Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 juli 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

149585 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB wegslepen auto's Brink

Beslispunten

1.      De bezwaarschriften gegrond te verklaren;

2.      De in rekening gebrachte kosten voor de bestuursdwang, ter hoogte van € 205,70 en € 205,75 aan bezwaarmakers te retourneren;

3. De procedure bij het wegslepen van auto’s in verband met de markt aan te passen zodat deze wel aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. 

Samenvatting voor de inwoner

Naar aanleiding van het wegslepen van auto’s op 10 maart 2020 en 24 maart 2020 zijn twee bezwaren binnen gekomen. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over. Bij de procedure rondom het wegslepen van deze auto’s is nagelaten twee verplichte documenten aan te maken. De in rekening gebrachte kosten voor het wegslepen van de auto’s, ter hoogte van € 205,75 en € 205,70 zullen geretourneerd worden. Naar aanleiding van deze twee zaken past het college de procedure aan. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

136121 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

Beslispunten

De start van het proces om te komen tot een Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor Regio Amersfoort.

Samenvatting voor de inwoner

Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) creëren een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 om op basis van dit Ontwikkelbeeld afspraken te maken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

128598 (Direct openbaar)

Onderwerp

prestatieafspraken 2020-2023 Gooi en Omstreken

Beslispunten

 1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2020-2023 met Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie

Samenvatting voor de inwoner

Met corporatie Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2020-2023. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over verduurzaming van het woningbezit, betaalbaarheid, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

148565 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek locatie Drukkerij Bakker Baarn Schipper Bosch

Beslispunten

Instemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie drukkerij Bakker Baarn voor een informatieavond met inwoners van Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie van de voormalige drukkerij Bakker Baarn, aan de Eemnesserweg/ Laanplein, wordt door projectontwikkelaar Schipper Bosch een woningbouwplan voorbereid. Dit plan is enkele keren met de direct omwonenden besproken. De stap wordt nu gezet, om het Baarn-breed te presenteren. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

151928 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkeling Ericastraat 16-18

Beslispunten

Instemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie Ericastraat 16-18 voor een informatieavond met inwoners van Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Ericastraat 16-18, wordt een woningbouwplan voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

160343 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Voortgang voortzetten project gezamenlijke huisvesting theater/bibliotheek

Beslispunten

Akkoord gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, aangaande de gezamenlijke huisvesting van Theater De Speeldoos en Bibliotheek Eemland-Baarn. Er is besloten tot uitstel van besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting tot december 2020. De overbruggingsperiode wordt gebruikt voor de uitwerking van de financiële onderbouwing voor scenario Hoofdstraat en een actualisering van het Programma van Eisen van de Rembrandtlaan. De gemeente stuurt de raad een informatiebrief over de stand van zaken aangaande het beantwoorden van de vragen uit de motie.

 
 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

130486 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag armoederegisseurs 2021

Beslispunten

 1. Instemmen met het verlenen van de structurele subsidie aan Welzijn Baarn voor de inzet van de armoederegisseurs in 2021 ad. € 75.920.

Samenvatting voor de inwoner

Op grond van het Aanvullend Actieplan Armoedebestrijding Kinderen 2017 van de gemeente Baarn verleent de gemeente jaarlijks een subsidie aan Welzijn Baarn voor de inzet van de armoederegisseurs. Het college wordt gevraagd de aanvraag van Welzijn Baarn voor 2021 te honoreren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

154767 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverlening en bereikbaarheid

Beslispunten

 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In 2019 is geïnvesteerd in de dienstverlening van de gemeente. Allereerst door een nieuwe, toegankelijke inrichting van de centrale hal en de balies van het gemeentehuis. Daarnaast ook aan de telefoon: betere techniek en het vergroten van de deskundigheid van het personeel. De gemeente wil de online dienstverlening graag verder doorontwikkelen, en verwacht dat hierdoor het aantal bezoekers afneemt. Deze afname maakt het mogelijk om iedere bezoeker in het gemeentehuis te helpen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

