Besluitenlijsten B&W

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  94512 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvulling beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks bomenkap aan de Tolweg

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de behandeling van de schriftelijke vragen over de Tolweg in de raadsvergadering van december 2019 bleken er onduidelijkheid te zijn over de plek waar de 13 populieren stonden, die zijn gekapt. Met deze brief wil het college die onduidelijkheid wegnemen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  88630 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Concept Kaderbrief 2021 GGD regio Utrecht

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2021;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De concept kaderbrief 2021 heeft hoofdzakelijk betrekking op technische uitgangspunten. Daarnaast komen slechts enkele ontwikkelingen aan bod.

  Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2021 en daarbij de volgende zienswijze mee te geven: 

  De raad herkent de toegenomen belangstelling voor het thema gezondheid maar geeft hierbij de GGD regio Utrecht ook de opdracht mee om deze opgave te realiseren zonder een uitbreiding van de gemeentelijke financiële bijdrage.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  93862 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Aanvullend verkeersbesluit Prof. Molengraafflaan

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgevoegde aanvullende verkeersbesluit;

  • Het opheffen van het huidige alternerend parkeerverbod in de Professor Molengraafflaan, wegvak J.F. Kennedylaan - Professor Buyslaan
  • Het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in de Professor Molengraafflaan, wegvak J.F. Kennedylaan - Professor Buyslaan

  Samenvatting voor de inwoner

  In het collegevoorstel van 17 december 2019 ontbrak het verkeersbesluit voor het stuk van de Professor Molengraafflaan voor het wegvak tussen de Professor Buyslaan en de J.F. Kennedylaan. Dit collegevoorstel is een aanvulling op het besluit van 17 december 2019.

  Het college heeft op toen besloten om in de Professor Molengraafflaan, het alternerend parkeren voor het deel van de Professor Molengraafflaan tussen de Professor Buyslaan en de Zandvoortweg op te heffen en definitief toe te wijzen naar één zijde.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  90548 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen per 2021

  Beslispunten

  1. De regionale afspraken doordecentralisatie beschermd wonen per 2021 vast te stellen;

  2. Het beleidskader Moed moet (Opvang en Bescherming) te verlengen;

  3. De raadsinformatiebrief Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen per 2021 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Door regionaal afspraken te maken over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio, borgen we voor huidige en nieuwe cliënten beschermd wonen passende ondersteuning. Ook beheersen we de risico’s, die zijn verbonden aan de overgang van de huidige werkwijze met centrumgemeenten naar de nieuwe werkwijze waarbij alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 januari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  83138 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Terrassenbeleid 2020

  Beslispunten

  1. Het terrassenbeleid 2020 vast te stellen.
  2. Bij de eerstvolgende wijziging van de APV - begin 2020 - de regeling voor terrassen uit artikel 2:10 te halen en onder te brengen in artikel 2:28 met een vergunningplicht voor ieder terras.
  3. Een paraplubestemmingsplan op te stellen, waarin wordt geregeld dat terrassen mogen worden ingenomen op gronden met een verkeersbestemming.
  4. De raad met bijgevoegde raadinformatiebrief op de hoogte te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 1998 heeft de gemeente beleid vastgesteld voor terrassen. Dat beleid is aan vernieuwing toe. Nu is nieuw beleid vastgesteld voor terrassen in heel Baarn. In het beleid is beschreven bij welke bedrijven terrassen mogen komen en hoe ze mogen worden ingericht. Voor ieder terras zal een exploitatievergunning nodig zijn. In de afgelopen jaren zijn geen terrasvergunningen afgegeven. Daarom zal in 2020 voor ieder terras een vergunning moeten worden aangevraagd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  86945 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  BOB Nicolaas Beetslaan 18

  Beslispunten

  1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaarschriften gegrond te verklaren;
  3. handhaven van het genomen besluit;

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 21 februari 2019 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een uitbreiding van de woning op het perceel Nicolaas Beetslaan 18. Deze woning betreft een gemeentelijk monument. Tegen deze vergunning waren drie bezwaren ingediend. De Adviescommissie bezwaarschriften adviseerde ons om de bezwaren gegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  91092 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

  Beslispunten

  1. Akkoord geven op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving.
  2. Het bestuur van RWA schriftelijk op de hoogte stellen van dit besluit.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht. Met ingang van 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling RWA niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling RWA te wijzigen.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  91093 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Exploitatie 2018 Bosbad de Vuursche

  Beslispunten

  Op basis van het accountantsverslag 2018 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2018 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

  Samenvatting voor de inwoner

  Op basis van het accountantsverslag 2018 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2018 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  92618 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Klankbordgroep Participatie Bestemmingsplan Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  De reactie op het eerste advies van de klankbordgroep Soestdijk versturen.

  Het advies en de reactie ter informatie naar de raad sturen (als bijlage bij raadsinformatiebrief 92912).

