Openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

81321 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag Kinderopvang Baarn en Kind en Co 2019

Beslispunten

Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 47.043,47 aan Kinderopvang Baarn voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 december 2019. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019;
  2. niet instemmen met het meerder gevraagde subsidiebedrag van €1.317,53 van Kinderopvang Baarn, omdat dit bedrag niet in overeenstemming is met de te verlenen subsidietarieven voor 2019, zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse educatie 2019;
  3. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn
  4. het beschikbaar stellen van € 24.456,32 aan Kind en Co voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 december 2019. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019;
  5. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

Samenvatting voor de inwoner

Vanaf 1 september 2019 nemen Kinderopvang Baarn en Kind en Co de peuteropvang en voorschoolse educatie over van Versa Welzijn. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan Kinderopvang Baarn B.V. en Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

82912 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stand van zaken peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn

Beslispunten

  1. Instemmen met de concept raadsinformatiebrief over de voortgang van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft de raad door middel van een brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Vanaf 1 september 2019 wordt de peuteropvang en voorschoolse educatie niet meer uitgevoerd door Versa Welzijn, maar door de kinderopvangorganisaties Kinderopvang Baarn en Kind en Co. Kinderopvang Baarn heeft de peuteropvang overgenomen op de Uitkijck. Kind en Co heeft zowel peuteropvang Hummelhonk op de Noorderbreedte overgenomen als peuteropvang Dribbel gevestigd in schoolgebouw de NBS.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

82057 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Voortgang besteding incidenteel budget openbare ruimte

Beslispunten

  1. De gemeenteraad informeren over de voortgang van besteding van incidenteel budget voor de openbare ruimte via bijgaande raadsinformatiebrief.
  2. Van de € 400k die beschikbaar is gesteld voor fietspaden € 150k over te hevelen naar groen teneinde (meer) groenvakken te kunnen renoveren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft vorig jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een inhaalslag op het gebied van het onderhoud van de openbare ruimte. Dit is bestemd voor het opknappen van wegen, fietspaden, groenvakken en speelterreinen. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd, maar een deel moet nog gebeuren. Voorbeelden van projecten die van dit budget worden uitgevoerd zijn het fietspad langs de Zandheuvelweg en de verharding van het Zuidereind langs de Eem. Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de voortgang geïnformeerd.