Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

62594 (Direct openbaar)

Onderwerp

schenking zitbank Laanstraat door SFOB

Beslispunten

De gemeenteraad informeren over de schenking van een zitbank door de SFOB via bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Fondsenwerving Ouderenwerk Baarn (SFOB) wil ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum een zitbankje aan de gemeente schenken. Dit bankje zal geplaatst worden in de Laanstraat gezien de behoefte aan zitplekken daar voor met name ouderen. Via dit voorstel informeert het college van B&W de gemeenteraad over deze schenking.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

62601 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Schoolstraat 21A

Beslispunten

 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 6 juni 2018 in stand te houden met aanpassing van de grondslag en een nadere motivering;
 4. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning van 6 juni 2018 voor het perceel Schoolstraat 21A in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van een tuinhuis met een oppervlakte van 40 m2 en een nokhoogte van 5, 50 meter op dit perceel. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering en met de juiste grondslag van het besluit. Het college heeft dit advies gevolgd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

62977 (Openbaar na een week)

Onderwerp

62977 BOB Tolweg 2-4

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 16 mei 2018 met een nadere motivering in stand te houden;
 3. Het toekennen van een dwangsom in verband met het niet tijdig beslissen.
 4. Betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het toestaan van tijdelijke bewoning (maximaal 18 maanden) op Tolweg 2-4. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van een nadere motivering.

Het college heeft besloten om de vergunning met deze nadere motivering in stand te houden.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63458 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de Inspraaknota Gasontvangstation Drakenburgerweg;
 2. In te stemmen met de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties en enkele ambtelijke correcties;
 3. Procedureel voor dit bestemmingsplan en het bouwplan toepassing geven aan de in de Wet ruimtelijke ordening in artikel 3.30 tot en met 3.32 opgenomen coördinatieregeling;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Samenvatting voor de inwoner

20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze verplaatsing naar de nieuwe locatie in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost en blijft de leveringszekerheid van gas voor Baarn en de omgeving gewaarborgd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63461 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de Inspraaknota Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg;
 2. In te stemmen met de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties en een enkele ambtelijke correctie;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Samenvatting voor de inwoner

20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de de volgende stap gezet om de huidige locatie van het gasontvangstation te herbestemmen. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63463 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeplan Tromplaan 1

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 5 woningen aan Tromplaan 1, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan voor herbestemming van de bestaande villa en de bouw van 5 woningen aan Tromplaan 1 conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Tromplaan 1. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor behoud van de villa en realisatie van 5 nieuwe grondgebonden woningen mogelijk wordt.

Op 30 oktober heeft de initiatiefnemer een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Naar aanleiding van de input vanuit de omwonenden zijn enkele aanpassingen in de plannen doorgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63500 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeplan Zandvoortweg 27

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan voor verplaatsen van het bouwvlak aan Zandvoortweg 27 conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad wordt gevraagd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de herontwikkeling van Zandvoortweg 27. Zo kan er een bestemmingsplan opgesteld worden waardoor het kantoor kan worden vervangen voor een woning, dichter naar de weg gesitueerd.

Op 26 november heeft de initiatiefnemer een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Er zijn naar aanleiding van deze avond geen wijzigingen in de plannen doorgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63774 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Principeverzoek bouw twee woningen op het perceel Cantonlaan 17

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Cantonlaan 17.
 2. In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond door de initiatiefnemer.
 3. De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Door de eigenaar van het perceel Cantonlaan 17 is een principeverzoek ingediend voor de bouw van twee vrijstaande woningen. Dit perceel ligt op de hoek waar de Malvastraat aansluit op de Cantonlaan. Het schetsplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Omdat het plan past in het gemeentelijk beleid en op een ruimtelijk gezien goede manier wordt ingepast wordt voorgesteld in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief op de hoogte te gesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61812 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoek bij Zandvoortlaan/Colijnlaan

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen tussen de Zandvoortweg en de Colijnlaan.

Samenvatting voor de inwoner

Een bewoner van de Savornin Lohmanlaan vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond, gelegen tussen de Zandvoortweg en de Colijnlaan aan te kopen. De bewoner wil de grond gebruiken voor het plaatsen van een camper.

De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63208 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Anti-speculatiebeding woning Talmalaan 50

Beslispunten

Het te betalen bedrag op grond van het anti-speculatiebeding bij verkoop van de woning Talmalaan 50 vaststellen op € 0,-.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de verkoop van de woning Talmalaan 50 is een anti-speculatiebeding voor de gemeente Baarn van toepassing. Volgens de berekening van het anti-speculatiebeding hoeft de verkoper van de woning Talmalaan 50 geen vergoeding aan de gemeente te betalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63514 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Communicatienota 2019-2022

Beslispunten

 • Instemmen met de inhoud van de herijkte Communicatienota 2019-2022.
 • De Communicatienota 2019-2022 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

In de communicatienota 2019-2022 beschrijft de gemeente hoe zij intern en extern wil communiceren en wat daarbij de komende jaren belangrijk is.

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

62584 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept Kaderbrief 2020 GGDrU

Beslispunten

 1. Geen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2020;
 2. Raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen;
 3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht, waar de kaderbrief de insteek kent van het continueren van bestaand beleid en in te stemmen met de reactiebrief aan de GGD regio Utrecht.

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

63529 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota, waarin richting wordt gegeven voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het concept van de kadernota. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

62951 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording brief (ongevraagd) advies Seniorenraad

Beslispunten

 1. Instemmen met het verzenden van de beantwoording van het (ongevraagd) advies van Stichting Seniorenraad Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Seniorenraad Baarn heeft aan het college van B&W een brief gestuurd. Hierin noemen zij twee ideeën om eenzaamheid te verminderen. Het ene idee is het project ‘Denken en Doen’ van de Nederlandse bridgebond. Het andere idee is de actie ANWB Automaatje. Aan het college wordt voorgesteld om Stichting Seniorenraad Baarn een brief te sturen om hen te laten weten hoe hun advies wordt opgepakt.