Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88091 (Direct openbaar)

Onderwerp

Mandaat aanwijzing monumenten

Beslispunten

1. Het voornemen en de definitieve aanwijzing als monument te mandateren aan de teammanager Ontwikkeling Ruimte/Omgeving, zolang er geen zienswijzen zijn en het advies van de monumentencommissie positief is.

Samenvatting voor de inwoner

Omdat we zoveel nieuwe monumenten tegelijkertijd aan willen wijzen, willen we dit eenvoudiger maken. Volgens de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Baarn beslist het college over de aanwijzing van nieuwe monumenten. Er wordt voorgesteld dit te mandateren aan de teammanager Ontwikkeling Ruimte/Omgeving zolang er geen zienswijzen zijn en het advies van de monumentencommissie positief is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88553 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenen omgevingsvergunning fase 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Heuveloordstraat 11a en 11b

Beslispunten

 1. De omgevingsvergunning fase 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Heuveloordstraat 11a en 11b voor de realisatie van 8 woningen gewijzigd te verlenen;
 2. In te stemmen met het aangaan van de anterieure grondexploitatie-overeenkomst voor het initiatief Heuveloordstraat 11a en 11b en en deze namens de gemeente door de burgemeester te laten ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om 8 woningen te realiseren op het perceel Heuveloordstraat 11a en 11b. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Het plan is gewijzigd ten aanzien van de ligging van de twee noordoostelijk in het bouwplan gelegen woningen en de parkeersituatie in het midden van het plangebied. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

89513 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording meerdere brieven aan de raad inzake Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met het versturen van vier antwoordbrieven.

Samenvatting voor de inwoner

Het college beantwoordt vier brieven die aan de gemeenteraad waren gericht inzake Soestdijk, meldt dat een verzoek om informatie is gehonoreerd.

Twee leden van de klankbordgroep Soestdijk hebben de gemeenteraad aangeschreven. Een lid schreef, met redenen omkleed, dat hij zich terugtrok uit de klankbordgroep. Een ander lid heeft stelde meerdere vragen met een verkeerskundige achtergrond.

Daarnaast zijn er twee brieven met een relatie naar Paleis Soestdijk naar de raad gestuurd, die hier ook worden beantwoord. Een briefschrijver vraagt om een goede fietsverbinding tussen Soest-Zuid en de Baarnse bossen en om een bredere gebiedsvisie. En tenslotte stelt een briefschrijver vragen over een 'convenant' waarover hij in de krant had gelezen.

Brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht, worden door het college van burgemeester en wethouders beantwoord. Met dit voorstel beantwoordt het college de beide vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

90342 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen CDA voortgang woningbouw

Beslispunten

De vragen van het CDA over de voortgang van een aantal woningbouwprojecten beantwoorden middels een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de voortgang van een aantal woningbouwprojecten. Tevens vragen zij periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van woningbouwprojecten. De vragen zijn in een raadsinformatiebrief beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

90375 (Direct openbaar)

Onderwerp

Nieuw Baarnstraat 1-7 beperkte wijziging t.o.v. anterieure overeenkomst

Beslispunten

In te stemmen met het verzoek van de ontwikkelaar om de anterieure overeenkomst over het nieuwbouwplan aan de Nieuw Baarnstraat 1-7 gewijzigd over te nemen in de akte van levering op het onderdeel dat de verkoopprijs van de woningen die maximaal € 300.000 kosten niet voor alle opvolgende eigenaren geldt. Daar wordt wel voor 6 jaar een anti-speculatiebeding aan gekoppeld.

Samenvatting voor de inwoner

In de anterieure overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met de eigenaar van Nieuw Baarnstraat 1 en 7 is een beperking gesteld aan de maximale verkoopprijs van een type woning (niet zijnde sociale koopwoningen) in het nieuwbouwplan. Deze beperking is eeuwigdurend en daardoor niet realistisch. De ontwikkelaar heeft verzocht om een wijziging ten opzichte van de overeenkomst op dit onderdeel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan dit verzoek tegemoet te komen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

90846 (Openbaar na een week)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over het welnesscentre

Beslispunten

 • instemmen met beantwoording van de vragen van VoorBaarn over het welnesscentre.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over de voortgang van de bouw van het welnesscentre aan de Drakenburgergracht. Het college beantwoordt de vragen met bijgevoegde beantwoording.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

86113 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek huur gemeentegrond bij Sportcentrum De Trits

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij het Sportcentrum De Trits.

Samenvatting voor de inwoner

Het Sportcentrum De Trits heeft de gemeente Baarn gevraagd om gemeentegrond naast het sportcentrum te mogen gebruiken voor het geven van sportlessen.

