Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

72445 (Direct openbaar)

Onderwerp

Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 april 2019 is mevrouw J.L. Vissers als wethouder geïnstalleerd.

Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

71489 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besteding degeneratieopbrengsten 2019-2020

Beslispunten

1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het onttrekken van € 150.000,- uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk om in 2019 en 2020 bermen en trottoirs te herstellen en een toezichthouder op het gebied van kabels en leidingen in te huren.

Samenvatting voor de inwoner

In dit collegevoorstel wordt gevraagd om de gemeenteraad voor te stellen € 150.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten straatwerk. Met het budget kunnen we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan trottoirs & bermen en wordt de inhuur van een toezichthouder met 2 jaar verlengd. Deze toezichthouder ziet toe op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door NUTS-partijen.