Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  72224 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Datalek bij Samen veilig Midden nederland

  Beslispunten

  • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een datalek geconstateerd bij Samen Veilig Midden Nederland. Hiervan wil het college de raad op de hoogte stellen.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  64626 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Uitvoeringsbesluiten APV

  Beslispunten

  1. De uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 5:3, 5:6, 5:8, 5:12, 5:18, 5:34A en 5:38 van de APV vast te stellen.

  2. Geen uitvoeringsbesluiten vast te stellen op grond van de artikelen 5:10, 5:13, 5:15, 5:25, 5:32, 5:33 en 5:36 van de APV.

  Samenvatting voor de inwoner

  Begin 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe APV vastgesteld. In deze verordening zijn veel regels opgenomen om het leven in Baarn aangenaam te houden. Naast regels stelt de raad in de APV ook kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Het college moet voor het invullen van de kaders besluiten nemen. Deze besluiten heten uitvoeringsbesluiten. In de uitvoeringsbesluiten staat beschreven hoe het college ontheffingen en vergunningen gaat verlenen. Met dit besluit zijn zeven uitvoeringsbesluiten vastgesteld. De besluiten zijn opgenomen in de landelijke website voor overheidsbesluiten.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70112 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

  Beslispunten

  De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Begin 2018 is de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Baarn 2018 (APV) vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. Daarbij wordt ook aangesloten bij de uitkomsten van evaluatie van de beleidsregels voor de evenementen.

  Als de gemeenteraad in mei met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70500 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

  Beslispunten

  1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 13 grondgebonden woningen op de locatie Gaspard de Coligny aan de Zandvoortweg.

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Het bestemmingsplan "De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0077-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Gaspard de Coligny gelegen aan de Zandvoortweg benut kan worden voor woningbouw. De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan van 13 woningen ontworpen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70672 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen beveiligingsbeleid SUWI

  Beslispunten

  1. Vaststellen van het Beveiligingsplan SUWI periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022.

  Samenvatting voor de inwoner

  BBS Uitvoeringsorganisatie heeft als uitvoerder van diverse wetten en regelingen te maken met de registratie en uitwisseling van privacygevoelige persoonsgegevens. Hiervoor maakt BBS gebruik van het systeem Suwinet. Cliënten van BBS Uitvoeringsorganisatie mogen er op vertrouwen dat hun gegevens op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Daarom is gegevensbeveiliging noodzakelijk. Het beleid rondom deze beveiliging wordt regelmatig vernieuwd. De colleges van Baarn, Bunschoten en Soest stellen het beveiligingsbeleid voor de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022 vast.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70703 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Drakentuin

  Beslispunten

  1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 29 grondgebonden woningen op de locatie Montinischool aan de Wagenaarlaan.

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Niet tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin".
  2. Het bestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0078-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen .

  Samenvatting voor de inwoner

  Het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Montinischool 21 appartementen en 8 rug-aan-rugwoningen te realiseren. Tijdens de inzagetermijn is een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend. Voorgesteld wordt niet tegemoet te komen aan de zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  70765 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling BBS

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS heeft op 8 maart 2019 de Jaarrekening 2018 vastgesteld. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de Jaarrekening 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  71425 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Erfgoedbeleid Baarn

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de resultaten van de inventarisaties, verwachtingen / waarderingen voor wat betreft archeologie, historisch cultuurlandschap en historische bouwkunst en stedenbouw;
  2. In te stemmen met de bijbehorende erfgoedwaardenkaarten en de Beleidsvisie Erfgoed;
  3. In te stemmen met de voorselectie van de "Zeer Hoog" gewaardeerde objecten en (aanvullend) nog enige "Hoog" gewaardeerde objecten en bij deze objecten een nadere schouwing uit te voeren om te komen tot een definitieve lijst van objecten om voor te dragen tot een aanwijzing als gemeentelijk monument;
  4. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel archeologie, een juridische uitwerking te geven (dubbel bestemmingen) door hiervoor een paraplubestemmingsplan op te stellen;
  5. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel historische cultuurlandschappen, een onderzoek uit te voeren of een juridische borging met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is;
  6. De karakteristieke objecten met een hoge waardering onderzoek uit te voeren of een borging in bestemmingsplannen (en op termijn omgevingsplannen) haalbaar en wenselijk is;
  7. De ongedekte kosten van het uitvoeringsprogramma te dekken uit
  • de algemene reserve voor de incidentele kosten (2019). Dit betreft:

  a. De externe kosten voor de schouwing, het opstellen van de redengevende beschrijvingen ad € 50,000,=;

  b. de tijdelijke formatie uitbreiding voor de periode medio 2019 tot eind 2020 voor aansturing, begeleiding en ondersteuning, kosten € 75,000,=;