De gemeente Baarn stemt niet in met het gevraagde gebruik van de gemeentegrond bij het sportcentrum.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

86540 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst met RTV Baarn voor Kerkstraat 28A

Beslispunten

De huurovereenkomst met RTV Baarn voor het gemeentelijk pand Kerkstraat 28A met ingang van 1 januari 2020 voor twee jaar verlengen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn verhuurt het gemeentelijk pand Kerkstraat 28A aan Stichting RTV Baarn. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huurovereenkomst met Stichting RTV Baarn voor een periode van twee jaar verlengd, dus tot 1 januari 2022.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

88288 (Direct openbaar)

Onderwerp

vaststellen controleprotocol 2019 sociaal domein nieuwe taken

Beslispunten

 1. het Protocol Sociaal Domein 2019 Regio Amersfoort (nieuwe taken) vast te stellen

Samenvatting voor de inwoner

Baarn heeft de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet via de gemeente Amersfoort ingekocht bij zorgaanbieders. Amersfoort verzorgt voor meerdere gemeenten in de regio de inkoop (voor een deel van de taken), administratieve ondersteuning en de afwikkeling met de zorgaanbieders. Amersfoort verantwoordt zich jaarlijks hierover.

De eisen aan de verantwoording staan in controleprotocollen die met de deelnemende gemeenten zijn afgestemd. De controleprotocollen moeten worden vastgesteld door alle colleges van de gemeenten die meedoen. Baarn stelt het protocol vast dat voor de gemeente geldt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

90984 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2020 en Incidentele subsidie 2019 RTV Baarn

Beslispunten

1 Voor 2019 een extra incidentele subsidie toe te kennen van € 6.100 ter dekking van het exploitatietekort in 2019.

2 Voor 2020 een structurele subsidie toe te kennen van € 34.478.

3 Voor 2020 een extra incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000 ter dekking van het verwachte exploitatietekort.

4 In te stemmen met de toezegging dat RTV Baarn op basis van het verwachte exploitatie tekort in de begroting deze extra incidentele subsidie van circa € 5.000 jaarlijks kan aanvragen tot er duidelijkheid is over de realisatie van de regionale omroep, onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting van komende jaren voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

5 In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde subsidiebeschikkingen.

Samenvatting voor de inwoner

RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn. Zij maken programma’s en zenden deze uit via radio en televisie voor de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Voor de kosten van het uitzenden van deze programma's en de huisvestingskosten vragen zij jaarlijks een subsidie aan. Door teruglopende reclame inkomsten is deze subsidie niet toereikend gebleken. Daardoor lopen zij in 2019 en naar verwachting in 2020 tegen een exploitatietekort aan en kunnen zij niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Zij hebben daarom naast de reguliere subsidie een extra subsidie aangevraagd voor 2019 en 2020 om dit tekort te kunnen dekken. Er is de laatste jaren geprobeerd om inkomsten te verhogen maar dit is onvoldoende gelukt. Daarnaast zit de lokale omroep in een transitie waarbij onderzocht wordt of zij onderdeel gaan uitmaken van een regionale omroep Eemland 1. Deze transitie kan de mogelijkheid bieden om verder te professionaliseren en efficiënter te gaan werken. Er is daarom besloten om naast de reguliere subsidie van € 34.478 tijdens deze transitie RTV Baarn een extra subsidie te verlenen van € 5.000 voor 2020 en € 6.100 voor 2019, zodat zij aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

91484 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling RID Utrecht

Beslispunten

Aan de raad voorstellen om:

 1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht te wijzigen op de volgende punten:

a. de bepalingen ten aanzien van het voorzitterschap (art. 7 lid 1, art. 9 lid 6 en art 14);

b. schrappen van een bepaling over uittreding (art 29 lid 3);

c. de implementatie van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in de gemeenschappelijke regeling (art. 21).

2. Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht ten aanzien van deelname aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO).

Samenvatting voor de inwoner

Het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht heeft aangegeven de bestuurlijke structuur te willen wijzigen. Hiervoor is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

Daarnaast gaat de RID Utrecht als gevolg van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) de CAO SGO volgen. Om dit te kunnen moet de RID lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Voor bovengenoemde punten is het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

90694 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2020 Theater De Speeldoos

Beslispunten

 1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 441.461,- aan Theater de Speeldoos.
 2. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000 voor het uitvoeren van minimaal twee maatschappelijke activiteiten, samen met Baarnse culturele organisaties.
 3. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 441.461 toegekend. Daarnaast is er een incidentele subsidie toegekend van € 5.000 voor het ontwikkelen van minimaal twee activiteiten met culturele/ maatschappelijke organisaties uit Baarn die bijdragen aan het cultuur beleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

91452 (Direct openbaar)

Onderwerp

Kadernota 2021 RID Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van de RID Utrecht (conform Bijlage 3)

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Kadernota 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2021. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de Kadernota 2021 geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

79097 (Direct openbaar)

Onderwerp

project Molenweg en omgeving

Beslispunten

 • In te stemmen met de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden aan riolering en straatwerk in de Krugerlaan, Smutslaan, Steijnlaan en een deel van de Molenweg en Nassaulaan in 2020 en de rioleringskosten van € 700.000,- te dekken uit de voorziening riolering.
 • In te stemmen met het afkoppelen van de particuliere woningen conform het GWRP en de kosten van € 300.000,- te dekken uit de voorziening riolering.

