Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst d.d. 14 september 2021

  Direct openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 14 september 2021

   

   

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  317622 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Troelstralaan

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  2. In te stemmen met de zienswijzennota;
  3. De raad voor te stellen:
  • het bestemmingsplan "Troelstralaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0094-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  • het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  • het beeldkwaliteitsplan "Troelstralaan" (d.d. mei 2021) vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 39 woningen mogelijk te maken. Hiervoor heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het college besluit een anterieure overeenkomst met Eemland Wonen aan te gaan en de raad voor te stellen om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318052 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

  Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
  3. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  4. In te stemmen met de RIB en deze naar de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sherpa en Amerpoort hebben een visie ontwikkeld met een ruimtelijke vertaling die ziet op de langere termijn. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig om op toekomstige ontwikkelingen in de zorg te kunnen anticiperen en te voorkomen dat voor elk bouwplan een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.

  Op 27 november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen. Tevens heeft de raad besloten om een voorontwerp bestemmingsplan voor te bereiden dat in de uitbreidingsbehoefte van beide zorginstellingen voorziet.

  Op 27 januari 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegen. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken.

  Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318220 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Ericastraat 16-18

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen.

  Aan de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0095-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 28 woningen mogelijk te maken. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop één zienswijze is ingediend. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" ongewijzigd vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318314 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Bestemmingsplan Prinses Irenelaan /Prinses Marielaan

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Prinses Irenelaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0090-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Prinses Irenelaan / Prinses Marielaan en in te stemmen met het ruimtelijk kader hiervoor. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat vanaf vrijdag 30 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is niet aangepast.

  Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en ter visie te leggen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  318578 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeverzoek Zandvoortweg 140

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van het plan voor het realiseren van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een nieuw plan ontwikkelt voor de realisatie van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140. In het verleden heeft de raad een positief principebesluit genomen op een voorgenomen herontwikkeling van dit terrein. Omdat dit reeds enige tijd geleden is, en het nieuwe plan gewijzigd is in omvang wordt dit gewijzigde principeverzoek aan de raad voorgelegd.

  De raad wordt gevraagd in principe in te stemmen met deze ontwikkeling.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  318909 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

  Beslispunten

  Aan de raad voorstellen:

  1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen.
  2. Het bestuur van de RUD door middel van bijgaande brief informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  In deze ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTH-zaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  312704 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Nota uitbreiding Lokaal Team Baarn

  Beslispunten

  Aan de raad voorstellen om:

  1. Een budget van €175.200 per jaar vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het lokaal team met 2 fte.
  2. Het budget te dekken door het verhogen van de taakstelling van het sociaal domein in 2022 met € 88.000 en vanaf 2023 met € 175.200.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college vraagt aan de raad om in te stemmen met het uitbreiden van de formatie van het Lokaal Team met 2 vaste fte's. 1 fte om de alsmaar toegenomen werkdruk op te vangen en 1 fte om als Lokaal Team weer meer zelf begeleiding aan inwoners te bieden, zodat er minder dure zorg hoeft te worden ingekocht.

 • Openbare besluitenlijst d.d. 7 september 2021

  Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 7 september 2021

   

   

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  279355 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de activiteiten die voortvloeien uit de drie pijlers om te komen tot het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel.
  2. In te stemmen met het versturen van bijgaand raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Door actieve signalering van mensenhandel, het toewijzen van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en gemeentelijke beleid voldoet de gemeente aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Hiermee pakt de gemeente mensenhandel zo effectief mogelijk aan.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  295709 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Veiligheidscijfers eerste helft 2021

  Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het veiligheidsbeeld van het eerste halfjaar van 2021. 

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over het eerste half jaar van 2021. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  295846 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Orange the World 2021

  Beslispunten

  1. Van 25 november 2020 tot en met 10 december 2020 aandacht te besteden aan de campagne Orange the World via de (social) media van de gemeente.
  2. In bovenstaande periode door het college Orange Pins te dragen.
  3. In te stemmen met het versturen van de antwoordbrief per email aan UN Women Nederland en cc gemeenteraad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Van 25 november tot en met 10 december zal de gemeente aandacht besteden aan de Orange the World campagne, tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd. In deze periode zal onder meer via de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan de campagne.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  297228 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst BOA's domein I BES

  Beslispunten

  1. De samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon opsporingsambtenaren domein I tussen de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest aan te gaan

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest zodat de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) incidenteel ingezet kunnen worden op elkaars grondgebied.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  279877 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom met W&F Investments en overgaan tot het ondertekenen ervan.

