Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

87015 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen CU SGP Vorstelijk Verstoord

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de CU-SGP over het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn.

Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de fractie van de CU-SGP.

Samenvatting voor de inwoner

Per brief van 23 oktober 2019 heeft de fractie van de CU-SGP vijf vragen gesteld over Vorstelijk Verstoord, geluidsoverlast tijdens de kerkdienst door het evenement Vorstelijk Proeven in Baarn. Voorgesteld wordt de vragen te beantwoorden conform bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

88220 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tijdelijk aanpassing openingstijden politiebureau Baarn

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

De politie heeft moeten besluiten de openingstijden van de politiebureaus in het BES-gebied, bestaande uit de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en De Bilt, tijdelijk aan te passen. Dit komt doordat politiemedewerkers elders ingezet moeten worden. De politiebureau worden alleen door intake- en servicemedewerkers bemenst, waardoor wijkagenten weer op straat of in de wijk aan het werk kunnen. Meldingen en vragen van burgers worden vaker afgehandeld via social media, popup-tenten of wijktafels. 

De tijdelijke aangepaste openstelling loopt in ieder geval van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. Het politiebureau in Baarn zal maandag tot en met donderdag open zijn van 17.30 tot 22.00 uur en vrijdag de gehele dag van 9.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag is het bureau gesloten. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85310 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Weigeren omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op sportcomplex Ter Eem (hoek atletiekbaan)

Beslispunten

De omgevingsvergunning te weigeren voor het plaatsen van een reclamemast op sportpark Ter Eem (hoek atletiekbaan), kadastraal bekend als gemeente Baarn, sectie H, nummer 3028.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft het besluit genomen om de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op sportpark Ter Eem (hoek atletiekbaan) te weigeren. Dit besluit volgt op het op 25 september jl. genomen besluit door de gemeenteraad tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Zonder deze verklaring kan de omgevingsvergunning niet worden afgegeven. Tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning staat beroep (en hoger beroep) open bij de bestuursrechter.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86548 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Talmalaan 36

Beslispunten

 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 3. het besluit van 19 februari 2019 te handhaven, zoals aangegeven in het advies van de commissie bezwaarschriften Gemeente Baarn;
 4. geen proceskostenvergoeding toe te kennen;
 5. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 19 februari 2019 voor het perceel Talmalaan 36 in stand. Deze vergunning was verleend voor het uitbreiden van de woning op dit perceel. Tegen deze vergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

87684 (Direct openbaar)

Onderwerp

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023

Beslispunten

 1. In te stemmen met het MJOP-gebouwen 2020-2023.
 2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het financiële uitvoeringskader van het MJOP gebouwen 2020-2023.
 3. Het uitvoeringsbudget voor 2020, ter grootte van € 940.612 (excl. BTW), in de begroting 2020 te verwerken, met dekking door een opname uit de voorziening MJOP gebouwen voor maximaal € 940.612 excl. BTW.
 4. De uitvoeringsbudgetten voor 2021, 2022 en 2023 resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW) op te nemen in de meerjarenraming, met dekking door een opname uit de voorziening in 2021, 2022 en 2023 van maximaal resp. € 636.741, € 464.842 en € 491.069 (excl. BTW).
 5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijlagen gebouwen-onderhoud in 2020 tot en met 2023 en 'overzicht 10-jarenplan' geheimhouding op te leggen totdat de werken zijn uitgevoerd.

Samenvatting voor de inwoner

Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023 en de daarbij behorende uitvoeringsbudgetten vormen het kader en de middelen om de komende jaren adequaat onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uit te kunnen voeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

87980 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om de gemeentelijke belastingverordening 2020 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:

A. Legesverordening 2020 + tarieventabel 2020

B. Verordening reinigingsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

C. Verordening begraafplaatsrechten 2020 + tarieventabel 2020.

D. Verordening forensenbelasting 2020

E. Verordening hondenbelasting 2020

F. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020

G. Verordening precariobelasting 2020 + tarieventabel 2020

H. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2020 + plattegrond

I. Verordening rioolheffing 2020

J. Verordening roerende zaakbelastingen 2020

K. Verordening toeristenbelasting 2020

Samenvatting voor de inwoner

Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2020.

