Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  84909 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over communicatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van vragen van de fractie van VoorBaarn over communicatie en dienstverlening.
  2. De raad informeren door middel van bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over communicatie. Het college beantwoordt deze vragen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  80746 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijzigen parkeerverbod van der Helstlaan

  Beslispunten

  1. Het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over te nemen.
  2. Het intrekken van het parkeerverbod aan de oneven zijde (zuid) van de van der Helstlaan
  3. Het (terug) instellen van het parkeerverbod aan de even zijde (noord) van de van der Helstlaan

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om het deel voor de 'van der Helstlaan', uit het verkeersbesluit voor 'Wijzing parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving', in te trekken (Staatscourant 63751). De overige besluiten in deze publicatie blijven van kracht.

  In het verkeersbesluit wordt vermeld dat het parkeerverbod in de van der Helstlaan naar de oneven zijde wordt toegewezen.

  Dit wordt gewijzigd. Het parkeren wordt toegestaan aan de oneven (zuid) zijde en er het parkeren aan de even (noord) zijde wordt weer verboden. Daarnaast worden de aanvullend genomen maatregelen (boom) om dit parkeerverbod te ondersteunen verwijderd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  84265 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020

  Beslispunten

  1. De raad voorstellen om “Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020” vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Vaststellen beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaatsen Baarn 2020

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84365 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gunning open house huishoudelijke hulp

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met gunning voor het leveren van hulp bij het huishouden door de vier aanbieders die zich hebben aangemeld;
  2. Mandaat te verlenen aan wethouder A.B.A van Roshum de overeenkomsten met de aanbieders te ondertekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg hebben gezamenlijk een open house doorlopen voor de hulp bij het huishouden. De vier huidige aanbieders hebben zich aangemeld. Zij voldoen aan de gestelde eisen volgens het programma van eisen. Met de vier aanbieders wordt een overeenkomst afgesloten voor de periode van 3 jaar, te weten 2020-2023.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84452 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid in Baarn en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak tegen eenzaamheid te maken. Dit Plan van Aanpak wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid acties op te pakken.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  79599 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Omgevingsvergunning Zandvoortweg 144, realiseren van een 2 onder 1 kap woning

  Beslispunten

  1. de "Reactienota zienswijzen, ontwerpbesluit Zandvoortweg 144" vast te stellen;
  2. de omgevingsvergunning te verlenen;
  3. het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage te leggen conform de wettelijk voorgeschreven procedure;
  4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op Zandvoortweg 144 een 2 onder 1 kap woning te realiseren. Er is één zienswijze binnengekomen op de ontwerp omgevingsvergunning. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvergunning. Het college heeft ingestemd met de reactienota zienswijzen en besluit de omgevingsvergunning te verlenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  83877 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0081-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze verplaatsing naar de nieuwe locatie in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost en blijft de leveringszekerheid van gas voor Baarn en de omgeving gewaarborgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  83878 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0082-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de de volgende stap gezet om de huidige locatie van het gasontvangstation te herbestemmen. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  78456 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief Frauderisico-analyse

  Beslispunten

  1. Instemmen met de aanbevelingen uit de frauderisicoanalyse;
  2. Instemmen met de planning voor de uitvoering van de aanbevelingen;
  3. instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad verzenden

  Samenvatting voor de inwoner

  Onze accountant heeft naar aanleiding van de controle van jaarrekening 2018 de gemeente Baarn aanbevolen de geformaliseerde frauderisico-analyse uit te voeren. Deze analyse stelt de gemeente beter in staat inzicht te krijgen in mogelijke frauderisico’s, welke maatregelen zijn getroffen om deze risico’s te beheersen en welke maatregelen dient de gemeente nog te nemen om deze risico’s te beperken of uit te sluiten.

  Het college heeft deze aanbeveling gevolgd en heeft deze analyse uitgevoerd.

  De onderzoeksmethode wordt toegepast bij veel gemeenten en is vooraf afgestemd met de accountant.

