Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019 (inclusief collegevoorstel 84482 Onderzoek toekomst weekmarkt)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84482 (Openbaar na twee weken)

Onderwerp

Onderzoek toekomst weekmarkt

Beslispunten

  1. In te stemmen met een onderzoek naar mogelijkheden van verzelfstandiging van de weekmarkt door Stichting de Markt van Morgen conform de offerte van 17 september 2019.
  2. Het benodigde bedrag van € 7.500 ten laste te brengen van het budget markten en standplaatsen (63103252) uitvoering in 2020.
  3. De raad met een RIB op de hoogte te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere dinsdagochtend is er op de Brink de weekmarkt. Deze markt wordt goed bezocht en er is voldoende variatie aan aanbod van producten. Om dit op peil te houden of zo mogelijk te verbeteren is onderzoek nodig naar de toekomst van de markt. Het college wil nu laten onderzoeken of met een verzelfstandiging van de markt een goede toekomst verzekerd is. De gemeente stelt geld beschikbaar voor het onderzoek. Het onderzoek start in maart/april 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85416 (Direct openbaar)

Onderwerp

instellen straatnamencommissie

Beslispunten

De volgende personen met ingang van 6 november 2019 tot lid van de adviescommissie straatnamen te benoemen:

Mevrouw M. Olthof, secretaris van de Historische Kring Baerne

Mevrouw T. Duijnstee, secretaris van de Stichting Mooi Baarn

Mevrouw M. Heij, burgerlid

De Heer C. Roodnat, burgerlid

Mevrouw M. Jansen, medewerker beleidsontwikkeling ruimtelijke ordening

De heer M. Hoogma, medewerker vastgoed

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar besloten om een adviescommissie in te stellen voor het toekennen van straatnamen. Inmiddels zijn de leden voor de commissie geworven en benoemd door het college. De Historische Kring Baerne en Stichting Mooi Baarn zijn in de adviescommissie vertegenwoordigd. Daarnaast zijn twee enthousiaste burgerleden via een sollicitatieprocedure geselecteerd en benoemd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85861 (Openbaar na een week)

Onderwerp

aanvraag b&b Gerrit van der Veenlaan 10a

Beslispunten

Medewerking verlenen aan de aanvraag voor een bed & breakfast in het vrijstaande bijgebouw aan de Gerrit van der Veenlaan 10a, en randvoorwaarden te stellen aan het gebruik en het plaatsen van zogenaamde woonvoorzieningen.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een aanvraag ingediend om een bed & breakfast te mogen starten in het vrijstaande bijgebouw aan de Gerrit van der Veenlaan 10a. Dit plan past niet binnen het bestemmingsplan. Medewerking kan toch worden verleend als het plan ruimtelijk aanvaardbaar is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86273 (Direct openbaar)

Onderwerp

bouwstenen Baarnsche Zoom

Beslispunten

De raad voorstellen om:

1. Een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein met de volgende bouwstenen:

a. de geluidwerende voorziening van de A1 bestaat uit walwoningen;

b. de gasleidingen in het plangebied blijven liggen;

c. het bedrijventerrein Noordschil naar het oosten uitbreiden met 2ha met bedrijven in een lage milieucategorie;

d. de Drakenburgerweg ter plaatse van het plangebied afwaarderen tot 30 km/u-weg;

e. de Beltvijver niet saneren.

2. Als vervolg een ontwikkelstrategie voor te bereiden op basis van het voorkeursmodel.

Samenvatting voor de inwoner

Tijdens de behandeling van het voorstel aan de raad in juni/juli 2019 om in te stemmen met het invullen van de Baarnsche Zoom heeft de raad gevraagd om een pas op de plaats te maken. Er was bij de raad behoefte aan een technische, interactieve bijeenkomst over dit onderwerp om met de deskundigen in gesprek te kunnen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 september. Daaruit is naar voren gekomen dat de raad graag een aantal varianten wil zien op het in juni/juli gepresenteerde voorkeursmodel. Het gaat om een variant 'hoogbouw' en een variant met andere parkeeroplossingen (parkeren aan de randen en 2e auto is deelauto). De afgelopen tijd zijn die varianten uitgewerkt en doorgerekend. Deze variantenstudie laat zien dat het voorkeursmodel voldoende flexibel is om bij het stedenbouwkundig plan keuzes te maken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86509 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Mobiele VVV

