Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81411 (Direct openbaar)

Onderwerp

Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023

Beslispunten

 1. Instemmen met het voorleggen aan de gemeenteraad van de Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023.
 2. De gemeenteraad adviseren de Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stelt de Baarnse gemeenteraad elke vier jaar beleid vast voor de uitvoering van schulddienstverlening. Het huidige beleidskader loopt tot 2021 maar door verschillende ontwikkelingen op het gebied van schulddienstverlening heeft de Baarnse gemeenteraad besloten het beleidskader in oktober 2019 al opnieuw vast te stellen. Dit visiedocument geeft de koers aan voor schulddienstverlening in Baarn tot en met oktober 2023.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81872 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn twee vrijstaande woningen te bouwen, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Jacob van Lenneplaan 39. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81895 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek verplaatsen bouwvlak op het perceel Plataanlaan 36

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Plataanlaan 36 in Baarn het bouwvlak te verplaatsen, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel Plataanlaan 36. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81957 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Tromplaan 1

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 3 woningen aan Tromplaan 1, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Tromplaan 1. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor behoud van de villa en realisatie van 3 nieuwe grondgebonden woningen mogelijk wordt.

De initiatiefnemer is in samenspraak met omwonenden tot dit nieuwe ontwerp gekomen, waarin de verbeterpunten die zijn meegegeven door de raad en omwonenden op een eerder ontwerp zijn aangepakt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

82270 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Intentieovereenkomst verkoop De Boemerang

Beslispunten

 1. in te stemmen met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst voor verkoop van locatie de boemerang;
 2. uitwerking van deze intentieovereenkomst in een koop-realisatieovereenkomst voor te bereiden.

Samenvatting voor de inwoner

Locatie De Boemerang aan de Plataanlaan heeft geen maatschappelijk gebruik meer en is als niet-strategisch aangemerkt. In eerdere instantie is gepoogd deze locatie te betrekken bij de ontwikkeling van Heuveloordstraat 11A/11B. Toen dit initiatief strandde, is er door de eigenaar een zelfstandig plan ingediend voor 4 2-onder-1-kap-woningen. Besluitvorming hierover zal naar verwachting in september 2019 in de gemeenteraad plaatsvinden. Door deze intentieovereenkomst kan in een aansluitende bouwstroom in een vergelijkbare opzet woningbouw gerealiseerd worden. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraad om via deze kavel een 2-de ontsluiting van het plan Heuveloordstraat 11A/B te maken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

80074 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling Subsidie Theater De Speeldoos 2018

Beslispunten

 1. De subsidie van 2018 van Stichting de Speeldoos vast te stellen op € 430.532,-.    
 2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting de Speeldoos krijgt subsidie van de gemeente Baarn voor de exploitatie van het sociaal cultureel centrum en theater De Speeldoos. Op grond van de Algemene Subsidieverordening moet elk jaar de subsidie definitief worden vastgesteld aan de hand van een inhoudelijk jaarverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie 2018 van Stichting de Speeldoos definitief vastgesteld op  € 430.532,-. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

80175 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling Subsidie Bibliotheek Eemland 2018

Beslispunten

1.    De subsidie 2018 aan Stichting Bibliotheek Eemland vast te stellen op € 419.803,- op basis van de jaarrekening 2018 (bijlage 2 en 3) en het jaarverslag 2018 van de stichting (bijlage 1)

2.    In te stemmen met de verzending van de vaststellingsbrief (bijlage 4)

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Bibliotheek Eemland exploiteert in Baarn de openbare bibliotheek. Daarnaast exploiteert zij ook bibliotheken in Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. Voor de exploitatie van de openbare bibliotheek in Baarn ontving de stichting in 2018 een subsidiebedrag van € 419.803,- . Uit de financiële en inhoudelijke verslagen blijkt dat Stichting Bibliotheek Eemland heeft voldaan aan de voorwaarden die de gemeente Baarn heeft gesteld aan de subsidie over 2018. Daarom is besloten om de subsidie voor 2018 vast te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

81033 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Integrale Notitie Maatschappelijk Vastgoed

Beslispunten

 1. Instemmen met de Integrale Notitie Maatschappelijk Vastgoed.
 2. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad verzenden.