  Samenvatting voor de inwoner

  De klankbordgroep die de gemeente Baarn adviseert bij het voorbereiden van het bestemmingsplan heeft een eerste advies gegeven. Het college heeft grote waardering voor het werk van de klankbordgroep. Het college reageert nu schriftelijk op het advies. De klankbordgroep gaat vervolgens het advies afronden.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  92623 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Visieschets Levendig Centrum

  Beslispunten

  1. Instemmen met de Visieschets Levendig Centrum, met de kanttekening dat bij de Visieschets alleen gekeken is naar het belang voor het Levendig Centrum en niet naar andere afwegingen die het college ook dient te maken;
  2. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief informeren over wat volgens de Gouden Driehoek in een visie Levendig Centrum moet worden opgenomen en welke stappen nodig zijn om de transitie van het centrum te realiseren.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het voorstel schetst een scenario voor een Levendig Centrum Baarn. In het voorstel staat welke stappen volgens gemeente, Coöperatie Centrum Ondernemers en Pandeigenaren (gezamenlijk de Gouden Driehoek van het Centrum) gezet moeten worden om te komen tot een Levendig Centrum en wat beslist in moet worden opgenomen in een visie. Ook wordt aangegeven wat na al gedaan wordt en kan worden om de grootste knelpunten, zoals de leegstand aan te pakken.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  92912 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief planning Soestdijk

  Beslispunten

  Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad sturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 18 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders in een persbericht samen met de eigenaar Meyer Bergman Erfgoed, de provincie Utrecht en de gemeente Soest, aangegeven dat de planning voor het voorontwerp bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk enige vertraging heeft opgelopen. Op verzoek van de gemeenteraad ontvangt de raad hierover ook een raadsinformatiebrief.

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  92438 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2020

  Beslispunten

  1. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2020 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2020 worden de soorten ondersteuning en de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven.

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  93033 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

  Beslispunten

  De raad voor te stellen de eerste wijziging van de Algemene officiële verordening (APV) Baarn 2019 vast te stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  In mei 2019 is de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 (APV) vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. De nieuwe tekst is te vinden op de website van de gemeente.

  Als de gemeenteraad in februari met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90513 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Regionaal Economische Agenda

  Beslispunten

  1.    In te stemmen met de Regionale Economische Agenda (REA), versie november 2019, als leidraad voor economische structuurversterking voor de regio Utrecht, waarvan de regio Amersfoort deel uitmaakt;

  2.    De wethouder Economische Zaken te mandateren om namens het college in te stemmen met de REA in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken (BOEZ) van de regio Amersfoort.

  Samenvatting voor de inwoner

  De Regionaal Economische Agenda voor de Utrecht Region 2020-2027 is opgesteld. Deze Regionaal Economische Agenda zet de strategische lijnen uit waarlangs de regio economisch stuurt op gezond stedelijk leven. Dit document is de basis voor de werkzaamheden van onder andere EBU en ROM de komende jaren en daarmee een belangrijke bouwsteen voor het regionale economische ecosysteem. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de REA.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  91664 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn en raadsinformatiebrief kosten verbouwing Wintertuin

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van VoorBaarn over de kosten voor de verbouwing van de Wintertuin.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.
  3. De gemeenteraad tevens een raadsinformatiebrief te sturen over de kosten voor de verbouwing van de Wintertuin.

  Samenvatting voor de inwoner

  VoorBaarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de kosten van de verbouwing van de Wintertuin.Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  94052 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidie Levendig Centrum 2019

  Beslispunten

  De subsidie-aanvraag levendig centrum 2019 van de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn toe te kennen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in 2017 beslist de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage voor hun inzet voor een levendig centrum. De coöperatie dient hiervoor jaarlijks een subisieverzoek in, met daarbij een actieprogramma. Het subsidieverzoek is door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en toegekend.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  84586 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Afwijzen aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

  Beslispunten

  • Het niet toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op naam voor de bewoner van de Lindenlaan 10

  Samenvatting voor de inwoner

  De aanvrager voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Lindenlaan 10 is in staat om op eigen terrein te parkeren. De aanvraag voor deze gehandicaptenparkeerplaats wordt daarom afgewezen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  91054 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Parkeerverbod J.F. Kennedylaan nabij Rusthoekweide

  Beslispunten

  Verzoek tot instellen van een parkeerverbod of parkeerschijfzone afwijzen.

  Aanvraagster schriftelijk op van besluit op de hoogte stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Een bewoonster van de Wagenaarlaan heeft de gemeenteraad verzocht een parkeerverbod in te stellen in een deel van de J.F. Kennedylaan nabij de Rusthoekweide. Het college van burgemeester en wethouders vindt de argumenten onvoldoende zwaar wegen om op dit verzoek in te gaan.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  91404 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Ontwerp kadernota 2021 RUD Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen bij de ontwerp kadernota 2021 van de RUD Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin richting wordt gegeven voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het concept van de kadernota. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  92975 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Vervangen riolering professor Struijckenlaan

  Beslispunten

  In te stemmen met het voorstel om de kosten van het vervangen van de riolering in de professor Struijckenlaan ad € 125.000,-- te dekken uit de voorziening riolering.