  Belangrijkste conclusies van deze analyse zijn:

  -         De gemeente beschikt over een goed en afdoende stelsel van beheersmaatregelen om fraude te voorkomen.

  -         Er zijn veel initiatieven genomen om verschillen risico’s te minimaliseren. De gemeente heeft zowel integraal als specifiek per proces/activiteit beheersmaatregelen genomen. Dit heeft er toe geleid dat de risico-inschatting bij de meeste processen als laag is ingeschat.

  -         Voor de processen Inkoop en aanbestedingen; Heffingen en leges en begraafplaatsadministratie komt er een verbeterplan om de mogelijke frauderisico’s binnen deze processen nog beter te beheersen.  

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  83102 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bruikleenovereenkomst mobiele ICT-werkplek

  Beslispunten

  De teammanager te machtigen een bruikleenovereenkomst voor de mobiele ICT- werkplek af te sluiten.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bepaalde groepen medewerkers krijgen mobiele ICT voorzieningen voor het tijd- en plaatsonafhankelijk werken in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst met de medewerker afgesloten. Het college verleent aan de teammanager de bevoegdheid om deze overeenkomsten aan te gaan en aan de ICT-regisseur de bevoegdheid om deze overeenkomsten te ondertekenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  83830 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Stand van zaken omgekeerd inzamelen oktober 2019

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  83956 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  GGD regio Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2019-1 ingediend (Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2). 

  Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het Algemeen bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  84302 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024

  Beslispunten

  1. Op basis van de evaluatie van het speelruimtebeleid 2009-2019 (zie Bijlage 1, deel I) de raad voorstellen het Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024 vast te stellen (zie Bijlage 1, deel II).
  2. De raad voorstellen de huidige structurele budgetten voor onderhoud van speelplekken ad €35.000 en investeringen in speelplekken ad €96.000 te handhaven in 2020-2024. Deze budgetten zijn taakstellend.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in de buurten waar veel behoefte is extra speelplekken te realiseren of bestaande plekken op te knappen.

  Na 10 jaar speelruimtebeleid blijkt nu dat meer dan de helft van het bijbehorende speelruimteplan is uitgevoerd. Bij de uitvoering is vooral gelet op voorzieningen voor jongeren aan de rand van de bebouwde kom en wat betreft de speelplekken van kinderen van 0-11 jaar een evenwichtige verdeling over de wijken. Er zijn anno 2019 nog een aantal buurten waar de behoefte aan speelruimte groot is maar de voorzieningen onvoldoende.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  84404 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vervolg opvolging datalek SVMN

  Beslispunten

  1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij Samen Veilig Midden Nederland is in het voorjaar 2019 sprake geweest van een datalek. Wij willen de raad middels een 2e raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van de opvolging van het datalek.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  81569 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Convenant en Privacy Protocol (zorg- en ) veiligheidshuizen Midden Nederland

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant en het bijbehorende privacy protocol van de (Zorg- en) Veiligheidshuizen Midden Nederland
  2. Mandaat te verlenen aan de Stuurgroep om namens het college van Burgemeester en Wethouders besluiten te nemen, conform artikel 5.6 van het samenwerkingsconvenant
  3. Mandaat te verlenen aan de interventiespecialist als afgevaardigde namens de gemeente voor besluitvorming op artikelen 6.4 en 8.3 van het samenwerkingsconvenant

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn is aangesloten bij het (Zorg- en) Veiligheidshuis Utrecht. In dit samenwerkingsverband werken gemeenten samen met straf- en zorgpartners aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Zo willen we bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie van de betrokkene, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. In het nieuwe samenwerkingsconvenant zijn de afspraken rondom deze samenwerking opnieuw vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  83039 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  uitvoeringsbesluit artikel 2:10 APV

  Beslispunten

  Het uitvoeringsbesluit op grond van artikel 2:10 van de APV Baarn: voorwerpen op de weg, vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De openbare weg wordt - normaal gesproken - gebruikt voor verkeersdoeleinden. Vooral in de winkelstraten wordt de weg ook gebruik voor andere doeleinden, zoals voor het uitstallen van spullen voor winkels en reclameborden. Om dit in goede banen te leiden zijn regels nodig. Die worden met dit besluit vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81139 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2020

  Beslispunten

  1.  Vaststellen van het subsidieplafond voor de Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2020 op € 339.000, onder te verdelen in een subsidieplafond voor de stichtingen Seste en SKAB van € 279.000 en een subsidieplafond voor de acht andere sportverenigingen van € 60.000.