  • en voor de structurele kosten de dekking op te nemen in de PPN 2020. Dit betreft:

  c. De subsidie voor monumenten naar rato jaarlijks te verhogen met € 35,000,= tot € 85,000,=.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor het kunnen vastleggen van het waardevolle Baarnse erfgoed is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Voor het culturele erfgoed zijn te onderscheiden het onderzoek van archeologie, historische cultuurlandschappen en historische bouwkunst en stedenbouw. Het college stemt in met de beleidscontouren voor het cultureel erfgoed en legt dit voor aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  69676 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Zonnepanelen brandweerkazerne

  Beslispunten

  1) Instemmen met het plaatsen van zonnepanelen en toebehoren.

  2) De benodigde investering van € 30.000-. (excl. BTW) ten laste brengen van de hiervoor beschikbare ruimte in het Meerjaren Investerings- en Exploitatieplan (MIEP) en dit te verwerken in de tussenrapportage.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zal op het dak van de brandweerkazerne zonnepanelen worden geplaatst.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  69903 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording raadsvragen PvdA datalekken

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over datalekken.
  2. De beantwoording van deze schriftelijke vragen versturen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Sinds 2016 is de gemeente verplicht, indien nodig, datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over het aantal datalekken sinds 1 januari 2016. De beantwoording van die vraag is voor de fractie van de PvdA aanleiding nog meer schriftelijke vragen te stellen over datalekken. Het college geeft de raad antwoord op deze vragen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019 (inclusief collegevoorstel 70137 Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  69820 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie PNIK van de gemeente Baarn

  Beslispunten

  Vaststellen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente Baarn en na ondertekening autoriteit persoonsgegevens informeren.

  Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie PNIK (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, PUN) van de gemeente Baarn gelet op de bevoegdheid van de burgemeester om deze vast te stellen en het ministerie van binnenlandse zaken informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet Basisregistratie Personen, BRP). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling, PNIK). Dat heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages van deze onderzoeken. Deze geven een oordeel over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BRP.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  69821 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  invulling functie crisisbeheersing

  Beslispunten

  In te stemmen met de gezamenlijke werving van een ambtenaar crisisbeheersing met de gemeente Soest, en deze volledig aan te stellen in dienst van de gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vanwege de beoogde pensionering van de huidige ambtenaar crisisbeheersing van de gemeente Baarn en het voornemen van de gemeente Soest om eveneens een ambtenaar crisisbeheersing te werven, is het idee ontstaan om bij vervulling van de vacature samen op te trekken. Het college neemt over dit uitgangspunt een besluit.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70079 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer M. Abdelkader Mohamed als toezichthouder.

  Beslispunten

  De heer M. Abdelkader Mohamed met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 januari 2019 is de heer M. Abdelkader Mohamed gestart als juridisch medewerker toezicht & handhaving in het team Ontwikkeling ruimte/omgeving. Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer Abdelkader Mohamed met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70137 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder.

  Beslispunten

  De heer H. Mink met directe ingang, voor de duur van maximaal 6 maanden te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de uitoefening van het toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018 is er tijdelijk (beperkte) extra capaciteit nodig. Om deze reden wordt er tijdelijk een extra toezichthouder benoemt.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70445 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Resultaten verkenning mogelijke inzet mobiel cameratoezicht

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief met daarin de resultaten van een verkenning van de mogelijke inzet van mobiel cameratoezicht in de publieke ruimte.

  Samenvatting voor de inwoner

  Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van (mobiel) cameratoezicht in de publieke ruimte en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste voorwaarde is dat een gemeente moet aantonen dat camera's noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en dat minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken om deze te handhaven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67242 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  presentatie ruimtelijk scenario Baarnsche Zoom

  Beslispunten

  Het ruimtelijke scenario voor de Baarnsche Zoom vrij te geven om aan de omwonenden en andere belangstellenden uit Baarn tijdens een bijeenkomst terug te koppelen hoe hun inbreng hierin is verwerkt.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen conform gemeentelijk communicatieprotocol. Deze scenario's worden nu gepresenteerd aan de inwoners van Baarn die hierover hebben meegedacht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  68780 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Huisvestingsverordening 2019

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het verlengen van de huisvestingsverordening Baarn 2015 tot inwerkingtreding van de huisvestingsverordening Baarn 2019;
  2. De raad voor te stellen om de huisvestingsverordening Baarn 2019 vast te stellen;
  3. In te stemmen met het regionaliseren van de woonruimteverdeling en daar de voorbereidende werkzaamheden voor te treffen.
  4. In te stemmen met het verzoek tot toetreding tot het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort op grond van artikel 11 van het Convenant.
  5. In te stemmen met de eenmalige aansluitkosten op WoningNet Eemvallei van maximaal € 6000,- excl. btw.
  6. Bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  In Baarn zijn er meer woningzoekenden dan dat er sociale huurwoningen zijn. Hierdoor is er schaarste op de woningmarkt. De gemeente mag een huisvestingsverordening opstellen om de woonruimte eerlijk te verdelen. Het college neemt een besluit over het voorleggen van de nieuwe huisvestingsverordening aan de gemeenteraad. In de huisvestingsverordening 2019 zijn artikelen opgenomen die het mogelijk maken om de woonruimteverdeling te gaan regionaliseren.Het streven is om begin november 2019 aangesloten te zijn op WoningNet Regio Eemvallei. Woningzoekenden, andere inwoners en organisaties zullen in de komende maanden hierover worden geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69364 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeverzoek herontwikkeling Nieuwstraat 5 te Baarn

  Beslispunten

  1.    Kennis te nemen van het principeverzoek voor de herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5 uitgaande van enkele bedrijfsruimten op de begane grond en totaal 9 woonappartementen op de verdiepingen.

  2.    In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond door de initiatiefnemer.

  3.    De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Architectenbureau Groenesteijn heeft namens de heer Witteveen een principeverzoek ingediend voor herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5. Het perceel ligt aan het parkeerterrein achter de Laanstraat met tevens een toegang naar de Nieuwstraat. Het schetsontwerp is in strijd met het bestemmingsplan. Omdat het plan past in het gemeentelijk beleid en op een ruimtelijk gezien goede manier wordt ingepast wordt voorgesteld in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond om het ontwerp te tonen aan de omwonenden.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  69743 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Waldeck Pyrmontlaan 8

  Beslispunten

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 november 2018 in stand te houden, en deze aan te vullen met voorschriften, zoals aangegeven in het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 21 februari 2019.
  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning van 14 november 2018 voor het perceel Waldeck Pyrmontlaan 8 in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van een erfafscheiding in de voortuin van dit perceel. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en daarbij het besluit aan te vullen met zo concreet mogelijke voorschriften met betrekking tot de gewenste uitvoering van de erfafscheiding. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  68982 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Jaarlijkse huurverhoging gemeentelijke woningen

  Beslispunten

  Instemmen met de verhoging van de huurprijzen voor de gemeentelijke woningen met ingang van 1 juli 2019, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor de verhoging van de huurprijzen voor woningen.

  De huurprijzen voor de woningen worden met ingang van 1 juli 2019 volgens dit beleid verhoogd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  70574 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn

  Beslispunten

  1. Gemeenteraad middels raadsinformatiebrief met bijlage informatie doen toekomen over regelgeving en mogelijkheden tot het weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn.
  2. Geen initiatieven ontplooien in de richting van het instellen van verbodszones uit milieu- en/of verkeersveiligheidsoverwegingen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft een motie van de BOP aangenomen waarin het college verzocht werd onderzoek te doen naar alles dat een rol speelt bij het invoeren van een zone waarin bepaalde typen voertuigen niet mogen komen. De redenen waarom voertuigen dat niet meer mogen kan zijn omdat ze of te vervuilend zijn of de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Naar beide zaken is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de situatie in Baarn niet zo is dat wettelijk grenzen worden overschreden zodat maatregelen noodzakelijk zijn. Een zone heeft wel veel gevolgen voor bedrijven die op een andere manier de aan- en afvoer van hun goederen moeten organiseren. Invoering van zo'n zone moet dan ook met alle partijen zeer goed opgezet worden. Daarnaast kost het instellen en handhaven van een zone behoorlijk veel geld.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  68635 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Wijziging Taakuitvoeringsovereenkomst VRU

  Beslispunten

  1. De schoonmaak uitbesteden aan de VRU;
  2. Instemmen met de gewijzigde bijlage 1.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een Taakuitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De bijlage bij die overeenkomst wordt gewijzigd omdat de VRU m.i.v. 1-1-2019 de schoonmaak voor de post Baarn is gaan verzorgen.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  70162 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tijdelijke uitbreiding taakduur wethouder van Roshum

  Beslispunten

  1.    De taakduur van wethouder Van Roshum met 0,2 fte uit te breiden ter vervanging van wethouder De Koning.

  2.    De taakduur uitbreiding start op 4 maart 2019 en eindigt op het moment dat de nieuwe wethouder is benoemd.

  3.    De incidentele kosten dekken uit de post Onvoorzien.

  Samenvatting voor de inwoner

  Wethouder de Koning heeft de afgelopen periode haar taken wegens gezondheidsklachten niet kunnen vervullen. Haar portefeuille is in deze periode door haar collega’s waargenomen. Op 15 maart 2019 heeft wethouder De Koning haar ontslag ingediend. Voor de waarneming wordt de taakduur van wethouder Van Roshum tijdelijk verruimd met 0,2 fte.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  68180 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Pacht weiland Eemnesserweg (Rusthoekweide)

  Beslispunten

  Instemmen met de verpachting van het gemeentelijk terrein bij de Eemnesserweg, Rusthoeklaan en J.F. Kennedylaan aan de Stichting Vrienden van de Rusthoekweide.

  Samenvatting voor de inwoner

  In mei 2017 heeft de pachter van het weiland aan de Eemnesserweg de pacht opgezegd. In het weiland grazen Schotse Hooglanders.

  Omwonenden van het weiland bij de Eemnesserweg hebben een stichting opgericht om de Schotse Hooglanders in het weiland te houden. Zij krijgen het aanbod van de gemeente om het weiland te pachten voor de Schotse Hooglanders.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  70032 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen over Speciaal Basis Onderwijs

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het Speciaal Basis Onderwijs door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de BOP over een verkenning van de mogelijkheden om een dependance te starten van het Speciaal Basis Onderwijs in Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  69117 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Kroningslaan 13

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 29 juni 2018 in stand te laten;
  3. Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 29 juni 2018 een kapvergunning verleend voor het kappen van één boom (Taxus) en geweigerd voor het kappen van zeven andere bomen aan de Kroningslaan 13. De eigenaar van de bomen wil drie van zeven geweigerde bomen toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde bomen in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde bomen niet kappen. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 maart 2019 (inclusief collegevoorstel Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  67673 (Openbaar na twee weken)

  Onderwerp

  Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022

  Beslispunten

  1. Instemmen met het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.1

  2. Het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.1 ter besluitvorming voorleggen aan de raad

  3. Instemmen met de raadsinformatiebrief waarin wordt teruggekeken op het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

  Samenvatting voor de inwoner

  Met één Integraal Veiligheidsplan binnen het basisteam Baarn, Bunschoten, Eemnes, De Bilt en Soest wordt samen met de politie en het Openbaar Ministerie met nadruk ingezet op de gezamenlijke prioriteiten Ondermijning, Zorg & Veiligheid, High Impact Crimes en Jeugdoverlast en –criminaliteit. Voor Baarn geldt het lokale speerpunt Jeugd, alcohol en drugs.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67927 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. Vaststellen van het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk.
  2. Bestemmingsplannen voor drie deelgebieden voor te bereiden op basis van het Ruimtelijk Kader voor a) het Alexanderkwartier, b) Paleis, tuin, park en Parade, conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of het Ruimtelijk Kader, dat een uitwerking is van het plan Made by Holland, voldoende basis is voor de uitwerking in bestemmingsplannen. Als de raad daarmee instemt, wordt gestart met het opstellen van bestemmingsplannen. Een voor het Alexanderkwartier, een nieuwe woonwijk op het Marechausseeterrein en een voor het Paleis met tuin en park en de Parade. Onderzoeken naar natuurwaarden en mobiliteit - dat is, hoe sluit je alle ontwikkelingen goed aan op de Amsterdamsestraatweg, met behoud van een goede doorstroming voor het doorgaande verkeer - zijn gestart. 

