Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

73873 (Direct openbaar)

Onderwerp

Resultaten Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen

Beslispunten

  1. Kennis nemen van de resultaten van de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over deze resultaten.

Samenvatting voor de inwoner

Van oktober 2018 tot april 2019 is de Subsidieregeling Inbraakwerende Maatregelen opengesteld: het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in koopwoningen met erkend PKVW-materiaal binnen de gemeente Baarn, met als doel het aantal (voltooide) woninginbraken te laten dalen. Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van deze regeling. 49 woningen zijn een stuk veiliger geworden doordat diverse sloten zijn geïnstalleerd. Het resteren bedrag van €3.500,- wordt ingezet om huurwoningen van Eemland Wonen veiliger te maken, in gezamenlijkheid met Eemland Wonen die ook een financiële bijdrage levert. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

73203 (Direct openbaar)

Onderwerp

reactie op inspraak Van Olst

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de inspraak over de behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze inspraak. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

Samenvatting voor de inwoner

Bedrijfsmakelaar de heer Van Olst van Bos Makelaardij heeft 10 april 2019 via inspraak tijdens de debatraad gereageerd op het raadsvoorstel 'behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren'. Het college reageert op deze inspraak middels een brief (zie bijlage).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74688 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tussenrapportage 2019

Beslispunten

De Tussenrapportage 2019 vast te stellen en akkoord te gaan met de verzending voor de raadsvergadering van 3 juli.

Samenvatting voor de inwoner

We informeren de raad periodiek over de voortgang van de begroting 2019. De Tussenrapportage gaat over de eerste 5 maanden van 2019.