Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

93844 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Overeenkomst gebruik C2000

Beslispunten

 • in te stemmen met de ondertekening van de 'overeenkomst C2000 randapparatuur tussen gelieerde en politie';
 • de benodigde financiële dekking via de perspectiefnota beschikbaar te maken.

Samenvatting voor de inwoner

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De samenwerking met de politie is hierbij uiteraard essentieel. Voor de communicatie met de politie wordt gebruik gemaakt van het C2000 netwerk. De politie heeft besloten eisen te stellen aan het gebruik en deze vast te leggen in een overeenkomst. Zonder deze overeenkomst en het gebruik van door de politie aangeboden communicatie-apparatuur wordt de effectiviteit van de gemeentelijke handhavers (boa's) aangetast, en komt de veiligheid van hen in het geding.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

94514 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tijdelijke uitbreiding taakduur wethouders Vissers en Van Roshum

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. De taakduur van wethouder Vissers met 0,2 fte uit te breiden.
 2. De taakduur van wethouder Van Roshum met 0,2 fte uit te breiden.
 3. De uitbreiding van de taakduur in te laten gaan op 20 januari 2020 en te beëindigen op het moment dat de nieuwe wethouder is benoemd.

Samenvatting voor de inwoner

Op 19 december 2019 heeft wethouder Stroo zijn ontslag ingediend. De waarneming van de portefeuille legt een substantiële claim op wethouder Van Roshum en wethouder Vissers. Om hieraan tegemoet te komen wordt de taakduur van beide wethouders verruimd met 0,2 fte.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

93309 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2018 Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem

Beslispunten

 1. Op basis van de jaarrekening 2018 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Bijlage 1) en het advies van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie (Bijlage 2) de structurele subsidie 2018 aan de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem vaststellen op € 312.075;
 2. Op basis van de jaarrekening 2018 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Bijlage 1) en het advies van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie (Bijlage 2) de incidentele subsidie 2018 aan de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem vaststellen op € 65.000;
 3. Instemmen met verzending van bijgaande vaststellingsbrieven (Bijlagen 3 en 4).

Samenvatting voor de inwoner

Uit het jaarverslag 2018 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) blijkt dat Seste heeft voldaan aan haar opdracht tot exploitatie en subsidieovereenkomst. De raad van toezicht Sportpark Ter Eem en de gemeente vinden dat Seste goed gepresteerd heeft. Daarom stelt de gemeente de hoogte van de subsidiebedragen 2018 vast op de al verleende bedragen in 2018. Seste en de raad van toezicht wijzen erop dat door de recente herverdeling van de subsidies voor sportaccommodaties op de lange termijn (2026) voor Seste een financieringsprobleem ontstaat .

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

93739 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Tolweg 2-4

Beslispunten

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 3. de bestreden omgevingsvergunning van 5 september 2019 in stand te houden met dien verstande dat deze wordt verleend voor de duur van 3 jaar in plaats van 5 jaar;
 4. de betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning van 9 september 2019 voor het perceel Tolweg 2- 4 in stand. Deze vergunning is verleend voor de verlenging van de tijdelijke vergunning om te mogen wonen in een bedrijfslocatie op dit perceel voor de duur van 5 jaar. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Wel geeft de commissie het college mee de termijn van 5 jaar in de omgevingsvergunning te heroverwegen en nader te motiveren. Het college heeft dit advies gevolgd en na heroverweging de vergunning verleend voor de duur van 3 jaar.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

94512 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanvulling beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks bomenkap aan de Tolweg

Beslispunten

Instemmen met het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de behandeling van de schriftelijke vragen over de Tolweg in de raadsvergadering van december 2019 bleken er onduidelijkheid te zijn over de plek waar de 13 populieren stonden, die zijn gekapt. Met deze brief wil het college die onduidelijkheid wegnemen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

88630 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept Kaderbrief 2021 GGD regio Utrecht

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2021;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De concept kaderbrief 2021 heeft hoofdzakelijk betrekking op technische uitgangspunten. Daarnaast komen slechts enkele ontwikkelingen aan bod.

Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2021 en daarbij de volgende zienswijze mee te geven: 

De raad herkent de toegenomen belangstelling voor het thema gezondheid maar geeft hierbij de GGD regio Utrecht ook de opdracht mee om deze opgave te realiseren zonder een uitbreiding van de gemeentelijke financiële bijdrage.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

90155 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissen op verzoek verbod voor vrachtverkeer in de Hoofdstraat

Beslispunten

 1. Verzoek tot instellen van verbod op vrachtverkeer in de Hoofdstraat afwijzen.
 2. Briefschrijver dit besluit schriftelijk mededelen.

Samenvatting voor de inwoner

Enkele bewoners hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd een verbod voor vrachtverkeer in te stellen in de Hoofdstraat. De belangrijkste reden daarvoor is de overlast die men ondervindt van de bevoorrading van de COOP supermarkt die aan de Hoofdstraat gevestigd is.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat een verbod voor vrachtverkeer in de Hoofdstraat, waar toch al heel weinig vrachtauto's rijden, geen oplossing biedt voor het probleem. Vaak staan vrachtwagens vlak bij de woningen geparkeerd bij een parkeerverbod. In eerste instantie zal daar de komende tijd aandacht aan worden besteed. Ook mag de supermarkt geen overlast veroorzaken in de omgeving. Door de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) worden deze klachten onderzocht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

93862 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanvullend verkeersbesluit Prof. Molengraafflaan

Beslispunten

Instemmen met de bijgevoegde aanvullende verkeersbesluit;

 • Het opheffen van het huidige alternerend parkeerverbod in de Professor Molengraafflaan, wegvak J.F. Kennedylaan - Professor Buyslaan
 • Het toewijzen van een parkeerverbod naar één zijde in de Professor Molengraafflaan, wegvak J.F. Kennedylaan - Professor Buyslaan

Samenvatting voor de inwoner

In het collegevoorstel van 17 december 2019 ontbrak het verkeersbesluit voor het stuk van de Professor Molengraafflaan voor het wegvak tussen de Professor Buyslaan en de J.F. Kennedylaan. Dit collegevoorstel is een aanvulling op het besluit van 17 december 2019.

Het college heeft op toen besloten om in de Professor Molengraafflaan, het alternerend parkeren voor het deel van de Professor Molengraafflaan tussen de Professor Buyslaan en de Zandvoortweg op te heffen en definitief toe te wijzen naar één zijde.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

94791 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanwijsbesluit ondergrondse containers restafval

Beslispunten

 1. Het definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Baarn vast te stellen.
 2. Bijgevoegde RIB aan de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Dit is een besluit over in welke buurten en op welke plekken er ondergrondse restafval-containers komen. Een deel van de beoogde locaties wordt hiermee definitief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

90548 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen per 2021

Beslispunten

1. De regionale afspraken doordecentralisatie beschermd wonen per 2021 vast te stellen;

2. Het beleidskader Moed moet (Opvang en Bescherming) te verlengen;

3. De raadsinformatiebrief Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen per 2021 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Door regionaal afspraken te maken over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio, borgen we voor huidige en nieuwe cliënten beschermd wonen passende ondersteuning. Ook beheersen we de risico’s, die zijn verbonden aan de overgang van de huidige werkwijze met centrumgemeenten naar de nieuwe werkwijze waarbij alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

92205 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidie 2020 stichting Welzijn Baarn

Beslispunten

 1. Aan Stichting Welzijn Baarn voor 2020 een subsidie verlenen van € 1041.645,- voor het uitvoeren van de aangevraagde welzijnsactiviteiten;
 2. Instemmen met het verlengen van het product verhuiscoach voor 2 jaar;
 3. In te stemmen met bijgevoegde beschikking;
 4. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan Eemland Wonen en Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Welzijn Baarn (SWB) voert in de gemeente Baarn taken uit op het gebied van welzijn en richt zich daarbij op gemeentelijke taken binnen de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De Stichting ontvangt subsidie voor haar werkzaamheden en heeft voor 2020 weer een subsidieaanvraag ingediend.