  Samenvatting voor de inwoner

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de verdere plan-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling over te laten aan een marktpartij. Dit maakt dat de samenwerkingsovereenkomst met mede-grondeigenaar W&F Investments uit 2010 aangepast moet worden. Die overeenkomst ging er nog vanuit dat de gemeente en W&F de gebiedsontwikkeling in eigen hand zouden houden. Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de overeenkomst. Het ondertekenen van een overeenkomst is wettelijk de bevoegdheid van de burgemeester, na een besluit van het college. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  310620 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

  Beslispunten

  Akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst 2022 van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verstrekt namens de gemeente Baarn duurzaamheidsleningen en startersleningen aan inwoners. De standaardovereenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  315278 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Belastingsamenwerking met Eemnes

  Beslispunten

  1.      het voorgenomen besluit te nemen per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

  2.      wensen en bedenkingen op te halen bij de gemeenteraad ten aanzien van het voorgenomen besluit per 1-1-2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

  3.      na het ophalen van wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad het overleg op te starten ten aanzien van de personele consequenties aangaande het voornemen van het college per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht om de belastingtaken uit te gaan voeren. De gemeente Baarn heeft aangegeven, onder voorwaarden, positief te staan tegenover dit verzoek. In 2020/2021 zijn de voorwaarden en een businesscase uitgewerkt. Op basis daarvan neemt het college het principebesluit om de belastingsamenwerking met Eemnes verder uit te werken.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  317786 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording CDA-fractie over informatiebordjes Jan Steenlaan

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van het CDA over bordjes aan de Jan Steenlaan door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de onlangs geplaatste informatiebordjes bij de parkeervakken aan de Jan Steenlaan. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  309517 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Besluit op bezwaarschrift aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Margrietstraat

  Beslispunten

  1. Het advies van de bezwaarcommissie over te nemen;
  2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 26 mei 2021 besloot het college om een aantal parkeerplaatsen in de Margrietstraat aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  310131 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning kap risicobomen 2021

  Beslispunten

  1. Het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
  2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 22 juni 2021 besloot het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van meerdere bomen in de gemeente Baarn.

  Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaar richt zich alleen tegen het toestaan van het kappen van een beuk op de Torenlaan en een Spaanse aak op het Beltterrein. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat bezwaarmaker geen persoonlijke belang heeft bij het besluit van 22 juni 2021. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  318587 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Onderzoek verkeersveiligheid Kooijhoek

  Beslispunten

  De gemeenteraad met deze Raadsinformatiebrief informeren over het recente onderzoek naar de verkeersveiligheid op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat - Dalweg, ook wel Kooijhoek genoemd.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 31 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 Kooijhoek. De verkeersveiligheid op het kruispunt Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg was een belangrijk punt van zorg tijdens de behandeling van het bestemmingsplan. De zorgen betroffen vooral de mogelijk verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan tijdens het laden en lossen bij de supermarkten rond het kruispunt.

  Nu de bouw voltooid is, is de verkeersveiligheid op het kruispunt onderzocht met behulp van camera’s. De camera’s hebben er in totaal een week gehangen. De videobeelden zijn vervolgens geanalyseerd. Met deze Raadsinformatiebrief wordt de raad over de resultaten geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  310163 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BOP over klachten van niet ontvangen huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode

  Beslispunten

  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit collegevoorstel worden de schriftelijk vragen beantwoord die gesteld zijn door de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  306533 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP over informatiecentrum Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de BOP over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk.