Samenvatting voor de inwoner

Het riool in de Krugerlaan, Smutslaan, Steijnlaan en in een deel van de Nassaulaan en Molenweg is verouderd en aan vervanging toe. In 2020 vervangen we daarom het riool en bestrating. Daarnaast krijgen de bewoners de optie om de woning op kosten van de gemeente af te koppelen. Het regenwater gaat dan niet meer naar de rioolzuivering, maar direct in de bodem. In het voorstel wordt aan het college gevraagd in te stemmen met de benodigde rioolbudgetten, het voorlopig ontwerp en het participatietraject.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

90078 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inrichting trottoir Oosterstraat (stoepenplan)

Beslispunten

 • In te stemmen met de nieuwe inrichting van het trottoir in de Oosterstraat tussen de Reigerstraat en de Wijkamplaan.

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van het stoepenplan wordt het trottoir in de Oosterstraat tussen de Reigerstraat en de Wijkamplaan opgeknapt. De oude bomen in de straat drukken de tegels omhoog en veroorzaken gevaarlijke situaties. In november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden en zijn ideeën opgehaald voor een nieuwe inrichting van de stoep. De nieuwe inrichting wordt in dit voorstel voorgelegd aan het college. De uitvoering staat gepland in het eerste kwartaal van 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

89410 (Direct openbaar)

Onderwerp

DVO RMN 2020

Beslispunten

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst deel B 2020 tussen RMN en de gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. De DVO voor het jaar 2020 wordt door het college van gemeente Baarn vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

90695 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Wijzigen alternerend parkeerverbod

Beslispunten

Instemmen met de bijgevoegde verkeersbesluiten;

 • Het opheffen van het huidige alternerend parkeerverbod in 13 straten
 • Het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in deze 13 straten

 • Het instellen van een nieuw parkeerregime door het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in 4 straten

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om het alternerend parkeerverbod (wisselparkeren) op te heffen. Het parkeerverbod komt nu in elke straat maar aan één kant.

In 13 straten in Baarn is nu nog een alternerend parkeerverbod. Aan het begin van en halverwege de maand moeten de bewoners van zijde wisselen. Dit is in het verleden gedaan om de kolken te kunnen vegen. Dit wisselen klopt ook juridisch niet meer. Als enige gemeente in Nederland heeft de gemeente Baarn deze parkeersituatie nog.

De verslechtering van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid wordt door de bewoners van de straten niet meer geaccepteerd.

Daarnaast hebben vier straten in de omgeving helemaal geen parkeerregime. Hier wordt aan beide zijdes op het trottoir geparkeerd, waarmee de bereikbaarheid van de straat en de toegankelijkheid van het trottoir verslechterd. Door het parkeren ook hier aan één zijde toe te wijzen, wordt de veiligheid en bereikbaarheid verbeterd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

87935 (Openbaar na een week)

Onderwerp

uitvoeringsprogramma wonen en zorg

Beslispunten

-Instemmen met het uitvoeringsprogramma wonen en zorg

-De raad informeren middels bijgaande brief

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsprogramma wonen en zorg opgesteld. Zorgaanbieders voor o.a ouderen, jongeren en gehandicapten, corporaties en Welzijn Baarn hebben samen met de gemeente gekeken waar zij zich de komende jaren voor willen inzetten. Denk hierbij aan meer woningen voor ouderen (zowel met als zonder zorg) en het starten van een bewustwordingscampagne voor langer thuis wonen

 

Portefeuillehouder

n.v.t.

Zaaknummer

91328 (Direct openbaar)

Onderwerp

Strategische Agenda Regio Amersfoort - Energietransitie en duurzaamheid

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het opnemen van de voorstellen uit de domeinen I, III, en V t/m VII uit het Actieplan in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
 2. Niet in te stemmen met het opnemen van de voorstellen uit het domein VIII in de Strategische agenda;
 3. De voorstellen uit de domeinen II en IV voor uitwerking overdragen aan de Regionale Energie Strategie.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Energietransitie en duurzaamheid. 

 

Portefeuillehouder

n.v.t.

Zaaknummer

91338 (Direct openbaar)

Onderwerp

Strategische agenda Regio Amersfoort - Inclusieve arbeidsmarkt

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Niet in te stemmen met het plaatsen op de strategische agenda 19-22 van de voorstellen 1 en 4;
 2. De voorstellen 2, 3 en 5 zijn in het traject Perspectief op Werk geplaatst. Nu deze gehonoreerd zijn dit traject te vervolgen voor uitwerking en implementatie.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Inclusieve arbeidsmarkt.

 

Portefeuillehouder

n.v.t.

Zaaknummer

91350 (Direct openbaar)

Onderwerp

Strategische agenda Regio Amersfoort - Kwalitatieve woningbouw

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1.  In te stemmen met opnemen van de perspectiefkaarten 1, 2 en 3 in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
 2. Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de RRV.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de Strategische Agenda van de regio Amersfoort zal in samenspraak met de samenleving tot stand komen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen met betrekking tot het onderwerp: Kwalitatieve woningbouw.