Beslispunten

In te stemmen met de RIB en te verzenden aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Het voorstel betreft de inzet van een (elektrische) bakfiets om het toeristisch aanbod van Baarn te promoten op evenementen en festivals. Doel is om bezoekers aan deze evenementen te informeren over wat er verder nog te doen is in de gemeente.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86663 (Direct openbaar)

Onderwerp

Toestemming wijziging Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

Beslispunten

  1. Aan de raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) aan te passen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht. Met ingang van 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling RWA niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling RWA te wijzigen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86711 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

Beslispunten

  1. Aan de raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest aan te passen.
  2. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest ten aanzien van deelname aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben gezamenlijk de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest opgericht. Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeenschappelijke regeling niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

83601 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Weigeren ontheffing eenrichtingverkeer

Beslispunten

Het verzoek tot ontheffing van het eenrichtingverkeer in de verbindingsweg van de Nieuwstraat naar het parkeerterrein Laanstraat afwijzen.

De aanvragers dit schriftelijk mededelen.

Het dictum van het mandaat 2019-8011 als volgt aanpassen: Het eerste deel van de zin "Verlenen ontheffing ex art 87..." wijzigen in "Het afhandelen van aanvragen tot ontheffing ex art 87..."

Bij de eerstvolgende algemene aanpassing van het mandaatstatuut deze wijziging overnemen.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners van een appartementengebouw aan de Nieuwstraat hebben een verzoek ingediend voor een ontheffing van het eenrichtingverkeer in de verbindingsweg tussen de Nieuwstraat en het parkeerterrein Laanstraat. De reden is dat men makkelijker kan parkeren op eigen terrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat verzoek afgewezen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

84362 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Klimaatadaptatie

Beslispunten

  1. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarmee we de raad informeren over de geplande aanpak om in 2020 te komen tot een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 oktober heeft het college van B&W van de gemeente Baarn het plan van aanpak voor het opstellen van een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie in 2020 goedgekeurd. Met de raadsinformatiebrief die bij dit collegevoorstel is gevoegd, informeren we de raad hierover.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

85851 (Direct openbaar)

Onderwerp

MJOP Openbare Ruimte, programma 2020

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2020 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het huidige MJOP (meerjaren onderhoudsplan) Openbare Ruimte 2016-2019 loopt eind 2019 af. Een nieuw plan voor 4 jaar (2021-2024) wordt in 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Teneinde in 2020 de voortgang van onderhoud te waarborgen wordt éénmalig een programma voor het jaar 2020 vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

86798 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie Baarn

Beslispunten

Instemmen met de nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie.

Deze nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders heeft een conceptnota uitgangspunten en ambities opgesteld als start voor een mobiliteitsvisie. De conceptnota wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

86960 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB schriftelijke afhandeling toezeggingen

Beslispunten

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met de schriftelijke afhandeling van toezeggingen van wethouder Vissers versturen aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

De raadsinformatiebrief bevat de schriftelijke afhandeling van toezeggingen van het college aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84000 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidie 2020 MEE

Beslispunten

1.     Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 144.089,- voor 2020 aan MEE

2.     Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door MEE van

€ 3.911,-

3.     Instemmen met bijgevoegde beschikking.

Samenvatting voor de inwoner

MEE voert taken uit op het gebied van informatie &, advies, is onderdeel van Pit Baarn, verzorgd deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze manier draagt zij bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidie. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

85776 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stand van zaken samenwerking Breed Spectrum (specialistische jeugdhulp)

Beslispunten

In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief over de regionale stand van zaken samenwerking Breed Spectrum (specialistische jeugdhulp)aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Om jongeren met complexe problematiek beter te kunnen ondersteunen zijn de gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote zorgaanbieders begin dit jaar een bijzondere samenwerking aangegaan. Het college van burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad met een brief over de stand van zaken van deze samenwerking.