  De brief naar de fractie van de BOP en de leden van de gemeenteraad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  BOP Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk, dat deze zomer is geopend. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze vragen met bijgaande brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  299441 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar Zandvoortweg 32

  Beslispunten

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van een motivering.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft bij besluit van 10 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd voor het legaliseren van een bed & breakfast in het bij gebouw op het perceel Zandvoortweg 32 te Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het besluit in stand te laten met een aanvullende motivering. Het college heeft dit advies gevolgd en het gebrek hersteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  310328 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2021

  Beslispunten

  1. De maximale subsidie per trainersopleiding bepalen op € 1.000.
  2. Toekennen van de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport 2021 (in totaal €38.403) aan de sportverenigingen volgens het bijgevoegde overzicht.
  3. Instemmen met verzending van het bijgevoegde persbericht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente verstrekt in 2021 € 38.403 subsidie om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers een vereniging heeft, des te meer subsidie zij ontvangt. De gemeente subsidieert ook de opleidingskosten van leden tot (jeugd)trainer. De verdeling van het subsidiegeld is geregeld in de subsidieregeling “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2016” (zie Bijlage 1).

  Het afgelopen sportjaar zijn 72 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Vier sportverenigingen hebben in totaal 12 leden laten opleiden tot trainer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  265202 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afboeken oninbare algemene debiteuren 2020

  Beslispunten

  1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van oninbare debiteuren;

  2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 95.707,46 af te boeken

  Samenvatting voor de inwoner

  Het blijkt dat sommige debiteuren niet in staat zijn hun schuld bij de gemeente te voldoen. Na herhaalde pogingen de vordering toch te innen worden deze debiteuren als oninbaar aangemerkt. De vordering wordt afgeboekt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke
  n.v.t.

  Zaaknummer

  295875 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 van Stichting Eem-Vallei Educatief;
  2. Bijgevoegde reactiebrief aan Stichting Eem-Vallei Educatief vast te stellen. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te reageren op deze jaarrekening en een zienswijze in te dienen. Het advies aan de gemeenteraad is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de reactiebrief vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  307589 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Opzegging beheerovereenkomsten en volmacht

  Beslispunten

  1. De opzegging van de beheerovereenkomst per 1 september 2021 voor de Professor Meijerslaan 3 te bekrachtigen.
  2. In te stemmen met opzegging beheerovereenkomst voor de Wagenaarlaan 10.
  3. Volmacht te verlenen aan de teammanager Intern Advies voor besluiten over opzegging van overeenkomsten voor huur, beheer en gebruik van gemeentelijke panden en gronden, waarbij de portefeuillehouder dient te worden geinformeerd.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft afspraken voor het beheer van de gemeentelijke panden aan de Professor Meijerslaan 3 en Wagenaarlaan 10. In verband met de ontwikkeling van woningbouwplannen wordt het beheer van de gemeentelijke panden opgezegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  312798 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Reactie van het Algemeen Bestuur op de ingediende motie van de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug over "Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID"

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken en de planning in vervolg op de aangenomen motie

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Algemeen Bestuur van de RID heeft een gemeenschappelijk antwoord opgesteld op de motie die in de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug is aangenomen over de “Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID”. De reactiebrief van het AB is aan de gemeenten en het bestuur van de RSD verstuurd.

  Na de zomer formaliseren de colleges van B&W/DB-RSD en hun directies samenwerkingsafspraken waardoor de harmonisatie van applicaties verder gerealiseerd kan worden en zo de kwaliteit en de kosten in de toekomst onder controle kunnen worden gehouden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  311354 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  bezwaarschrift voorlopige vestiging voorkeursrecht

  Beslispunten

  De gemeenteraad te informeren over het ingediende bezwaarschrift tegen de voorlopige aanwijzing voorkeursrecht middels een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli besloten een voorkeursrecht te vestigen op de percelen Drakenburgerweg 8 en 10, zodat de gemeente Baarn een eerste recht van koop verkrijgt en een grondpositie voor de gemeente beter gewaarborgd is. Dit is een voorlopige aanwijzing. De gemeenteraad zal hierover nog in september vergaderen en na besluit van de gemeenteraad is het voorkeursrecht definitief. Tegen het besluit van het college is bezwaar gemaakt. Het college informeert de raad over het ingediende bezwaar voordat de raad over het voorstel vergadert.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  294135 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen Definitief Ontwerp reconstructie Altalaan, Wittelaan, Sophialaan

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het definitief ontwerp van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan.
  2. De vragen van de BOP te beantwoorden middels een raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Het riool en bestrating in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan is verouderd en aan vervanging toe. In 2022 vervangen we daarom delen van het riool en de gehele bestrating. Daarnaast krijgen de bewoners de optie om de woning op kosten van de gemeente af te koppelen. In dit voorstel wordt aan het college gevraagd in te stemmen het definitief ontwerp zodat met de uitvoering kan worden gestart in q1 van 2022 (beslispunt 1). De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief waarin ook de mondelinge vragen van de BOP zijn verwerkt (beslispunt 2).

