Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

88222 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zienswijze kadernota VRU 2021

Beslispunten

Aan de raad voor te stellen

 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 VRU
 2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief

Samenvatting voor de inwoner

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt elk jaar een kadernota op die dient als basis voor haar begroting. De raad wordt gevraagd hiernaar te kijken en eventuele opmerkingen of wensen te uitten zodat deze kunnen worden meegenomen in het opstellen van de begroting. De kadernota voor 2021 laat geen bijzonder financiële investeringen en beleidsmatige ontwikkelingen zien. De raad wordt dan ook voorgesteld om geen opmerkingen aan de VRU mee te geven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

87723 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stand van zaken stikstofproblematiek

Beslispunten

 1. een raadsinformatiebrief te sturen over de stand van zaken van de stikstofproblematiek.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de stikstofproblematiek. In de brief komt de stand van zaken aan bod, en wat dit betekent voor omgevingsvergunningen in de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88701 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen Groen Links inzake ontwikkelingen Tolweg 2-4-6

Beslispunten

Instemmen met het versturen van de antwoordbrief aan de fractie van Groen Links.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in maart 2018 aangegeven dat het college eerst omwonenden en belanghebbenden moest consulteren alvorens een bestemmingsplan voor woningbouw aan de Tolweg 2-4-6 voor te bereiden. En dit najaar zijn er op het perceel Tolweg 10 bomen gekapt. Groen Links vraagt naar de stand van zaken van de consultatie en vraagt ook of er een relatie is tussen het kappen van bomen bij Tolweg 10 en de planvorming voor Tolweg 2-4-6. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief antwoord op de schriftelijke vragen van Groen Links.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

89011 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tarieven 2020 Sportcentrum de Trits

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorgestelde nieuwe tarieven per 1 januari 2020 voor het zwembad van Sportcentrum De Trits (zie Bijlage 1).
 2. Instemmen met de voorgestelde nieuwe verhuurtarieven per 1 september 2020 voor sporthal, gymnastieklokalen en zwembad van De Trits (zie Bijlage 1).
 3. Instemmen met verzending van de bijgaande brief (Bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de door Stichting De Trits voorgestelde tarieven voor het zwembad De Trits per 1 januari 2020 en de verhuurtarieven per 1 september 2020. De tarieven worden met 1,5 procent verhoogd. De oorzaak hiervoor ligt in algemene prijsontwikkelingen. Uit oogpunt van een brede en laagdrempelige toegankelijkheid van het zwembad is besloten om de tarieven van de losse baden voor kinderen en volwassenen niet te verhogen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

89288 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB cultureel erfgoed

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
 2. De gemeenteraad met deze raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken cultureel erfgoed.

Samenvatting voor de inwoner

Na de vaststelling van het cultureel erfgoedbeleid heeft het college onderzocht of de bescherming van het historisch cultuurlandschap met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is. De gemeenteraad wordt over deze haalbaarheid en over de stand van zaken van de bescherming van archeologie en historische bouwkunst en stedenbouw geïnformeerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

90013 (Direct openbaar)

Onderwerp

woonwagenstandplaatsen uitbreiding zuiderlicht

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beantwoordingsbrief aan de inwoner.
 2. De raad via een cc van de brief op de hoogte stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad heeft gevraagd aan het college om een antwoord te geven op de brief van een inwoner inzake uitbreiding van het aantal standplaatsen op het Zuiderlicht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

86746 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoek Stationsplein 3

Beslispunten

 1. Een stuk gemeentegrond bij het perceel aan het Stationsplein 3 niet te verhuren aan de bewoners.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van het Stationsplein 3 vragen de gemeente Baarn om aan hen een stuk gemeentegrond te verhuren dat grenst aan hun perceel. De gemeente Baarn besluit het stuk grond niet te verhuren. Verhuur van de grond doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. De gevraagde strook grond behoort tot beeldbepalend groen op deze locatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

89668 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Keuze gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek in de Arcade of Rembrandtlaan

Beslispunten

 • Geheimhouding op te leggen voor de bijlage 4 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' behorend bij raadsvoorstel 85306 op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

- 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

- 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

 • Aan de raad voor te stellen om:

1)      In te stemmen met de inhoud van de notitie in bijlage 1 als uitvoering van de motie. 

2)      Op basis van de informatie uit de notitie in bijlage 1 een keuze te maken tussen:

a)      Voortzetten van de uitvoering van het Raadsbesluit 64688, Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek van maart 2019.

b)      Het Raadsbesluit 64688 van maart 2019 in te trekken en het college de opdracht te geven om te starten met de ontwerpfase en daarbij een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden. In dit raadsvoorstel wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd en zijn de operationele afspraken met JeeGee Vastgoed zo uitgewerkt dat de bestemmingsplanfase en voorbereidingsfase van een cultuurhuis aan de Brink kan starten.

3)      Bij de keuze voor beslispunt 2b een budget ter beschikking te stellen van € 25.000, voor het uitvoeren van de ontwerpfase. Te dekken ten laste van de algemene reserve.

4) Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4. 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' behorend bij raadsvoorstel 85306 op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

- 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

- 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

Samenvatting voor de inwoner

In september 2019 heeft projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed zijn voornemen voor de bouw van een cultuurhuis aan de Brink voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het college in een motie verzocht om dit voornemen op een aantal punten verder te onderbouwen in een raadsvoorstel dat nu voorligt. In dit voorstel wordt de raad verzocht om een principekeuze te maken tussen:

a)       het voortzetten van de uitvoering van het raadsbesluit ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van maart 2019 en

b)      het intrekken van dit besluit en daarbij het college de opdracht te geven om te starten met de ontwerpfase van een cultuurhuis aan de Brink.

Het college heeft besloten om de raad te vragen deze keuze te maken op basis van de notitie in bijlage 1 en om daarom in te stemmen met de inhoud van deze notitie.

Wanneer de gemeenteraad kiest voor de vervolgfase van het cultuurhuis aan de Brink, vraagt het college om een budget ter beschikking te stellen van € 25.000 voor het uitvoeren van deze fase, te dekken ten laste van de algemene reserve.

Daarnaast heeft het college geheimhouding opgelegd aan de gemeenteraad voor de bijlage 4 'Opbouw investeringskosten cultuurhuis' omdat openbaarmaking daarvan kan leiden tot oneerlijke mededinging bij een nog te houden aanbesteding.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

87878 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inhuur regenwateradviseur ('afkoppelcoach')

Beslispunten

1.   In te stemmen met de inzet van een regenwateradviseur in de gemeente Baarn

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn zet in op verduurzamen van het stedelijk waterbeheer. Eén van de manieren om dat na te streven is het afkoppelen van particulier verhard oppervlak van het gemengde riool. Hierdoor wordt het regenwater dat op deze oppervlakken valt, niet meer onnodig vermengd met vuil water. Dit scheelt transport- en zuiveringskosten en is beter voor het milieu. Om dit te stimuleren zet de gemeente een regenwateradviseur in. Deze regenwateradviseur geeft maatwerkadviezen aan inwoners, bedrijven en andere organisaties die willen afkoppelen. Ook licht hij deze initiatiefnemers voor over de gemeentelijke subsidieregeling voor afkoppelen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

88966 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB lachgas

Beslispunten

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Vlak voor de zomer heeft de wethouder aan de raad beloofd om te kijken of organisaties zoals Stichting Welzijn Baarn en scholen meer voorlichting kunnen geven aan jongeren over de gevaren van het gebruik van lachgas. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er meer aandacht zou komen voor het zwerfafval dat ontstaat door lachgaspatronen. Het college informeert de gemeenteraad over wat hier tot nu toe mee gedaan is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

88970 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoorden schriftelijke vragen fracties GroenLinks en PvdA over fietsroute over landgoed Pijnenburg

Beslispunten

Schriftelijke vragen fracties GroenLinks en PvdA beantwoorden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Samenvatting voor de inwoner

De fracties van GroenLinks en de PvdA hebben aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de afgesloten fietsroute over het landgoed Pijnenburg.Daarnaast zijn er vragen gesteld over de overlast veroorzaakt door mountainbikers en handhaving daarop. Het college heeft geantwoord dat de eigenaar van het landgoed gerechtigd is het pad voor fietsers af te sluiten en dat men bezig is alternatieve routes te onderzoeken. Ook is vermeld dat men er alles aan doet om met de aanleg van het nieuwe fietspad van Soest naar Hilversum na de bouwvak van 2020 te starten.

Wat betreft de handhaving door Boa's in het buitengebied.....

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

90102 (Direct openbaar)

Onderwerp

Kadernota 2021 RMN

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de kadernota 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

87581 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2020

Beslispunten

1.Reserveren van een bedrag van € 3.195.649 voor pakketten waar in de inkoop alleen prijsafspraken worden gemaakt.

2 a. Voor Veilig Thuis, in lijn met de afspraken met de zes samenwerkende regio’s, vooralsnog als regio een bedrag te beschikken voor de eerste helft van 2020. Voor de gemeente Baarn betreft dit €87.147.

b. In 2020 op basis van de realisatie in het eerste half jaar en het resultaat van onderhandelingen met de rijksoverheid samen met de zes regio’s te besluiten over de bekostiging van Veilig Thuis in de tweede helft van 2020.

c. Voor SAVE als regio in 2020 een bedrag te reserveren en hiervan vooralsnog 95% als subsidie te verstrekken. Waarbij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) de opdracht krijgt om samen met gemeenten de benodigde budgetten te laten dalen door inzet op preventie. Voor de gemeente Baarn betreft dit €478.995.

d. Voor inloop GGZ een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €15.588.

3. Reserveren van een bedrag van €243.522 voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

4. a. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en WMO in 2020 vast te stellen op 2,84 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1 in bijlage 1.

b. de berekeningswijze voor de indexpercentages Jeugd en WMO vanaf 2021 vast te stellen op basis van een mengpercentage, bestaande uit 90% looncomponent (OVA-index) en 10% prijscomponent (consumenten prijsindex van het CPB). 

5. Toepassen van risicodeling voor de taakgerichte bekostiging (Breed Spectrum aanbieders), LTA en Save Veilig Thuis 18- op basis van een 50-50 mix van profijt- en solidariteitsbeginsel.

6. De afspraken op risicodeling met terugwerkende kracht tot 2019 zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.

7. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van zorg voor 2020. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de contracten en subsidies voor 2020 met alle zorgaanbieders.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

89275 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijk vragen Voor Baarn over Jeugd GGZ

Beslispunten

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

Samenvatting voor de inwoner

Voor Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.