Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

131607 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Bevestiging brief Parel van Baarn d.d. 25 mei 2020

Beslispunten

  1. De ontvangst van de brief van 25 mei 2020 te bevestigen conform de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 mei 2020 ontving het college een brief van de stichting tot behoud van het historische ensemble Paleis Soestdijk De Parel van Baarn een brief. De Parel van Baarn schrijft dat zij constateert dat in de raadsvergadering van 20 mei 2020 het college de opvatting van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn niet naar waarheid heeft weergegeven.

De Parel van Baarn verzoekt het college om een rectificatie op te nemen in een aan de gemeenteraad toegezegde brief en vraagt een schriftelijke bevestiging hiervan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

118862 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Roos van Decamahof 11

Beslispunten

Instemmen met het verzoek tot aankoop van ca. 18 m2 gemeentegrond bij de woning Roos van Decamahof 11.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de Roos van Decamahof 11 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om een smalle strook gemeentelijk groen bij de achtertuin van de woning. De gemeente stemt in met de verkoop van de grond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

124737 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2019 Kind en Co en Kinderopvang Baarn

Beslispunten

Instemmen met:

1.het subsidiebedrag voor de Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 49.444,64;

2. het door Kind en Co te weinig ontvangen bedrag over 2019 van € 24.988,32 uit te betalen;

3.de bijgevoegde brief aan Kind en Co;

4. het subsidiebedrag voor Kinderopvang Baarn B.V. over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 48.983,76;

5. het door Kinderopvang Baarn te weinig ontvangen bedrag over 2019 van € 1.940,29 uit te betalen;

6. de bijgevoegde brief aan Kinderopvang Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Kind en Co en Kinderopvang Baarn hebben in 2019 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor hebben zij door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2019. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Kind en Co vast te stellen op € 49.445 en het subsidiebedrag voor Kinderopvang Baarn vast te stellen op € 48.894.