Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

97832 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke raadsvragen met betrekking tot de aanpak van verpauperde panden

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken van de twee jaarlijkse schouw van welstandsexcessen (panden in Baarn met ernstig achterstallig onderhoud).

Samenvatting voor de inwoner

Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van de twee jaarlijkse schouw van mogelijke welstandsexcessen (panden met ernstig achterstallig onderhoud) en wanneer er rapportage over geconstateerde welstandsexcessen te verwachten is. Het college beantwoordt de vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

97341 (Direct openbaar)

Onderwerp

intrekken straatnamen Biltseweg en Hunzestraat

Beslispunten

Intrekken straatnamen Biltseweg en Hunzestraat.

Samenvatting voor de inwoner

Door een kleine grenscorrectie tussen de gemeente Baarn en gemeente Soest in 1999 is de Biltseweg volledig op grondgebied van gemeente Soest komen te liggen. Het betreft de weg zelf en niet de aangrenzende gronden. De Biltseweg zelf maakt dus geen deel meer uit van de gemeente Baarn. Op grond van de geldende wetgeving moet de straatnaam officieel worden ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders van Baarn. De aanwonenden merken geen verschil door dit besluit.

Op het terrein van zorginstelling Sherpa aan de Zandheuvelweg is door een herinrichting van het terrein de Hunzestraat komen te vervallen. Daarom moet ook deze straatnaam officieel worden ingetrokken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

98126 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB motie Bedrijfsafval

Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een motie aangenomen waarin ze vraagt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Baarnse bedrijven en verenigingen onder voorwaarden de mogelijkheid te bieden om klein bedrijfsafval te kunnen storten bij RMN. Het college besluit de raad via een brief te reageren op deze motie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

98127 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over tussenevaluatie omgekeerd inzamelen

Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de tussentijdse evaluatie van het omgekeerd inzamelen. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

99063 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp-begroting 2021 AVU

Beslispunten

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Afval Verwijdering Utrecht heeft de ontwerp-begroting 2021 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

97546 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Huurafdracht niet-onderwijsruimten NBS

Beslispunten

Instemmen met de hoogte van de huurafdracht voor de niet-onderwijsruimten en gymzaal in de Nieuwe Baarnsche School voor de periode 2020 tot en met 2024. 

Samenvatting voor de inwoner

Op basis van gemaakte afspraken tussen de gemeente Baarn en de Vereniging Nieuw Baarnsche School moet de huurafdracht voor de niet-onderwijsruimten en gymzaal voor de periode 2020 tot en met 2024 worden vastgesteld. Op basis van een doorrekening van de actuele kosten, wordt voorgesteld de hoogte van de huurafdracht van de afgelopen periode gelijk te houden voor de komende vijf jaar. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

99080 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag Welzijn Baarn projectleider Een tegen Eenzaamheid Baarn 2020

Beslispunten

Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 45.000 aan Welzijn Baarn voor de periode 1 februari 2020 tot 1 februari 2021. Deze subsidie is bestemd voor de inzet van een projectleider die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak Een tegen Eenzaamheid Baarn;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Welzijn Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak "Een tegen Eenzaamheid Baarn" vastgesteld. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan Welzijn Baarn voor de inzet van een projectleider die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak.