Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

76650 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Voornemen tot aanwijzing van Dorpsstraat 15 Lage Vuursche tot gemeentelijk monument

Beslispunten

  1. voor te nemen Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche aan te wijzen tot gemeentelijke monument;
  2. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De RCE is voornemens Dorpsstraat 15 in Lage Vuursche af te voeren van het rijksmonumentenregister. De Oude Smederij vertegenwoordigt historische waarde voor Lage Vuursche. Het college is voornemens dit object aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar wordt hiervan in kennis gesteld en de voorbescherming gaat in.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

77076 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Antwoordbrief NMU inzake Paleis Soestdijk

Beslispunten

De NMU via bijgaande concept brief antwoord geven op de beide brieven.

Samenvatting voor de inwoner

De Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU) heeft het college in twee brieven een reactie gegeven op het raadsvoorstel Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk. Met deze brief geeft het college antwoord op de beide brieven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

77252 (Direct openbaar)

Onderwerp

Informatieavond bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39

Beslispunten

  1. kennis te nemen van het principeverzoek voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39;
  2. in te stemmen met het voorbereiden van een informatieavond in juli 2019;
  3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 22 mei 2018 is een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn.

De principeaanvraag is voorzien van een korte toelichting en situatieschetsen. Het principeplan past niet in het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is een nieuw planologisch-juridisch kader nodig.

Het college neemt kennis van het plan, stemt in met het voorbereiden van een informatieavond en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

76843 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst bovenverdieping Burgemeester Penstraat 6

Beslispunten

Instemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Eemloge Nr. 36 voor de bovenverdieping van de Burgemeester Penstraat 6, met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De Eemloge Nr. 36 is huurder van de bovenverdieping van het gemeentelijk pand Burgemeester Penstraat 6 te Baarn.

De huurovereenkomst met de Eemloge Nr. 36 wordt met ingang van 1 augustus 2019 voor een periode van twee verlengd, dus tot 1 augustus 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

77205 (Direct openbaar)

Onderwerp

Meicirculaire 2019

Beslispunten

1.    Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Meicirculaire 2019;

2.    De financiële gegevens als volgt te verwerken;

- Het financieel effect van 2019 (€ 241.000 negatief) op het begrotingssaldo 2019 verwerken met een begrotingswijziging;

- De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2020 en verder, verwerken in de Begroting 2020-2023.

3.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht (De Meicirculaire) aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld. De Meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2020 – 2023

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

76005 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Prinses Marielaan 5

Beslispunten

Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Het bestreden besluit van 23 oktober 2018 in stand te laten;

Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 23 oktober 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een meerstammige esdoorn op de grens van de percelen Prinses Marielaan 5 en Lt. Gen. Van Heutszlaan 2-3 in Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de boom niet kappen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

76007 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Hertog Hendriklaan 1

Beslispunten

Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Het bestreden besluit van 11 december 2018 in stand te laten;

Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 11 december 2018 een kapvergunning geweigerd voor het kappen van een boom aan de Hertog Hendriklaan 1 te Baarn. De eigenaar van de bomen wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde boom in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde boom niet kappen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

76824 (Direct openbaar)

Onderwerp

vaststelling incidentele subsidie EnergiekBaarn 2018

Beslispunten

1. De in 2018 verleende incidentele subsidie aan EnergiekBaarn voor activiteiten die voorlichting en bewustwording van inwoners van Baarn betreffen (gebaseerd op het bij aanvraag ingediende plan) ter hoogte van € 10.000,- vast te stellen.

2. Verzenden van de bijgevoegde vaststellingsbrief aan EnergiekBaarn.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft de in 2018 verleende subsidie aan de energiecoöperatie EnergiekBaarn definitief vastgesteld. Deze subsidie is besteed aan voorlichting en advies aan inwoners op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Een groot deel van het bedrag van € 10.000,- is besteed aan de inzet van een projectleider energiecoaching.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

77339 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van de heer T. Posthumus Meyjes als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Beslispunten

De heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

In dit voorstel wordt u geadviseerd om de heer T. Posthumus Meyjes met directe ingang te benoemen als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.