Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

73281 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2018

Beslispunten

 1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2018;
 2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

Samenvatting voor de inwoner

Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Jaarrekening RWA 2018 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

73400 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023

Beslispunten

 1. De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023;
 2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

Samenvatting voor de inwoner

Op 8 april 2019 heeft het Bestuur van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gemeentebestuur heeft het recht om hierop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van RWA daarover met een brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74098 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek bouw woning op het perceel Cantonlaan 17

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel Cantonlaan 17 in Baarn een vrijstaande woning te bouwen onder voorwaarde dat aangetoond wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een (ontwerp) bestemmingsplan op te laten stellen dat voorziet in een woonbestemming met een bouwvlak en hiermee de wettelijke procedure starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen omdat het kostenverhaal anderszins wordt verzekerd.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Cantonlaan 17. Hiervoor wordt vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74533 (Openbaar na een week)

Onderwerp

herziene beslissing op bezwaar Bilderdijklaan 42

Beslispunten

 1. de beslissing op bezwaar van 8 mei 2018 te wijzigen door een aanvulling van de motivering;
 2. betrokkenen te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college geeft nog steeds geen toestemming voor het uitbreiden van een woning met het adres Bilderdijklaan 42 te Baarn. In 2017 was hiervoor een vergunning verleend. Na bezwaren is de aanvraag op 8 mei 2018 alsnog geweigerd. Tegen die weigering is beroep bij de rechtbank ingesteld.

Bij de rechtbank is afgesproken dat extra informatie over het bouwplan zou worden aangeleverd. Het college kon daarmee opnieuw bekijken of misschien toch kon worden ingestemd met de uitbreiding. Het college heeft dit onderzocht, maar wil ook nu geen toestemming geven voor de uitbreiding. In dit nieuwe besluit legt het college uit waarom niet.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74625 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beleidsnota Toerisme & Recreatie

Beslispunten

1. Instemmen met de beleidsnota Toerisme & Recreatie

2. Instemmen met de toeristische uitvoeringsagenda 2019-2021

 De raad te vragen om de bovengenoemde stukken vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In de beleidsnota Toerisme & Recreatie wordt aangegeven hoe we Baarn de komende jaren sterker op de kaart toeristische kaart zetten en hoe we de aanwezige kansen beter benutten.

We maken daarbij gebruik van de groeiende populariteit van de Utrechtse Heuvelrug onder toeristen en recreanten. Tegelijk onderscheiden we ons van andere gemeenten op de Heuvelrug. Daarbij maken we gebruik van het merk 'Vorstelijk Baarn'.

Ook schept deze nota duidelijkheid in de diverse (regionale) overleggen en samenwerkingsstructuren, op het gebied van toerisme en recreatie, waaraan de gemeente deelneemt .

Bij de nota Toerisme & Recreatie is een Toeristische Uitvoeringsagenda 2019-2021 gemaakt, waarin de acties voor de komende twee jaar zijn aangegeven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74654 (Openbaar na een week)

Onderwerp

ruimtelijke modellen Baarnsche Zoom

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein;
 2. Op basis van het model 'Herkenbaar Baarn' een ontwikkelstrategie voor te bereiden.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in februari 2018 besloten door te gaan met de planvorming voor woningbouw en een uitbreiding van het bedrijventerrein Noordschil op de onbebouwde gronden aan de noordrand van Baarn. De opdracht aan het college van burgemeester en wethouders was om haalbare ruimtelijke scenario's op te stellen en hierbij omwonenden en andere belangstellenden te betrekken. Het college heeft deze opdracht uitgevoerd en legt het resultaat nu ter besluitvorming aan de raad voor.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74810 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Perspectiefnota 2020

Beslispunten

 1. Instemmen met de Perspectiefnota 2020;
 2. De Perspectiefnota en het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Ter voorbereiding op de Begroting waarin de plannen voor het volgend jaar en de daarbij behorende financien worden vastgesteld, heeft het college een Perspectiefnota opgesteld waarin de uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen. Deze Perspectiefnota wordt in juni door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74877 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen Jaarstukken 2018

Beslispunten

Aan de raad voor te stellen om

1.    De Jaarstukken 2018 vast te stellen;

2.    De grondpositie Ericastraat voor een bedrag van € 65.000 af te boeken ten laste van het jaarrekeningresultaat;

3.    De egalisatiereserve afvalverwerking op te heffen en het saldo te storten in een egalisatievoorziening;

4.    Een bedrag van € 1.600.000 te storten in een risicovoorzieningen voor het gasontvangstation en deze te dekken uit de algemene reserve;

5.    Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 331.046 negatief ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Samenvatting voor de inwoner

Dit voorstel beoogt een vaststelling van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Baarn te verkrijgen in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2019.

Het gerealiseerde resultaat van baten en lasten wordt toegelicht. Voorgesteld wordt dit gerealiseerde resultaat van baten en lasten via resultaatbestemming ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

72814 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen BOP over De Groene Inval

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van BOP over natuur- en milieucentrum De Groene Inval.
 2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van BOP heeft vragen gesteld over De Groene Inval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.