147277 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019

Beslispunten

 1. Vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Baarn;
 2. De raad hierover informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB);
 3. Na akkoord van het college Inspectie van het Onderwijs informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 geeft een overzicht van het toezicht en de handhaving kinderopvang door onze gemeente. In de toelichting, bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Baarn, leggen we de bijzonderheden schriftelijk vast zodat deze meegenomen kunnen worden bij de evaluatie met de GGD. Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

148992 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag taalontwikkelingsachterstanden

Beslispunten

Instemmen met:

1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van totaal € 67.000 aan de Stichting Eem-vallei Educatief voor het schooljaar 2020-2021. Deze subsidie is bestemd om alle Baarnse basisschoolkinderen gelijke kansen te bieden door taalontwikkelingsachterstanden tegen te gaan en bestaat uit de volgende onderdelen:

a. € 24.000 voor drie extra taalplusklassen;

b. € 36.000 voor een onderwijsassistent op de kleutergroep van basisschool de Uitkijck;

c. € 7.000 voor extra ontwikkelings/ taalmateriaal voor de Baarnse basisscholen

2. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Eem- Vallei Educatief heeft namens alle schoolbesturen in Baarn subsidie aangevraagd voor het tegengaan van onderwijsachterstanden van kinderen op de Baarse basisscholen.Het college heeft op 14 juli 2020 ingestemd met het verlenen van een subsidie van totaal € 67.000 voor schooljaar 2020-2021 bestemd voor 3 extra taalplusklassen voor kinderen van groep 3 t/m/ groep 8 (er zijn al 2 taalplusklassen voor kinderen van groep 1 en 2) op basisschool de Uitkijck en de Noorderbreedte en een onderwijs assistent voor de kleutergroep op basisschool de Uitkijck. In deze klassen krijgen de kinderen die dat nodig hebben extra taalonderwijs en ondersteuning zodat zij gelijke kansen krijgen in hun schoolloopbaan en op latere leeftijd zelfstandig kunnen participeren in deze maatschappij.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

153776 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Overzicht financiële consequenties Corona (COVID 19) - Stand 30 juni 2020

Beslispunten

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken van de financiële consequenties van het Coronavirus.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de laatste stand van zaken van de financiële consequenties van het Ccoronavirus.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

143517 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Pinksterbloemhof 1

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Pinksterbloemhof 1.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van de Pinksterbloemhof 1 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om gemeentelijk groen bij de achtertuin van de woning.

De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gemeentegrond, omdat de grond deel uitmaakt van structureel en beeldbepalend openbaar groen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

120677 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2018/2019

Beslispunten

1) Vaststellen van het jaarverslag 2018/2019 van de Functionaris Gegevensbescherming.

2) Instemmen met de voorgestelde aanbevelingen voor 2020/2021.

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Op grond daarvan is de gemeente Baarn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben die intern toezicht houdt op de naleving van de AVG. De FG brengt jaarlijks een jaarverslag uit over zijn bevindingen. Het jaarverslag blikt terug op 2018/2019 en kijkt vooruit naar 2020/2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

106035 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanpak openbare verlichting

Beslispunten

 1. Besluiten om, het huidige contract met Citytec op te zeggen.
 2. Besluiten om, externe expertise in te huren voor het verder uitwerken van dit project.
 3. Besluiten om, in te stemmen met de RIB.

Samenvatting voor de inwoner

De openbare straatverlichting wordt in Baarn verzorgd door de firma Citytec in opdracht van de gemeente. Het huidige contact is afgelopen en daarvoor moet een nieuw contract opgesteld worden. Hierin wordt meegenomen dat het lichtmastenbestand zoveel mogelijk verduurzaamd moet worden en dat deze geschikt gemaakt wordt voor de "slimme stad".

