Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019 (inclusief collegevoorstel 70137 Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

69820 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie PNIK van de gemeente Baarn

Beslispunten

Vaststellen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente Baarn en na ondertekening autoriteit persoonsgegevens informeren.

Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie PNIK (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, PUN) van de gemeente Baarn gelet op de bevoegdheid van de burgemeester om deze vast te stellen en het ministerie van binnenlandse zaken informeren.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet Basisregistratie Personen, BRP). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling, PNIK). Dat heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages van deze onderzoeken. Deze geven een oordeel over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BRP.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

69821 (Direct openbaar)

Onderwerp

invulling functie crisisbeheersing

Beslispunten

In te stemmen met de gezamenlijke werving van een ambtenaar crisisbeheersing met de gemeente Soest, en deze volledig aan te stellen in dienst van de gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Vanwege de beoogde pensionering van de huidige ambtenaar crisisbeheersing van de gemeente Baarn en het voornemen van de gemeente Soest om eveneens een ambtenaar crisisbeheersing te werven, is het idee ontstaan om bij vervulling van de vacature samen op te trekken. Het college neemt over dit uitgangspunt een besluit.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70079 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van de heer M. Abdelkader Mohamed als toezichthouder.

Beslispunten

De heer M. Abdelkader Mohamed met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 januari 2019 is de heer M. Abdelkader Mohamed gestart als juridisch medewerker toezicht & handhaving in het team Ontwikkeling ruimte/omgeving. Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer Abdelkader Mohamed met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70137 (Openbaar na twee weken)

Onderwerp

Benoeming van de heer H. Mink als toezichthouder.

Beslispunten

De heer H. Mink met directe ingang, voor de duur van maximaal 6 maanden te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de uitoefening van het toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018 is er tijdelijk (beperkte) extra capaciteit nodig. Om deze reden wordt er tijdelijk een extra toezichthouder benoemt.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70445 (Direct openbaar)

Onderwerp

Resultaten verkenning mogelijke inzet mobiel cameratoezicht

Beslispunten

Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief met daarin de resultaten van een verkenning van de mogelijke inzet van mobiel cameratoezicht in de publieke ruimte.

Samenvatting voor de inwoner

Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van (mobiel) cameratoezicht in de publieke ruimte en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste voorwaarde is dat een gemeente moet aantonen dat camera's noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en dat minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken om deze te handhaven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67242 (Openbaar na een week)

Onderwerp

presentatie ruimtelijk scenario Baarnsche Zoom

Beslispunten

Het ruimtelijke scenario voor de Baarnsche Zoom vrij te geven om aan de omwonenden en andere belangstellenden uit Baarn tijdens een bijeenkomst terug te koppelen hoe hun inbreng hierin is verwerkt.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad van Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen conform gemeentelijk communicatieprotocol. Deze scenario's worden nu gepresenteerd aan de inwoners van Baarn die hierover hebben meegedacht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

68780 (Direct openbaar)

Onderwerp

Huisvestingsverordening 2019

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het verlengen van de huisvestingsverordening Baarn 2015 tot inwerkingtreding van de huisvestingsverordening Baarn 2019;
 2. De raad voor te stellen om de huisvestingsverordening Baarn 2019 vast te stellen;
 3. In te stemmen met het regionaliseren van de woonruimteverdeling en daar de voorbereidende werkzaamheden voor te treffen.
 4. In te stemmen met het verzoek tot toetreding tot het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort op grond van artikel 11 van het Convenant.
 5. In te stemmen met de eenmalige aansluitkosten op WoningNet Eemvallei van maximaal € 6000,- excl. btw.
 6. Bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

In Baarn zijn er meer woningzoekenden dan dat er sociale huurwoningen zijn. Hierdoor is er schaarste op de woningmarkt. De gemeente mag een huisvestingsverordening opstellen om de woonruimte eerlijk te verdelen. Het college neemt een besluit over het voorleggen van de nieuwe huisvestingsverordening aan de gemeenteraad. In de huisvestingsverordening 2019 zijn artikelen opgenomen die het mogelijk maken om de woonruimteverdeling te gaan regionaliseren.Het streven is om begin november 2019 aangesloten te zijn op WoningNet Regio Eemvallei. Woningzoekenden, andere inwoners en organisaties zullen in de komende maanden hierover worden geïnformeerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

69364 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Principeverzoek herontwikkeling Nieuwstraat 5 te Baarn

Beslispunten

1.    Kennis te nemen van het principeverzoek voor de herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5 uitgaande van enkele bedrijfsruimten op de begane grond en totaal 9 woonappartementen op de verdiepingen.

2.    In te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond door de initiatiefnemer.

3.    De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Architectenbureau Groenesteijn heeft namens de heer Witteveen een principeverzoek ingediend voor herontwikkeling van het perceel Nieuwstraat 5. Het perceel ligt aan het parkeerterrein achter de Laanstraat met tevens een toegang naar de Nieuwstraat. Het schetsontwerp is in strijd met het bestemmingsplan. Omdat het plan past in het gemeentelijk beleid en op een ruimtelijk gezien goede manier wordt ingepast wordt voorgesteld in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond om het ontwerp te tonen aan de omwonenden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

69743 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Waldeck Pyrmontlaan 8

Beslispunten

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 14 november 2018 in stand te houden, en deze aan te vullen met voorschriften, zoals aangegeven in het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 21 februari 2019.
 3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning van 14 november 2018 voor het perceel Waldeck Pyrmontlaan 8 in stand. Deze vergunning is verleend voor het realiseren van een erfafscheiding in de voortuin van dit perceel. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en daarbij het besluit aan te vullen met zo concreet mogelijke voorschriften met betrekking tot de gewenste uitvoering van de erfafscheiding. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

68982 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Jaarlijkse huurverhoging gemeentelijke woningen

Beslispunten

Instemmen met de verhoging van de huurprijzen voor de gemeentelijke woningen met ingang van 1 juli 2019, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Samenvatting voor de inwoner

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor de verhoging van de huurprijzen voor woningen.

De huurprijzen voor de woningen worden met ingang van 1 juli 2019 volgens dit beleid verhoogd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

70574 (Direct openbaar)

Onderwerp

Weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn

Beslispunten

 1. Gemeenteraad middels raadsinformatiebrief met bijlage informatie doen toekomen over regelgeving en mogelijkheden tot het weren van grote en vervuilende voertuigen uit (delen van) de kom van Baarn.
 2. Geen initiatieven ontplooien in de richting van het instellen van verbodszones uit milieu- en/of verkeersveiligheidsoverwegingen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft een motie van de BOP aangenomen waarin het college verzocht werd onderzoek te doen naar alles dat een rol speelt bij het invoeren van een zone waarin bepaalde typen voertuigen niet mogen komen. De redenen waarom voertuigen dat niet meer mogen kan zijn omdat ze of te vervuilend zijn of de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Naar beide zaken is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de situatie in Baarn niet zo is dat wettelijk grenzen worden overschreden zodat maatregelen noodzakelijk zijn. Een zone heeft wel veel gevolgen voor bedrijven die op een andere manier de aan- en afvoer van hun goederen moeten organiseren. Invoering van zo'n zone moet dan ook met alle partijen zeer goed opgezet worden. Daarnaast kost het instellen en handhaven van een zone behoorlijk veel geld.