Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

93033 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

Beslispunten

De raad voor te stellen de eerste wijziging van de Algemene officiële verordening (APV) Baarn 2019 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In mei 2019 is de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 (APV) vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. De nieuwe tekst is te vinden op de website van de gemeente.

Als de gemeenteraad in februari met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

90513 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionaal Economische Agenda

Beslispunten

1.    In te stemmen met de Regionale Economische Agenda (REA), versie november 2019, als leidraad voor economische structuurversterking voor de regio Utrecht, waarvan de regio Amersfoort deel uitmaakt;

2.    De wethouder Economische Zaken te mandateren om namens het college in te stemmen met de REA in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken (BOEZ) van de regio Amersfoort.

Samenvatting voor de inwoner

De Regionaal Economische Agenda voor de Utrecht Region 2020-2027 is opgesteld. Deze Regionaal Economische Agenda zet de strategische lijnen uit waarlangs de regio economisch stuurt op gezond stedelijk leven. Dit document is de basis voor de werkzaamheden van onder andere EBU en ROM de komende jaren en daarmee een belangrijke bouwsteen voor het regionale economische ecosysteem. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de REA.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

91664 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn en raadsinformatiebrief kosten verbouwing Wintertuin

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van VoorBaarn over de kosten voor de verbouwing van de Wintertuin.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.
 3. De gemeenteraad tevens een raadsinformatiebrief te sturen over de kosten voor de verbouwing van de Wintertuin.

Samenvatting voor de inwoner

VoorBaarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de kosten van de verbouwing van de Wintertuin.Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

94052 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Levendig Centrum 2019

Beslispunten

De subsidie-aanvraag levendig centrum 2019 van de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn toe te kennen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in 2017 beslist de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage voor hun inzet voor een levendig centrum. De coöperatie dient hiervoor jaarlijks een subisieverzoek in, met daarbij een actieprogramma. Het subsidieverzoek is door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en toegekend.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

84586 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afwijzen aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Beslispunten

 • Het niet toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op naam voor de bewoner van de Lindenlaan 10

Samenvatting voor de inwoner

De aanvrager voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Lindenlaan 10 is in staat om op eigen terrein te parkeren. De aanvraag voor deze gehandicaptenparkeerplaats wordt daarom afgewezen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

91054 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Parkeerverbod J.F. Kennedylaan nabij Rusthoekweide

Beslispunten

Verzoek tot instellen van een parkeerverbod of parkeerschijfzone afwijzen.

Aanvraagster schriftelijk op van besluit op de hoogte stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Een bewoonster van de Wagenaarlaan heeft de gemeenteraad verzocht een parkeerverbod in te stellen in een deel van de J.F. Kennedylaan nabij de Rusthoekweide. Het college van burgemeester en wethouders vindt de argumenten onvoldoende zwaar wegen om op dit verzoek in te gaan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

91404 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp kadernota 2021 RUD Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen bij de ontwerp kadernota 2021 van de RUD Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin richting wordt gegeven voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het concept van de kadernota. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

92975 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervangen riolering professor Struijckenlaan

Beslispunten

In te stemmen met het voorstel om de kosten van het vervangen van de riolering in de professor Struijckenlaan ad € 125.000,-- te dekken uit de voorziening riolering.

Samenvatting voor de inwoner

In 2020 wordt de riolering van de professor Struijckenlaan vervangen. (MJOP 2016 - 2019) Van het college wordt gevraagd in te stemmen het voorstel om de kosten van deze werkzaamheden, ad € 125.000,-- , te dekken uit de voorziening riolering.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

80220 (Direct openbaar)

Onderwerp

aanpassing vrijwilligersfonds

Beslispunten

 1. Instemmen met de beleidsregels "'subsidie vrijwilligersfonds Baarn 2020" en de huidige beleidsregels in te trekken. De nieuwe beleidsregels met terugwerkende kracht laten ingaan per 1-1-2020.
 2. Instemmen met het intrekken van het huidige reglement ''subsidie vrijwilligersfonds Baarn 2012''.

Samenvatting voor de inwoner

Het vrijwilligersfonds dat sinds 2008 opgericht is als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers in Baarn, is opgehoogd naar € 15.000,- en uitgebreid met het onderdeel "'jubileum"'.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

92349 (Direct openbaar)

Onderwerp

mandatering GGD voor uitvoering WvGGZ

Beslispunten

 1. voor de uitvoering van artikel 5:1 en 5:2 WvGGZ (uitvoering meldfunctie en verkennend onderzoek) mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan medewerkers van de GGDrU. Dit besluit werkt terug tot 1-1-2020.
 2. De gewijzigde bijlage 1 behorend bij “’mandaatbesluit college aan DPG, tevens aanwijzingingsbesluit college van DPG gemeenschappelijke regeling GGDrU vast te stellen en de huidige bijlage 1 in te trekken.
 3. Het nieuwe mandaat op te nemen in het bestaande mandaatstatuut (2019 5508)

Samenvatting voor de inwoner

De Directeur van de GGDrU krijgt door mandatering de bevoegdheden die horen bij het uitvoeren van een aantal taken die de gemeente aan de GGD heeft overgedragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

92897 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2020

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

 1. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Stichting Eem-Vallei Educatief;
 2. in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.

Samenvatting voor de inwoner

De stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief zorgt voor doeltreffend onderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck in Baarn valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2020 aangeboden aan de raad. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.