  Samenvatting voor de inwoner

  In 2020 wordt de riolering van de professor Struijckenlaan vervangen. (MJOP 2016 - 2019) Van het college wordt gevraagd in te stemmen het voorstel om de kosten van deze werkzaamheden, ad € 125.000,-- , te dekken uit de voorziening riolering.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  80220 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  aanpassing vrijwilligersfonds

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beleidsregels "'subsidie vrijwilligersfonds Baarn 2020" en de huidige beleidsregels in te trekken. De nieuwe beleidsregels met terugwerkende kracht laten ingaan per 1-1-2020.
  2. Instemmen met het intrekken van het huidige reglement ''subsidie vrijwilligersfonds Baarn 2012''.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het vrijwilligersfonds dat sinds 2008 opgericht is als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers in Baarn, is opgehoogd naar € 15.000,- en uitgebreid met het onderdeel "'jubileum"'.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  92349 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  mandatering GGD voor uitvoering WvGGZ

  Beslispunten

  1. voor de uitvoering van artikel 5:1 en 5:2 WvGGZ (uitvoering meldfunctie en verkennend onderzoek) mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan medewerkers van de GGDrU. Dit besluit werkt terug tot 1-1-2020.
  2. De gewijzigde bijlage 1 behorend bij “’mandaatbesluit college aan DPG, tevens aanwijzingingsbesluit college van DPG gemeenschappelijke regeling GGDrU vast te stellen en de huidige bijlage 1 in te trekken.
  3. Het nieuwe mandaat op te nemen in het bestaande mandaatstatuut (2019 5508)

  Samenvatting voor de inwoner

  De Directeur van de GGDrU krijgt door mandatering de bevoegdheden die horen bij het uitvoeren van een aantal taken die de gemeente aan de GGD heeft overgedragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  92897 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2020

  Beslispunten

  De gemeenteraad voorstellen:

  1. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Stichting Eem-Vallei Educatief;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief zorgt voor doeltreffend onderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck in Baarn valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2020 aangeboden aan de raad. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88091 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Mandaat aanwijzing monumenten

  Beslispunten

  1. Het voornemen en de definitieve aanwijzing als monument te mandateren aan de teammanager Ontwikkeling Ruimte/Omgeving, zolang er geen zienswijzen zijn en het advies van de monumentencommissie positief is.

  Samenvatting voor de inwoner

  Omdat we zoveel nieuwe monumenten tegelijkertijd aan willen wijzen, willen we dit eenvoudiger maken. Volgens de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Baarn beslist het college over de aanwijzing van nieuwe monumenten. Er wordt voorgesteld dit te mandateren aan de teammanager Ontwikkeling Ruimte/Omgeving zolang er geen zienswijzen zijn en het advies van de monumentencommissie positief is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88553 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenen omgevingsvergunning fase 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Heuveloordstraat 11a en 11b

  Beslispunten

  1. De omgevingsvergunning fase 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Heuveloordstraat 11a en 11b voor de realisatie van 8 woningen gewijzigd te verlenen;
  2. In te stemmen met het aangaan van de anterieure grondexploitatie-overeenkomst voor het initiatief Heuveloordstraat 11a en 11b en en deze namens de gemeente door de burgemeester te laten ondertekenen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om 8 woningen te realiseren op het perceel Heuveloordstraat 11a en 11b. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Het plan is gewijzigd ten aanzien van de ligging van de twee noordoostelijk in het bouwplan gelegen woningen en de parkeersituatie in het midden van het plangebied. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  89513 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording meerdere brieven aan de raad inzake Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van vier antwoordbrieven.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college beantwoordt vier brieven die aan de gemeenteraad waren gericht inzake Soestdijk, meldt dat een verzoek om informatie is gehonoreerd.

  Twee leden van de klankbordgroep Soestdijk hebben de gemeenteraad aangeschreven. Een lid schreef, met redenen omkleed, dat hij zich terugtrok uit de klankbordgroep. Een ander lid heeft stelde meerdere vragen met een verkeerskundige achtergrond.

  Daarnaast zijn er twee brieven met een relatie naar Paleis Soestdijk naar de raad gestuurd, die hier ook worden beantwoord. Een briefschrijver vraagt om een goede fietsverbinding tussen Soest-Zuid en de Baarnse bossen en om een bredere gebiedsvisie. En tenslotte stelt een briefschrijver vragen over een 'convenant' waarover hij in de krant had gelezen.

  Brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht, worden door het college van burgemeester en wethouders beantwoord. Met dit voorstel beantwoordt het college de beide vragen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90342 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  beantwoording schriftelijke vragen CDA voortgang woningbouw

  Beslispunten

  De vragen van het CDA over de voortgang van een aantal woningbouwprojecten beantwoorden middels een raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de voortgang van een aantal woningbouwprojecten. Tevens vragen zij periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van woningbouwprojecten. De vragen zijn in een raadsinformatiebrief beantwoord.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90375 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Nieuw Baarnstraat 1-7 beperkte wijziging t.o.v. anterieure overeenkomst

  Beslispunten

  In te stemmen met het verzoek van de ontwikkelaar om de anterieure overeenkomst over het nieuwbouwplan aan de Nieuw Baarnstraat 1-7 gewijzigd over te nemen in de akte van levering op het onderdeel dat de verkoopprijs van de woningen die maximaal € 300.000 kosten niet voor alle opvolgende eigenaren geldt. Daar wordt wel voor 6 jaar een anti-speculatiebeding aan gekoppeld.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de anterieure overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met de eigenaar van Nieuw Baarnstraat 1 en 7 is een beperking gesteld aan de maximale verkoopprijs van een type woning (niet zijnde sociale koopwoningen) in het nieuwbouwplan. Deze beperking is eeuwigdurend en daardoor niet realistisch. De ontwikkelaar heeft verzocht om een wijziging ten opzichte van de overeenkomst op dit onderdeel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan dit verzoek tegemoet te komen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90846 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over het welnesscentre

