Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

100103 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Extra bijdrage Comité 4 & 5 mei ivm 75 jaar bevrijding

Beslispunten

Instemmen met een extra subsidie voor Stichting Comité 4 en 5 mei voor de kosten van het kunstwerk Levenslicht in het kader van deelname aan de landelijke holocaust herdenking à € 2420,-.  

Samenvatting voor de inwoner

Voorgesteld wordt om een extra subsidie te vertrekken aan het Comité 4 & 5 mei met het bedrag van deelname aan het kunstwerk Levenslicht in het kader van de landelijke holocaust herdenking .

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

99825 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17

Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0084-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Samenvatting voor de inwoner

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Hiermee wordt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op het perceel Cantonlaan 17. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

99846 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Zandvoortweg 27

Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Zandvoortweg 27" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0083-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Samenvatting voor de inwoner

Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee het verplaatsen van het bouwvlak mogelijk te maken. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

100152 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief voortgang herontwikkeling locatie Nieuwstraat 5 (Cinq Cour, Witteveen)

Beslispunten

De raad informeren over de voortgang van de herontwikkeling van de locatie Nieuwstraat 5 door bijgaande informatiebrief naar de raad te sturen.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Nieuwstraat 5 rondom het 'Pakhuis' aan het parkeerterrein Laanstraat is een nieuwbouwplan in voorbereiding. Per brief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

100590 (Direct openbaar)

Onderwerp

brief uiting van zorgen over beschikbaarheid betaalbare woningen

Beslispunten

De e-mail van een inwoner van Baarn over zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen beantwoorden conform bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner van Baarn heeft in een e-mail aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders haar zorgen geuit over de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de gemeente. Het college heeft in zijn antwoord aangegeven die zorgen te delen. In het gemeentelijk beleid over wonen is aangegeven blijvend in te zetten op het toevoegen van woningen, passend bij de vraag. Hoewel er de afgelopen jaren 150 woningen zijn gebouwd, is de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

100166 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief voortgang onderzoek waterbodem rondom voormalige vuilnisbelt Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad via bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van de uitkomsten van vervolgonderzoek naar de herkomst van de vervuiling van het oppervlaktewater in de watergangen rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg.

Samenvatting voor de inwoner

Eind mei 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het oppervlaktewater en de waterbodem van de beltvijver en van de watergangen rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg. Dat onderzoek is nu afgerond. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de onderzoeken.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

100445 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Concept RES Regio Amersfoort 1.0

Beslispunten

  1. De concept RES regio Amersfoort, inclusief het tweede concept van de Regionale Structuur Warmte (RSW) en het concept raadsvoorstel te bespreken.
  2. Een reactie op de concept RES, inclusief het tweede concept van de Regionale Structuur Warmte (RSW), conform de bijgevoegde memo, en de voorgestelde beslispunten in het concept raadsvoorstel te formuleren t.b.v. het BO RES van 19 maart a.s.

Samenvatting voor de inwoner

In de concept Regionale Energie Strategie (RES) van regio Amersfoort staat hoe en hoeveel de regio de komende 10 jaar denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie (Klimaatakkoord). De concept RES moet in mei 2020 door de raden van de regio-gemeenten worden vastgesteld, waarna het als concept-bod verstuurd kan worden naar het Rijk.

Het college heeft zowel de RES als het raadsvoorstel voor het eerst behandeld, zodat de reactie van het college door de portefeuillehouder duurzaamheid van de gemeente meegenomen kan worden in het bestuurlijk overleg van de Regio Amersfoort. Een tweede, definitieve behandeling in het college zal plaatsvinden op 24 maart a.s. Op 15 april wordt een regionale volksvertegenwoordigersavond georganiseerd waarbij verschillende betrokken partijen aanwezig zullen zijn. In de maand mei volgt tenslotte besluitvorming door de gemeenteraad van Baarn en de raden van de overige regio-gemeenten.

Zie voor meer informatie www.resregioamersfoort.nl.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

100982 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Populieren Tolweg

Beslispunten

De raad via bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de kap van de populieren aan de Tolweg. 

Samenvatting voor de inwoner

De raad heeft in de besluitraad van 29 januari j.l. om meer informatie gevraagd betreffende de kap van de populieren aan de Tolweg en zijn vragen gesteld over de populieren aan de Bestevaerweg. Per brief informeert het college de gemeenteraad over deze punten.