  2.  Verlenen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2020 van:

  • € 181.415 aan Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)
  • € 97.585 aan Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)
  • € 17.951 aan Baarnse Lawn Tennis Club
  • € 14.937 aan Baarnse Tennis Vereniging De Geeren
  • € 5.359 aan Tennisvereniging Phonosmash
  • € 5.029 aan Baarnse Watersportvereniging De Eem
  • € 5.021 aan Schietvereniging Baarn en omstreken

  3. Vaststellen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2019 van:

  • € 4.915 aan Fietscrossclub The Wheely's
  • € 4.107 aan Kanovereniging Meander
  • € 2.680 aan Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan   

  4. De subsidies worden verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  5. Instemmen met verzending van de bijgevoegde beschikkingen

  6. Instemmen met verzending van bijgevoegd persbericht

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te - gaan - sporten. De gemeente verdeelt in 2020 een subsidiebedrag van € 339.000 onder twee sportstichtingen en acht sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81991 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Stationsplein 64A

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;

  2. het bestreden besluit van 25 april 2019 in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften met aanvulling van de motivering in stand te laten;

  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat het besluit van 25 april 2019 in stand met aanvulling van de motivering. Dit besluit betreft de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een reeds geplaatste erfafscheiding op het perceel Stationsplein 64 A. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Het college volgt dit advies niet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  82218 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervreemding notariële akten

  Beslispunten

  Akkoord gaan met het (doorlopend) machtigen van de gemeentearchivaris mevr. N. Pels om het doen van een verzoek tot vervreemding van notariële archieven.

  Samenvatting voor de inwoner

  College wordt akkoord gevraagd om de gemeentearchivaris te machtigen om een verzoek tot vervreemding te doen bij het ministerie van OC en W. Dit maakt het mogelijk om de notariele akten te verplaatsen van Het Utrechts Archief naar Archief Eemland.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  83051 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Startnotitie Regionale Energiestrategie regio Amersfoort

  Beslispunten

  1. De startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen;
  2. De raadsinformatiebrief over de startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn werkt samen met de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, de provincie Utrecht, waterschap Vallei & Veluwe en STEDIN aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in regio Amersfoort. Deze strategie gaat over de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing en het potentieel aan duurzame warmtebronnen. Daarnaast worden er concrete plannen ontwikkeld om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. De wijze waarop het proces van de RES is vormgegeven ligt vast in de door het college van Baarn vastgestelde "startnotitie Regionale Energiestrategie regio Amersfoort'.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  83203 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aankoop terrein RWS t.b.v. gronddepot

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ondertekenen van de koopovereenkomst voor aankoop van een deel van de grond van Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten een deel van de grond van Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6 aan te kopen voor de aanleg van een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf. Het college besluit een koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf aan te gaan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  71187 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervolgtraject klimaatadaptatie

  Beslispunten

  1. Kennis nemen en vaststellen van de eindnotitie fase 1 TRAP2050

  2. Akkoord gaan met het voorstel voor fase 2 TRAP2050

  3. Kennis nemen van de aanvraag rijkssubsidie 'Stadsdialoog 'Omgaan met klimaatadaptatie''

  4. Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak van de risicodialoog zoals omschreven in de subsidieaanvraag

  5. Akkoord gaan met besteding van het resterende budget voor ‘klimaatadaptatie’ aan de inhuur van een adviseur voor het restant van 2019 om fase 2 TRAP2050 te begeleiden. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft de gemeente Baarn de opdracht om uiterlijk in december 2020 een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie gereed te hebben. Gemeente Baarn heeft de eerste stappen richting zo'n uitvoeringsagenda al gezet. Tussen september 2018 en maart 2019 is in beeld gebracht wat er op de gemeente afkomt en wat we nu al doen aan klimaatadaptatie. De volgende stap is om die kennis om te zetten in actie. Deze vervolgaanpak maken we vanaf het begin praktisch, aansprekend en concreet in de vorm van vier ‘Werktafels’ waar gemeente, Baarnse organisaties en inwoners samenwerken. De tafels gaan over: “Groen bij droogte”, “Winkelstraat in heftige buien”, “Maatschappelijk vastgoed en hitte” en “Klimaatrobuuste Nieuwbouw”.

  Een parallel spoor in de uitvoeringsagenda is het voeren van een risicodialoog met stakeholders uit de Baarnse samenleving. We doen dit niet alleen met individuele inwoners, maar ook met vertegenwoordiging uit bepaalde werkvelden, belangengroepen en kennisdragende organisaties. Voor deze stap heeft de gemeente een aanvraag voor rijkssubsidie ingediend. Deze subsidie is toegekend.

  De acties vanuit de werktafels en de resultaten van de risicodialoog vormen eind 2020 tezamen de ingrediënten voor de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  82553 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2020

  Beslispunten

  1. Aan de raad voor te stellen om de Ontwerp Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
  2. Het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2020 door de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de nieuwe afvalstoffenverordening vast te stellen. De afvalstoffenverordening is gewijzigd, zodat inzameling van huishoudelijk afval met ondergrondse containers mogelijk is. Daarnaast is de inzamelfrequentie uit de afvalstoffenverordening gehaald en naar het uitvoeringsbesluit verplaatst. Dit betekent dat het college, binnen het bestaande beleid, zelf kan bepalen hoe vaak de verschillende afvalstromen worden ingezameld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  83144 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Dienstverleningsovereenkomst 2019-2021 RUD Utrecht

  Beslispunten

  1. Overgaan tot het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2019-2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor de periode 2019-2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  83040 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 AVU

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Afval Verwijdering Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2019 en van de begroting 2020 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  81321 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Kinderopvang Baarn en Kind en Co 2019

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 47.043,47 aan Kinderopvang Baarn voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 december 2019. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019;
  2. niet instemmen met het meerder gevraagde subsidiebedrag van €1.317,53 van Kinderopvang Baarn, omdat dit bedrag niet in overeenstemming is met de te verlenen subsidietarieven voor 2019, zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse educatie 2019;
  3. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn
  4. het beschikbaar stellen van € 24.456,32 aan Kind en Co voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 december 2019. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019;
  5. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanaf 1 september 2019 nemen Kinderopvang Baarn en Kind en Co de peuteropvang en voorschoolse educatie over van Versa Welzijn. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan Kinderopvang Baarn B.V. en Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  82912 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stand van zaken peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn

  Beslispunten

  1. Instemmen met de concept raadsinformatiebrief over de voortgang van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft de raad door middel van een brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Vanaf 1 september 2019 wordt de peuteropvang en voorschoolse educatie niet meer uitgevoerd door Versa Welzijn, maar door de kinderopvangorganisaties Kinderopvang Baarn en Kind en Co. Kinderopvang Baarn heeft de peuteropvang overgenomen op de Uitkijck. Kind en Co heeft zowel peuteropvang Hummelhonk op de Noorderbreedte overgenomen als peuteropvang Dribbel gevestigd in schoolgebouw de NBS.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  82057 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voortgang besteding incidenteel budget openbare ruimte

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad informeren over de voortgang van besteding van incidenteel budget voor de openbare ruimte via bijgaande raadsinformatiebrief.
  2. Van de € 400k die beschikbaar is gesteld voor fietspaden € 150k over te hevelen naar groen teneinde (meer) groenvakken te kunnen renoveren.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft vorig jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een inhaalslag op het gebied van het onderhoud van de openbare ruimte. Dit is bestemd voor het opknappen van wegen, fietspaden, groenvakken en speelterreinen. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd, maar een deel moet nog gebeuren. Voorbeelden van projecten die van dit budget worden uitgevoerd zijn het fietspad langs de Zandheuvelweg en de verharding van het Zuidereind langs de Eem. Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de voortgang geïnformeerd.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  80777 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Overeenkomst Stichting Bosbad de Vuursche

  Beslispunten

  1. Instemmen met de wijzigingen in de overeenkomst van opdracht met de Stichting Bosbad de Vuursche (zie bijlagen 1 en 2).
  2. Instemmen met de wijzigingen in het reglement raad van toezicht Bosbad de Vuursche (zie bijlagen 3 en 4).