De tarieven zoals die gaan gelden voor het belastingjaar 2020 voor o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelastingen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

85975 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beschikbaar stellen 2e tranche duurzaamheidslening

Beslispunten

 1. Een tweede tranche van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de verordening Duurzaamheidslening Baarn;
 2. de raad te informeren over dit besluit en de voortgang van de regeling via bijgaande informatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Vanaf oktober 2018 kunnen woningeigenaren in Baarn via de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Sindsdien zijn er tot en met oktober 2019 48 leningen verstrekt voor een bedrag van € 314.451. Met het geleende geld kunnen woningeigenaren hun woning verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of de woning te isoleren. Om woningeigenaren in onze gemeente ook in de toekomst de gelegenheid te bieden om via de duurzaamheidslening de verduurzaming van hun woning te financieren, heeft het college besloten een tweede tranche van € 250.000 beschikbaar te stellen. Er kunnen dus weer nieuwe leningen worden aangevraagd. Voor meer informatie over de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren terecht op www.baarn.nl/duurzaamheidslening.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

86597 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Schriftelijke vragen parkeren Professorenbuurt

Beslispunten

 • Instemmen met de inhoud van de beantwoording voor de schriftelijke vragen van het CDA

Samenvatting voor de inwoner

Op 21 oktober zijn er door de fractie CDA vragen gesteld over de stand van zaken rondom het alternerend parkeren (wisselparkeren) in de Professorenbuurt. In de brief wordt hierop antwoord gegeven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

86948 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Openbare verlichting

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van de PvdA over de Openbare verlichting.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de openbare verlichting. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

85496 (Direct openbaar)

Onderwerp

Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Beslispunten

 1. De meldmogelijkheid in het kader van de WvGGZ per 1-1-2020 en bijbehorende triagefunctie, te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
 2. Het verkennend onderzoek in kader van de WvGGZ te beleggen bij de GGDrU voor de duur van twee jaar.
 3. De uitvoering van de hoorplicht bij een crisismaatregel in kader van WvGGZ te beleggen bij Khonraad voor de duur van twee jaar.
 4. De uitvoer van de hoorplicht door de burgemeester te mandateren aan Khonraad voor de duur van twee jaar.
 5. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor meldpunt en verkennend onderzoek, die kunnen oplopen tot maximaal €18.180,- (hoog scenario) per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
 6. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten voor de hoorplicht van €2.480,- per jaar en kostenverhoging van Khonraad €3.528,- per jaar en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.
 7. In te stemmen met de eenmalige kosten voor Ict-aanpassingen bij Khonraad ad €2.700,- , en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat elke inwoner die zich zorgen maakt over iemand waarvan hij denkt dat deze misschien onvrijwillige geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, dit moet kunnen melden. De gemeente moet onderzoeken of onvrijwillige zorg wel nodig is. Onvrijwillige zorg is een laatste optie, die pas in beeld komt wanneer de zorg op geen enkele manier vrijwillig is aan te gaan. De gemeente Baarn gaat de meldmogelijkheid inrichten bij de GGDrU en de GGDrU zal ook het verkennend onderzoek uitvoeren. Voor het eventueel opleggen van een crisismaatregel in acute situaties, belegt de gemeente de zogeheten ‘hoorfunctie’ bij Khonraad. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

87041 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidie 2020 Welzin

Beslispunten

 1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 244.591,- voor 2020 aan Welzin voor algemeen maatschappelijk werk, GGZ preventie en voor de inzet van thuisbegeleiding en videohometraining.
 2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door Welzin ad € 1835,-
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 865 voor het inhuren van een tolk op basis van declaratie achteraf;
 4. Instemmen met bijgevoegde beschikking. 

Samenvatting voor de inwoner

Welzin voert taken uit op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en jeugd en hun inzet draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn en het tijdig signaleren en aanpakken van problemen. Welzin ontvangt in 2020 subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

85947 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020

Beslispunten

 1. De definitieve Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
 2. In te stemmen met bijgevoegde reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn op hun advies over de concept verordening.

Samenvatting voor de inwoner

Het college legt de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 ter vaststelling voor aan de raad. De wijzigingen in de verordeningen gaan voornamelijk over het abonnementstarief Wmo. Deze is vanaf 1 januari 2020 ook van toepassing voor de algemene voorzieningen Wmo. De eigen bijdrage voor een Wmo voorziening wordt vanaf 1 januari 2020 € 19,00 per maand, ongeacht de voorziening of voorzieningen. De regels voor beschermd wonen en opvang zijn nu ook opgenomen in de verordening. Nieuw is verder dat het proces van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp uitgebreid is beschreven.