Openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 november 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

60214 (Direct openbaar)

Onderwerp

Plan van Aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen"

Beslispunten

 1. Het plan van aanpak "Optimalisatie en sturing regionale samenwerking en verbonden partijen" vast te stellen (bijlage 1);
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief met het plan van aanpak als bijlage.

Samenvatting voor de inwoner

Zoals in het collegeprogramma en in de begroting 2019 aangekondigd gaat de gemeente aan de slag met het thema “Sturing op Verbonden Partijen’. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie worden hierin meegenomen. Daarom heeft het college een plan van aanpak vastgesteld. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

59999 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Zevenlindenweg 9

Beslispunten

 1. Bezwaar 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Bezwaar 2 niet- ontvankelijk te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 2 mei 2018 in stand houden met een gewijzigde motivering
 4. betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Zevenlindenweg 9 gewijzigd in stand. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het college neemt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over. De grondslag wordt gewijzigd en er wordt een plattegrond toegevoegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

60444 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ontwerpbesluit Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 1), realiseren van 8 woningen

Beslispunten

 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van in totaal 8 woningen uitgevoerd als 4 twee onder een kap woningen op het perceel Heuveloordstraat 11A en 11B;
 2. Starten van de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a3 Wabo fase 1, Handelen in strijd met regels ro, activiteit afwijken van het bestemmingsplan, door de ontwerpomgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
 3. De gemeenteraad informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Er zijn plannen om op het bedrijfsterrein van de Heuveloordstraat 11a/b in totaal 8 woningen te realiseren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het plan wordt ter inzage gelegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

61014 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wellnesscentrum Drakenburgergracht: Beantwoording schriftelijke vragen fractie Voor Baarn

Beslispunten

De schriftelijk gestelde vragen beantwoorden met bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

Namens de fractie van Voor Baarn heeft de heer T. Schouten schriftelijke vragen gesteld aan het college over het wellnesscentrum. In het bijzonder hebben de vragen betrekking op de voortgang.

Met de bijgaande brief worden deze vragen beantwoord en de leden van de raad en de steunfractieleden op de hoogte gebracht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

54095 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging opstalrecht Van der Helstlaan 2

Beslispunten

De opstalrechtovereenkomst met de Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn voor de grond aan de Van der Helstlaan 2 verlengen voor een periode van dertig jaar, met ingang van 25 juni 2020 tot 25 juni 2050.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Katholieke Jeugdbeweging Baarn heeft een clubgebouw met bijbehorend terrein voor scouting aan de Van der Helstlaan 2. Voor het terrein heeft de Stichting een opstalrechtovereenkomst met de gemeente. De stichting vraagt de gemeente om verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een lange periode, omdat het clubgebouw moet worden opgeknapt. De gemeente Baarn stemt in met verlenging van de opstalrechtovereenkomst voor een periode van dertig jaar.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

57667 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2019 Stichting Bibliotheken Eemland

Beslispunten

1. Een structurele subsidie van € 425.680,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2019. 

2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' uit te voeren in samenwerking met de St. Aloysiusschool voor de duur van twee jaar.

a. Hiertoe een incidentele subsidie van € 7.240,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland in 2019 voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School.

b. Deze subsidies te bekostigen door aanspraak te maken op het stimuleringsbudget (€ 5.000,-) en het budget Lokaal Onderwijsbeleid (€ 2.240,-) .

c. Bibliotheek Eemland de gelegenheid te bieden om in 2019 voor 2020 een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

3. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2019 is structurele een subsidie toegekend van € 425.680,-.

Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een pilot 'De Bibliotheek op School'. Om deze pilot uit te voeren is een subsidie toegekend van € 7.240,- voor 2019. Voor 2020 krijgt de stichting de gelegenheid om een vervolgsubsidie aan te vragen van € 5.494,-. Hiermee kan de pilot voor twee jaar worden uitgevoerd in samenwerking met de Aloysius School en de Stichting Kind en Educatie Baarn. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs en zal in het tweede jaar worden geëvalueerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

59592 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2019 Theater De Speeldoos

Beslispunten

 1. Een structurele exploitatiesubsidie toe te kennen van € 434.937,- aan Theater de Speeldoos .
 2. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde beschikkingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Theater de Speeldoos verzorgt de exploitatie van cultureel centrum De Speeldoos in Baarn. Hiervoor heeft zij een subsidie aangevraagd die past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn. Er is daarom een exploitatiesubsidie van € 434.937,- toegekend.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

60713 (Direct openbaar)

Onderwerp

rib over aanpassingen kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat

Beslispunten

Gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief, begeleid door een tekening met schetsontwerp, informeren over kleine aanpassingen van de kruising Eemnesserweg Nieuwstraat Dalweg.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders stuurt op verzoek van enkele raadsleden een tekening met schetsontwerpvan de aanpassingen van de kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg naar alle leden van de gemeenteraad.