  Samenvatting voor de inwoner

  De accountantskosten voor de Stichting Bosbad de Vuursche stegen in de afgelopen jaren zo veel dat ze niet meer een redelijke verhouding stonden tot de omvang van de totale exploitatie. Daarom wilde de stichting een 'lichtere' vorm van accountantscontrole. Hiervoor moesten de statuten en de overeenkomst van opdracht uit 2005 tussen de stichting en de gemeente gewijzigd worden. De gemeente stemde eerder al in met de statutenwijziging. Nu passen de gemeente en de stichting nog de overeenkomst van opdracht aan. Tegelijkertijd zijn in de overeenkomst nog enkele bepalingen aangepast: over het onderhoud, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en het medegebruik van het terrein. Hierdoor is de overeenkomst nu beter in overeenstemming brengen met de praktijk van de exploitatie van het bosbad in 2019. Ook het reglement van de raad van toezicht is aangepast voor het onderhoud van gebouwen en installaties.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81558 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Leegstandswet complex Kemphaanstraat

  Beslispunten

  Instemmen met het toepassen van de Leegstandswet voor het complex Kemphaanstraat.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eemland Wonen wil leegkomende woningen in het complex Kemphaanstraat tijdelijk verhuren. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Omwonenden en bewoners zijn eind 2017 geïnformeerd door Eemland Wonen over herstructurering van de woningen op deze locatie. Hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt de gemeente dat reguliere verhuur niet op zijn plaats is gelet op de huidige situatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81900 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort

  Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft eerder dit jaar een besluit genomen over het regionaliseren van de woonruimteverdeling. In het nieuwe Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort wordt de deelname van Baarn geregeld aan het regionaal woonruimteverdelingsysteem.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  78439 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Controleprotocol 2019

  Beslispunten

  De raad voor te stellen om:

  1. het controleprotocol voor de jaarrekening 2019 met de opgenomen goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole (Inkoop en aanbestedingen) en het opgenomen normenkader vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Controleprotocol moet worden gewijzigd.

  Belangrijkste items in het Controleprotocol zijn de goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole (kapitaallasten en overheadkosten) en de opgenomen normenkader.

  Ten opzichte van het controleprotocol van 2018 zijn de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole en de rubricering van de grootboekrekeningen gewijzigd. Inhoudelijk blijft het, op de actualisatie naar 2019 na, gelijk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  81949 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020

  Beslispunten

  Vaststellen van de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse educatie 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor 2020 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de peuteropvang en voorschoolse educatie. Alle kinderopvangorganisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  83075 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

  Beslispunten

  De raad voorstellen om

  1.    de Programmabegroting 2020 vast te stellen

  2.    het Meerjarig Investerings- en Exploitatie Plan (MIEP) inclusief het investeringsplafond vast te stellen;

  3.    de onttrekkingen uit de algemene reserve ter dekking van incidentele lasten zoals in de Perspectiefnota 2020 is opgenomen, vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 behandeld. De Perspectiefnota geeft de (financiële) kaders aan die worden gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Het financiële startpunt voor de Programmabegroting 2020-2023 is de Programmabegroting 2019-2022. De jaarschijven 2020 tot en met 2023 worden overgenomen en aangevuld met de volgende financiële wijzigingen:

  1.        Tussentijdse besluitvorming;

  2.        Verwerking van de Perspectiefnota 2020;

  3.        Verwerking na de Perspectiefnota 2020.

  Het begrotingssaldo is in alle jaren sluitend. De Programmabegroting voldoet hiermee aan de financiële criteria die de toezichthouder (de provincie) stelt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  82785 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvulling bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Functioneren en Presteren RMN

  Beslispunten

  1. Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)'.
  2. De bestuurlijke reactie van 9 juli 2019 op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' in te trekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  ln het kader van bestuurlijk wederhoor heeft de Rekenkamercommissie de rapportage 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' aan het college voorgelegd. De Rekenkamer heeft het college tevens acht aanbevelingen voorgelegd.