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

110019 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidievaststelling 2019 en subsidietoekenning 2021 De Groene Inval

Beslispunten

 1. De subsidie 2019 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval vast te stellen op € 91.885,-.
 2. Een subsidie van € 94.300 toe te kennen voor 2021 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval.
 3. In te stemmen met de verzending van de subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse scholieren over natuur en milieu. De gemeente stelt vast dat de subsidie van € 93.761,- voor het kalenderjaar 2019 niet volledig op de juiste manier is besteed. Daarom wordt de subsidie vastgesteld op € 91.885,-. Daarnaast geeft de gemeente de stichting voor 2021 een subsidie van € 94.300,- voor het uitvoeren van deze taken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

136253 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen Mobiliteitsvisie

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. De Nota Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' vast te stellen.
 2. Het college opdragen in het vierde kwartaal van dit jaar een mobiliteitsagenda vast te stellen en deze aan de raad middels een raadsinformatiebrief kenbaar te maken.

Samenvatting voor de inwoner

De mobiliteitsvisie is een beleidsdocument waarin op hoofdlijnen is aangegeven welke richting gemeente Baarn de komende jaren op wil gaan ten aanzien van verkeer en vervoer.

Baarn wil zich vooral oriënteren op het versterken van de alternatieve vervoerswijzen zoals fiets en OV.

Aan deze mobiliteitsvisie is een uitvoeringsagenda gekoppeld met projecten die de komende jaren in uitvoering zullen gaan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

147870 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning Zandvoortweg 211

Beslispunten

1.      Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2.      Het bestreden besluit van 5 juli 2019 gewijzigd in stand te laten, in die zin dat de toekomstverwachting van de esdoornboom wijzigt in een slechte toekomstverwachting;

3.      Bezwaarmaker en vergunninghouder volgens bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 5 juli 2019 een kapvergunning verleend voor het kappen van twee bomen op het terrein van Zandvoortweg 211 te Baarn. Een naburige inwoner wil de bomen graag behouden en heeft hiertegen bezwaar ingediend. De bezwarencommissie heeft de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden met een klein herstel in de omschrijving. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

151633 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verharding Eemweg

Beslispunten

 1. Besluiten om, in afwijking van collegebesluit 108370, te kiezen voor klinkers
 2. Besluiten om, de snelheid te verlagen van 50 km/h naar 30 km/h.
 3. Opdracht te geven voor verdere uitwerking van het bestek en de daarbij behorende aanbesteding.

Samenvatting voor de inwoner

Er wordt groot onderhoud verricht aan de rijbaan van de Eemweg. In dit collegevoorstel wordt het college gevraagd akkoord te gaan met het opstellen van een RIB Eemweg. Zodat de werkzaamheden kunnen starten in Q4 van 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

146681 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar inzake de Professor Drionlaan

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Betrokkene te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten om in de Professor Drionlaan te Baarn aan de oneven zijde een parkeerverbod in te stellen. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is buiten de daarvoor geldende termijn ingediend. De commissie vindt daarnaast dat door bezwaarmaker geen goede reden is opgegeven voor het te laat indienen van het bezwaarschrift. De commissie heeft daarom geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt dat advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

147211 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlenging coronamaatregelen regiotaxi

Beslispunten

1. In te stemmen met het verlengen van de compensatiemaatregelen, middels bevoorschotting, voor de vervoerder Regiotaxi en zodanig de compensatie van 80% voor de gehele maanden juni en juli voort te zetten. Deze kosten hebben wij berekend op ongeveer 21.000 per maand.

Samenvatting voor de inwoner

Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur en wordt door de gemeente als hulpvoorziening aangeboden voor inwoners die dat nodig hebben middels de Wmo. Door de coronacrisis wordt er veel minder gebruik gemaakt van deze dienst, waardoor de regiotaxi financieel in problemen kan komen. De coronamaatregelen zijn financiële ondersteuning om deze diensten in stand te houden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

145295 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2019 MEE

Beslispunten

1.     Op basis van het jaarverslag 2019 de subsidie van MEE vaststellen op € 142.710,-

2.     Het niet bestede bedrag van € 290,- terugvorderen van MEE

3.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Uit het jaarverslag van MEE blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en stellen wij de subsidie 2019 definitief vast.