  Beslispunten

  • instemmen met beantwoording van de vragen van VoorBaarn over het welnesscentre.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over de voortgang van de bouw van het welnesscentre aan de Drakenburgergracht. Het college beantwoordt de vragen met bijgevoegde beantwoording.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  86113 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek huur gemeentegrond bij Sportcentrum De Trits

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij het Sportcentrum De Trits.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Sportcentrum De Trits heeft de gemeente Baarn gevraagd om gemeentegrond naast het sportcentrum te mogen gebruiken voor het geven van sportlessen.

  De gemeente Baarn stemt niet in met het gevraagde gebruik van de gemeentegrond bij het sportcentrum.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  86540 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verlenging huurovereenkomst met RTV Baarn voor Kerkstraat 28A

  Beslispunten

  De huurovereenkomst met RTV Baarn voor het gemeentelijk pand Kerkstraat 28A met ingang van 1 januari 2020 voor twee jaar verlengen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn verhuurt het gemeentelijk pand Kerkstraat 28A aan Stichting RTV Baarn. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huurovereenkomst met Stichting RTV Baarn voor een periode van twee jaar verlengd, dus tot 1 januari 2022.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  88288 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststellen controleprotocol 2019 sociaal domein nieuwe taken

  Beslispunten

  1. het Protocol Sociaal Domein 2019 Regio Amersfoort (nieuwe taken) vast te stellen

  Samenvatting voor de inwoner

  Baarn heeft de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet via de gemeente Amersfoort ingekocht bij zorgaanbieders. Amersfoort verzorgt voor meerdere gemeenten in de regio de inkoop (voor een deel van de taken), administratieve ondersteuning en de afwikkeling met de zorgaanbieders. Amersfoort verantwoordt zich jaarlijks hierover.

  De eisen aan de verantwoording staan in controleprotocollen die met de deelnemende gemeenten zijn afgestemd. De controleprotocollen moeten worden vastgesteld door alle colleges van de gemeenten die meedoen. Baarn stelt het protocol vast dat voor de gemeente geldt.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  90984 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2020 en Incidentele subsidie 2019 RTV Baarn

  Beslispunten

  1 Voor 2019 een extra incidentele subsidie toe te kennen van € 6.100 ter dekking van het exploitatietekort in 2019.

  2 Voor 2020 een structurele subsidie toe te kennen van € 34.478.

  3 Voor 2020 een extra incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000 ter dekking van het verwachte exploitatietekort.

  4 In te stemmen met de toezegging dat RTV Baarn op basis van het verwachte exploitatie tekort in de begroting deze extra incidentele subsidie van circa € 5.000 jaarlijks kan aanvragen tot er duidelijkheid is over de realisatie van de regionale omroep, onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting van komende jaren voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

  5 In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde subsidiebeschikkingen.

  Samenvatting voor de inwoner

  RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn. Zij maken programma’s en zenden deze uit via radio en televisie voor de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Voor de kosten van het uitzenden van deze programma's en de huisvestingskosten vragen zij jaarlijks een subsidie aan. Door teruglopende reclame inkomsten is deze subsidie niet toereikend gebleken. Daardoor lopen zij in 2019 en naar verwachting in 2020 tegen een exploitatietekort aan en kunnen zij niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Zij hebben daarom naast de reguliere subsidie een extra subsidie aangevraagd voor 2019 en 2020 om dit tekort te kunnen dekken. Er is de laatste jaren geprobeerd om inkomsten te verhogen maar dit is onvoldoende gelukt. Daarnaast zit de lokale omroep in een transitie waarbij onderzocht wordt of zij onderdeel gaan uitmaken van een regionale omroep Eemland 1. Deze transitie kan de mogelijkheid bieden om verder te professionaliseren en efficiënter te gaan werken. Er is daarom besloten om naast de reguliere subsidie van € 34.478 tijdens deze transitie RTV Baarn een extra subsidie te verlenen van € 5.000 voor 2020 en € 6.100 voor 2019, zodat zij aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  91484 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Wijziging gemeenschappelijke regeling RID Utrecht

  Beslispunten

  Aan de raad voorstellen om:

  1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht te wijzigen op de volgende punten:

  a. de bepalingen ten aanzien van het voorzitterschap (art. 7 lid 1, art. 9 lid 6 en art 14);

  b. schrappen van een bepaling over uittreding (art 29 lid 3);

  c. de implementatie van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in de gemeenschappelijke regeling (art. 21).

  2. Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht ten aanzien van deelname aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO).

