Openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 november 2018 (inclusief collegevoorstel 59689 Exploitatie 2017 Bosbad de Vuursche)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

59689 (Openbaar na 2 weken)

Onderwerp

Exploitatie 2017 Bosbad de Vuursche

Beslispunten

Op basis van het accountantsverslag 2017 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2017 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

Op basis van het accountantsverslag 2017 van de Stichting Bosbad De Vuursche en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche verleent het college van burgemeester en wethouders aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche decharge over het in 2017 gevoerde beleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

59990 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Beslispunten

 1. De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2018 Uitvoeringsorganisatie BBS;
 2. De raad adviseren in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief van de raad aan het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS.

Samenvatting voor de inwoner

Uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging op haar begroting van 2018 ingediend. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de begrotingswijziging voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

60257 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Zandvoortweg 27

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27.
 2. In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in november 2018.
 3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 29 september 2018 is een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van het bouwvlak aan de Zandvoortweg 27 in Baarn.

De principeaanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarin diverse thema's zijn uitgewerkt en beargumenteerd. Het principeplan past niet in het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is een nieuw planologisch-juridisch kader nodig.

Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

60324 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rectificatie beantwoording schriftelijke vragen BOP over de toegang tot schuldhulpverlening van 16-10-2018

Beslispunten

 1. Instemmen met de rectificatie van de beantwoording schriftelijke vragen BOP over toegang tot schuldhulpverlening van 16 oktober 2018;
 2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de raad inclusief het Baarnse resultatenrapport van de nationale ombudsman over de toegang tot schuldhulpverlening.

Samenvatting voor de inwoner

Op 16 oktober 2018 heeft het college van B&W schriftelijke vragen beantwoord van de raadsfractie van de BOP over het rapport van de nationale ombudsman: 'Een open deur, het vervolg'. Dit rapport gaat over gemeentelijke toegang tot schuldhulpverlening.

Helaas beschikte het college op het moment van de beantwoording niet over de juiste informatie. Via een raadsinformatiebrief corrigeert het college de eerdere beantwoording. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

59663 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2018

Beslispunten

 1. De (laatste) begrotingswijziging van 2018 goed te keuren, en deze te versturen naar de gemeenteraad.
 2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel.

Samenvatting voor de inwoner

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor 2018 voor de laatste keer gewijzigd. Door de begrotingswijziging worden uitgaven en inkomstenbudgetten aangepast. Dit heeft ook effect op de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022.

Het college en de gemeenteraad zijn al op de hoogte van deze (wettelijke) budgetwijzigingen. Deze formele vaststelling is verplicht om te voldoen aan de eisen van de toezichthouder, de provincie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

60360 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over communicatie en bereikbaarheid

Beslispunten

 1. Instemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van VoorBaarn over 'communicatie en bereikbaarheid gemeente'.
 2. Besluiten de brief aan de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in een brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

58071 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB over parkeren nav Raad-op-Pad 6 juni 2018

Beslispunten

Op basis van het verslag van de Raad-op-Pad bijeenkomst standpunt bepalen t.a.v. de benadering van de parkeerproblematiek in brede zin.

Dit standpunt verwoorden in raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In juni een door de gemeenteraad een z.g. raad op pad bijeenkomst georganiseerd. het onderwerp van deze bijeenkomst was het parkeren en de parkeeroverlast in woonstraten. De aanwezigen hebben aan de gemeenteraad tal van suggesties meegegeven hoe het parkeergedrag kan worden verbeterd. Een belangrijk onderdeel sprong daar uit: het intensiever handhaven op fout parkeren. De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd te reageren op het verslag van de bijeenkomst en aan te geven hoe het parkeren nu en in de toekomst verbeterd kan worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

59752 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU

Beslispunten

1.    In te stemmen met het verzoek van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU;

2.    De raad te verzoeken toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijk regeling GGDrU en daarvoor bijgaand raadsvoorstel vast te stellen;

Samenvatting voor de inwoner

Met ingang van 1 januari 2019 is de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit. Deze herindeling heeft ook gevolgen voor GGD regio Utrecht, de nieuwe gemeente treedt in de plaats van de gemeente Vianen. Dit geeft aanleiding tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR).

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

60451 (Openbaar na een week)

Onderwerp

vaststellen voorkeursvariant beeldkwaliteitsplan

Beslispunten

1.    Instemmen met voorkeursvariant 2 voor de verdere uitwerking van het nieuwe integraal beeldkwaliteitsplan openbare ruimte (BKP) en dit voorleggen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Tijdens de algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2018 is opgeroepen de openbare ruimte te beheren aan de hand van beeldkwaliteiten. In dit voorstel wordt gevraagd om de voorkeursvariant vast te stellen zodat deze uitgewerkt kan worden tot een beeldkwaliteitsplan welke in februari 2019 aan de raad kan worden voorgelegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

59704 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2018 in te trekken.
 3. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2019.
 4. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2018 in te trekken.
 5. De beleidsregels Beschermd Wonen Baarn 2019 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten zijn via de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. In de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp staan de regels over deze onderwerpen. Vanaf 1 januari 2019 zijn er een paar veranderingen in de uitvoering van een aantal vormen van ondersteuning. Daarom is de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aangepast. Sommige onderwerpen uit de verordening worden verder uitgewerkt in nadere regels of beleidsregels. Omdat de verordening is aangepast, zijn ook de nadere regels aangepast.