Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

62116 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Uitvoeringsbesluiten APV

Beslispunten

  1. De uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 2:6, 2:42, 2:47, 2:48, 2:52, 2:57, 2:58, 3:4, 4:2, 4:6, 4:7, 4:13, 4:19 en 4:21 van de APV vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de vaststelling door de burgemeester van de uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 2:9, 2:25, 2:52 en 2:79 van de APV.
  3. Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsregels voor evenementen.
  4. De uitvoeringsbesluiten "Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2012" en "Besluit aanwijzing gedeelte van de gemeente waar het vestigen van een sekswinkel niet is toegestaan 2012" in te trekken.
  5. Het aanvraagformulier op grond van artikel 3:6 en het meldingsformulier op grond van artikel 4:3 van de APV vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Begin 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe APV vastgesteld. In deze verordening zijn veel regels opgenomen om het leven in Baarn aangenaam te houden. Naast regels stelt de raad in de APV ook kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Het college moet voor het invullen van de kaders besluiten nemen. Deze besluiten heten uitvoeringsbesluiten. In de uitvoeringsbesluiten staat beschreven hoe het college ontheffingen en vergunningen gaat verlenen. Met dit besluit zijn 17 uitvoeringsbesluiten vastgesteld. De besluiten zijn opgenomen in de landelijke website voor overheidsbesluiten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

60569 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afronding planvorming Gerrit van der Veenlaan 12 en 14

Beslispunten

1.     Toestemming te verlenen voor het onttrekken van onzelfstandige studentenhuisvesting aan de verhuur op de locatie Gerrit van der Veenlaan 12 - 14.

2.     Uitstel te verlenen voor het te verbeuren bedrag ingeval van onttrekking aan de verhuur tot het moment dat de panden aan de Gerrit van der Veenlaan 12 - 14 worden verkocht.

3. Het totaal van het te verbeuren bedrag te bestemmen ten behoeve van de realisatie van zelfstandige wooneenheden in de sociale huursector voor starters op een andere lokatie.

Samenvatting voor de inwoner

Eemland Wonen is enige tijd geleden gestart met het onderzoeken en ontwerpen van een verbouwingsplan voor de monumentale panden Gerrit van der Veenlaan 12 en 14 in de wijk Wilhelminapark. De panden waren in gebruik als onzelfstandige studentenhuisvesting. Dit is niet meer van toepassing in Baarn en de woningcorporatie wilde zich meer richten op de verhuur van zelfstandige wooneenheden voor starters.

Vanwege de hoge verbouwings- en onderhoudskosten van monumentale panden vraagt Eemland Wonen om de verhuur van onzelfstandige studentenhuisvesting in die panden definitief te beëindigen en de panden te verkopen.

Samen met de gemeente wil Eemland Wonen een geschikte lokatie zoeken voor sociale huurwoningen voor startende éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

62095 (Direct openbaar)

Onderwerp

Toekenning vangnetuitkering over 2017

Beslispunten

  1. De gemeenteraad informeren over de te ontvangen vangnetuitkering over 2017.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten krijgen jaarlijks een financiële bijdrage vanuit het Rijk als de totale kosten voor bijstandsuitkeringen hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet een vangnetuitkering. In het eerste kwartaal van 2019 ontvangt de gemeente Baarn de vangnetuitkering over 2017.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63875 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2019

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de stichting Eem-Vallei Educatief.

2. in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de stichting Eem-Vallei Educatief.

Samenvatting voor de inwoner

De stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief zorgt voor doeltreffend onderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck in Baarn valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2019 aangeboden aan de raad. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

62745 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Overeenkomst openbaarheid speelplein Noorderbreedte

Beslispunten

  1. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst over afspraken over de veiligheid van de speeltoestellen en het beheer van het openbare schoolplein van de Noorderbreedte.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente en de stichting Beheer Noorderbreedte hebben afspraken gemaakt over het beheer van het openbare schoolplein van de Noorderbreedte. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en stichting van de scholen voor het overige beheer.