Openbare besluitenlijst 13 april 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

266620 (Direct openbaar)

Onderwerp

Onaangekondigde demonstratie 10 april 2021

Beslispunten

1.    Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de onaangekondigde demonstratie in Baarn op 10 april 2021.

Samenvatting voor de inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de onaangekondigde en niet toegestane demonstratie bij Kasteel Groeneveld op zaterdag 10 april 2021. Omdat de demonstratie en daaropvolgende wandeling rustig verliepen, is gekozen voor de-escalerend optreden. Nadat de burgemeester de opdracht gaf om de demonstratie te beëindigen op basis van de Wet Openbare Manifestaties, riep de organisatie de deelnemers op om naar huis te gaan en gaven de deelnemers hier gehoor aan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

263836 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

  1. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de percelen Tolweg 2, 4 en 6 zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
  2. Het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.

Samenvatting voor de inwoner

In de raadscyclus van september 2020 stond het bestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6 geagendeerd voor behandeling. Gehoord de vragen die er werden gesteld heeft projectontwikkelaar Domus de raad verzocht het plan van de agenda te halen. Domus heeft daarop het plan nader uitgewerkt en is opnieuw met belanghebbenden, omwonenden en nu ook met woningzoekenden in gesprek gegaan. Zowel de uitwerking als de consultatie hebben plaatsgevonden. Domus heeft het uitgewerkte plan vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en wederom aan de gemeente aangeboden. 

Het plan ziet op de realisatie van circa 120 woningen, waarvan circa 35% sociale huurwoningen en 65% evenredig verdeelde betaalbare huur- en koopwoningen. Het project draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit de Visie Wonen 2019. In andere woorden, het project helpt Baarnse woningzoekenden. Eemland Wonen zal de huurwoningen gaan verhuren.

Domus heeft een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd, waarvan geconstateerd is dat het voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

257693 (Openbaar na een week)

Onderwerp

anterieure overeenkomst hof van baarn - schipper bosch (locatie bakker baarn)

Beslispunten

  1. Akkoord geven aan de inhoud van de anterieure overeenkomst met Schipper Bosch Vastgoedontwikkeling B.V. voor de locatie Hof van Baarn (vml locatie Drukkerij Bakker Baarn);
  2. Overgaan tot ondertekenen van deze overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Projectontwikkelaar Schipper Bosch uit Amersfoort bereidt een woningbouwplan voor de locatie van de voormalige Drukkerij Bakker Baarn voor. De gemeenteraad heeft op 4 november 2020 ingestemd met het principeverzoek voor het nieuwe stedenbouwkundig plan (schetsontwerp) voor de locatie. Dit schetsontwerp wordt nu uitgewerkt in een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en een ontwerpbestemmingsplan. De planning van het ontwerpbestemmingsplan is dat het in het vierde kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Burgemeester en wethouders hebben nu ingestemd met de overeenkomst voor dit project, waarin onder andere afspraken zijn vastgelegd over het woningbouwprogramma, over het aansluiten van het project op de nutsvoorzieningen en openbare ruimte en over mogelijke planschade.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

264161 (Direct openbaar)

Onderwerp

Financiële nota's

Beslispunten

De raad voor te stellen om :

  1. De nota 'Investeren, activeren en afschrijven' vast te stellen.
  2. De nota 'Reserves en voorzieningen' vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In de vastgestelde financiële verordening 2021 is opgenomen dat de uitgangspunten voor 'investeren, activeren en afschrijven' en 'reserves en voorzieningen' worden opgenomen in een afzonderlijke door de raad vast te stellen nota. Met deze financiële nota’s geeft de gemeente aan op welke wijze zij het financieel beleid vorm wil geven op het gebied van 'Reserves en voorzieningen' en 'Investeren, activeren en afschrijven'.

Dit voorstel legt deze bijgewerkte financiële nota's voor ter vaststelling. Deze nota's moeten periodiek worden bijgewerkt om aansluiting te houden met hogere wetgeving enerzijds en de dagelijkse praktijk in de gemeente anderzijds.