturing en samenwerking Veilig Thuis, JB en JR en RvdK en 26 Utrechtse gemeenten

  Beslispunten

  1. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten ten aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering aan te gaan.
  2. Ten behoeve van uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten genoemd in punt 1 mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de regiovertegenwoordiger voor Regio (regio) zoals bedoeld in artikel 17 Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018, zoals opgenomen in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst “Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis” 
  3. De geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst tussen Samen Veilig Midden-Nederland (inclusief onderaannemers), de Raad voor de Kinderbescherming en de 26 gemeenten van de provincie Utrecht aan te gaan, inclusief het Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd en de gemeenten in de provincie Utrecht. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De 26 Utrechtse gemeenten werken samen in de financiering en aansturing van Samen Veilig Midden Nederland voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten hebben deze samenwerking bestendigd in een samenewerkingsovereenkomst.

  De 26 Utrechtse gemeenten, de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden Nederland, met onderaannemers Willem Schrikker Stichting en Leger des Heils (GI’s), Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken in de uitvoering samen om onveiligheid van jeugdigen en volwassenen te voorkomen en te stoppen. De samenwerkende partijen hebben hun bestaande samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd aan de hand van nieuwe landelijke kaders en de inzichten uit de uitvoeringspraktijk. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  95519 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beleid eigen kunstcollectie

  Beslispunten

  1. Instemmen met het voorgetelde Collectieplan

  2. Instemmen met de offerte voor het inrichtingsplan en de daarin voorgestelde aanpak

  3. Instemmen met het verstrekken van een opdracht voor een basis uitvoeringsplan/ beheerplan

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente beschikt over een interessante interne kunstcollectie en heeft Creative Culture Consultancy (CCC) gevraagd om een voorstel te maken hoe met deze collectie om te gaan. Dat heeft geleid tot een collectieplan, waarin de kunstwerken zijn geïnventariseerd en gewaardeerd. Op basis van het collectieplan kan een uitvoeringsplan / beheerplan en een inrichtingsplan worden gemaakt.

   

Archief