Samenvatting voor de inwoner

In de afgelopen jaren zijn er meerdere notities verschenen over een specifiek onderdeel op het gebied van maatschappelijk vastgoed. De diverse onderwerpen zoals strategisch eigendom en richtlijnen met betrekking tot huurprijzen, zijn in deze Integrale Notitie Maatschappelijk vastgoed samengebracht in één notitie. Deze notitie dient als uitgangspunt voor besluitvorming als het gaat om Maatschappelijk Vastgoed vraagstukken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

82266 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling RID Utrecht te wijzigen.

Samenvatting voor de inwoner

De Regionale ICT Dienst wil het mogelijk maken dat in het Algemeen Bestuur een onafhankelijk voorzitter kan worden benoemd.Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden.

Het college besluit over de wijziging, nadat de raad toestemming heeft verleend.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

75933 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidievaststelling 2018 De Groene Inval

Beslispunten

 1. De subsidie 2018 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval vast te stellen op €92.501.
 2. In te stemmen met de verzending van de vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval heeft voor 2018 een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente heeft de subsidie van €92.501,- al aan de stichting gegeven en stelt nu vast dat de subsidie op een goede manier is besteed. Daarmee is de subsidie definitief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

75934 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidietoekenning 2020 De Groene Inval

Beslispunten

 1. Een subsidie van €92.100 toe te kennen voor 2020 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval.
 2. In te stemmen met de verzending van de subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Natuur en Milieu Centrum De Groene Inval heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een subsidie van €92.100,- voor het uitvoeren van deze taken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

79767 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verkeersbesluit 30 km/uur zone bedrijventerrein Noordschil

Beslispunten

Volgens bijgevoegd verkeersbesluit alle openbare wegen op bedrijventerrein Noordschil onderbrengen in 30 km/uur zone.

Samenvatting voor de inwoner

De wegen op het bedrijventerrein Noordschil kennen nog een maximum snelheid van 50 km/uur. Vanuit de bedrijven is het verzoek gekomen om net als op de Drie Eiken een 30 km/uur zone in te stellen. Om dat te kunnen doen is een verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders nodig. Dat

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

79870 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

Beslispunten

 1. vast te stellen aanwijzingsprocedure ondergrondse restafvalcontainers
 2. vast te stellen ontwerplocatieplan en
 3. vast te stellen individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers

Samenvatting voor de inwoner

Dit is een ontwerpbesluit over in welke buurten en op welke plekken er ondergrondse restafval-containers komen. Deze plekken zijn dan dus nog niet definitief. In dit besluit is de participatie-procedure aangegeven inclusief een periode waarin inwoners hun reactie/zienswijze kunnen indienen over een specifieke locatie. In september en oktober zijn er informatiebijeenkomsten, waar men meer kan horen en zien over de eventuele plekken in de buurt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

81354 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over De Groene Inval

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van het CDA over natuur- en milieucentrum De Groene Inval.
 2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over De Groene Inval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

81563 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2019 RMN

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland heeft een wijziging van de begroting 2019 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

80194 (Direct openbaar)

Onderwerp

Project Integrale Toegang sociaal domein

Beslispunten

 1. Instemmen met de opdracht van het project Integrale toegang sociaal domein met als resultaat een aantal scenario's over mogelijkheden van integrale toegang.

Samenvatting voor de inwoner

Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er nog Werk & Inkomen in Soest. We gaan onderzoeken of inwoners op één plek informatie en advies kunnen krijgen en (wanneer nodig) zo snel mogelijk naar de juiste voorziening worden geleid.