Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

84283 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verordening basisregistratie personen

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening basisregistratie personen gemeente Baarn 2019 vast te stellen, waarmee het college de bevoegdheid krijgt om autorisaties te verlenen aan organen van de gemeente Baarn en om categorieën derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente aan te wijzen.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de huidige verordening in te trekken.

Samenvatting voor de inwoner

Gegevens uit de basisregistratie personen (de brp) kunnen of moeten soms worden gedeeld met andere overheden of derden. De wet verplicht gemeenten daarom om regels op te stellen voor bepaalde leveringen aan andere organen van de gemeente Baarn of derden. Deze regels zijn voor een belangrijk deel opgenomen in de verordening en het reglement brp van de gemeente Baarn. Omdat sinds 2014 maatschappelijke en organisatorische wijzigingen plaatsvonden, wordt het college gevraagd om een nieuwe verordening voor te leggen aan de gemeenteraad. De voorwaarden om gegevens te mogen verstrekken zijn niet gewijzigd, omdat deze veelal voortkomen uit de wet zelf.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

73827 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Het realiseren van appartementen op de begane grond van Brinkstraat 34

Beslispunten

 1. medewerking te verlenen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de ontheffing van het bestemmingsplan, met de bestemming Centrum-2 t.b.v. de bestemming Wonen, voor het realiseren van 3 appartementen aan de Brinkstraat 34 te Baarn.
 2. In afwijking van de parkeernota in te stemmen met een parkeerbalans met een tekort van 3 parkeerplaatsen voor het geheel van 6 appartementen op de Brinkstraat 34.

Samenvatting voor de inwoner

Door een collegebesluit wordt medewerking verleend worden aan de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen op de begane grond aan de Brinkstraat 34 te Baarn. Het betreft een gemeentelijk monument. In totaal worden er aan de Brinkstraat 34 6 appartementen gerealiseerd. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen op de verdiepingen is reeds verleend. Beide aanvragen voor omgevingsvergunning zijn door de Welstand/Monumentencommissie positief beoordeeld.

De appartementen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Dit plan is gelegen buiten het zgn. kernwinkelgebied en bevindt zich in de aanloopstraten van de gemeente Baarn. Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan dit plan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

83730 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2020 voor Stichting De Trits

Beslispunten

 1. Een subsidie van € 596.080 toekennen aan Stichting De Trits voor de exploitatie van Sportcentrum de Trits en twee gymnastieklokalen.
 2. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 596.080 toe voor de exploitatie van het sportcentrum De Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

83786 (Openbaar na een week)

Onderwerp

aanvragen b&b vuurse steeg 2 en gerrit van der veenlaan 10a

Beslispunten

 1. Medewerking verlenen aan de aanvraag voor een bed & breakfast op het perceel Vuurse Steeg 2 in Lage Vuursche;
 2. Na vaststelling van het beleidskader voor bed&breakfast een standpunt te bepalen over de eventuele medewerking aan de aanvraag voor een bed&breakfast op het perceel Gerrit van der Veenlaan 10a in Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Er zijn momenteel twee aanvragen voor het vestigen van een bed&breakfast. Beide aanvragen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Overwogen moet worden of medewerking wordt verleend en afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Het college heeft op dit moment nog geen beleid waar deze aanvragen aan getoetst kunnen worden. Ze worden individueel beoordeeld op ruimtelijke aanvaardbaarheid en vergunbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan één aanvraag medewerking te verlenen. Voor toekomstige beoordelingen zal een beleidskader geformuleerd worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84090 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Deelname aan de regeling sportformateur

Beslispunten

 1. Deelnemen aan de regeling sportformateur door middel van het insturen van bijgaande intentieverklaring.
 2. Instemmen met verzending van bijgaande raadsinformatiebrief en persbericht.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn neemt deel aan de rijksregeling sportformateur. Via de regeling ontvangt de gemeente € 15.000 voor de uitwerking van een lokaal sportakkoord. De sportformateur zet zich in om een duurzaam en meervoudig gebruik van het ijsbaanterrein te realiseren. De Stichting Baarnse IJsbanen (SBIJ) neemt op vrijwillige basis de rol van sportformateur op zich. De sportformateur brengt de partijen aan tafel en gezamenlijk organiseren zij zich voor een toekomstplan voor het meervoudig gebruik van de ijsbaan.De partners zetten het bedrag van € 15.000 in als 'ontwikkelingsbudget'. Hiermee kunnen ze voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld een funderingsonderzoek dekken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84373 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Principeverzoek uitbreiding Sherpa en Amerpoort

