Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

117400 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving

Beslispunten

  1. Het Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving vaststellen.
  2. De gemeenteraad over deze besluitvorming informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In het Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving staat wat de gemeente in 2019 heeft gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Baarn te verbeteren en te handhaven. Dit doet de gemeente door op te treden tegen zaken die niet zijn toegestaan. Zoals: het ingrijpen bij het bouwen zonder vergunning, optreden tegen parkeeroverlast, het illegaal dumpen van afval bestraffen, klachten van inwoners over de openbare ruimte afhandelen en gebouwen controleren op brandveiligheid. In het uitvoeringsprogramma gedeelte staat wat de gemeente in 2020 op dit gebied gaat doen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

111051 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Voorontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk

Beslispunten

De raad voorstellen om:

  1. De ruimtelijke aspecten voor de plannen voor Paleis Soestdijk vaststellen zoals uitgewerkt in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan ;
  2. Geen exploitatieplan vaststellen;
  3. Het voorontwerpbestemmingsplan te inzage leggen.

Samenvatting voor de inwoner

De afgelopen jaren is gewerkt aan de uitwerking van het plan Made by Holland voor de restauratie en herstel van Landgoed Paleis Soestdijk om daarmee het paleis een nieuwe, duurzame toekomst te geven.

In april 2019 heeft de gemeenteraad in een motie richting gegeven voor het bestemmingsplan.

In het najaar van 2019 bleek dat er een tekort is ontstaan in de businesscase voor de plannen voor Soestdijk. Eind april van dit jaar is overeenstemming bereikt over een oplossing, die zijn weerslag in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan heeft gekregen (hierna: bestemmingsplan).

De raad wordt gevraagd zijn mening te vormen over deze plannen en de bestemmingsplanprocedure te starten.

De inhoudelijke uitwerking is neergelegd in de brochure Made by Holland 2.0 van Meyer Bergman Erfgoed, de eigenaar van het paleis. Dit raadsvoorstel gaat over de ruimtelijke vertaling in van de plannen in het bestemmingsplan.

Naast de restauratie van het paleis kent dit bestemmingsplan een aantal ruimtelijke ingrepen. Dit zijn, een mogelijke vijver aan de voorzijde van het paleis en een nieuwe entree en een auditorium aan de achterzijde. Een vergroting van de Oranjerie, als nieuwe entree naar het besloten, betaalde deel van het landgoed. Een tuinprogramma met beleefobjecten in bestaande gebouwen zoals de watertoren en het sportcomplex, en enkele nieuw te realiseren objecten. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg de Parade als ontvangstgebied met parkeren, een landgoedwinkel, kleinschalige horeca en een hotelvoorziening die deels in bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren gebouwen wordt gehuisvest. En tenslotte, op het voormalige Marechausseeterrein, een woongebied met tien appartementengebouwen.

Het landgoed is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en ligt grotendeels op 'oude bosgroeiplaatsen'. De ingrepen tasten voor een deel de NNN aan. Deze aantasting moet worden gecompenseerd. Voor maximaal 1 ha bos bij het marechausseeterrein moet de provincie ontheffing geven van het kapverbod. De uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden in samenwerking met de provincie, om te borgen dat voldaan kan worden aan de eisen die zij stelt.

De wijze waarop de verbinding tussen de Parade en het paleisgebied en de ontsluiting van alle deelgebieden op de Amsterdamsestraatweg is in dit voorontwerpbestemmingsplan nog niet uit vertaald, omdat deze uitwerking nog niet gereed is.

Een klankbordgroep bestaande uit maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden van ondernemers en omwonenden en inwoners uit Baarn en Soest die zich hadden opgegeven, hebben gedurende de totstandkoming van de onderzoeken en het bestemmingsplan zeer waardevolle feedback gegeven. Het eindadvies is bijlage bij dit voorstel.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

110645 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging beheer gemeentelijk pand Kerkstraat 28

Beslispunten

  1. Instemmen met verlenging van de beheerovereenkomst met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2020 voor een periode van een jaar.
  2. Instemmen met het aangaan van een gebruiksovereenkomst met Lokaal O voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 september 2020 tot 1 juli 2021.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn verhuurt ruimten in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis). Camelot Beheer BV regelt voor de gemeente Baarn het beheer en de verhuur voor het pand.

Met ingang van 1 juli 2020 wordt de beheerovereenkomst met Camelot Beheer BV voor een jaar verlengd.

Lokaal O zal met ingang van 1 september 2020 ruimten gaan gebruiken in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

117366 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionaal uitvoeringsbeleid Asbest en taakoverdracht Regionale UitvoeringsDienst (RUD)

Beslispunten

  1. In te stemmen met de wettelijk verplichte overdracht van de basistaak Asbest aan de RUD per 1 juni 2020;
  2. In te stemmen met het regionaal uitvoeringsbeleid Asbest (bijlage);
  3. De raad te informeren over dit vastgestelde uitvoeringsbeleid Asbest en de taakoverdracht met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. De wijziging heeft onder andere tot gevolg gehad dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 juli 2017 een basistaak is geworden die aan een omgevingsdienst moet worden overgedragen. Het Algemeen Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft in een eerdere fase besloten nog niet direct over te gaan tot overdracht van de taken, om zo voldoende voorbereiding te kunnen treffen. Met dit besluit worden de de betreffende asbesttaken formeel aan de RUD overgedragen.