Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

73801 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022

Beslispunten

1.    De vastgestelde Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 en resultaat 2015-2018 ter informatie met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad voorleggen.

Samenvatting voor de inwoner

In de Veiligheidsstrategie hebben de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland afspraken gemaakt hoe ze samen willen werken aan een veiliger Midden-Nederland. Dit omdat vrijwel geen veiligheidsprobleem zich slechts in één gemeente voordoet en omdat onveiligheid zich weinig aantrekt van gemeentegrenzen. Voor de komende drie jaar zijn de volgende prioriteiten gekozen: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het effectief verbinden van veiligheid met zorg, en het bevorderen van cyberveiligheid. Op deze thema’s bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt. 

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

75000 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de "stand van zaken ambtshalve geconstateerde verpauperde panden"

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken ten aanzien van de schouwing/beoordeling van panden in Baarn 2019 om na te gaan of er panden zijn dusdanig verpauperd zijn dat ze voldoen aan de criteria om aangemerkt te kunnen worden als welstandsexces.

Samenvatting voor de inwoner

Door de CDA-fractie van de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken over de tweejaarlijkse beoordeling of panden aangemerkt moeten worden als verpauperd pand/welstandsexces. Het college beantwoordt de vragen.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

76194 (Direct openbaar)

Onderwerp

Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd per 3 juni 2019 te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Beslispunten

Mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Samenvatting voor de inwoner

Per 3 juni 2019 is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand mevrouw M.J.G. Schoonderwoerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

71524 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Statutenwijziging Stichting Bosbad de Vuursche

Beslispunten

 1. Instemmen met de statutenwijziging van de Stichting Bosbad de Vuursche: de artikelen met betrekking tot het aantal bestuursleden en de accountantscontrole.
 2. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief (Bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stemt in met de door het bestuur van de Stichting Bosbad de Vuursche gewenste statutenwijzigingen. De redenen zijn gewijzigde omstandigheden wat betreft de gestegen prijs van een accountantsverklaring en de vermindering van de bestuurswerkzaamheden waardoor er minder bestuursleden nodig zijn. De nieuwe statuten bepalen nu dat een lichtere vorm van accountantscontrole volstaat en het minimum aantal bestuursleden daalt van vijf naar vier.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74976 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2018 Stichting De Trits

Beslispunten

 1. Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Stichting De Trits (zie Bijlage 1) de subsidie 2018 vaststellen op € 624.270.
 2. Instemmen met verzending van bijgaand vaststellingsbrief (Bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt op basis van de door het bestuur van Stichting De Trits aangeleverde jaarstukken de subsidie 2018 vast op € 624.270.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74404 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dekking kosten en financiering uitgaaf verplaatsten gasontvangstation Drankenburgerweg

Beslispunten

·         De kosten voor het verplaatsen van het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg van € 1.600.000 op te nemen in de begroting en deze te dekken door een onttrekking van € 1.600.000 aan de voorziening "Verplaatsen gasontvangstation".

·          Ter financiering van deze uitgave een langlopende lineaire lening opnemen van € 1.600.000 met looptijd van 5 jaar en rente van moment afsluiten lening.

De raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het aantrekken van de geldlening.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft met de Gasunie en Stedin afgesproken dat het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg verplaatst wordt naar de overkant van de weg. De kosten van deze verplaatsing worden gedeeld door de gemeente Baarn, de Gasunie en Stedin.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente Baarn dit kan betalen, wordt bij de bank een lening opgenomen. Wanneer de gemeente Baarn de rekening moet betalen, is er geld beschikbaar.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74766 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop grond bij Mollerusstraat 3

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Mollerusstraat 3.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van de Mollerusstraat 3 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Het gaat om een gedeelte van een gemeentelijke binnentuin, gelegen achter de woningen aan de Lommeroord.

De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

75136 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Programmaplan Duurzaamheid: doelstellingen, activiteiten en planning

Beslispunten

 1. Vaststellen programmaplan duurzaamheid: doelstellingen, activiteiten en planning (bijlage 1).
 2. De raad informeren over de doelstellingen, activiteiten & planning middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente is in vervolg op diverse duurzaamheidsactiviteiten, gestart met het Programma Duurzaamheid. Het programma bestaat uit 5 projecten: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, van afval naar grondstof en het verduurzamen van de eigen organisatie. Inmiddels is een notitie opgesteld waarin de doelstellingen, activiteiten en planning van deze activiteiten zijn opgenomen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

68153 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanpassen mandaatstatuut vanwege grondstoffenbeheer RMN

Beslispunten

 1. Het dagelijks bestuur van RMN mandaat te verlenen voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met afval- en grondverwerkers en onderhoudsbedrijven.
 2. De voorzitter van RMN volmacht te verlenen voor het ondertekenen van deze overeenkomsten.

Samenvatting voor de inwoner

RMN verwerkt voor de RMN-gemeenten een aantal soorten afval. Hiervoor zijn ondertekenden contracten nodig. Die worden nu door de gemeente getekend. Het voorstel is dat de gemeente RMN mandaat verleend om dit namens de gemeente te mogen doen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

74208 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Baggerdepot Eempolder (hoger beroep)

Beslispunten

 1. kennis te nemen van het door Geologistiek B.V. / Schilder B.V. ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak over het zogenaamde baggerdepot Eempolder.
 2. De raad te informeren over het hoger beroep via een raadsinformatiebrief (RIB).

Samenvatting voor de inwoner

De rechtbank Midden-Nederland wees op 29 januari 2019 vonnis in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak ging over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder. De vordering is door de rechtbank afgewezen. Zij is van oordeel dat de gemeente Baarn niet aansprakelijk is.

De gemeente Baarn ontving op 30 april 2019 een dagvaarding in hoger beroep, waarin is opgenomen dat Geologistiek B.V. / Schilder B.V. in hoger beroep komen tegen het genoemde vonnis van de rechtbank.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

75796 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijk vragen BOP brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg

Beslispunten

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP inzake de brandbrief zorgwethouders inzake uit de hand lopende kosten Jeugdzorg.

Samenvatting voor de inwoner

De Baarnse Onafhankelijke Partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een brandbrief van zorgwethouders over uit de hand lopende kosten Jeugdzorg. In een brief geeft het college antwoord op de vragen.