Beslispunten

De raad voor te stellen om

 1. In principe medewerking te verlenen aan de vraag van zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om meer bebouwing mogelijk te maken onder de volgende voorwaarden:
 • de uitbreiding vindt plaats binnen de begrenzing van de huidige terreinen van Sherpa en Amerpoort;
 • de uitbreiding vindt plaats conform het provinciale beleid;
 • de omvang van de uitbreiding zal daarom niet groter zijn dan 20% van de bebouwingsmogelijkheden die het huidige bestemmingsplan 'Drakenburgergracht-Zorg' mogelijk maakt;
 • de uitbreiding zal daarom niet groter zal zijn dan 6.780 m2 BVO voor Amerpoort en 6.951 m2 BVO voor Sherpa.
 • het plangebied zal in het voorontwerp-bestemmingsplan zijn ingedeeld in bouwvlakken;
 • in elk bouwvlak zal de bebouwing worden beperkt door een maximum bebouwingspercentage.

2. Een voorontwerp-bestemmingsplan voor te bereiden dat deze bouwmogelijkheden biedt.

Samenvatting voor de inwoner

De zorginstellingen Sherpa en Amerpoort vragen de gemeente om een flexibel bestemmingsplan om op langere termijn op de veranderingen in de zorg met ruimtelijke gevolgen te kunnen anticiperen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de raad voor te stellen om hier onder voorwaarden medewerking aan te verlenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

84909 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over communicatie

Beslispunten

 1. Instemmen met de beantwoording van vragen van de fractie van VoorBaarn over communicatie en dienstverlening.
 2. De raad informeren door middel van bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over communicatie. Het college beantwoordt deze vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

80746 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijzigen parkeerverbod van der Helstlaan

Beslispunten

 1. Het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over te nemen.
 2. Het intrekken van het parkeerverbod aan de oneven zijde (zuid) van de van der Helstlaan
 3. Het (terug) instellen van het parkeerverbod aan de even zijde (noord) van de van der Helstlaan

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om het deel voor de 'van der Helstlaan', uit het verkeersbesluit voor 'Wijzing parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving', in te trekken (Staatscourant 63751). De overige besluiten in deze publicatie blijven van kracht.

In het verkeersbesluit wordt vermeld dat het parkeerverbod in de van der Helstlaan naar de oneven zijde wordt toegewezen.

Dit wordt gewijzigd. Het parkeren wordt toegestaan aan de oneven (zuid) zijde en er het parkeren aan de even (noord) zijde wordt weer verboden. Daarnaast worden de aanvullend genomen maatregelen (boom) om dit parkeerverbod te ondersteunen verwijderd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

84265 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020

Beslispunten

 1. De raad voorstellen om “Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020” vast te stellen

Samenvatting voor de inwoner

Vaststellen beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaatsen Baarn 2020

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84365 (Direct openbaar)

Onderwerp

Gunning open house huishoudelijke hulp

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met gunning voor het leveren van hulp bij het huishouden door de vier aanbieders die zich hebben aangemeld;
 2. Mandaat te verlenen aan wethouder A.B.A van Roshum de overeenkomsten met de aanbieders te ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg hebben gezamenlijk een open house doorlopen voor de hulp bij het huishouden. De vier huidige aanbieders hebben zich aangemeld. Zij voldoen aan de gestelde eisen volgens het programma van eisen. Met de vier aanbieders wordt een overeenkomst afgesloten voor de periode van 3 jaar, te weten 2020-2023.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84452 (Direct openbaar)

Onderwerp

Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid Baarn

Beslispunten

 1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid in Baarn en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak tegen eenzaamheid te maken. Dit Plan van Aanpak wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid acties op te pakken.