  Het college heeft eerder al een brief opgesteld waarin de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen is weergeven. Nu geeft het college nog een aanvulling op deze brief.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81411 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023

  Beslispunten

  1. Instemmen met het voorleggen aan de gemeenteraad van de Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023.
  2. De gemeenteraad adviseren de Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stelt de Baarnse gemeenteraad elke vier jaar beleid vast voor de uitvoering van schulddienstverlening. Het huidige beleidskader loopt tot 2021 maar door verschillende ontwikkelingen op het gebied van schulddienstverlening heeft de Baarnse gemeenteraad besloten het beleidskader in oktober 2019 al opnieuw vast te stellen. Dit visiedocument geeft de koers aan voor schulddienstverlening in Baarn tot en met oktober 2023.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81872 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn twee vrijstaande woningen te bouwen, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Jacob van Lenneplaan 39. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81895 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek verplaatsen bouwvlak op het perceel Plataanlaan 36

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Plataanlaan 36 in Baarn het bouwvlak te verplaatsen, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel Plataanlaan 36. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  81957 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Tromplaan 1

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 3 woningen aan Tromplaan 1, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Tromplaan 1. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor behoud van de villa en realisatie van 3 nieuwe grondgebonden woningen mogelijk wordt.

  De initiatiefnemer is in samenspraak met omwonenden tot dit nieuwe ontwerp gekomen, waarin de verbeterpunten die zijn meegegeven door de raad en omwonenden op een eerder ontwerp zijn aangepakt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  82270 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Intentieovereenkomst verkoop De Boemerang

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst voor verkoop van locatie de boemerang;
  2. uitwerking van deze intentieovereenkomst in een koop-realisatieovereenkomst voor te bereiden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Locatie De Boemerang aan de Plataanlaan heeft geen maatschappelijk gebruik meer en is als niet-strategisch aangemerkt. In eerdere instantie is gepoogd deze locatie te betrekken bij de ontwikkeling van Heuveloordstraat 11A/11B. Toen dit initiatief strandde, is er door de eigenaar een zelfstandig plan ingediend voor 4 2-onder-1-kap-woningen. Besluitvorming hierover zal naar verwachting in september 2019 in de gemeenteraad plaatsvinden. Door deze intentieovereenkomst kan in een aansluitende bouwstroom in een vergelijkbare opzet woningbouw gerealiseerd worden. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraad om via deze kavel een 2-de ontsluiting van het plan Heuveloordstraat 11A/B te maken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  80074 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling Subsidie Theater De Speeldoos 2018

  Beslispunten

  1. De subsidie van 2018 van Stichting de Speeldoos vast te stellen op € 430.532,-.    
  2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting de Speeldoos krijgt subsidie van de gemeente Baarn voor de exploitatie van het sociaal cultureel centrum en theater De Speeldoos. Op grond van de Algemene Subsidieverordening moet elk jaar de subsidie definitief worden vastgesteld aan de hand van een inhoudelijk jaarverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie 2018 van Stichting de Speeldoos definitief vastgesteld op  € 430.532,-. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  80175 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling Subsidie Bibliotheek Eemland 2018

  Beslispunten

  1.    De subsidie 2018 aan Stichting Bibliotheek Eemland vast te stellen op € 419.803,- op basis van de jaarrekening 2018 (bijlage 2 en 3) en het jaarverslag 2018 van de stichting (bijlage 1)

