Openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

97719 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging monument hekpalen bij Stationsplein 64A

Beslispunten

 1. bijgevoegd gewijzigd aanwijzingsbesluit vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In 2007 zijn de hekpalen bij Stationsplein 64A aangewezen als gemeentelijk monument. Bij dit besluit zat de verkeerde redengevende beschrijving. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit, waardoor de redengevende beschrijving nu kan worden gebruikt om de monumentale waarden van dit monument te controleren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

100994 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inspectie & reinigen riolering 2020

Beslispunten

 1. in te stemmen met de inspectie-werkzaamheden ter voorbereiding aan het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) en de rioleringskosten van € 150.000,- te dekken uit de voorziening riolering.

Samenvatting voor de inwoner

In 2020 gaat de gemeente 30 kilometer riolering reinigen en inspecteren. Vervolgens worden de inspectieresultaten beoordeeld op schadebeelden. Na afloop hebben we, samen met de deelgebieden die de afgelopen jaren al geïnspecteerd zijn, een goed beeld van de kwaliteit van ons totale rioolstelsel. De data gebruiken we voor het opstellen van een nieuw integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) die dit jaar zal worden opgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

101043 (Direct openbaar)

Onderwerp

Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie

Beslispunten

 1. De Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn voor woningeigenaren in de gemeente Baarn vast te stellen.
 2. Het subsidieplafond voor woningeigenaren in de gemeente Baarn voor 2020 vast te stellen op €65.000.
 3. Mandaat te verlenen aan de medewerkers van het Duurzaam Bouwloket om de bevoegdheden genoemd in artikel 5 tot en met 11 van de Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie Baarn uit te voeren.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeente Baarn stelt de regeling Energievoucher Subsidie vast, waardoor inwoners van Baarn in 2020 een bijdrage van €65 kunnen vragen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun woning of voor een lokaal energieadvies. Woningeigenaren kunnen vanaf 25 maart 2020 een aanvraag indienen bij Duurzaam Bouwloket.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

101874 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Concept RES Regio Amersfoort 1.0

Beslispunten

 1. In te stemmen met de concept RES regio Amersfoort;
 2. de raad voorstellen de concept RES vast te stellen en bod en regionale ambitie verder uit te werken.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeente Baarn heeft samen met de regiogemeenten Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Eemnes en Bunschoten, de provincie Utrecht, het waterschap Vallei en Veluwe en STEDIN een concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Amersfoort opgesteld. Het maken van een RES is verplicht door het Rijk en dat komt voort uit het Klimaatakkoord. 30 regio’s in Nederland moeten uiterlijk 1 juni 2020 een zogeheten ‘bod’ indienen waarin staat hoeveel de regio bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen voor duurzame energie. De RES is een strategie op regionaal niveau voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en energiebesparing. Ook wordt de mogelijkheid van duurzame warmtebronnen aangegeven en hoe vraag en aanbod van elektriciteit en warmte bij elkaar worden gebracht. Bij de totstandkoming van het concept bod hebben betrokken partijen hun inbreng gehad. Het college heeft ingestemd met de concept RES en een verdere uitwerking van de regionale ambitie. In mei zal de gemeenteraad gevraagd worden eveneens in te stemmen. Na reactie van het Rijk op het concept bod, worden grondeigenaren, inwoners, ondernemers en andere partners betrokken bij het concreet uitwerken en uitvoeren van de strategie. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

95590 (Direct openbaar)

Onderwerp

Hernieuwd Wmo-toezicht per september 2020

Beslispunten

 1. Instemmen met het effectueren van het Wmo-toezicht per september 2020;
 2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorzieningen, de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Wmo. Sinds 2016 voert GGD regio Utrecht in opdracht van 24 gemeenten het Wmo-toezicht op kwaliteit uit in de regio. De toezichthouders van GGDrU zijn door het college aangewezen. Met het aflopen van de huidige opdracht per september 2020 doet GGDrU een voorstel voor een eigentijds en geactualiseerd Wmo-toezicht, om de kwaliteitsbewaking van voorzieningen in de regio Utrecht te blijven borgen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

97863 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Jaarlijkse huurverhoging gemeentelijke woningen

Beslispunten

Instemmen met de verhoging van de huurprijzen voor de gemeentelijke woningen met ingang van 1 juli 2020, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Samenvatting voor de inwoner

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor verhoging van de huurprijzen voor woningen.

De huurprijzen voor de gemeentelijke woningen worden met ingang van 1 juli 2020 volgens dit beleid verhoogd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

99016 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Nachtegaalhof

Beslispunten

1) Instemmen met de verkoop van ca. 8 m2 gemeentegrond bij de woning Nachtegaalhof 12.

2) Niet instemmen met de verkoop of verhuur van gemeentegrond, gelegen bij de Nachtegaalhof.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de Nachtegaalhof 12 willen twee percelen gemeentegrond aankopen. Het gaat om gemeentegrond, grenzende aan de tuin van de woning en om een gemeentelijke groenstrook, gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

Er zijn geen bezwaren tegen verkoop van een klein perceel gemeentegrond, direct grenzend aan de tuin van de woning Nachtegaalhof 12. De gemeente stemt echter niet in met verkoop van de groenstrook, gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

100857 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over plaatsing transformatorruimte op de Brink

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen.
 2. In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

Samenvatting voor de inwoner

De fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie-SGP hebben vragen gesteld over de plaatsing van een transformatorruimte in het centrum van Baarn nabij de Brink en de Stationsweg. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in een brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

101090 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording vragen Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Beslispunten

 1. In te stemmen met de reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Samenvatting voor de inwoner

De adviesraad Sociaal Domein Baarn heeft 31 januari 2020 advies gevraagd en vragen gesteld rondom de jeugdzorg bij de gemeente Baarn en de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente.