Besluitenlijsten B&W

 • Verslag B&W vergadering d.d.12 februari 2019

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  65367 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022

  Beslispunten

  1.    Instemmen met de concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022.

  2.    De concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 voorleggen aan de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  In Midden Nederland is er een adviesbureau voor gemeenten, politie en justitie. Dit bureau, met de naam Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, ondersteunt de organisaties op het gebied van veiligheid. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft een beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. Dat plan is voor een reactie naar de deelnemende partners toegestuurd. Het document wordt in april 2019 vastgesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  62072 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Overeenkomst - afspraken Glasvezel Buitenaf

  Beslispunten

  1. Overgaan tot het ondertekenen van de afspraken met Glasvezel buitenaf B.V. ten behoeve van de aanleg van glasvezel buitengebied, voor wat betreft het gedeelte Zuidereind ten noorden van rijksweg A1.
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijlage Afspraken met Glasvezel Buitenaf geheimhouding op te leggen op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen: - 10 lid 2b (financiële en economische belangen); - 10 lid 2g (onevenredige benadeling).
  3. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het buitengebied van Baarn wordt glasvezel aangelegd. Als eerste is het Zuidereind, ten noorden van de A1, aan de beurt. Dit gebied is onderdeel van aanleg in de gehele Eempolder. Vervolgens wordt ook het gebied ten zuiden van de A1 en ten zuiden van Baarn aangelegd. De planning hiervan is nog niet bekend.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  65519 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kadernota 2020 BBS Uitvoeringsorganisatie

  Beslispunten

  1. De raad voorstellen om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS;
  2. De raad adviseren in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief van de raad aan het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS heeft op 31 januari 2019 de Kadernota 2020 vastgesteld. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de Kadernota 2020 voor aan de gemeenteraad en adviseert om een zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  65642 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen bestemmingsplan Eemnesserweg 55

  Beslispunten

  De raad voorstellen

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Samenvatting voor de inwoner

  In februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de locatie Eemnesserweg 55. Deze zijn uitgewerkt in een schetsontwerp bouwplan en een ontwerpbestemmingsplan. Het plan moet de realisatie van een kantoorfunctie op de begane grond en de uitbreiding naar zes woningen op de verdiepingen mogelijk maken. Het college vraagt de gemeenteraad de ruimtelijke-ordeningsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63995 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Informatiebeleid 2019-2022 en Bewaarstrategie digitale informatie

  Beslispunten

  1. Instemmen met het Informatiebeleid 2019-2022
  2. Instemmen met de Bewaarstrategie digitale informatie
  3. Instemmen met het informeren van de raad met de bijgevoegde raadinformatiebrief

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeente Baarn wil de komende jaren een toekomstbestendige informatiehuishouding realiseren die ons structureel helpt de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Het informatiebeleid geeft aan welke doelen we willen realiseren in de verbetering van onze informatievoorziening in de periode 2019-2022. Essentieel onderdeel van het informatiebeleid is de uitwerking van het duurzaam toegankelijk maken en houden van onze digitale informatie. Dat is vastgelegd in het separate document Bewaarstrategie digitale informatie.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  65764 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de regionale energiestrategie

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad verzoeken de volgende, in regioverband opgestelde, kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de regionale energiestrategie (RES) vast te stellen:

  Doel

  1.        De totstandkoming van het bod om te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030, de daaraan ten grondslag liggende aanwijzing van zoekgebieden voor verschillende vormen van energieopwekking en de verdere concretisering in projecten zijn stappen om te komen tot een energie neutrale regio Amersfoort.

  2.        De regio neemt zijn verantwoordelijkheid en doet het Rijk een bod waarin tenminste wordt voldaan aan de gevraagde CO2-reductie van 49 % in 2030.

  3.       Gestreefd wordt naar een overaanbod voor de CO2-reductie / energieopwekking om locaties flexibel te kunnen inzetten bij toekomstige belemmeringen en vanwege lokaal te maken ruimtelijke afwegingen.

  Afbakening

  4.        De regio voor de Regionale energiestrategie is de regio Amersfoort (zonder de gemeenten Barneveld en Nijkerk). Waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Utrecht nemen deel aan de opstelling van de RES.

  5.        De RES houdt in een regionale strategie voor vraag, besparing en aanbod van hernieuwbare warmte en elektriciteit voor de (in 2030 gerealiseerde) gebouwde omgeving.

  6.        De RES brengt in beeld de nodige infrastructuur, opslag en het duurzaam opwekvermogen van bekende bronnen en realistische technieken (zon, wind, hernieuwbaar gas, geothermie).

  7.        De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050; de RES wordt iedere twee jaar herzien, zodat innovaties, nieuwe ontwikkelingen en een gewijzigde warmtevraag kunnen worden meegenomen.

  8.       Als uit de inventarisatie van potentiële locaties voor de opwek van energie blijkt dat er binnen een gemeente of gemeenten onvoldoende mogelijkheden hiervoor zijn, wordt bij het opstellen van de RES en de uitwerking hiervan in concrete maatregelen (aanwijzen van locaties voor windmolens, zonnevelden en bodemwarmte) uitgegaan van een regionale opgave en regionale uitwerking.

  9.       Voor de noodzakelijke oplossingen om de RES inhoud te kunnen geven, wordt in beeld gebracht waar vigerend gemeentelijk ruimtelijk beleid de gevraagde CO2-reductie (van minimaal 49%) onhaalbaar maakt.

  10.     De RES wordt geïncorporeerd in het omgevingsbeleid van de gemeenten en uiteindelijk in een Omgevingsplan.

  Participatie

  11.      Inbreng van stakeholders voor de RES geschiedt via de Dialoogtafel energietransitie.

  12.     Na afronding van de Dialoogtafel wordt op regionaal en/of lokaal niveau een participatieproces met bewoners en andere stakeholders gestart om ruimtelijke afwegingen te maken over de vanuit de RES aangedragen mogelijkheden.

  13.      Besluitvorming over specifieke invulling van locaties zal vervolgens op lokaal niveau plaatsvinden. 

  Rol van de gemeenteraad

  14.      De gemeenteraad wordt op verschillende momenten bij de totstandkoming van de RES betrokken en besluit over de RES.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Klimaatakkoord staat dat we om klimaatverandering tegen te gaan in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen willen uitstoten dan in 1990. Met een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) worden de nationale afspraken van het landelijke Klimaatakkoord regionaal vertaald. Voor de totstandkoming van de RES zijn in regioverband kaders en uitgangspunten opgesteld. Het college verzoekt de gemeenteraad deze kaders en randvoorwaarden vast te stellen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  63557 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vaststellen beeldkwaliteitsplan 2019-2028 (BKP)

  Beslispunten

  1. Het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 2019-2028 (BKP) en deze voorleggen aan de raad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2019-2028 (BKP) vormt het strategisch kader voor het onderhouden en (her)inrichten van de openbare ruimte voor de eerstvolgende 10 jaar. Het BKP is uitgewerkt volgens het gekozen scenario 3 zoals afgelopen december door de gemeenteraad is vastgesteld (RVS 60109, vaststellen voorkeursvariant beeldkwaliteitsplan).

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  65311 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Uitvoering masterplan begraafplaats 2019

  Beslispunten

  Instemmen met de uitvoering van een deel van de werkzaamheden volgens het door de raad vastgestelde "Masterplan Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn" en de kosten ad € 32.750,- beschikbaar te stellen uit de voorziening 'Masterplan Begraafplaats'.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2014 heeft de gemeenteraad het “Masterplan Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn” vastgesteld. Dit masterplan geeft een duidelijk toekomstbeeld voor de inrichting en het groen op de begraafplaats aan de Wijkamplaan 71. Ook dit jaar voeren wij werkzaamheden volgens het masterplan uit. Er wordt nieuwe beplanting aangebracht langs een aantal (hoofd)routes en op gedeelten tussen de grafrijen. 

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 februari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  59665 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Convenant Persoongerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

  Beslispunten

  1.   Het aangaan van het convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme namens de gemeente Baarn

  2.   In te stemmen met ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

  3.   In te stemmen met de gelijktijdige intrekking van het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg radicalisering Midden-Nederland uit 2015

  Samenvatting voor de inwoner

  Door het ondertekenen van het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme is het mogelijk om informatie te delen met partners als de politie en het Openbaar Ministerie tijdens het multidisciplinair casusoverleg. In dit casusoverleg worden signalen van mogelijke radicalisering en/of extremisme met elkaar onderzocht en indien nodig, een aanpak op maat gemaakt.

  Hiermee komt het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg radicalisering Midden-Nederland uit 2015, waar tot op heden onder werd gewerkt, te vervallen. Het nieuwe convenant voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  65420 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording vragen PvdA mbt overlast en schade door vuurwerk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de vragen 5 en 6 en het versturen van bijgevoegde antwoordbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 8 januari jl. zijn vragen van de PvdA-fractie beantwoord met betrekking tot overlast en schade door vuurwerk. Twee vragen konden toen echter nog niet worden beantwoord. Die beantwoording vindt nu wel plaats.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63530 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Plevierweide 15

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 15 augustus 2018 in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften met aanvulling van de motivering in stand te laten;
  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat het besluit van 15 augustus 2018 om omgevingsvergunning te weigeren voor het uitbreiden van de woning op het perceel Plevierweide 15 in stand. Tegen deze weigering is bezwaar aangetekend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Het college heeft dit advies niet gevolgd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63975 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ensia rapportage BAG en BGT

  Beslispunten

  1. vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG-2018 en verantwoordingsrapportage BGT-2018
  2. vaststellen van het Verbeterplan BAG en BGT 2018-2019 (VBB18-19)
  3. de vastgestelde rapportages aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief
  4. de vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.

  Samenvatting voor de inwoner

  Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

  Deze zelfevaluaties zijn zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben beide zelfevaluaties uitgevoerd.

  Beide registraties scoren voldoende op basis van de huidige maatstaven. Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluaties volgend jaar een nog beter resultaat zullen opleveren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  65676 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Baggerdepot Eempolder (uitspraak rechtbank Midden-Nederland)

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek / Schilder.
  2. De raad te informeren over het vonnis via een raadsinformatiebrief (RIB).

  Samenvatting voor de inwoner

  De rechtbank Midden-Nederland wees op 29 januari 2019 vonnis in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak ging over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder.

  De vordering is door de rechtbank afgewezen. Zij is van oordeel dat de gemeente Baarn niet aansprakelijk is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  65391 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Analyse wonen en zorg

  Beslispunten

  Instemmen met de offerte van bureau Companen voor de analyse en strategische uitvoeringsagenda wonen en zorg Gemeente Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer zelfstandig. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, is het belangrijk dat de gemeente en zorgaanbieders goed zicht hebben op de vraag naar en het aanbod van wonen en zorg. De gemeente heeft daarom een bureau gevraagd om vraag en aanbod van wonen en zorg in de gemeente Baarn te analyseren. Op basis van de analyse wil de gemeente samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsagenda opstellen. In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om in te stemmen met de opdracht aan het bureau dat de analyse gaat uitvoeren en die de gemeente gaat begeleiden bij het opstellen van de uitvoeringsagenda.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  64161 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit Zandvoortweg 144, realiseren van een 2 onder 1 kap woning

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een 2 onder 1 kap woning op het perceel Zandvoortweg 144;
  2. te starten met de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo door de ontwerpomgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  3. de vereiste omgevingsvergunning te verlenen wanneer er geen zienswijzen worden ingediend;
  4. de gemeenteraad te informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op Zandvoortweg 144 een 2 onder 1 kap woning te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63488 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek bij Van Beethovenlaan 27

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning Van Beethovenlaan 27.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner van de Van Beethovenlaan 27 vraagt om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om het plantsoen op de hoek van de Chopinlaan en Sweelincklaan.

  De gemeente Baarn stemt niet in met de verkoop van deze grond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  64582 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  CVS voor Raadsinformatiebrief over de RES

  Beslispunten

  1. Instemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie en deze naar de Raad te sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad over de Regionale Energiestrategie (de RES). De RES staat in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is bedoeld om concrete uitwerking te geven aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gesteld.

  De RES is een vertaling van de nationale opgave naar de regio. Zij richt zich op de opgave hoe en waar hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren en hernieuwbare warmte om in onze regionale energiebehoefte te voorzien. De gemeente gaat samen met 6 andere regiogemeentes, de provincie, het waterschap, netbeheerders en in overleg met maatschappelijke partners de RES opstellen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  63373 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidieovereenkomst NMC De Groene Inval

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de nieuwe subsidieovereenkomst met NMC De Groene Inval.
  2. In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief en de getekende overeenkomst naar het bestuur van het NMC.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn en Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Groene Inval sluiten een nieuwe overeenkomst af met daarin de uitgangspunten voor de subsidie die het NMC jaarlijks krijgt. In de overeenkomst staat waar het NMC zich de komende jaren op gaat richten. Het belangrijkste thema blijft natuur- en milieueducatie voor kinderen. Daarnaast gaat het NMC activiteiten organiseren die te maken hebben met duurzaamheid, gezondheid en participatie. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in deze overeenkomst, kan het NMC jaarlijks subsidie aanvragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  64130 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief over voortgang Omgekeerd Inzamelen

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgevoegde informatiebrief aan de raad over de stand van zaken van de invoer van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad over de voortgang van de invoer van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. De eerste fase, waarin in wijken met grote percelen een vierde minicontainer voor PMD is uitgezet, is in oktober 2018 afgerond. De tweede fase, waarin het nieuwe inzamelsysteem in wijken met zowel grote als kleine percelen wordt ingevoerd, is in voorbereiding. Op meerdere locaties zal in deze gemengde wijken de plaatsing van een ondergrondse container voor restafval nodig zijn.

  De uitrol van het nieuwe inzamelsysteem is naar verwachting voor het eind van dit jaar afgerond. Mogelijk plaatst de gemeente daarna nog meer ondergrondse containers. Dit doet zij alleen als dit beter blijkt te zijn voor de afvalscheiding en de kosten van de inzameling niet verhoogd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  64185 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beslissing op bezwaar kapvergunning Stellingwerflaan 7

  Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 7 augustus 2018 in stand te laten met verbetering van de motivering;
  3. Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft op 7 augustus 2018 een kapvergunning geweigerd voor een beukenboom aan de Stellingwerflaan 7. De eigenaar van de boom wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de geweigerde kapvergunning in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de boom niet kappen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  64554 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  verkeersbesluit parkeerterrein Laanstraat

  Beslispunten

  Instemmen met bijgevoegd verkeersbesluit

  Samenvatting voor de inwoner

  De herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat heeft ook tot gevolg dat het verkeersregime op sommige punten aangepast dient te worden. Zo gaat het hele parkeerterrein binnen de parkeerschijfzone vallen. Worden op de toegangswegen naar het parkeerterrein stopverboden van kracht en wordt de toegangsweg vanaf de Nieuwstraat éénrichtingsverkeer.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  65097 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen over afvoer kunstgrasmatten

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de afvoer van kunstgrasmatten van sportpark Ter Eem.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de BOP over de afvoer van kunstgrasmatten van sportpark Ter Eem.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  62116 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Uitvoeringsbesluiten APV

  Beslispunten

  1. De uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 2:6, 2:42, 2:47, 2:48, 2:52, 2:57, 2:58, 3:4, 4:2, 4:6, 4:7, 4:13, 4:19 en 4:21 van de APV vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de vaststelling door de burgemeester van de uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 2:9, 2:25, 2:52 en 2:79 van de APV.
  3. Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsregels voor evenementen.
  4. De uitvoeringsbesluiten "Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2012" en "Besluit aanwijzing gedeelte van de gemeente waar het vestigen van een sekswinkel niet is toegestaan 2012" in te trekken.
  5. Het aanvraagformulier op grond van artikel 3:6 en het meldingsformulier op grond van artikel 4:3 van de APV vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Begin 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe APV vastgesteld. In deze verordening zijn veel regels opgenomen om het leven in Baarn aangenaam te houden. Naast regels stelt de raad in de APV ook kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Het college moet voor het invullen van de kaders besluiten nemen. Deze besluiten heten uitvoeringsbesluiten. In de uitvoeringsbesluiten staat beschreven hoe het college ontheffingen en vergunningen gaat verlenen. Met dit besluit zijn 17 uitvoeringsbesluiten vastgesteld. De besluiten zijn opgenomen in de landelijke website voor overheidsbesluiten.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60569 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afronding planvorming Gerrit van der Veenlaan 12 en 14

  Beslispunten

  1.     Toestemming te verlenen voor het onttrekken van onzelfstandige studentenhuisvesting aan de verhuur op de locatie Gerrit van der Veenlaan 12 - 14.

  2.     Uitstel te verlenen voor het te verbeuren bedrag ingeval van onttrekking aan de verhuur tot het moment dat de panden aan de Gerrit van der Veenlaan 12 - 14 worden verkocht.

  3. Het totaal van het te verbeuren bedrag te bestemmen ten behoeve van de realisatie van zelfstandige wooneenheden in de sociale huursector voor starters op een andere lokatie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Eemland Wonen is enige tijd geleden gestart met het onderzoeken en ontwerpen van een verbouwingsplan voor de monumentale panden Gerrit van der Veenlaan 12 en 14 in de wijk Wilhelminapark. De panden waren in gebruik als onzelfstandige studentenhuisvesting. Dit is niet meer van toepassing in Baarn en de woningcorporatie wilde zich meer richten op de verhuur van zelfstandige wooneenheden voor starters.

  Vanwege de hoge verbouwings- en onderhoudskosten van monumentale panden vraagt Eemland Wonen om de verhuur van onzelfstandige studentenhuisvesting in die panden definitief te beëindigen en de panden te verkopen.

  Samen met de gemeente wil Eemland Wonen een geschikte lokatie zoeken voor sociale huurwoningen voor startende éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  62095 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Toekenning vangnetuitkering over 2017

  Beslispunten

  1. De gemeenteraad informeren over de te ontvangen vangnetuitkering over 2017.

  Samenvatting voor de inwoner

  Gemeenten krijgen jaarlijks een financiële bijdrage vanuit het Rijk als de totale kosten voor bijstandsuitkeringen hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet een vangnetuitkering. In het eerste kwartaal van 2019 ontvangt de gemeente Baarn de vangnetuitkering over 2017.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63875 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2019

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de stichting Eem-Vallei Educatief.

  2. in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de stichting Eem-Vallei Educatief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief zorgt voor doeltreffend onderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck in Baarn valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2019 aangeboden aan de raad. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  62745 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Overeenkomst openbaarheid speelplein Noorderbreedte

  Beslispunten

  1. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst over afspraken over de veiligheid van de speeltoestellen en het beheer van het openbare schoolplein van de Noorderbreedte.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente en de stichting Beheer Noorderbreedte hebben afspraken gemaakt over het beheer van het openbare schoolplein van de Noorderbreedte. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en stichting van de scholen voor het overige beheer.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  62594 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  schenking zitbank Laanstraat door SFOB

  Beslispunten

  De gemeenteraad informeren over de schenking van een zitbank door de SFOB via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Fondsenwerving Ouderenwerk Baarn (SFOB) wil ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum een zitbankje aan de gemeente schenken. Dit bankje zal geplaatst worden in de Laanstraat gezien de behoefte aan zitplekken daar voor met name ouderen. Via dit voorstel informeert het college van B&W de gemeenteraad over deze schenking.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  62601 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Schoolstraat 21A

  Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 6 juni 2018 in stand te houden met aanpassing van de grondslag en een nadere motivering;
  4. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning van 6 juni 2018 voor het perceel Schoolstraat 21A in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van een tuinhuis met een oppervlakte van 40 m2 en een nokhoogte van 5, 50 meter op dit perceel. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering en met de juiste grondslag van het besluit. Het college heeft dit advies gevolgd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  62977 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  62977 BOB Tolweg 2-4

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 16 mei 2018 met een nadere motivering in stand te houden;
  3. Het toekennen van een dwangsom in verband met het niet tijdig beslissen.
  4. Betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het toestaan van tijdelijke bewoning (maximaal 18 maanden) op Tolweg 2-4. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van een nadere motivering.

  Het college heeft besloten om de vergunning met deze nadere motivering in stand te houden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63458 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de Inspraaknota Gasontvangstation Drakenburgerweg;
  2. In te stemmen met de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties en enkele ambtelijke correcties;
  3. Procedureel voor dit bestemmingsplan en het bouwplan toepassing geven aan de in de Wet ruimtelijke ordening in artikel 3.30 tot en met 3.32 opgenomen coördinatieregeling;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze verplaatsing naar de nieuwe locatie in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost en blijft de leveringszekerheid van gas voor Baarn en de omgeving gewaarborgd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63461 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de Inspraaknota Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg;
  2. In te stemmen met de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties en een enkele ambtelijke correctie;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Samenvatting voor de inwoner

  20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de de volgende stap gezet om de huidige locatie van het gasontvangstation te herbestemmen. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63463 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeplan Tromplaan 1

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 5 woningen aan Tromplaan 1, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 5 woningen aan Tromplaan 1 conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Tromplaan 1. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor behoud van de villa en realisatie van 5 nieuwe grondgebonden woningen mogelijk wordt.

  Op 30 oktober heeft de initiatiefnemer een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Naar aanleiding van de input vanuit de omwonenden zijn enkele aanpassingen in de plannen doorgevoerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63500 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Principeplan Zandvoortweg 27

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
  2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27 conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Zandvoortweg 27. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor het kantoor kan worden vervangen voor een woning, dichter naar de weg gesitueerd.

  Op 26 november heeft de initiatiefnemer een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Er zijn naar aanleiding van deze avond geen wijzigingen in de plannen doorgevoerd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63774 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Principeverzoek bouw twee woningen op het perceel Cantonlaan 17

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Cantonlaan 17.
  2. In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond door de initiatiefnemer.
  3. De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door de eigenaar van het perceel Cantonlaan 17 is een principeverzoek ingediend voor de bouw van twee vrijstaande woningen. Dit perceel ligt op de hoek waar de Malvastraat aansluit op de Cantonlaan. Het schetsplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Omdat het plan past in het gemeentelijk beleid en op een ruimtelijk gezien goede manier wordt ingepast wordt voorgesteld in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief op de hoogte te gesteld.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61812 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek bij Zandvoortlaan/Colijnlaan

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen tussen de Zandvoortweg en de Colijnlaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een bewoner van de Savornin Lohmanlaan vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond, gelegen tussen de Zandvoortweg en de Colijnlaan aan te kopen. De bewoner wil de grond gebruiken voor het plaatsen van een camper.

  De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63208 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Anti-speculatiebeding woning Talmalaan 50

  Beslispunten

  Het te betalen bedrag op grond van het anti-speculatiebeding bij verkoop van de woning Talmalaan 50 vaststellen op € 0,-.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de verkoop van de woning Talmalaan 50 is een anti-speculatiebeding voor de gemeente Baarn van toepassing. Volgens de berekening van het anti-speculatiebeding hoeft de verkoper van de woning Talmalaan 50 geen vergoeding aan de gemeente te betalen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  63514 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Communicatienota 2019-2022

  Beslispunten

  • Instemmen met de inhoud van de herijkte Communicatienota 2019-2022.
  • De Communicatienota 2019-2022 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de communicatienota 2019-2022 beschrijft de gemeente hoe zij intern en extern wil communiceren en wat daarbij de komende jaren belangrijk is.

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  62584 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Kaderbrief 2020 GGDrU

  Beslispunten

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2020;
  2. Raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen;
  3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht, waar de kaderbrief de insteek kent van het continueren van bestaand beleid en in te stemmen met de reactiebrief aan de GGD regio Utrecht.

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  63529 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota, waarin richting wordt gegeven voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het concept van de kadernota. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  62951 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording brief (ongevraagd) advies Seniorenraad

  Beslispunten

  1. Instemmen met het verzenden van de beantwoording van het (ongevraagd) advies van Stichting Seniorenraad Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Stichting Seniorenraad Baarn heeft aan het college van B&W een brief gestuurd. Hierin noemen zij twee ideeën om eenzaamheid te verminderen. Het ene idee is het project ‘Denken en Doen’ van de Nederlandse bridgebond. Het andere idee is de actie ANWB Automaatje. Aan het college wordt voorgesteld om Stichting Seniorenraad Baarn een brief te sturen om hen te laten weten hoe hun advies wordt opgepakt.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 januari 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  62756 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA m.b.t. overlast en schade door vuurwerk

  Beslispunten

  1. Kennis nemen van de door de fractie van de PvdA Baarn gestelde vragen.
  2. Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde antwoordbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De PvdA-raadsfractie heeft schriftelijke vragen aan het gesteld over overlast en schade door vuurwerk. Die vragen worden door het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raadsfractie beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  54425 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Tuinen van Noord, De Drakentuin

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de "Reactienota overleg en inspraak, Drakentuin'';
  2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, De Drakentuin" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0078-ON01 en het plan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en hogere waarden vast stellen en het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
  4. de gemeenteraad informeren over het vervolg van de procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Montini gelegen aan de Wagenaarlaan benut kan worden voor woningbouw. Dit vanwege de verplaatsing van de Montinischool naar de brede school De Noorderbreedte.

  De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan ontworpen van 21 appartementen en 8 woningen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt.

  Het college van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder die bezwaar heeft tegen het plan een zienswijze indienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  54672 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Ontwerpbestemmingsplan Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de "Reactienota overleg en inspraak, Elly J. Meijertuin'';
  2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0077-ON01 en het plan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
  3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en hogere waarden vast stellen en het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
  4. de gemeenteraad informeren over het vervolg van de procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Gaspard de Coligny gelegen aan de Zandvoortweg benut kan worden voor woningbouw. Dit vanwege de verplaatsing van de Gaspard de Colignyschool naar de brede school De Noorderbreedte.

  De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan van 13 woningen ontworpen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt.

  Het college van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder die bezwaar heeft tegen het plan een zienswijze indienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  63065 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerpbesluit De Loef, realiseren van 28 appartementen

  Beslispunten

  1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van 28 woonappartementen in de sociale sfeer op het perceel Professor Fockema Andreaelaan 386;
  2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
  3. te starten met de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo fase 1 (activiteiten Handelen in strijd met regels RO, Kap en Inrit/Uitweg) en fase 2 (activiteit Bouw) door de ontwerpomgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  4. de gemeenteraad te informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op de locatie van gymzaal De Loef 28 appartementen te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 december 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  60013 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mandaatstatuut 2019

  Beslispunten

  1.    Het Organisatiebesluit gemeente Baarn 2019 vast te stellen.

  2.    Het Mandaatstatuut gemeente Baarn 2019 – bestaande uit bijgaand vaststellingsbesluit, toelichting, lijst met mandaten, volmachten en machtigingen, vast te stellen.

  3.    De Budgethoudersregeling 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het organisatiebesluit, het mandaatstatuut en de budgethoudersregeling zijn de bevoegdheden van de medewerk(st)ers van de gemeente Baarn geregeld. Deze documenten zijn geactualiseerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61074 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Talmalaan 22

  Beslispunten

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 25 april 2018 in stand te houden;
  3. Betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college houdt de omgevingsvergunning in stand voor het uitbreiden van een woning door het plaatsen van een verdieping op een bestaande aanbouw.

  Hierop is bezwaar ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft een andere insteek dan de gemeente Baarn.

  De commissie stelt dat het gaat om het vergroten van de aanbouw. Om het bouwplan te kunnen realiseren is dan een ontheffing vereist. De commissie stelt vervolgens dat deze geweigerd moet worden, omdat een evident privaatrechtelijke belemmering in de weg staat om een omgevingsvergunning te verlenen.

  De gemeente stelt dat het bouwplan het vergroten van het hoofdgebouw omvat. Het gehele bouwvoornemen kan gerealiseerd worden binnen het bestaande bouwvlak. Het hele bouwvlak zou kunnen worden volgebouwd tot dezelfde hoogte als het bestaande hoofdgebouw. Door een verdieping op de aanbouw te plaatsen voldoet het bouwplan aan de geldende bebouwingsregels voor een hoofdgebouw. Er is nergens bepaald dat een hoofdgebouw overal dezelfde hoogte moet hebben. Na deze beoordeling (geen strijdigheid met het bestemmingsplan) is een beoordeling over de regels voor een aanbouw niet meer aan de orde. Het is dan ook een gebonden beschikking en de gemeente moet derhalve de vergunning dan ook verlenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61935 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Benoeming leden commissie ruimtelijk kwaliteit

  Beslispunten

  Als leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2019 te benoemen: mevrouw mr. M. Kallen-Morren (onafhankelijk voorzitter), de heer A.J. Scheer, de heer J. van der Hoeve, de heer J. Vlaardingerbroek en de heer H. Duijzer.

  Samenvatting voor de inwoner

  Per 1 januari 2019 worden er nieuwe leden voor de commissie voor ruimtelijke kwaliteit (de vroegere welstandscommissie) benoemd. Vanwege de continuïteit in de advisering worden de secretaris en een van de huidige leden opnieuw benoemd. De voorzitter en twee architect-leden zijn nieuw.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61021 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst Historische Kring Baerne

  Beslispunten

  De huurovereenkomst met de Historische Kring Baerne voor ruimten in het gemeentelijk pand Hoofdstraat 1 met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van twee jaar verlengen, tot 1 januari 2021.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Historische Kring Baerne is huurder van een deel van de kelderverdieping van het gemeentelijk pand Hoofdstraat 1 te Baarn. De huurovereenkomst met de Historische Kring Baerne wordt met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van twee jaar verlengd, dus tot 1 januari 2021.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  62096 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Najaarsnota 2018 en Kadernota 2020 RID Utrecht

  Beslispunten

  1. Kennis te nemen van de Najaarsnota 2018 en de Kadernota 2020 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
  2. Geen zienswijze in te dienen op de Najaarsnota 2018;
  3. Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020 voor het onderdeel deelnemersbijdrage 2020 (conform bijlage 3);
  4. De verhoogde deelnemersbijdragen voor 2019 (€ 10.000) en voor 2020 e.v. (€ 17.000) te verwerken in de Tussenrapportage 2019 en de Perspectiefnota 2020-2023.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Omdat de RID Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden de Najaarsnota 2018 en de Kadernota 2020 van de RID voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van haar begroting voor 2020. Het college adviseert een zienswijze op de Kadernota 2020 in te dienen en het Algemeen Bestuur van de RID door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  62965 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief voortgang samenwerking theater/bibliotheek/volksuniversiteit