  Voor de restauratie van het paleis zelf wordt een monumentenvergunning voorbereid. Het is de bedoeling dat er begin 2020 met de restauratie wordt gestart.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  68061 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1.In te stemmen met de onderstaande aanbevelingen vanuit het rapport “Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren” (STEC) en daarbij de volgende kaders en uitgangspunten vast te stellen:

  a)    Maak een strategische toekomstvisie voor de bestaande werklocaties met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten:

  • Werklocaties in Baarn hebben een belangrijke sociaal-economische waarde;
  • Behoefte aan nieuw bedrijventerrein is afhankelijk van ontwikkelingen op bestaande locaties.
  • Wees terughoudend met niet-bedrijfsruimtefuncties op uw bestaande bedrijventerreinen.

  b)    Zet in op herstructurering van bedrijventerrein Noordschil in samenhang met de uitbreiding van het terrein met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten.

  • Uitbreidingsvraag van circa 3,5 hectare netto (5 hectare bruto), inclusief verplaatsingsvraag vanuit de kern van Baarn;
  • Focus op herontwikkeling van (bedrijfs)locaties in de kern zoals zijn weergegeven in Bijlage A van het rapport.
  • Opstellen herstructureringsplan en kansenkaart;
  • Koppeling maken met de plannen Poort van Baarn en de nieuwe aansluiting op het bedrijventerrein;
  • Koppeling maken met de plannen met betrekking tot de Baarnsche Zoom.

  c)    Hanteer een kwalitatief afwegingskader voor transformatie van kantoren met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten:

  • Baarn wil voldoende ruimte blijven bieden aan kantoorgebruikers;
  • Afweging voor transformatie van een kantoorpand kwalitatief invullen en het door STEC voorgestelde afwegingskader gebruiken waarbij een sterke koppeling wordt gemaakt met het gemeentelijk beleid en visie vanuit wonen.

  d) Jaarlijks monitoren van de Baarnse bedrijfsruimte- en kantorenmarkt.

  Samenvatting voor de inwoner

  Als uitvloeisel van de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020 heeft onderzoeksbureau STEC een behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte opgesteld. Er is een prognose gemaakt van de ruimtebehoefte tot 2030 op basis van onderzoek en interviews met Baarnse ondernemers. STEC heeft haar conclusies en aanbevelingen geformuleerd in het rapport Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren Baarn d.d. 6 maart 2019. De volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Maak een strategische toekomstvisie voor de bestaande werklocaties.
  • Zet in op herstructurering van bedrijventerrein Noordschil in samenhang met de uitbreiding van het terrein.
  • Wees terughoudend met niet-bedrijfsruimtefuncties op uw bestaande bedrijventerreinen.
  • Hanteer een kwalitatief afwegingskader voor transformatie van kantoren.
  • Jaarlijks monitoren van van de Baarnse bedrijfsruimte- en kantorenmarkt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  68494 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeverzoek opstellen bestemmingsplan Prinses Marielaan 13/Prinses Irenelaan

  Beslispunten

  De raad voorstellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Prinses Irenelaan en in te stemmen met het ruimtelijk kader hiervoor;

  2. De wettelijke procedure te starten en een ontwerpbestemmingsplan op te gaan stellen;

  3. Geen exploitatieplan op te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd wordt.

  Samenvatting voor de inwoner

  Er is een initiatief om aan de Prinses Irenelaan een woning te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief zodat gestart kan worden met de procedure.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67339 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij Gaslaan 15

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een weggedeelte van een zijstraat van de Gaslaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van de woning Gaslaan 15 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om een gedeelte van een zijstraat van de Gaslaan. Deze zijstraat vormt de toegangsweg naar de woning Gaslaan 15.

  De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67557 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Tweede voorziening taalplusklas Baarn

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. een tweede voorziening taalplusklas op de Noorderbreedte in Baarn;
  2. de bijgevoegde informatiebrief aan de raad;
  3. de beschikkingsbrief aan het Sticht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind maart gaat er een taalplusklas van start op de Noorderbreedte .Dit is de tweede taalplusklas in Baarn. Sinds 2007 bestaat er al een taalplusklas op basisschool de Uitkijck. Er is een wachtlijst van kinderen voor deze taalplusklas. Dat maakte de start van een tweede taalplusklas noodzakelijk. Een taalplusklas is een voorziening bestemd voor alle Baarnse basisschoolkinderen van groep 1 en 2 met een taalachterstand. De taalplusklas zorgt ervoor dat kinderen het onderwijs beter kunnen volgen op school, waardoor de onderwijsachterstand verkleind wordt. Zij gaan één dagdeel per week naar de Uitkijck of de Noorderbreedte. De taalplusklas is een samenwerking tussen de gemeente en het Baarnse basisonderwijs.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  68412 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verlichting torenklok op de Brink.

  Beslispunten

  Vaststellen; de beantwoording van schriftelijke vragen door het CDA.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het herstel van de torenverlichting.

  Met dit voorstel wordt antwoord gegeven op die vragen.

  Het is nodig alle elektra te vernieuwen. Het herstel wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd en is uiterlijk half april gereed.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 maart 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  65883 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  tegemoetkoming exploitant Wintertuin

  Beslispunten

  De nieuwe exploitant van de Wintertuin financieel tegemoet te komen door het vrijstellen van de verplichting om huur te betalen voor de duur van twee jaar, i.e. € 60.000.

  Samenvatting voor de inwoner

  Omdat vertraging is opgetreden in het bouwproces voor de Wintertuin zijn er extra, onvoorziene kosten gemaakt door de nieuwe exploitant, Wintertuin Experience BV. Voorgesteld wordt de exploitant financieel tegemoet te komen om voldoende ruimte te geven om de exploitatie te kunnen starten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67025 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Projectovereenkomsten met Gasunie en Stedin inzake gasontvangstation

  Beslispunten

  1. Met Gasunie en Stedin overeenkomsten te sluiten over het uitvoeren van het project;
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijgevoegde projectovereenkomsten geheimhouding op te leggen op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

  - 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  - 10 lid 2g (onevenredige benadeling).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg te verplaatsen. Met Gasunie en Stedin worden projectovereenkomsten gesloten over de uitvoering van de verplaatsing.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67227 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gemeente Baarn

  Beslispunten

  1.Vaststellen van de Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Wanneer er te veel of onterecht bijstand wordt uitbetaald kan de gemeente dit terugvorderen. Om de uitvoering hiervan te regelen heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders in het verleden beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn aangepast. Er is nu meer ruimte voor maatwerk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  67559 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording schriftelijke vragen de Wintertuin

  Beslispunten

  De schriftelijke vragen die VoorBaarn heeft gesteld over de Wintertuin te beantwoorden conform bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de extra constructie die gebouwd is in de Wintertuin en de bijkomende kosten daarvan. Het college heeft deze vragen beantwoord. De extra constructie maakt deel uit van de verbouwing om de kas klaar te maken voor gebruik. De constructie was niet voorzien en daarom zijn de kosten hoger dan verwacht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  65225 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Programma Duurzaamheid

  Beslispunten

  Instemmen met programmastructuur en plan van aanpak van het programma duurzaamheid (bijlage 1) met daarbij de volgende thema's:

  1a. Energietransitie

  1b. Duurzame mobiliteit

  1c. Klimaat adaptatie

  1d. Van afval naar grondstof

  1e. Eigen organisatie

  2. De raad hierover informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente stelt een programma duurzaamheid op om de ambities die er liggen, te coördineren, uit te werken en in te vullen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67804 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Leerplicht jaarverslag 2017-2018

  Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht jaarverslag 2017-2018
  • Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn een leerplichtambtenaar in dienst. Ieder jaar vertelt de leerplichtambtenaar in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2017-2018 staat?

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 februari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  66354 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Laanstraat 42

  Beslispunten

  1. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 13 augustus 2018 in stand te houden met aanvullende voorschriften, zoals aangegeven in het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 4 februari 2019.
  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning van 13 augustus 2018 voor het perceel Laanstraat 42 in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van lichte horeca en het plaatsen van reclame op dit perceel. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren en daarbij het besluit aan te vullen met een voorschrift dat ter plaatse alleen het specifieke afwijkende gebruik als koffiebar/ winkel voor koffie(gerelateerde) produkten is toegestaan en met een voorschrift, waarin de openingstijden zijn opgenomen. Het college heeft dit advies gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  64604 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verhuur gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45

  Beslispunten

  1. Instemmen mer de (concept) huurovereenkomst voor de gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45.
  2. Instemmen met de garantstelling voor investeringen voor het renoveren van het gemeentelijk pand Stationsweg 45.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeentelijke panden Stationsweg 43 en 45 worden door de gemeente Baarn aangeboden aan de Stichting Huisvesting Muziekschool Baarn, voor het gebruik als woning en muziekschool.