  2.    In te stemmen met de verzending van de vaststellingsbrief (bijlage 4)

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Bibliotheek Eemland exploiteert in Baarn de openbare bibliotheek. Daarnaast exploiteert zij ook bibliotheken in Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. Voor de exploitatie van de openbare bibliotheek in Baarn ontving de stichting in 2018 een subsidiebedrag van € 419.803,- . Uit de financiële en inhoudelijke verslagen blijkt dat Stichting Bibliotheek Eemland heeft voldaan aan de voorwaarden die de gemeente Baarn heeft gesteld aan de subsidie over 2018. Daarom is besloten om de subsidie voor 2018 vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  81033 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Integrale Notitie Maatschappelijk Vastgoed

  Beslispunten

  1. Instemmen met de Integrale Notitie Maatschappelijk Vastgoed.
  2. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de afgelopen jaren zijn er meerdere notities verschenen over een specifiek onderdeel op het gebied van maatschappelijk vastgoed. De diverse onderwerpen zoals strategisch eigendom en richtlijnen met betrekking tot huurprijzen, zijn in deze Integrale Notitie Maatschappelijk vastgoed samengebracht in één notitie. Deze notitie dient als uitgangspunt voor besluitvorming als het gaat om Maatschappelijk Vastgoed vraagstukken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  82266 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling RID Utrecht te wijzigen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Regionale ICT Dienst wil het mogelijk maken dat in het Algemeen Bestuur een onafhankelijk voorzitter kan worden benoemd.Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden.

  Het college besluit over de wijziging, nadat de raad toestemming heeft verleend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  75933 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidievaststelling 2018 De Groene Inval

  Beslispunten

  1. De subsidie 2018 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval vast te stellen op €92.501.
  2. In te stemmen met de verzending van de vaststellingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval heeft voor 2018 een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente heeft de subsidie van €92.501,- al aan de stichting gegeven en stelt nu vast dat de subsidie op een goede manier is besteed. Daarmee is de subsidie definitief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  75934 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidietoekenning 2020 De Groene Inval

  Beslispunten

  1. Een subsidie van €92.100 toe te kennen voor 2020 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval.
  2. In te stemmen met de verzending van de subsidiebeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Natuur en Milieu Centrum De Groene Inval heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een subsidie van €92.100,- voor het uitvoeren van deze taken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  79767 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verkeersbesluit 30 km/uur zone bedrijventerrein Noordschil

  Beslispunten

  Volgens bijgevoegd verkeersbesluit alle openbare wegen op bedrijventerrein Noordschil onderbrengen in 30 km/uur zone.

  Samenvatting voor de inwoner

  De wegen op het bedrijventerrein Noordschil kennen nog een maximum snelheid van 50 km/uur. Vanuit de bedrijven is het verzoek gekomen om net als op de Drie Eiken een 30 km/uur zone in te stellen. Om dat te kunnen doen is een verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders nodig. Dat

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  79870 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

  Beslispunten

  1. vast te stellen aanwijzingsprocedure ondergrondse restafvalcontainers
  2. vast te stellen ontwerplocatieplan en
  3. vast te stellen individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers

  Samenvatting voor de inwoner

  Dit is een ontwerpbesluit over in welke buurten en op welke plekken er ondergrondse restafval-containers komen. Deze plekken zijn dan dus nog niet definitief. In dit besluit is de participatie-procedure aangegeven inclusief een periode waarin inwoners hun reactie/zienswijze kunnen indienen over een specifieke locatie. In september en oktober zijn er informatiebijeenkomsten, waar men meer kan horen en zien over de eventuele plekken in de buurt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  81354 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen CDA over De Groene Inval

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van het CDA over natuur- en milieucentrum De Groene Inval.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over De Groene Inval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  81563 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begrotingswijziging 2019 RMN

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland heeft een wijziging van de begroting 2019 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  80194 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Project Integrale Toegang sociaal domein

  Beslispunten

  1. Instemmen met de opdracht van het project Integrale toegang sociaal domein met als resultaat een aantal scenario's over mogelijkheden van integrale toegang.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er nog Werk & Inkomen in Soest. We gaan onderzoeken of inwoners op één plek informatie en advies kunnen krijgen en (wanneer nodig) zo snel mogelijk naar de juiste voorziening worden geleid. 

   

Archief