Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84800 (Openbaar na een week)

Onderwerp

vestiging detailhandel Bever Outdoor

Beslispunten

Akkoord te gaan met de schriftelijke reactie op de brief van de heer Vos.

Samenvatting voor de inwoner

In de schriftelijke reactie op de brief van de heer Vos wordt aangegeven dat de vestiging van perifere detailhandel op het industrieterrein (Noordschil) zoals door Bever Outdoor gewenst niet past in het huidige gemeentelijke beleid en evenmin past in het huidige provinciale beleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84906 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording ingekomen mail aan raad over mogelijkheid permanente bewoning recreatiewoningen

Beslispunten

Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de vraag van een inwoner waarom recreatiewoningen in Baarn niet permanent bewoond kunnen worden.

Samenvatting voor de inwoner

Het college beantwoordt een ingekomen brief aan de raad over de vraag waarom er niet permanent mag worden gewoond in recreatiewoningen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

73788 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek grondruil Stedin voor plaatsen transformatorruimte

Beslispunten

  1. Instemmen met het verzoek van Stedin tot verkoop van circa 24 m2 gemeentegrond bij de Stationsweg 2 voor de plaatsing van een transformator huisje.
  2. Aan de verkoop de voorwaarden verbinden dat Stedin gedane toezeggingen aan een omwonende over bijvoorbeeld camouflage, kleuren, situering en het plaatsen van eventuele hekken nakomt en bewoners actief betrekt bij de bouw van de transformatorruimte.
  3. Instemmen met het verzoek van Stedin tot aankoop van 8 m2 grond bij de Burgemeester Penstraat 6.

Samenvatting voor de inwoner

De transformatorruimte van Stedin gelegen achter de Burgemeester Penstraat 6 moet worden uitgebreid. Dat kan niet op de huidige plek. De gemeentegrond bij de Stationsweg 2 is de enige mogelijkheid voor het plaatsen van een nieuwe transformatorruimte. De grond bij de Burgemeester Penstraat 6 wordt door Stedin B.V. aan de gemeente verkocht en ingericht als openbaar gebied als wordt overgegaan tot verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

84130 (Direct openbaar)

Onderwerp

Septembercirculaire Algemene Uitkering 2019

Beslispunten

  1. Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Septembercirculaire 2019.
  2. Akkoord gaan met de financiƫle uitkomsten en financiƫle verwerking van de Septembercirculaire 2019.
  3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In de algemene uitkering wordt budget vanuit de Rijksoverheid verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeenten wordt dat gedaan via het Gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt 3 tot 4 keer per jaar bijgesteld. In september, december en in mei. De Septembercirculaire is afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. In de Septembercirculaire worden de budgetten vanuit de Rijksoverheid bijgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84232 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Beslispunten

De voorgedragen leden met directe ingang benoemen als officieel lid Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

In dit voorstel wordt u geadviseerd om de voorgedragen leden met directe ingang te benoemen als officieel lid van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

In de verordening Adviesraad Sociaal Domein Baarn 2019 is opgenomen dat de voorzitter en leden op voordracht van de Adviesraad benoemd worden door het college.

De voorzitter, de heer T. Posthumus Meyjes, is op 2 juli 2019 officieel benoemd door het college.