Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

80777 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Overeenkomst Stichting Bosbad de Vuursche

Beslispunten

  1. Instemmen met de wijzigingen in de overeenkomst van opdracht met de Stichting Bosbad de Vuursche (zie bijlagen 1 en 2).
  2. Instemmen met de wijzigingen in het reglement raad van toezicht Bosbad de Vuursche (zie bijlagen 3 en 4).

Samenvatting voor de inwoner

De accountantskosten voor de Stichting Bosbad de Vuursche stegen in de afgelopen jaren zo veel dat ze niet meer een redelijke verhouding stonden tot de omvang van de totale exploitatie. Daarom wilde de stichting een 'lichtere' vorm van accountantscontrole. Hiervoor moesten de statuten en de overeenkomst van opdracht uit 2005 tussen de stichting en de gemeente gewijzigd worden. De gemeente stemde eerder al in met de statutenwijziging. Nu passen de gemeente en de stichting nog de overeenkomst van opdracht aan. Tegelijkertijd zijn in de overeenkomst nog enkele bepalingen aangepast: over het onderhoud, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en het medegebruik van het terrein. Hierdoor is de overeenkomst nu beter in overeenstemming brengen met de praktijk van de exploitatie van het bosbad in 2019. Ook het reglement van de raad van toezicht is aangepast voor het onderhoud van gebouwen en installaties.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81558 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Leegstandswet complex Kemphaanstraat

Beslispunten

Instemmen met het toepassen van de Leegstandswet voor het complex Kemphaanstraat.

Samenvatting voor de inwoner

Eemland Wonen wil leegkomende woningen in het complex Kemphaanstraat tijdelijk verhuren. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Omwonenden en bewoners zijn eind 2017 geïnformeerd door Eemland Wonen over herstructurering van de woningen op deze locatie. Hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt de gemeente dat reguliere verhuur niet op zijn plaats is gelet op de huidige situatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

81900 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort

Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft eerder dit jaar een besluit genomen over het regionaliseren van de woonruimteverdeling. In het nieuwe Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort wordt de deelname van Baarn geregeld aan het regionaal woonruimteverdelingsysteem.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

78439 (Direct openbaar)

Onderwerp

Controleprotocol 2019

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

  1. het controleprotocol voor de jaarrekening 2019 met de opgenomen goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole (Inkoop en aanbestedingen) en het opgenomen normenkader vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het Controleprotocol moet worden gewijzigd.

Belangrijkste items in het Controleprotocol zijn de goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole (kapitaallasten en overheadkosten) en de opgenomen normenkader.

Ten opzichte van het controleprotocol van 2018 zijn de bijzondere onderwerpen als object van de accountantscontrole en de rubricering van de grootboekrekeningen gewijzigd. Inhoudelijk blijft het, op de actualisatie naar 2019 na, gelijk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

81949 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020

Beslispunten

Vaststellen van de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse educatie 2020.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft voor 2020 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de peuteropvang en voorschoolse educatie. Alle kinderopvangorganisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

83075 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

Beslispunten

De raad voorstellen om

1.    de Programmabegroting 2020 vast te stellen

2.    het Meerjarig Investerings- en Exploitatie Plan (MIEP) inclusief het investeringsplafond vast te stellen;

3.    de onttrekkingen uit de algemene reserve ter dekking van incidentele lasten zoals in de Perspectiefnota 2020 is opgenomen, vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 behandeld. De Perspectiefnota geeft de (financiële) kaders aan die worden gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Het financiële startpunt voor de Programmabegroting 2020-2023 is de Programmabegroting 2019-2022. De jaarschijven 2020 tot en met 2023 worden overgenomen en aangevuld met de volgende financiële wijzigingen:

1.        Tussentijdse besluitvorming;

2.        Verwerking van de Perspectiefnota 2020;

3.        Verwerking na de Perspectiefnota 2020.

Het begrotingssaldo is in alle jaren sluitend. De Programmabegroting voldoet hiermee aan de financiële criteria die de toezichthouder (de provincie) stelt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

82785 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanvulling bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Functioneren en Presteren RMN

Beslispunten

  1. Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)'.
  2. De bestuurlijke reactie van 9 juli 2019 op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' in te trekken.

Samenvatting voor de inwoner

ln het kader van bestuurlijk wederhoor heeft de Rekenkamercommissie de rapportage 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' aan het college voorgelegd. De Rekenkamer heeft het college tevens acht aanbevelingen voorgelegd.

Het college heeft eerder al een brief opgesteld waarin de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen is weergeven. Nu geeft het college nog een aanvulling op deze brief.