  Samenvatting voor de inwoner

  Het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht heeft aangegeven de bestuurlijke structuur te willen wijzigen. Hiervoor is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

  Daarnaast gaat de RID Utrecht als gevolg van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) de CAO SGO volgen. Om dit te kunnen moet de RID lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Voor bovengenoemde punten is het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  90694 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Subsidie 2020 Theater De Speeldoos

  Beslispunten

  1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 441.461,- aan Theater de Speeldoos.
  2. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000 voor het uitvoeren van minimaal twee maatschappelijke activiteiten, samen met Baarnse culturele organisaties.
  3. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 441.461 toegekend. Daarnaast is er een incidentele subsidie toegekend van € 5.000 voor het ontwikkelen van minimaal twee activiteiten met culturele/ maatschappelijke organisaties uit Baarn die bijdragen aan het cultuur beleid.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  91452 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kadernota 2021 RID Utrecht

  Beslispunten

  De raad voorstellen om:

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
  2. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van de RID Utrecht (conform Bijlage 3)

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Kadernota 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2021. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de Kadernota 2021 geen zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  79097 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  project Molenweg en omgeving

  Beslispunten

  • In te stemmen met de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden aan riolering en straatwerk in de Krugerlaan, Smutslaan, Steijnlaan en een deel van de Molenweg en Nassaulaan in 2020 en de rioleringskosten van € 700.000,- te dekken uit de voorziening riolering.
  • In te stemmen met het afkoppelen van de particuliere woningen conform het GWRP en de kosten van € 300.000,- te dekken uit de voorziening riolering.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het riool in de Krugerlaan, Smutslaan, Steijnlaan en in een deel van de Nassaulaan en Molenweg is verouderd en aan vervanging toe. In 2020 vervangen we daarom het riool en bestrating. Daarnaast krijgen de bewoners de optie om de woning op kosten van de gemeente af te koppelen. Het regenwater gaat dan niet meer naar de rioolzuivering, maar direct in de bodem. In het voorstel wordt aan het college gevraagd in te stemmen met de benodigde rioolbudgetten, het voorlopig ontwerp en het participatietraject.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  90078 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inrichting trottoir Oosterstraat (stoepenplan)

  Beslispunten

  • In te stemmen met de nieuwe inrichting van het trottoir in de Oosterstraat tussen de Reigerstraat en de Wijkamplaan.

  Samenvatting voor de inwoner

  In het kader van het stoepenplan wordt het trottoir in de Oosterstraat tussen de Reigerstraat en de Wijkamplaan opgeknapt. De oude bomen in de straat drukken de tegels omhoog en veroorzaken gevaarlijke situaties. In november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden en zijn ideeën opgehaald voor een nieuwe inrichting van de stoep. De nieuwe inrichting wordt in dit voorstel voorgelegd aan het college. De uitvoering staat gepland in het eerste kwartaal van 2020.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  89410 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  DVO RMN 2020

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst deel B 2020 tussen RMN en de gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. De DVO voor het jaar 2020 wordt door het college van gemeente Baarn vastgesteld.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  90695 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Wijzigen alternerend parkeerverbod

  Beslispunten

  Instemmen met de bijgevoegde verkeersbesluiten;

  • Het opheffen van het huidige alternerend parkeerverbod in 13 straten
  • Het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in deze 13 straten

  • Het instellen van een nieuw parkeerregime door het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in 4 straten

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college heeft besloten om het alternerend parkeerverbod (wisselparkeren) op te heffen. Het parkeerverbod komt nu in elke straat maar aan één kant.

  In 13 straten in Baarn is nu nog een alternerend parkeerverbod. Aan het begin van en halverwege de maand moeten de bewoners van zijde wisselen. Dit is in het verleden gedaan om de kolken te kunnen vegen. Dit wisselen klopt ook juridisch niet meer. Als enige gemeente in Nederland heeft de gemeente Baarn deze parkeersituatie nog.

  De verslechtering van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid wordt door de bewoners van de straten niet meer geaccepteerd.

  Daarnaast hebben vier straten in de omgeving helemaal geen parkeerregime. Hier wordt aan beide zijdes op het trottoir geparkeerd, waarmee de bereikbaarheid van de straat en de toegankelijkheid van het trottoir verslechterd. Door het parkeren ook hier aan één zijde toe te wijzen, wordt de veiligheid en bereikbaarheid verbeterd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  87935 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  uitvoeringsprogramma wonen en zorg

  Beslispunten

  -Instemmen met het uitvoeringsprogramma wonen en zorg

  -De raad informeren middels bijgaande brief

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn heeft samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsprogramma wonen en zorg opgesteld. Zorgaanbieders voor o.a ouderen, jongeren en gehandicapten, corporaties en Welzijn Baarn hebben samen met de gemeente gekeken waar zij zich de komende jaren voor willen inzetten. Denk hierbij aan meer woningen voor ouderen (zowel met als zonder zorg) en het starten van een bewustwordingscampagne voor langer thuis wonen

   

  Portefeuillehouder

  n.v.t.

  Zaaknummer

  91328 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Strategische Agenda Regio Amersfoort - Energietransitie en duurzaamheid

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het opnemen van de voorstellen uit de domeinen I, III, en V t/m VII uit het Actieplan in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
  2. Niet in te stemmen met het opnemen van de voorstellen uit het domein VIII in de Strategische agenda;
  3. De voorstellen uit de domeinen II en IV voor uitwerking overdragen aan de Regionale Energie Strategie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Energietransitie en duurzaamheid. 

   

  Portefeuillehouder

  n.v.t.

  Zaaknummer

  91338 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Strategische agenda Regio Amersfoort - Inclusieve arbeidsmarkt

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1. Niet in te stemmen met het plaatsen op de strategische agenda 19-22 van de voorstellen 1 en 4;
  2. De voorstellen 2, 3 en 5 zijn in het traject Perspectief op Werk geplaatst. Nu deze gehonoreerd zijn dit traject te vervolgen voor uitwerking en implementatie.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Inclusieve arbeidsmarkt.

   

  Portefeuillehouder

  n.v.t.

  Zaaknummer

  91350 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Strategische agenda Regio Amersfoort - Kwalitatieve woningbouw

  Beslispunten

  De raad voor te stellen:

  1.  In te stemmen met opnemen van de perspectiefkaarten 1, 2 en 3 in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
  2. Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de RRV.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Kwalitatieve woningbouw.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  88222 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze kadernota VRU 2021

  Beslispunten

  Aan de raad voor te stellen

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 VRU
  2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief

  Samenvatting voor de inwoner

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt elk jaar een kadernota op die dient als basis voor haar begroting. De raad wordt gevraagd hiernaar te kijken en eventuele opmerkingen of wensen te uitten zodat deze kunnen worden meegenomen in het opstellen van de begroting. De kadernota voor 2021 laat geen bijzonder financiële investeringen en beleidsmatige ontwikkelingen zien. De raad wordt dan ook voorgesteld om geen opmerkingen aan de VRU mee te geven.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  87723 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Stand van zaken stikstofproblematiek

  Beslispunten

  1. een raadsinformatiebrief te sturen over de stand van zaken van de stikstofproblematiek.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de stikstofproblematiek. In de brief komt de stand van zaken aan bod, en wat dit betekent voor omgevingsvergunningen in de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88701 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen Groen Links inzake ontwikkelingen Tolweg 2-4-6

  Beslispunten

  Instemmen met het versturen van de antwoordbrief aan de fractie van Groen Links.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenteraad heeft in maart 2018 aangegeven dat het college eerst omwonenden en belanghebbenden moest consulteren alvorens een bestemmingsplan voor woningbouw aan de Tolweg 2-4-6 voor te bereiden. En dit najaar zijn er op het perceel Tolweg 10 bomen gekapt. Groen Links vraagt naar de stand van zaken van de consultatie en vraagt ook of er een relatie is tussen het kappen van bomen bij Tolweg 10 en de planvorming voor Tolweg 2-4-6. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief antwoord op de schriftelijke vragen van Groen Links.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  89011 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Tarieven 2020 Sportcentrum de Trits

  Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde nieuwe tarieven per 1 januari 2020 voor het zwembad van Sportcentrum De Trits (zie Bijlage 1).
  2. Instemmen met de voorgestelde nieuwe verhuurtarieven per 1 september 2020 voor sporthal, gymnastieklokalen en zwembad van De Trits (zie Bijlage 1).
  3. Instemmen met verzending van de bijgaande brief (Bijlage 2).

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de door Stichting De Trits voorgestelde tarieven voor het zwembad De Trits per 1 januari 2020 en de verhuurtarieven per 1 september 2020. De tarieven worden met 1,5 procent verhoogd. De oorzaak hiervoor ligt in algemene prijsontwikkelingen. Uit oogpunt van een brede en laagdrempelige toegankelijkheid van het zwembad is besloten om de tarieven van de losse baden voor kinderen en volwassenen niet te verhogen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  89288 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  RIB cultureel erfgoed

  Beslispunten

  1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
  2. De gemeenteraad met deze raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken cultureel erfgoed.

  Samenvatting voor de inwoner

  Na de vaststelling van het cultureel erfgoedbeleid heeft het college onderzocht of de bescherming van het historisch cultuurlandschap met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is. De gemeenteraad wordt over deze haalbaarheid en over de stand van zaken van de bescherming van archeologie en historische bouwkunst en stedenbouw geïnformeerd.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  90013 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  woonwagenstandplaatsen uitbreiding zuiderlicht

  Beslispunten

  1. In te stemmen met de beantwoordingsbrief aan de inwoner.
  2. De raad via een cc van de brief op de hoogte stellen.

  Samenvatting voor de inwoner

  De raad heeft gevraagd aan het college om een antwoord te geven op de brief van een inwoner inzake uitbreiding van het aantal standplaatsen op het Zuiderlicht.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  86746 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Grondverzoek Stationsplein 3

  Beslispunten

  1. Een stuk gemeentegrond bij het perceel aan het Stationsplein 3 niet te verhuren aan de bewoners.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoners van het Stationsplein 3 vragen de gemeente Baarn om aan hen een stuk gemeentegrond te verhuren dat grenst aan hun perceel. De gemeente Baarn besluit het stuk grond niet te verhuren. Verhuur van de grond doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. De gevraagde strook grond behoort tot beeldbepalend groen op deze locatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  89668 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Keuze gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek in de Arcade of Rembrandtlaan

  Beslispunten

  • Geheimhouding op te leggen voor de bijlage 4 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' behorend bij raadsvoorstel 85306 op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

  - 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  - 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

  De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

  • Aan de raad voor te stellen om:

  1)      In te stemmen met de inhoud van de notitie in bijlage 1 als uitvoering van de motie. 

