Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

72006 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Financiële stukken VRU

Beslispunten

 1. De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd voorstel adviseren om:

a. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2018 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.

b. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2019 VRU.

c. Zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerp-begroting 2020 VRU, door het DB van de VRU te vragen:

 • de toezegging gestand te doen dat de samenvoeging van de drie meldkamers in Midden-Nederland niet tot extra kosten voor de gemeenten leidt. Ook niet als het beheer door de Politie wordt overgenomen;
 • te bezien of er een oplossing getroffen kan worden m.b.t. de kernenproblematiek die de laatste jaren specifiek voor Baarn geldt en waardoor zowel de VRU als de gemeente minder afhankelijk worden van wijzigingen.

Samenvatting voor de inwoner

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken gezonden met betrekking tot de jaren 2018 t/m 2020 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. De gemeenteraden van de 26 aan de VRU deelnemende gemeenten kunnen op die manier invloed uitoefenen op het beleid van de VRU.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

69191 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Prestatieafspraken 2019 Het Gooi en Omstreken

Beslispunten

 1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2019 met Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie

Samenvatting voor de inwoner

Met corporatie Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2019, over onder andere verduurzaming woningbezit en inzet Vangnet, Informatie en Advies ( VIA)- trajecten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

71817 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over perifere detailhandel

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over perifere detailhandel. In bijgevoegde brief vindt u de beantwoording van deze vragen. U wordt gevraagd in te stemmen met deze brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft op 26 maart 2019 schriftelijke vragen gesteld over perifere detailhandel. In een brief worden de gestelde vragen beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

71911 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Troelstralaan: Onderzoek seniorencomplex

Beslispunten

 1. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek instemmen met de samenvatting en het advies en op basis hiervan de voorkeur voor sloop en vervangende nieuwbouw te delen.
 2. Als eerste vervolgstap de bewoners en omwonenden uitnodigen voor een gesprek van gemeente, gezamenlijk met Eemland Wonen, om de uitkomsten aan hen mee te delen.
 3. De raad met een RIB informeren over de uitkomsten van het rapport en het standpunt van het college .
 4. Het stedenbouwkundige ontwerpproces voor vervangende nieuwbouw een vervolg geven.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de 24 seniorenwoningen aan de Troelstralaan is in opdracht van Eemland Wonen een onderzoek uitgevoerd door Atrive om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag hoe de investeringen van renovatie ten opzichte van sloop en nieuwbouw zich tot elkaar verhouden. Hiervoor zijn drie scenario 's doorgerekend. De uitkomsten hiervan laten zien dat het investeren in sloop met vervangende nieuwbouw de voorkeur verdient.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63323 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanpassing schoolgebouw Amalia Astro

Beslispunten

Instemmen met het vergoeden van de helft van de voorgenomen resterende boekwaarde van de gebouwaanpassing aan de Amalia Astro indien het schoolbestuur het schoolgebouw binnen 10 jaar buiten hun schuld moet verlaten.

Samenvatting voor de inwoner

De Amalia Astro school heeft een verzoek ingediend ten behoeve van een verbouwing aan het schoolgebouw.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

67325 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Financiële en procedurele afhandeling herstelwerkzaamheden basisschool de Uitkijck

Beslispunten

 1. Instemmen met een vergoeding van 50% van de kosten door Eemland Wonen voor de herstelwerkzaamheden aan het dak van schoolgebouw De Uitkijck.
 2. Beëindigen van de arbitrage procedure tegen Eemland Wonen.

Samenvatting voor de inwoner

Aan het dak van de basisschool de Uitkijck zijn in opdracht van de gemeente in 2017 herstelwerkzaamheden verricht. De gemeente heeft de kosten die zijn gemaakt voor deze herstelwerkzaamheden voor haar rekening genomen. Aangezien de gemeente en Eemland Wonen gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de bouw van de school, wordt in dit college voorstel een verdeling van de kosten voorgesteld. Tevens wordt voorgesteld om de arbitrage procedure die tegen Eemland Wonen was gestart, te beëindigen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

70524 (Direct openbaar)

Onderwerp

collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018

Beslispunten

De collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018 vaststellen.

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van de ENSIA hebben er audits plaatsgevonden met betrekking tot DigiD en Suwinet. Met deze verklaring legt het college van burgemeester en wethouders op basis van de ENSIA-systematiek verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. De resultaten zijn vastgelegd in verantwoordingsrapportages ( het assurance-rapport).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

70886 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoek Zwanenweide 21

Beslispunten

 • Afwijzen van de vraag van de eigenaren van de Zwanenweide 21 of de gemeente Baarn vier stukken gemeentegrond wil verkopen.
 • De gemeentegrond aan de achterzijde van het perceel (4082) te huur aanbieden met de bepaling dat de grond kan worden gekocht als de bestemming in de toekomst wijzigt.

Samenvatting voor de inwoner

De eigenaren van het perceel aan de Zwanenweide 21 vragen de gemeente Baarn of meerdere stukken gemeentegrond die grenzen aan het perceel kunnen worden gekocht. De eigenaren huren vanaf april 2019 één stukje grond aan de zijkant van het perceel. De gemeente Baarn besluit de gronden niet te verkopen. Het stuk grond aan de achterzijde van het perceel wordt wel te huur aangeboden. Zodra de bestemming van dit stuk grond wijzigt, kan het ook worden verkocht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

71301 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Update motie reclamedrukwerk

Beslispunten

 1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de motie Reclamedrukwerk (december 2017) door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie aangenomen waarin ze vraagt om invoering van een ja/ja-sticker voor reclamefolders. Een ja/ja-sticker kun je op de brievenbus plakken als je wel reclame wil ontvangen. Als je geen sticker op de bus plakt, krijg je geen reclame. Het doel hiervan is minder afval. In de motie staat dat dit nieuwe systeem vanaf 1 januari 2019 ingevoerd moet zijn in Baarn.

Het college heeft in september 2018 besloten om invoering van de ja/ja-sticker uit te stellen, onder meer omdat een aantal bedrijven die reclamefolders verspreiden, in hoger beroep is gegaan tegen de gemeente Amsterdam. Die heeft al eerste gemeente het nieuwe systeem ingevoerd. In september was de verwachting dat de uitspraak in deze zaak eind 2018 of begin 2019 zou zijn. Inmiddels is bekend dat deze pas op 11 juni 2019 is. De gemeenteraad wordt over deze stand van zaken geïnformeerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

71399 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoorden schriftelijke vragen PvdA inzake Veilig verkeer in Baarn

Beslispunten

Schriftelijke vragen fractie PvdA beantwoorden conform bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders beantwoorden schriftelijk gestelde vragen van de PvdA over de meetresultaten van de snelheidsdisplays en de invoering van 30 km/uur op alle wegen binnen de bebouwde kom van Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

70721 (Direct openbaar)

Onderwerp

Analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018

Beslispunten

In te stemmen met het verzenden van de raadinformatiebrief over de analyse zorgkosten Jeugd en Wmo 2018 aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de gemeenten in de regio Amersfoort zijn de kosten van de zorg voor Jeugd en Wmo in 2018 sterk gestegen. De gemeenten hebben onderzocht wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn. Het college van B&W van Baarn heeft in een brief aan de gemeenteraad beschreven wat de mogelijke oorzaken in de regio Amersfoort en in Baarn zijn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

71939 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen Bomenfonds

Beslispunten

1.      Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks over het bomenfonds. 

Samenvatting voor de inwoner

De politieke partijen D66 en GroenLinks hebben vragen aan de gemeente gesteld over het Bomenfonds. De brief beantwoordt de gestelde vragen.