  Beslispunten

  1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief.
  2. Besluiten de raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het project 'samenwerking De Speeldoos, Bibliotheek en Volksuniversiteit'. In de brief nodigt het college de gemeenteraad uit voor een openbare informatieavond op 14 januari 2019. Tijdens deze avond wordt het voorontwerp van het gebouw, de inrichting van de organisatie en de manier waarop de betrokken partijen elkaar in het nieuwe gebouw gaan versterken, gepresenteerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  58233 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  MJOP projecten 2019

  Beslispunten

  • De onderhoudsprojecten in de openbare ruimte voor het planjaar 2019 vaststellen volgens de methodiek die is beschreven in het MJOP openbare ruimte 2016-2019.
  • De raad door middel van een raadsinformatiebrief over de voortgang informeren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Ieder jaar worden de geplande groot onderhoudsprojecten voorgelegd aan het College. Binnen het voorstel worden alle onderhoudsprojecten binnen de riolering en wegen omschreven voor het planjaar 2019.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  61903 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Herstelbesluit subsidiebeschikking 2019 Stichting Natuur- en Milieueducatiecentrum

  Beslispunten

  1. De subsidiebeschikking 2019 van d.d. 2 oktober 2018 voor Stichting Natuur en Milieu Centrum De Groene Inval in te trekken.
  2. De nieuwe subsidiebeschikking vast te stellen.
  3. Bijgevoegde beschikkingsbrief te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Stichting Natuur en Milieu Centrum De Groene Inval heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente geeft de stichting voor 2019 een subsidie van €93.761,- voor het uitvoeren van deze taken. De gemeente had hier al eerder een besluit over genomen, maar daarin zat een verkeerde tekst over een accountantsverklaring. Dat wordt met dit besluit rechtgezet.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  62031 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem

  Beslispunten

  Instemmen met verzending van bijgaande raadinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad over de renovatie van de kunstgrasvelden van Sportpark Ter Eem. De nieuwe kunstgrasmat zal voldoen aan de eisen die de raad daaraan stelt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  62291 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over oplaten ballonnen tijdens Sint-intocht

  Beslispunten

  De schriftelijke vragen beantwoorden met bijgaande brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het oplaten van ballonnen tijdens de Sint-intocht. Uit de beantwoording van deze vragen blijkt het te zijn gegaan om een menselijke fout.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  62521 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief voortgang Digitaal Dossier GGDrU

  Beslispunten

  Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief.

  Besluiten de raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders heeft met de gemeenteraad afgesproken dat de raad periodieke rapportages ontvangt over de voortgang van het digitaal dossier van de GGD regio Utrecht. In de informatiebrief geeft het college de voortgang van de afgelopen maanden aan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  60357 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Stichting Allochtonenraad Baarn 2019

  Beslispunten

  1. Verlenen en vaststellen van de subsidie voor het jaar 2019 van € 1.962 aan de Stichting Allochtonenraad Baarn.
  2. Instemmen met verzending van de bijgevoegde subsidie beschikking en vaststelling.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente kent subsidies toe aan verschillende organisaties die zich inzetten op het gebied van gezondheid, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en welzijn. Hieronder valt ook de adviesraad Stichting Allochtonenraad Baarn. De Stichting Allochtonenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan ten aanzien van de allochtone inwoner van Baarn. In dit voorstel wordt de subsidie en vaststelling voor 2019 verleend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  61924 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019

  Beslispunten

  1. Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 vaststellen en deze in werking laten treden op de dag na bekendmaking.
  2. Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 intrekken.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 zijn bedragen en tarieven opgenomen, die worden gebruikt om de hoogte van een tegemoetkoming of persoonsgebonden budget te bepalen. Voor 2019 worden deze opnieuw vastgesteld, zodat ze passen bij de tarieven waarvoor de gemeenten in de regio de zorg en ondersteuning hebben ingekocht.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 december 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  60550 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Prestatieafspraken 2019

  Beslispunten

  1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2019 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;
  2. Instemmen met de raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Met Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland zijn prestatieafspraken opgesteld voor het jaar 2019. De prestatieafspraken sluiten aan op de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in de Visie Wonen 2016.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61098 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Zoutmanlaan/Doormanlaan

  Beslispunten

  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 11 juni 2018 in stand houden met een verbeterde motivering;
  3. Betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college laat de omgevingsvergunning in stand voor het planologisch mogelijk maken van een verruiming van een bocht op de kruising van de Zoutmanlaan en de Doormanlaan. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het college neemt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over. De motivering wordt verbeterd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  61190 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Zandvoortweg 221

  Beslispunten

  1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
  2. Het besluit (weigering) van 9 april 2018 in te trekken;
  3. Een nieuw besluit ( weigering met een gewijzigde motivering) te nemen;
  4. Betrokkenen informeren met de bijgevoegd brief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft afwijzend beslist op een aanvraag voor de bouw van een berging aan de voorzijde van de woning. Hierop is een bezwaar ingediend. De commissie bezwaar en beroep oordeelde dat onvoldoende was onderzocht waarom anders was beslist op twee aangedragen vergelijkbare adressen.

