Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 maart 2019 (inclusief collegevoorstel Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

67673 (Openbaar na twee weken)

Onderwerp

Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022

Beslispunten

1. Instemmen met het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.1

2. Het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.1 ter besluitvorming voorleggen aan de raad

3. Instemmen met de raadsinformatiebrief waarin wordt teruggekeken op het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Samenvatting voor de inwoner

Met één Integraal Veiligheidsplan binnen het basisteam Baarn, Bunschoten, Eemnes, De Bilt en Soest wordt samen met de politie en het Openbaar Ministerie met nadruk ingezet op de gezamenlijke prioriteiten Ondermijning, Zorg & Veiligheid, High Impact Crimes en Jeugdoverlast en –criminaliteit. Voor Baarn geldt het lokale speerpunt Jeugd, alcohol en drugs.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67927 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Vaststellen van het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk.
 2. Bestemmingsplannen voor drie deelgebieden voor te bereiden op basis van het Ruimtelijk Kader voor a) het Alexanderkwartier, b) Paleis, tuin, park en Parade, conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of het Ruimtelijk Kader, dat een uitwerking is van het plan Made by Holland, voldoende basis is voor de uitwerking in bestemmingsplannen. Als de raad daarmee instemt, wordt gestart met het opstellen van bestemmingsplannen. Een voor het Alexanderkwartier, een nieuwe woonwijk op het Marechausseeterrein en een voor het Paleis met tuin en park en de Parade. Onderzoeken naar natuurwaarden en mobiliteit - dat is, hoe sluit je alle ontwikkelingen goed aan op de Amsterdamsestraatweg, met behoud van een goede doorstroming voor het doorgaande verkeer - zijn gestart. 

Voor de restauratie van het paleis zelf wordt een monumentenvergunning voorbereid. Het is de bedoeling dat er begin 2020 met de restauratie wordt gestart.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

68061 (Direct openbaar)

Onderwerp

Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte

Beslispunten

De raad voorstellen om:

1.In te stemmen met de onderstaande aanbevelingen vanuit het rapport “Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren” (STEC) en daarbij de volgende kaders en uitgangspunten vast te stellen:

a)    Maak een strategische toekomstvisie voor de bestaande werklocaties met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten:

 • Werklocaties in Baarn hebben een belangrijke sociaal-economische waarde;
 • Behoefte aan nieuw bedrijventerrein is afhankelijk van ontwikkelingen op bestaande locaties.
 • Wees terughoudend met niet-bedrijfsruimtefuncties op uw bestaande bedrijventerreinen.

b)    Zet in op herstructurering van bedrijventerrein Noordschil in samenhang met de uitbreiding van het terrein met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten.

 • Uitbreidingsvraag van circa 3,5 hectare netto (5 hectare bruto), inclusief verplaatsingsvraag vanuit de kern van Baarn;
 • Focus op herontwikkeling van (bedrijfs)locaties in de kern zoals zijn weergegeven in Bijlage A van het rapport.
 • Opstellen herstructureringsplan en kansenkaart;
 • Koppeling maken met de plannen Poort van Baarn en de nieuwe aansluiting op het bedrijventerrein;
 • Koppeling maken met de plannen met betrekking tot de Baarnsche Zoom.

c)    Hanteer een kwalitatief afwegingskader voor transformatie van kantoren met daarbij de volgende kaders en uitgangspunten:

 • Baarn wil voldoende ruimte blijven bieden aan kantoorgebruikers;
 • Afweging voor transformatie van een kantoorpand kwalitatief invullen en het door STEC voorgestelde afwegingskader gebruiken waarbij een sterke koppeling wordt gemaakt met het gemeentelijk beleid en visie vanuit wonen.

d) Jaarlijks monitoren van de Baarnse bedrijfsruimte- en kantorenmarkt.

Samenvatting voor de inwoner

Als uitvloeisel van de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020 heeft onderzoeksbureau STEC een behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte opgesteld. Er is een prognose gemaakt van de ruimtebehoefte tot 2030 op basis van onderzoek en interviews met Baarnse ondernemers. STEC heeft haar conclusies en aanbevelingen geformuleerd in het rapport Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren Baarn d.d. 6 maart 2019. De volgende aanbevelingen worden gedaan:

 • Maak een strategische toekomstvisie voor de bestaande werklocaties.
 • Zet in op herstructurering van bedrijventerrein Noordschil in samenhang met de uitbreiding van het terrein.
 • Wees terughoudend met niet-bedrijfsruimtefuncties op uw bestaande bedrijventerreinen.
 • Hanteer een kwalitatief afwegingskader voor transformatie van kantoren.
 • Jaarlijks monitoren van van de Baarnse bedrijfsruimte- en kantorenmarkt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

68494 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Principeverzoek opstellen bestemmingsplan Prinses Marielaan 13/Prinses Irenelaan

Beslispunten

De raad voorstellen:

1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Prinses Irenelaan en in te stemmen met het ruimtelijk kader hiervoor;

2. De wettelijke procedure te starten en een ontwerpbestemmingsplan op te gaan stellen;

3. Geen exploitatieplan op te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd wordt.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een initiatief om aan de Prinses Irenelaan een woning te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief zodat gestart kan worden met de procedure.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

67339 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop grond bij Gaslaan 15

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een weggedeelte van een zijstraat van de Gaslaan.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van de woning Gaslaan 15 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om een gedeelte van een zijstraat van de Gaslaan. Deze zijstraat vormt de toegangsweg naar de woning Gaslaan 15.

De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

67557 (Direct openbaar)

Onderwerp

Tweede voorziening taalplusklas Baarn

Beslispunten

Instemmen met:

 1. een tweede voorziening taalplusklas op de Noorderbreedte in Baarn;
 2. de bijgevoegde informatiebrief aan de raad;
 3. de beschikkingsbrief aan het Sticht.

Samenvatting voor de inwoner

Eind maart gaat er een taalplusklas van start op de Noorderbreedte .Dit is de tweede taalplusklas in Baarn. Sinds 2007 bestaat er al een taalplusklas op basisschool de Uitkijck. Er is een wachtlijst van kinderen voor deze taalplusklas. Dat maakte de start van een tweede taalplusklas noodzakelijk. Een taalplusklas is een voorziening bestemd voor alle Baarnse basisschoolkinderen van groep 1 en 2 met een taalachterstand. De taalplusklas zorgt ervoor dat kinderen het onderwijs beter kunnen volgen op school, waardoor de onderwijsachterstand verkleind wordt. Zij gaan één dagdeel per week naar de Uitkijck of de Noorderbreedte. De taalplusklas is een samenwerking tussen de gemeente en het Baarnse basisonderwijs.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

68412 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlichting torenklok op de Brink.

Beslispunten

Vaststellen; de beantwoording van schriftelijke vragen door het CDA.

Samenvatting voor de inwoner

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het herstel van de torenverlichting.

Met dit voorstel wordt antwoord gegeven op die vragen.

Het is nodig alle elektra te vernieuwen. Het herstel wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd en is uiterlijk half april gereed.