Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

95380 (Direct openbaar)

Onderwerp

mandatering en machtiging corporaties voor uitvoering van de Huisvestingsverordening

Beslispunten

1.   De afgifte van de huisvestingsvergunning in het kader van de 1 loket gedachte te laten uitvoeren door de corporaties werkzaam in de gemeente Baarn.

2 De volgende machtigingen en mandaat toe te voegen en het huidige mandaat in te trekken (MAN 2019 7206):

a) Een nieuw mandaat toe te voegen (MAN 2020 7206) voor de uitvoering van artikel 4 en 7 (beslissen op huisvestingsvergunning) en paragraaf 5 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (beslissen op aanvragen voor urgentieverklaringen) en dit mandaat verlenen aan de teammanager Burgercontact met als ondermandaat aan een medewerker Loketten, onder de voorwaarde dat afwijzende beschikkingen moeten worden goedgekeurd door de teammanager

b)    Een nieuwe machtiging toevoegen (MAC 2020 5501) voor de uitvoering van artikel 6, 9 tot en met 14 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (bekendmaking aanbod van woonruimte, aanbieding en rangorde) en dit mandaat verlenen aan de directeur van de corporaties Stichting Eemland Wonen, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Woonzorg Nederland, Habion en Mooiland met de mogelijkheid tot ondermachtiging aan hun medewerkers.

c) Een nieuw mandaat toe te voegen (MAN 2020 5512) voor de uitvoering van artikel 4 en 7 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 (beslissen op de huisvestingsvergunning) en dit mandaat verlenen aan de directeur van de corporaties Stichting Eemland Wonen, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Woonzorg Nederland, Habion en Mooiland met de mogelijkheid tot ondermandaat aan hun medewerkers.

3.  De nieuwe mandaten en de machtigingen op te nemen in het bestaande mandaatstatuut.

4. Bij de afgifte van de huisvestingsvergunning door een medewerker Loketten in lijn met de te maken afspraken met Eemland Wonen de huisvestigingsvergunning ook kosteloos te verstrekken.

Samenvatting voor de inwoner

De woonruimteverdeling is sinds december 2019 geregionaliseerd. Door de regionalisatie worden er een aantal werkzaamheden overgedragen aan de corporaties die werkzaam zijn in Baarn. Zij moeten hiervoor worden gemandateerd of gemachtigd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

96064 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst 2020 gemeente Baarn - BBS Uitvoeringsorganisatie

Beslispunten

  1. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2020 gemeente Baarn;
  2. Overgaan tot ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Baarn 2020.

Samenvatting voor de inwoner

BBS Uitvoeringsorganisatie voert taken uit voor de gemeente Baarn op het gebied van werk, inkomen en zorg. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen worden er jaarlijks resultaatafspraken opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Het college stemt in met de overeenkomst voor 2020.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

96232 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek terrein RWS

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. in principe medewerking te verlenen aan een verdere uitwerking van het schetsontwerp voor een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf;
  2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven onder de voorwaarde dat een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangeleverd waaruit blijkt dat de gevraagde ontwikkeling niet in strijd is met de principes van een goede ruimtelijke ordening;
  3. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen significante afwijkingen zijn in de planopzet deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen beschouwen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een deel van de grond aan de Oude Amsterdamsestraatweg 6. Hierdoor kan de planologische procedure gestart worden waarmee een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf mogelijk wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95563 (Direct openbaar)

Onderwerp

Doorschuiven restant wegbudget 2019 t.b.v. de reconstructie van het Zuidereind

Beslispunten

In te stemmen met het doorschuiven van het restant wegbudget uit de Voorziening MJOP Wegen 2019 (Zuidereind) ad € 74.463,-- naar 2020.

Samenvatting voor de inwoner

In 2019 is t.b.v. de reconstructie van het Zuidereind € 600.000,-- (Algemene reserve i.h.k.v. achterstallig onderhoud openbare ruimte) en € 200.000,-- (MJOP Wegen 2019) beschikbaar gesteld. Omdat het werk door omstandigheden in 2019 niet gereed gekomen is, moet een deel van het restantbudget uit het MJOP Wegen 2019 worden overgeheveld naar 2020.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95568 (Direct openbaar)

Onderwerp

Groenvisie gemeente Baarn 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om:

1. De “Groenvisie gemeente Baarn 2020” vast te stellen;

2. Met de vaststelling van de “Groenvisie gemeente Baarn 2020” de nota “Groenstructuur Baarn” en “Beleidskader groen” in te trekken;

3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om op basis van de groenvisie het uitvoeringsplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een groenvisie op te stellen. Daarin wordt samenhangend het beleid beschreven voor groen, bomen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het raadsvoorstel en document 'Groenvisie gemeente Baarn 2020' geeft uitvoering aan het verzoek van de raad.

In de groenvisie staan onze ambities voor de thema’s groenwaarden (hoofdgroen, wijkgroen en buurtgroen), biodiversiteit (soortenrijkdom) en klimaatadaptatie (omgang met het veranderend klimaat). De groenvisie is mede tot stand gekomen met ideeën van inwoners die verzameld werden tijdens de inwonersavond op 5 november 2019. Na vaststelling van de groenvisie door de raad stelt het college een uitvoeringsplan op dat past binnen de beperkte financiële middelen. Dit betekent dat maatregelen in de volgorde van belangrijkheid worden uitgevoerd.  

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95859 (Direct openbaar)

Onderwerp

Reactie provinciaal conceptadvies opsporingsvergunning (ultra) diepe geothermie Eemland

Beslispunten

  1. Via bijgevoegde brief een formele reactie op het provinciaal conceptadvies op de aanvraag opsporingsvergunning te sturen naar provincie Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Het bedrijf Landerel heeft bij het ministerie van EZ een opsporingsvergunning voor diepe en ultradiepe geothermie aangevraagd onder de Mijnbouwwet. Het bedrijf wil een warmterotonde realiseren om de regio te voorzien van duurzame warmte. Het ministerie van EZ heeft de provincie Utrecht om advies over de aanvraag gevraagd en de provincie heeft de gemeente om een formele reactie gevraagd op hun concept advies.

De gemeenten die binnen het opsporingsgebied vallen, waaronder Baarn, zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het provinciaal advies. De inbreng die de verschillende gemeenten in dit proces hebben geleverd is terug te vinden in het advies. Het college laat dit via een brief aan de provincie weten.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

80341 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rapportage sociaal domein

Beslispunten

  1. In te stemmen met een halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein
  2. In te stemmen met de rapportage Sociaal Domein als vervanging van raadsinformatiebrieven
  3. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad ontvangt met enige regelmaat informatiebrieven over het Sociaal Domein. Voor de gemeenteraad is het soms lastig om de samenhang tussen de verschillende informatiebrieven te zien. Om die reden wordt gestart met een rapportage Sociaal Domein. Informatie wordt hierin gebundeld. In juni en november 2020 wordt de rapportage Sociaal Domein aan de gemeenteraad gestuurd. De hoofdonderwerpen zijn Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.