Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

91105 (Direct openbaar)

Onderwerp

Mandateren wethouder bezwaarzaken BBS

Beslispunten

 1. Instemmen met het Besluit voor de afhandeling en mandatering bezwaarschriften Participatiewet, IOAW, IOAZ en het BBZ.

Samenvatting voor de inwoner

BBS Uitvoeringsorganisatie verzorgt de afhandeling van bezwaarzaken in het kader van de Participatiewet (IOAW/IOAZ/BBZ). Beslissingsbevoegdheid omtrent bezwaarzaken ligt bij het college van de gemeente Baarn. Om de afhandeling vlotter te laten verlopen wordt de wethouder werk en inkomen gemandateerd door het college om in haar naam besluiten te nemen over bezwaarzaken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

116750 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Maatkampweg 20.

Beslispunten

Instemmen met het verzoek van Kinderopvang Baarn B.V. tot aankoop van een perceel gemeentegrond, gelegen bij de Maatkampweg 20, onder nader overeen te komen voorwaarden.

Samenvatting voor de inwoner

Kinderopvang Baarn B.V. vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de Maatkampweg 20. Kinderopvang Baarn B.V. heeft bij de Maatkampweg 20 nu nu een opstalrecht en een gebruiksrecht op gemeentegrond.

De gemeente heeft in principe geen bezwaren tegen verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Nadat de verkoopwaarde van de grond is getaxeerd zal nog een besluit worden genomen over de verkoopprijs en verkoopvoorwaarden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

130054 (Direct openbaar)

Onderwerp

Motie precariobelasting terrassen

Beslispunten

 1. Het besluit om al dan niet precariobelasting op te leggen voor 2020 wordt uitgesteld tot eind oktober.
 2. Het besluit om al dan niet precariobelasting op te leggen voor 2020 zal van toepassing zijn op de hele groep precario-belastingplichtigen.
 3. Vaststellen en versturen RIB.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 mei 2020 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht;

1.    Om te onderzoeken: voor het jaar 2020 alle opgelegde precariobelasting ten aanzien van Horeca terrassen kwijt te schelden. Ook voor de eventuele extra uitbreiding van terrassen, uiteraard binnen de geldende regelgeving.

2.    Tot deze tijd geen aanslagen te versturen

3.    De raad in de raadscyclus van de maand juni te informeren

In dit collegevoorstel wordt de raadsinformatiebrief aangeboden waarin staat dat de gemeente Baarn:

 • nog geen precariobelasting heeft opgelegd voor het belastingjaar 2020.
 • geen precariobelasting gaat opleggen voor de uitbreiding van de terrassen vanaf 1-6-2020.
 • er geen precariobelasting terrassen opgelegd wordt voor de periode tot 1-6-2020 omdat het voeren van terrassen tot die datum niet was toegestaan.
 • kan besluiten om geen precario op te leggen voor 2020.
 • vanwege het gelijkheidsbeginsel dit alleen voor een specifieke groep te doen.
 • nog niet weet welke Rijks maatregelen nog volgen om door de Coronacrisis getroffen ondernemers zoals horeca en winkeliers te steunen.
 • voorstelt om het besluit om geen precariobelasting op te leggen voor 2020 uit te stellen tot eind oktober 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

131538 (Direct openbaar)

Onderwerp

Meicirculaire 2020

Beslispunten

1.    Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Meicirculaire 2020;

2.    De financiële gegevens als volgt te verwerken;

- Het financieel effect van 2020 (€ 328.000 positief) op het begrotingssaldo 2020 verwerken met een begrotingswijziging;

- De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2021 en verder, verwerken in de Begroting 2021-2024.

3.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht (0.a. de Meicirculaire) aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld. De Meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2021 – 2024.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

120842 (Openbaar na een week)

Onderwerp

wijziging parkeerverbod Oosterstraat (Wijkamplaan-Reigerstraat)

Beslispunten

Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit om het parkeerverbod in de Oosterstraat te wijzigen.

Samenvatting voor de inwoner

Het parkeren in de Oosterstraat is veranderd. Men parkeert nu in de parkeerhavens aan de even zijde. Hierdoor is de rijbaan van de Oosterstraat breder geworden.

Aan de oneven zijde geldt nu nog een parkeerverbod. Hierdoor gaan er automobilisten foutief dubbelparkeren naast de parkeerhavens. Door het parkeerverbod te wijzigen, kan men straks correct aan de oneven zijde parkeren. Het parkeerverbod wordt voor het deel Oosterstraat 74 t/m 94 wel ingevoerd, om zodoende de Oosterstraat niet te blokkeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

122694 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ensia rapportage BRO 2019

Beslispunten

1.vaststellen van de verantwoordingsrapportage BRO 2019

2.de vastgestelde rapportage aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief

3.de vastgestelde rapportage aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2019 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

De zelfevaluatie zijn zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben de zelfevaluatie uitgevoerd.

De BRO zijn beoordeeld op kwaliteit en borging van het proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de registratie en informatieveiligheid (ENSIA). De registratie scoort in termen van de rapportage matig tot slecht op basis van de huidige maatstaven.

Voor de BRO geldt dan ook dat er aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om te komen tot een juiste registratie en een goed lopend proces.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

126650 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Veilig Thuis tweede helft 2020

Beslispunten

Onder voorbehoud van akkoord van de bovenregionale bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis op 24 juni 2020, te besluiten:

1. Veilig Thuis in de tweede helft van 2020 te bekostigen op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2020.

2. Samen Veilig Midden Nederland hiervoor een subsidie te verstrekken van € 87.147,-

3. Op het moment dat er helderheid is over de verdeling van de aanvullende middelen voor Veilig Thuis vanuit de rijksoverheid, met de 26 opdrachtgevende gemeenten te besluite, op welke wijze deze in te zetten voor de dekking van een deel van de subsidie Veilig Thuis van alle regio's in de tweede helft van 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Samen Veilig Midden Nederland ontvangt subsidie voor het uitvoeren van haar taken. De subsidie voor Veilig Thuis over de eerste helft van 2020 is reeds toegekend. Aan het college wordt nu een besluit gevraagd om subsidie voor de tweede helft 2020 toe te kennen.