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  281380 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  subsidievaststelling 2020 Welzin

  Beslispunten

  1.     Op basis van het jaarverslag 2020 de subsidie van Welzin vaststellen op €243.665 en een bedrag van € 926,- terugvorderen.

  2.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Samenvatting voor de inwoner

  Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2020 definitief kan worden vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  305345 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging gemeenschappelijke regeling RMN en lidmaatschap WSGO

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de artikelen 23 en 30 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), ten behoeve van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
  2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RMN.
  3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over deelname van RMN aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
  4. De raad voor te stellen om bijgaande reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). RMN zamelt huishoudelijk afval in en reinigt de openbare ruimte. De gemeenschappelijke regeling is niet meer actueel, omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan. Het college wil instemmen met het aanpassen van de regeling aan deze wet. Hiervoor moet de gemeenteraad toestemming geven.

  Daarnaast wil RMN lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De rechtspositie van het personeel van RMN wordt daarmee gelijk aan die van gemeenteambtenaren. Om lid te kunnen worden moet de raad in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen, zodat RMN lid kan worden van de WSGO.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  301953 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kinderburgemeester

  Beslispunten

  1. Jaarlijks een kinderburgemeester aan te stellen
  2. De kinderburgemeester te installeren tijdens de raadsvergadering van 27 oktober
  3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente en de basisscholen vinden het belangrijk dat kinderen een plek hebben in het lokaal bestuur. In diverse gemeenten is er een kinderburgemeester aangesteld, die de belangen van de kinderen behartigt. De basisscholen en burgemeester willen dit ook in Baarn invoeren.

  De kinderburgemeester heeft zowel een ceremoniële rol (b.v. bij intocht Sinterklaas, of bij kinderboekenweek) als een inhoudelijke. Hij of zij laat het geluid van de kinderen horen over bepaalde onderwerpen.

  In principe kan ieder kind uit Baarn, die in groep 7 zit voor een jaar kinderburgemeester worden. De werving start in september.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  309143 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer M. Heijnen als toezichthouder

  Beslispunten

  1. De heer M. Heijnen met ingang van 30 augustus 2021 tot 5 november 2021 te benoemen als toezichthouder ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht voor respectievelijk de:
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Winkeltijdenwet;
  • Wet op de kansspelen;
  • Tabaks- en rookwarenwet;
  • Alcoholwet;
  • Woningwet;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 30 augustus 2021 zal de heer M. Heijnen starten als werkstudent handhaving binnen het team toezicht & handhaving van de afdeling ontwikkeling ruimte & omgeving tot 5 november 2021.

  Omdat het voor zijn opleiding en uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer M. Heijnen met ingang van 30 augustus 2021 tot 5 november 2021 te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
  • Winkeltijdenwet;
  • Wet op de kansspelen;
  • Tabaks- en rookwarenwet;
  • Alcoholwet;
  • Woningwet;
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
  • Afvalstoffenverordening Baarn;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wegenverkeerswet 1994;
  • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
  • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  299504 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionaal uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

  Beslispunten

  het Jaarplan 2021 van het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort en bijbehorend marktbewerkingsplan vast te stellen en daarmee te voldoen aan het gewijzigde Besluit SUWI voor een gezamenlijk uitvoeringsplan met betrekking tot de regionale werkgeversdienstverlening.