  2)      Op basis van de informatie uit de notitie in bijlage 1 een keuze te maken tussen:

  a)      Voortzetten van de uitvoering van het Raadsbesluit 64688, Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek van maart 2019.

  b)      Het Raadsbesluit 64688 van maart 2019 in te trekken en het college de opdracht te geven om te starten met de ontwerpfase en daarbij een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden. In dit raadsvoorstel wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd en zijn de operationele afspraken met JeeGee Vastgoed zo uitgewerkt dat de bestemmingsplanfase en voorbereidingsfase van een cultuurhuis aan de Brink kan starten.

  3)      Bij de keuze voor beslispunt 2b een budget ter beschikking te stellen van € 25.000, voor het uitvoeren van de ontwerpfase. Te dekken ten laste van de algemene reserve.

  4) Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4. 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' behorend bij raadsvoorstel 85306 op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

  - 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

  - 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

  De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

  Samenvatting voor de inwoner

  In september 2019 heeft projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed zijn voornemen voor de bouw van een cultuurhuis aan de Brink voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het college in een motie verzocht om dit voornemen op een aantal punten verder te onderbouwen in een raadsvoorstel dat nu voorligt. In dit voorstel wordt de raad verzocht om een principekeuze te maken tussen:

  a)       het voortzetten van de uitvoering van het raadsbesluit ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van maart 2019 en

  b)      het intrekken van dit besluit en daarbij het college de opdracht te geven om te starten met de ontwerpfase van een cultuurhuis aan de Brink.

  Het college heeft besloten om de raad te vragen deze keuze te maken op basis van de notitie in bijlage 1 en om daarom in te stemmen met de inhoud van deze notitie.

  Wanneer de gemeenteraad kiest voor de vervolgfase van het cultuurhuis aan de Brink, vraagt het college om een budget ter beschikking te stellen van € 25.000 voor het uitvoeren van deze fase, te dekken ten laste van de algemene reserve.

  Daarnaast heeft het college geheimhouding opgelegd aan de gemeenteraad voor de bijlage 4 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' omdat openbaarmaking daarvan kan leiden tot oneerlijke mededinging bij een nog te houden aanbesteding.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  87878 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inhuur regenwateradviseur ('afkoppelcoach')

  Beslispunten

  1.   In te stemmen met de inzet van een regenwateradviseur in de gemeente Baarn

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente Baarn zet in op verduurzamen van het stedelijk waterbeheer. Eén van de manieren om dat na te streven is het afkoppelen van particulier verhard oppervlak van het gemengde riool. Hierdoor wordt het regenwater dat op deze oppervlakken valt, niet meer onnodig vermengd met vuil water. Dit scheelt transport- en zuiveringskosten en is beter voor het milieu. Om dit te stimuleren zet de gemeente een regenwateradviseur in. Deze regenwateradviseur geeft maatwerkadviezen aan inwoners, bedrijven en andere organisaties die willen afkoppelen. Ook licht hij deze initiatiefnemers voor over de gemeentelijke subsidieregeling voor afkoppelen. 

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  88966 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  RIB lachgas

  Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

  Samenvatting voor de inwoner

  Vlak voor de zomer heeft de wethouder aan de raad beloofd om te kijken of organisaties zoals Stichting Welzijn Baarn en scholen meer voorlichting kunnen geven aan jongeren over de gevaren van het gebruik van lachgas. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er meer aandacht zou komen voor het zwerfafval dat ontstaat door lachgaspatronen. Het college informeert de gemeenteraad over wat hier tot nu toe mee gedaan is.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  88970 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Beantwoorden schriftelijke vragen fracties GroenLinks en PvdA over fietsroute over landgoed Pijnenburg

  Beslispunten

  Schriftelijke vragen fracties GroenLinks en PvdA beantwoorden volgens bijgevoegde conceptbrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fracties van GroenLinks en de PvdA hebben aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de afgesloten fietsroute over het landgoed Pijnenburg.Daarnaast zijn er vragen gesteld over de overlast veroorzaakt door mountainbikers en handhaving daarop. Het college heeft geantwoord dat de eigenaar van het landgoed gerechtigd is het pad voor fietsers af te sluiten en dat men bezig is alternatieve routes te onderzoeken. Ook is vermeld dat men er alles aan doet om met de aanleg van het nieuwe fietspad van Soest naar Hilversum na de bouwvak van 2020 te starten.

  Wat betreft de handhaving door Boa's in het buitengebied.....

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  90102 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Kadernota 2021 RMN

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

  Samenvatting voor de inwoner

  Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de kadernota 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  87581 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2020

  Beslispunten

  1.Reserveren van een bedrag van € 3.195.649 voor pakketten waar in de inkoop alleen prijsafspraken worden gemaakt.

  2 a. Voor Veilig Thuis, in lijn met de afspraken met de zes samenwerkende regio’s, vooralsnog als regio een bedrag te beschikken voor de eerste helft van 2020. Voor de gemeente Baarn betreft dit €87.147.

  b. In 2020 op basis van de realisatie in het eerste half jaar en het resultaat van onderhandelingen met de rijksoverheid samen met de zes regio’s te besluiten over de bekostiging van Veilig Thuis in de tweede helft van 2020.

  c. Voor SAVE als regio in 2020 een bedrag te reserveren en hiervan vooralsnog 95% als subsidie te verstrekken. Waarbij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) de opdracht krijgt om samen met gemeenten de benodigde budgetten te laten dalen door inzet op preventie. Voor de gemeente Baarn betreft dit €478.995.

  d. Voor inloop GGZ een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €15.588.

