Openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

81569 (Direct openbaar)

Onderwerp

Convenant en Privacy Protocol (zorg- en ) veiligheidshuizen Midden Nederland

Beslispunten

 1. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant en het bijbehorende privacy protocol van de (Zorg- en) Veiligheidshuizen Midden Nederland
 2. Mandaat te verlenen aan de Stuurgroep om namens het college van Burgemeester en Wethouders besluiten te nemen, conform artikel 5.6 van het samenwerkingsconvenant
 3. Mandaat te verlenen aan de interventiespecialist als afgevaardigde namens de gemeente voor besluitvorming op artikelen 6.4 en 8.3 van het samenwerkingsconvenant

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn is aangesloten bij het (Zorg- en) Veiligheidshuis Utrecht. In dit samenwerkingsverband werken gemeenten samen met straf- en zorgpartners aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Zo willen we bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie van de betrokkene, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. In het nieuwe samenwerkingsconvenant zijn de afspraken rondom deze samenwerking opnieuw vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

83039 (Openbaar na een week)

Onderwerp

uitvoeringsbesluit artikel 2:10 APV

Beslispunten

Het uitvoeringsbesluit op grond van artikel 2:10 van de APV Baarn: voorwerpen op de weg, vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De openbare weg wordt - normaal gesproken - gebruikt voor verkeersdoeleinden. Vooral in de winkelstraten wordt de weg ook gebruik voor andere doeleinden, zoals voor het uitstallen van spullen voor winkels en reclameborden. Om dit in goede banen te leiden zijn regels nodig. Die worden met dit besluit vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81139 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2020

Beslispunten

1.  Vaststellen van het subsidieplafond voor de Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2020 op € 339.000, onder te verdelen in een subsidieplafond voor de stichtingen Seste en SKAB van € 279.000 en een subsidieplafond voor de acht andere sportverenigingen van € 60.000.

2.  Verlenen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2020 van:

 • € 181.415 aan Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)
 • € 97.585 aan Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)
 • € 17.951 aan Baarnse Lawn Tennis Club
 • € 14.937 aan Baarnse Tennis Vereniging De Geeren
 • € 5.359 aan Tennisvereniging Phonosmash
 • € 5.029 aan Baarnse Watersportvereniging De Eem
 • € 5.021 aan Schietvereniging Baarn en omstreken

3. Vaststellen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2019 van:

 • € 4.915 aan Fietscrossclub The Wheely's
 • € 4.107 aan Kanovereniging Meander
 • € 2.680 aan Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan   

4. De subsidies worden verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

5. Instemmen met verzending van de bijgevoegde beschikkingen

6. Instemmen met verzending van bijgevoegd persbericht

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te - gaan - sporten. De gemeente verdeelt in 2020 een subsidiebedrag van € 339.000 onder twee sportstichtingen en acht sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81991 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Stationsplein 64A

Beslispunten

1. het bezwaar ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;

2. het bestreden besluit van 25 april 2019 in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften met aanvulling van de motivering in stand te laten;

3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat het besluit van 25 april 2019 in stand met aanvulling van de motivering. Dit besluit betreft de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een reeds geplaatste erfafscheiding op het perceel Stationsplein 64 A. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Het college volgt dit advies niet.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

82218 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervreemding notariële akten

Beslispunten

Akkoord gaan met het (doorlopend) machtigen van de gemeentearchivaris mevr. N. Pels om het doen van een verzoek tot vervreemding van notariële archieven.

Samenvatting voor de inwoner

College wordt akkoord gevraagd om de gemeentearchivaris te machtigen om een verzoek tot vervreemding te doen bij het ministerie van OC en W. Dit maakt het mogelijk om de notariele akten te verplaatsen van Het Utrechts Archief naar Archief Eemland.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

83051 (Direct openbaar)

Onderwerp

Startnotitie Regionale Energiestrategie regio Amersfoort

Beslispunten

 1. De startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen;
 2. De raadsinformatiebrief over de startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Baarn werkt samen met de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, de provincie Utrecht, waterschap Vallei & Veluwe en STEDIN aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in regio Amersfoort. Deze strategie gaat over de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing en het potentieel aan duurzame warmtebronnen. Daarnaast worden er concrete plannen ontwikkeld om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. De wijze waarop het proces van de RES is vormgegeven ligt vast in de door het college van Baarn vastgestelde "startnotitie Regionale Energiestrategie regio Amersfoort'.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

83203 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aankoop terrein RWS t.b.v. gronddepot

Beslispunten

 1. in te stemmen met het ondertekenen van de koopovereenkomst voor aankoop van een deel van de grond van Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten een deel van de grond van Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6 aan te kopen voor de aanleg van een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf. Het college besluit een koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf aan te gaan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

71187 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervolgtraject klimaatadaptatie

Beslispunten

1. Kennis nemen en vaststellen van de eindnotitie fase 1 TRAP2050

2. Akkoord gaan met het voorstel voor fase 2 TRAP2050

3. Kennis nemen van de aanvraag rijkssubsidie 'Stadsdialoog 'Omgaan met klimaatadaptatie''

4. Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak van de risicodialoog zoals omschreven in de subsidieaanvraag

5. Akkoord gaan met besteding van het resterende budget voor ‘klimaatadaptatie’ aan de inhuur van een adviseur voor het restant van 2019 om fase 2 TRAP2050 te begeleiden. 

Samenvatting voor de inwoner

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft de gemeente Baarn de opdracht om uiterlijk in december 2020 een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie gereed te hebben. Gemeente Baarn heeft de eerste stappen richting zo'n uitvoeringsagenda al gezet. Tussen september 2018 en maart 2019 is in beeld gebracht wat er op de gemeente afkomt en wat we nu al doen aan klimaatadaptatie. De volgende stap is om die kennis om te zetten in actie. Deze vervolgaanpak maken we vanaf het begin praktisch, aansprekend en concreet in de vorm van vier ‘Werktafels’ waar gemeente, Baarnse organisaties en inwoners samenwerken. De tafels gaan over: “Groen bij droogte”, “Winkelstraat in heftige buien”, “Maatschappelijk vastgoed en hitte” en “Klimaatrobuuste Nieuwbouw”.

Een parallel spoor in de uitvoeringsagenda is het voeren van een risicodialoog met stakeholders uit de Baarnse samenleving. We doen dit niet alleen met individuele inwoners, maar ook met vertegenwoordiging uit bepaalde werkvelden, belangengroepen en kennisdragende organisaties. Voor deze stap heeft de gemeente een aanvraag voor rijkssubsidie ingediend. Deze subsidie is toegekend.

De acties vanuit de werktafels en de resultaten van de risicodialoog vormen eind 2020 tezamen de ingrediënten voor de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

82553 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2020

Beslispunten

 1. Aan de raad voor te stellen om de Ontwerp Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
 2. Het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2020 door de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de nieuwe afvalstoffenverordening vast te stellen. De afvalstoffenverordening is gewijzigd, zodat inzameling van huishoudelijk afval met ondergrondse containers mogelijk is. Daarnaast is de inzamelfrequentie uit de afvalstoffenverordening gehaald en naar het uitvoeringsbesluit verplaatst. Dit betekent dat het college, binnen het bestaande beleid, zelf kan bepalen hoe vaak de verschillende afvalstromen worden ingezameld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

83144 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst 2019-2021 RUD Utrecht

Beslispunten

 1. Overgaan tot het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2019-2021.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor de periode 2019-2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

83040 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 AVU

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Afval Verwijdering Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2019 en van de begroting 2020 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.