Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

104935 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB acties en ontwikkelingen Coronavirus

Beslispunten

 1. Instemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de diverse acties en ontwikkelingen sinds de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

111033 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17

Beslispunten

1. De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0084-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Woningbouw Cantonlaan 17" ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

111036 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Zandvoortweg 27

Beslispunten

1. De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0083-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Zandvoortweg 27" ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

115793 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Beslispunten

 1. De raad adviseren in te stemmen met het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest;
 2. De raad adviseren in te stemmen met de inhoud en verzending van bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks stelt BBS Uitvoeringsorganisatie de begroting voor het komende jaar op. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

107015 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voordracht leden Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen om:

 1. in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-vallei Educatief.
 2. in te stemmen met de reactiebrief aan de Stichting Eem-vallei Educatief.
 3. Het college legt vertrouwelijkheid op ten aanzien van de bijlage bij de brief van Eem-Vallei Educatief, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:10 lid 2e ((bescherming persoonlijke levenssfeer).

Samenvatting voor de inwoner

Dit voorstel gaat over het benoemen van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Openbaar onderwijs is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook al is deze op afstand gezet (verzelfstandigd). De Stichting Eem-vallei Educatief voert het openbaar basisonderwijs uit voor de gemeente Baarn en nog een aantal omliggende gemeenten. De gemeentelijke verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de gemeenteraad de voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht van Eem-Vallei Educatief officieel moet benoemen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

114176 (Direct openbaar)

Onderwerp

Perspectiefnota 2021

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

1.      De Perspectiefnota 2021 vast te stellen;

2.      In te stemmen met de uitgangspunten en grondslagen voor het opstellen van de Begroting 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Met de voorliggende Perspectiefnota zijn de inhoudelijke ambities en de financiële uitgangspunten voor de op te stellen Begroting 2021 opgenomen. In deze Perspectiefnota is een aantal ontwikkelingen geschetst dat de komende jaren zal spelen in de gemeente Baarn of die als een risico opgenomen zullen worden in de Begroting. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

108370 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervangen wegdek 50 km deel Eemweg

Beslispunten

Instemmen met het vervangen van het wegdek van het 50 km deel van de Eemweg door asfalt.

Samenvatting voor de inwoner

Het vervangen van het wegdek van de Eemweg (tussen de De Geerenweg en de Kerkstraat) is opgenomen in de onderhoudsplanning van de gemeente voor 2020. De rijbaan van betonklinkers verkeert in slechte staat. Om eenheid in Baarn te creëren wordt dit wegdeel vervangen door een rijbaan van asfalt omdat men hier 50 km/u mag rijden. De bestaande bomenrij, fiets- en voetpaden blijven in tact.