  3. Reserveren van een bedrag van €243.522 voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

  4. a. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en WMO in 2020 vast te stellen op 2,84 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1 in bijlage 1.

  b. de berekeningswijze voor de indexpercentages Jeugd en WMO vanaf 2021 vast te stellen op basis van een mengpercentage, bestaande uit 90% looncomponent (OVA-index) en 10% prijscomponent (consumenten prijsindex van het CPB). 

  5. Toepassen van risicodeling voor de taakgerichte bekostiging (Breed Spectrum aanbieders), LTA en Save Veilig Thuis 18- op basis van een 50-50 mix van profijt- en solidariteitsbeginsel.

  6. De afspraken op risicodeling met terugwerkende kracht tot 2019 zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.

  7. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van zorg voor 2020. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de contracten en subsidies voor 2020 met alle zorgaanbieders.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Van Roshum

  Zaaknummer

  89275 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Beantwoording schriftelijk vragen Voor Baarn over Jeugd GGZ

  Beslispunten

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

  Samenvatting voor de inwoner

  Voor Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88331 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Omgevingsvergunning Gasontvangstation Drakenburgerweg

  Beslispunten

  1. De vereiste omgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation (activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en inrit) te verlenen;
  2. Het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg conform de wettelijk voorgeschreven procedure van de coördinatieregeling.

  Samenvatting voor de inwoner

  Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen en deze ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  88358 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  prestatieafspraken Eemland Wonen

  Beslispunten

  1.     Vaststellen van de meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;

  2.     Instemmen met de raadsinformatiebrief;

  Samenvatting voor de inwoner

  Met Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland zijn meerjarige prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2020-2023. De prestatieafspraken sluiten aan op de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in de Visie Wonen 2019 en op de portefeuillestrategie van Eemland Wonen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  85978 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Raadsinformatiebrief subsidiebeleid

  Beslispunten

  Instemmen met verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het subsidiebeleid.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het college informeert de raad over de aanpassingen in het subsidiebeleid van de gemeente.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  86547 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Subsidieaanvraag Kinderopvang Baarn en Kind en Co 2020

  Beslispunten

  Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van totaal € 117.469 aan Kinderopvang Baarn voor het kalenderjaar 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn;
  3. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 40.213,25 aan Kind en Co voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  4. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

  Samenvatting voor de inwoner

  De gemeente heeft voor 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan Kinderopvang Baarn B.V. en Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87009 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij De Botter 12

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning De Botter 12.

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner(s) van de woning De Botter 12 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoner(s) gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  87017 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Verzoek aankoop grond bij de Koekoeksbloemlaan 44

  Beslispunten

  Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning Koekoeksbloemlaan 44

  Samenvatting voor de inwoner

  De bewoner(s) van de woning Koekoeksbloemlaan 44 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  88029 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  vaststellen Leidraad invordering gemeente Baarn 2020

  Beslispunten

  Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn.

  Samenvatting voor de inwoner

  Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn, waarin naast kwijtschelding en automatische incasso, alle onderdelen met betrekking tot het invorderen van belastingen zijn opgenomen.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Stroo

  Zaaknummer

  88348 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Invullen stelpost Begroting 2020

  Beslispunten

  1. Instemmen met het technisch-administratief invullen van een in de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 opgenomen negatieve stelpost van € 230.000 door een procentuele afname van 4,75% op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’.

  Samenvatting voor de inwoner

  In de Begroting 2020 is een stelpost van € 230.000 opgenomen. Met de directie en het managementteam is afgesproken om voor 1 december 2019 een voorstel te doen hoe de stelpost kan worden ingevuld. Het belangrijkste uitgangspunt voor het invullen van de stelpost is dat er geen effecten op beleid en uitvoering zijn. De opgave om de stelpost in te vullen is gerealiseerd door programma-breed een technisch-administratieve wijziging door te voeren op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’. 

   

 • Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

  Behandelde voorstellen

   

  Portefeuillehouder

  Burgemeester Röell

  Zaaknummer

  88977 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Buitengewone ALV op 29 november 2019

  Beslispunten

  1. De heer M.A. Röell een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 29 november 2019 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Nieuwegein. De burgemeester is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Jansma

  Zaaknummer

  87021 (Openbaar na een week)

  Onderwerp

  Schriftelijke vragen BOP over participatietraject bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Beslispunten

  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het participatietraject voor het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

  Samenvatting voor de inwoner

  De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen gesteld over het participatietraject bij het voorbereiden van een bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. Het college beantwoord deze vragen in bijgaande brief.

   

  Portefeuillehouder

  Wethouder Vissers

  Zaaknummer

  87872 (Direct openbaar)

  Onderwerp

  Zienswijze Lidmaatschap WGSO

  Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de zienswijze lidmaatschap WSGO 4.0;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

  Samenvatting voor de inwoner

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Om de cao Gemeenten van toepassing te laten zijn op de medewerkers van GGDrU moet GGDrU lid worden van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). Het doel van de vereniging is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten.

   

Archief