Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

103503 (Direct openbaar)

Onderwerp

Programmering bedrijventerreinen Regio Amersfoort

Beslispunten

1.    Kennisnemen van het voornemen van de Regio Amersfoort om gezamenlijk een programmering voor de bedrijventerreinen op te stellen.

2.    Kennisnemen van de complexe bestuurlijke context waarbinnen de visie tot stand moet komen, mede omdat zeven gemeenten uit de regio tot de Provincie Utrecht behoren en twee gemeenten tot de Provincie Gelderland.

3.    Akkoord gaan met de eindrapportage “Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort”.

4.    Instemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort en dat in te brengen in het proces om te komen tot het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030’ en de (provinciale) omgevingsvisies. 

Samenvatting voor de inwoner

Vanuit de gemeenten van Regio Amersfoort bestaat de behoefte aan een gemeenschappelijke visie op bedrijventerreinen. De regio heeft onderzoeksbureau Buck Consultants International (BCI) daarom gevraagd bouwstenen op te stellen voor een dergelijke visie. Die bouwstenen bieden een eerste stap in de regionale afstemming, maar ook voor de lokale omgevingsvisies en het gesprek met de provincie over de provinciale omgevingsvisie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

108005 (Openbaar na een week)

Onderwerp

beantwoording ongevraagd advies oude smederij Contactcommissie Lage Vuursche

Beslispunten

  • versturen van de beantwoording op het ongevraagd advies per email

Samenvatting voor de inwoner

De contactcommissie Lage Vuursche heeft een ongevraagd advies aan het college gegeven rond de ontwikkeling van de Oude Smederij in de Dorpsstraat. Het college reageert hierop per email met bijgaande beantwoording.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

109259 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg"

Beslispunten

  1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 29 april heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor Landgoed Pijnenburg. Na een lang voortraject heeft de raad dit bestemmingsplan in december 2017 vastgesteld. In het plan worden verschillende ontwikkelingen op het terrein van Landgoed Pijnenburg planologisch mogelijk gemaakt, waaronder een theehuis op de locatie Overbosch en een evenemententerrein bij 't Hooge Erf. Met deze ontwikkelingen kan het landgoed duurzaam in stand worden gehouden.

Vier partijen hadden tegen dit plan beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt nu in de tussenuitspraak daarover dat het overgrote deel van de beroepsgronden niet kan slagen. Op één punt moet de gemeenteraad nog extra uitleg geven. Daarvoor krijgt hij 26 weken de tijd. Daarna beoordeelt de Raad van State deze extra toelichting en komt er een einduitspraak. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk, zodat met de einduitspraak aan een jarenlang proces een einde komt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

111163 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Concept beantwoording brief gemeente Eemnes m.b.t. uitbesteden belastingtaken aan gemeente Baarn.

Beslispunten

  • In te stemmen met het voornemen de samenwerking met gemeente Soest op gebied van de belastingtaken vorm te geven en de bereidheid uit te spreken om te overwegen om op termijn de belastingtaken van gemeente Eemnes uit te voeren.
  • Akkoord te gaan met de wijze van beantwoording van de brief van gemeente Eemnes waarin zij hun voornemen om de belastingtaken uit te besteden aan gemeente Baarn kenbaar maken.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeente Eemnes heeft in een brief aan gemeente Baarn aangegeven haar belastingtaken aan gemeente Baarn te willen uitbesteden.

Gemeente Baarn geeft in haar beantwoording aan bereid te zijn om te overwegen om onder nader te bepalen voorwaarden op termijn de belastingtaken voor gemeente Eemnes uit te voeren. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

106809 (Openbaar na een week)

Onderwerp

beantwoorden brief aan de raad Fietsersbond

Beslispunten

Instemmen met concept antwoordbrief.

Brief versturen naar Fietsersbond.

Afschrift versturen aan de gemeenteraad en provincie Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De Fietsersbond heeft een brief aan de raad geschreven. Aanleiding voor deze brief is de informatieavond op 19 februari j.l. over het project Poort van Baarn. De Fietsersbond maakt zich zorgen over de oplossingen welke voor het fietsverkeer in het ontwerp zijn voorgesteld. Namens de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders een antwoord gestuurd naar de Fietsersbond. Aangezien het voornamelijk inhoudelijke punten van het ontwerp betreft wordt voor een een inhoudelijk antwoord verwezen naar de projectgroep welke onder leiding staat van de provincie Utrecht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

108665 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording ingekomen brief populieren Koekoeksbloemlaan

Beslispunten

Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen brief over de populieren aan de Koekoeksbloemlaan. 

Samenvatting voor de inwoner

In juni 2019 ontving de gemeenteraad een brief van een inwoner over de oude populieren aan de Koekoeksbloemlaan. In de brief werd gevraagd om tot een aanvaardbare oplossing te komen over de veiligheid en het klimaat in de omgeving. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de brief. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

106796 (Direct openbaar)

Onderwerp

Contractverlenging Wmo hulpmiddelen

Beslispunten

Akkoord te gaan met de verlenging van het contract hulpmiddelen voor de periode van twee jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn zorgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulpmiddelen voor hun inwoners. HIervoor maakt de gemeente afspraken met leveranciers. Dit collegevoorstel verlengt de huidige regeling met twee jaar om zo de ondersteuning te kunnen blijven voortzetten.