  Samenvatting voor de inwoner

  N.v.t.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  295128 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging pachtovereenkomsten Eemdal-Zuid

  Beslispunten

  1. Instemmen met verlenging van de pachtovereenkomsten voor vijf percelen gemeentegrond in Eemdal-Zuid, met ingang van 1 september 2021 tot 1 januari 2024.
  2. Extra gemeentegrond aanbieden voor het uitbreiden van drie in pacht uitgegeven percelen gemeentegrond in Eemdal-Zuid.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeentegrond in Eemdal-Zuid wordt door de gemeente Baarn als weiland verpacht. Hiervoor heeft de gemeente pachtovereenkomsten gesloten, die aflopen op 1 september 2021.

  De pachtovereenkomsten worden met ingang van 1 september 2021 verlengd tot 1 januari 2024.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  299942 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Voorkeursrecht koop bosperceel

  Beslispunten

  Geen gebruik maken van het voorkeursrecht voor een bosperceel bij het Bosbad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een eigenaar van een woning aan de Hilversumsestraatweg heeft enkele jaren geleden een bosperceel bij het Bosbad van de gemeente Baarn gekocht.

  Bij de verkoop van het bosperceel is een voorkeursrecht voor de gemeente overeengekomen.

  De erven van de eigenaar van de woning willen de woning en het bosperceel verkopen. Zij vragen of de gemeente het bosperceel wil terugkopen.

  De gemeente maakt geen gebruik van het voorkeursrecht voor het bosperceel.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  302410 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen CDA aandeelhouderschap Stedin

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de CDA vragen over een aandeelhouderschap bij Stedin middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Netwerkbeheerder Stedin wil zijn netwerk aanpassen aan de eisen van de tijd. Daarvoor is veel geld nodig. Stedin vraagt aan gemeenten of zij financieel kunnen bijdragen via intekenen op een aandelenuitgifte door Stedin. Omdat Baarn hiervoor te weinig liquide middelen heeft, wil Baarn niet intekenen op de aandelenuitgifte.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  292972 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Wijziging maximum snelheid Kloosterlaan en Koudelaan

  Beslispunten

  • instemmen met bijgevoegd verkeersbesluit "wijziging maximumsnelheid op de Koudelaan en Kloosterlaan te Lage Vuursche"

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft na een verzoek van de Contactcommissie Lage Vuursche besloten de maximumsnelheid in de Kloosterlaan en de Koudelaan terug te brengen naar 30km/uur. Op het deel na de 'einde bebouwde kom'borden geldt op dit moment de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom, namelijk 60 dan wel 80km/u. Deze snelheid past niet bij het gebruik van de weg en is niet goed voor de (verkeers)veiligheid. De maximumsnelheid voor de twee lanen wordt daarom nu voor de gehele lengte 30km/u. Het verkeersbesluit, met toelichting, is terug te lezen in het Gemeenteblad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  298600 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar kapvergunning Bachlaan 23

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 10 maart 2021 gewijzigd in stand te laten, in die zin dat voor de kap van de boom (sierkers) geen weigeringsgrond bestaat en het toetsingskader te wijzigen in “Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn";
  3. Bezwaarmaker en vergunninghouder volgens bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 10 maart 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van een boom (sierkers) in de achtertuin van het perceel aan de Bachlaan 23 te Baarn. Een naburige inwoner wil de boom graag behouden en heeft hiertegen bezwaar ingediend. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden met een klein herstel in de omschrijving. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen.  

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  292188 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  Beslispunten

  De heer M.P. Spaargaren per 1 september 2021 benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  In dit voorstel wordt u geadviseerd om de heer M.P. Spaargaren per 1 september 2021 te benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

  In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

   

 • Openbare besluitenlijst d.d. 17 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Prakke

  Zaaknummer

  286239 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststelling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kind & Co 2020

  Beslispunten

  Het college stemt in met:

  1. Het jaarverslag van Kind & Co.
  2. De samenstellingsverklaring van Kind & Co.
  3. Het toekennen van een aanvullend subsidiebedrag van € 31.607 voor het aantal extra doelgroepkinderen dat is geholpen.
  4. De vaststellingsbrief voor de subsidie van 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  De kinderopvangorganisatie Kind & Co heeft van de gemeente subsidie ontvangen voor het verzorgen van Voorschoolse Educatie (VE) aan kinderen in peuteropvanggroepen, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit de verantwoording van de subsidiegelden blijkt, dat Kind & Co deze goed heeft besteed.

Archief