  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze zaken niet vergelijkbaar waren met de huidige aanvraag, omdat het

  1. een gebonden beschikking betrof; het valt binnen het bouwvlak in de bestemming wonen
  2. een beschikking betrof onder een vorige bestemmingsplan; de carport is in het bestemmingsplan aangeduid met "Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding - carport". Deze grenst ter plaatse van de berging niet aan openbaar gebied maar aan de bestemming: maatschappelijk.

  In de beslissing op bezwaar heeft het college opnieuw afwijzend beslist.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  60116 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aansprakelijkheidsverzekering

  Beslispunten

  • De polis met Centraal Beheer niet langer voortzetten en stoppen m.i.v. 31-12-2018
  • De verzekering voor aansprakelijkheid via Willis onderbrengen bij Melior / Lloyds m.i.v. 01-01-2019
  • De begroting op de kostenpost verzekeringen op te hogen met € 12.516.- en dit te verwerken bij de tussenrapportage 2019. Voor de jaren daarna wordt de verhoging meegenomen in de begroting 2020-2023

  Samenvatting voor de inwoner

  Eind 2018 loopt de huidige aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer af en wordt door Centraal Beheer alleen voortgezet tegen een hogere premie (+ 125%). Dit is veroorzaakt door ons schadeverloop. Daarom onderzocht of de verzekering elders ondergebracht kan worden met dezelfde voorwaarden maar met een gunstiger premie. Dit is gelukt. Voorgesteld wordt de verzekering m.i.v. 2019 bij een andere maatschappij, Melior, onder te brengen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  60295 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2018

  Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.
  2. De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 41.913,76 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die Gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61009 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Verlengen en aanpassen van de beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

  Beslispunten

  Instemmen met het verlengen en aanpassen van de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2019 - 2020" tot en met 31 december 2020.

  Samenvatting voor de inwoner

  Kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet beheersen gaan naar de schakelklas in Amersfoort (groep 3 tot en met 8) of de taalplusklas in Baarn (groep 1 en 2). De gemeente Baarn zorgt ervoor dat deze kinderen vervoerd worden naar één van deze voorzieningen. Dit vervoer is geregeld in de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2017 - 2018" die op 31 december 2018 verloopt. Om het vervoer door te laten gaan heeft het college besloten deze beleidsregel te verlengen tot en met 31 december 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61033 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2019 Karakter

  Beslispunten

  1. Een structurele subsidie toe te kennen van € 9.706,- aan Toneelgroep Karakter voor de huur en activiteiten;
  2. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Toneelgroep Karakter biedt lokale (amateur) acteurs een professioneel podium. Zij maken onderdeel uit van de culturele infrastructuur waarbij inwoners cultuur kunnen beoefenen, talent kunnen ontwikkelen en ander mensen inspireren. De gemeente ondersteunt dit financieel door voor 2019 een subsidie te verstrekken van subsidie van € 9.706,- . Met dit collegebesluit wordt deze subsidie toegekend. De organisaties ontvangt een brief waarin dit wordt meegedeeld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  61109 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Gunning contractverlenging aan Vicrea in afwijking op het inkoopbeleid

  Beslispunten

  1.      Het contract voor de basis- en kernregistraties en de interne gegevens distributie aan Vicrea te gunnen en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.

  2.      Het contractonderdeel basis- en kernregistraties af te sluiten voor een periode van 3 jaar, met optie voor verlenging met 1 jaar.

  3.      Het contractonderdeel interne gegevens distributie af te sluiten voor een periode van 3 jaar.

  Samenvatting voor de inwoner

  De huidige contracten met leverancier Vicrea zijn verlopen. Gezamenlijk onderbrengen in een nieuw contract is daarom gewenst en noodzakelijk.

  Eerder dit jaar besloten Baarn en Soest om meer samen te werken en om software toepassingen zoveel mogelijk te harmoniseren. Door een enkelvoudige, onderhandse aanbesteding kan Baarn snel en zonder onnodige inspanningen gebruik blijven maken van dezelfde applicaties als Soest.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder De Koning

  Zaaknummer

  60711 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Zienswijze Kadernota RMN 2020

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel inzake de Kadernota RMN 2020, waarin de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en dit aan het Algemeen Bestuur van RMN kenbaar te maken via bijgevoegde reactiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voordat de begroting van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) wordt vastgesteld, worden eerst de kaders bepaald in een kadernota. De gemeenteraad kan door het indienen van een zienswijze aan het bestuur van RMN laten weten wat ze van de concept kadernota vinden. 

  Het bestuur van RMN heeft een concept Kadernota 2020 aan het college gestuurd. Het college stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze op de kadernota in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  61224 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn

  Beslispunten

  1. In te stemmen met het actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met het voorleggen van het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van €150.000 uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het actieplan Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 aan de gemeenteraad

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Actieplan Eenzaamheid bestrijden te maken. In oktober 2018 is er een startconferentie 'kunnen we iets doen aan eenzaamheid' geweest. Met de informatie die hier is opgehaald is er een een actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid Baarn’ gemaakt. Dit actieprogramma wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een lokale coalitie tegen eenzaamheid de acties op te pakken.

   

Archief