  De gemeente Baarn heeft een besluit genomen over de verhuurvoorwaarden en de voorwaarden voor de garantstelling voor een deel van de verbouwingskosten voor de Stationsweg 45.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  66572 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Opstellen Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda

  Beslispunten

  1. Instemmen met het plan van aanpak.
  2. Het adviesbureau opdracht geven tot het opstellen van een Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda conform de offerte/plan van aanpak
  3. Kosten € 33.000 dekken uit eenmalige extra middelen verkeersbeleid (€ 400.000).
  4. Raad informeren via raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders verleent een adviesbureau de opdracht tot het opstellen van een Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda voor de gemeente Baarn. Die documenten zullen worden gemaakt met behulp van een groot aantal betrokkenen uit de Baarnse gemeenschap om zo een breed draagvlak te krijgen voor de richting waarin het mobiliteitsbeleid zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen, rekening houden met vele andere zaken als woningbouw, duurzaamheid en bevordering van het fietsverkeer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  66298 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Aanvullende inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2019

  Beslispunten

  1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend budget ten behoeve van de regionale inkoop van Save Veilig Thuis voor 2019 van €50.894,-.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd extra geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis voor 2019. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de subsidie hiervoor.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 februari 2019 (inclusief collegevoorstel Financiële bijdrage Koningsdag 2019)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  66840 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Financiële bijdrage Koningsdag 2019

  Beslispunten

  1.In te stemmen met de financiële bijdrage aan de gemeente Amersfoort €12.000,- ten behoeve van Koningsdag 2019;

  2.De financiële effecten hiervan meenemen in de Tussenrapportage 2019;

  3.De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief;

  4.Bureau Regio Amersfoort hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 30 augustus jl heeft de RVD met een persbericht laten weten dat Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zaterdag 27 april 2019 aanwezig zijn bij de viering van Koningsdag in Amersfoort. De gemeente Amersfoort organiseert daarom met medewerking van de omliggende gemeenten uit de bestuurlijke samenwerking Regio Amersfoort, waaronder ook de gemeente Baarn, een ca. twee uur durend programma, waarin op verschillende wijze de de facetten van stad en ommeland aan de Koninklijke Familie worden gepresenteerd. Hiervoor heeft de gemeente Amersfoort de regio-gemeenten een financiële bijdrage gevraagd. Met dit voorstel stemt het college in met de financiële bijdrage aan de gemeente Amersfoort voor Koningsdag 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  66602 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Samenwerkingafspraken RWA-gemeenten inzake dienstverlening door Amfors

  Beslispunten

  1.     Akkoord gaan met de volgende kwalitatieve samenwerkingsafspraken tussen de RWA-gemeenten en Amfors inzake de dienstverlening door Amfors:

  ·               Gemeenten werken mee aan het bieden van voldoende passend werk voor de Sw-medewerkers die in dienst zijn bij de gemeenschappelijke regeling RWA en werken bij Amfors.

  ·               Alle partijen spannen zich in om door gemeenten en/of Amfors gewenste veranderingen in dienstverlening in te voeren zonder nadelige consequenties voor Amfors (en daarmee RWA) en gemeentelijk opdrachtgever.

  ·               Gemeentelijke opdrachtgevers en Amfors stemmen tijdig de dienstverlening op elkaar af (minimaal 6 maanden voor start van een nieuw uitvoeringsjaar). Het initiatief hiertoe ligt bij Amfors.

  ·               Indien sprake is van een éénzijdige wijziging in dienstverlening op initiatief van een gemeente, welke leidt tot een, hiermee verband houdende, substantiële verslechtering van het integraal exploitatieresultaat dan is de betreffende gemeente verantwoordelijk voor het compenseren hiervan.

  ·               De omvang van de compensatie is nader te bepalen door een onafhankelijke derde partij, in te schakelen na besluitvorming hierover in het RWA-bestuur.

  2.    Akkoord gaan met het ter vaststelling voorleggen van de 'Onderlinge samenwerkingsafspraken RWA-gemeenten inzake dienstverlening door Amfors' aan het RWA bestuur op 21 februari 2019.

  3.     Akkoord gaan met de strekking van de raadsinformatiebrief ‘Onderlinge samenwerkingsafspraken RWA-gemeenten inzake dienstverlening door Amfors’ en deze verzenden aan de raad na vaststelling van de samenwerkingsafspraken in RWA-bestuursvergadering van 21-02-2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  De regionale sociale werkvoorziening RWA Amfors biedt passend werk aan mensen die niet kunnen werken bij een reguliere werkgever. Het is belangrijk dat deze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Een aantal van deze medewerkers werkt via Amfors bij regiogemeenten, bijvoorbeeld in de schoonmaak of groenonderhoud. Er moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen RWA Amfors en de regiogemeenten om ervoor te zorgen de medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  65154 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen controleprotocol 2018 sociaal domein

  Beslispunten

  1. het Protocol Sociaal Domein 2018 Regio Amersfoort (nieuwe taken) vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn heeft de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet via de gemeente Amersfoort ingekocht bij zorgaanbieders. Amersfoort verzorgt voor meerdere gemeenten in de regio de inkoop (voor een deel van de taken), administratieve ondersteuning en de afwikkeling met de zorgaanbieders. Amersfoort verantwoordt zich jaarlijks hierover.

  De eisen aan de verantwoording staan in controleprotocollen die met de deelnemende gemeenten zijn afgestemd. De controleprotocollen moeten worden vastgesteld door alle colleges van de gemeenten die meedoen. Baarn stelt het protocol vast dat voor de gemeente geldt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  66702 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  budgetoverheveling 2018 naar 2019

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. De aangevraagde budgetoverheveling van totaal € 856.338 van boekjaar 2018 naar boekjaar 2019 vast te stellen;
  2. Incidentele budgetten die voor 2018 beschikbaar waren gesteld vanuit de reserves en die nog niet zijn uitgegeven van totaal € 960.896 in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor diverse projecten. Omdat sommige projecten in 2018 niet voltooid zijn, moeten ze in 2019 alsnog uitgevoerd worden. Het geld dat in 2018 beschikbaar is gesteld voor deze projecten, wordt voor zover nog beschikbaar meegenomen naar 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  66694 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek

  Beslispunten

  1.    Een krediet beschikbaar te stellen van € 3,76 miljoen voor de realisatie van de samenwerking van theater de Speeldoos, Bibliotheken Eemland en de Volksuniversiteit Baarn aan de Rembrandtlaan 35 op basis van het voorliggende ontwerp, beheer- en exploitatieplan en samenwerkingsovereenkomst, waarvan:

  a)    Oorspronkelijke bouwsom € 2,5 miljoen (kapitaallasten reeds in de begroting verwerkt);

  b)    Prijsstijgingen € 310.000 (dekking uit het Meerjaren Investerings- en Exploitatieplan (MIEP) );

  c)    Duurzaamheidsmaatregelen € 950.000 (dekking uit geoormerkte ruimte MIEP).

  2.    Bijkomende kosten voor de eerste inrichting (€ 136.000), oplossen historische tekorten (€ 40.000) en kosten sluitingsjaar (maximaal € 152.000) te dekken ten laste van de algemene reserve.

  3.    Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage 'Kosten en dekking' behorend bij raadsvoorstel 64688 op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

  -      10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  -      10 lid 2g (onevenredige benadeling);

  De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund (medio 2020).

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten om de samenwerking tussen het theater de Speeldoos, de bibliotheek en de Volksuniversiteit te bevorderen. Hierbij is gedacht aan een vernieuwbouw van de het huidige theater. In dit raadsvoorstel wordt een krediet gevraagd om met de vernieuwbouw te kunnen beginnen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  67277 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB Voortgang Versa Welzijn

  Beslispunten

  Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'Voortgang Versa Welzijn' en deze aan de raad verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  In juli en oktober 2018 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die Versa Welzijn uitvoert. Inmiddels is een nieuwe situatie ontstaan en wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  65162 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Samenwerkingsovereenkomst 2019 GGDrU

  Beslispunten

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2019 GGDrU;
  2. Volmacht door burgemeester aan portefeuillehouder.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de samenwerkingsovereenkomsten zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd, die GGDrU voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein van Publieke Gezondheid.

  Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het kalenderjaar 2019. Dit betekent dat de overeenkomst in werking treedt per 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.

   

Archief