Openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 juni 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

75032 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Statutenwijziging Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Beslispunten

1.                  In te stemmen met een statutenwijziging Stichting NPUH;

2.                  Een deelnemersovereenkomst met Stichting NPUH aan te gaan;

3. Wethouder Jansma een volmacht te verlenen voor ondertekening van de deelnemersovereenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Baarn is aangesloten bij de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) Deze Stichting bereidt een statutenwijzigingen voor. De Stichting verzoekt het college akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging. Daarnaast wordt het college verzocht een deelnemersovereenkomst aan te gaan met de Stichting NPUH en wethouder T.G.W. Jansma een volmacht te verlenen voor de ondertekening van deze deelnemersovereenkomst.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

75129 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervolg Pilot Snel Meedoen en Veranderopgave Inburgering

Beslispunten

1.       Instemmen met het alloceren van de extra Rijksmiddelen voor Baarn ad. € 56.800 (2019 en 2020) ten behoeve van:

-         het bieden van ondersteuning en begeleiding aan de ‘ondertussengroep’;

-         het integreren van deze ondersteuning en begeleiding in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Vormgegeven vanuit de expertise opgedaan in de pilot Snel Meedoen middels het implementeren van een integrale intake, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en hieraan gekoppelde intensieve dienstverlening;

-         het groeien in de regierol op inburgering in het kader van de wetswijziging inburgering (per 1 januari 2021).

2. Dit bedrag beschikbaar stellen aan BBS Uitvoeringsorganisatie. 

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 juni 2019 loopt de pilot Snel Meedoen ten einde. Deze pilot richt zich op het intensief begeleiden van statushouders richting (vrijwilligers-)werk, opleiding ondernemerschap naast hun inburgeringstraject. De positieve resultaten uit de pilot worden geïmplementeerd in de reguliere dienstverlening door BBS Uitvoeringsorganisatie. Deze implementatie wordt gefinancierd uit extra Rijksmiddelen die Baarn in 2019 en 2020 zal ontvangen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

76574 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbesluit gasontvangstation

Beslispunten

 1. in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation op het Kadastraal perceel H3089, nabij de Drakenburgerweg;
 2. de ontwerpomgevingsvergunning met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg" ter inzage te leggen voor zienswijzen.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd samen met het ontwerpbestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg".

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

75176 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanbod twee weggedeelten Bremstraat en Sumatrastraat

Beslispunten

Instemmen met aankoop van twee weggedeelten, deel uitmakende van de Bremstraat en de Sumatrastraat.

Samenvatting voor de inwoner

Een gedeelte van de Bremstraat en Sumatrastraat is particulier eigendom.

De eigenaren bieden de weggedeelten aan de gemeente Baarn te koop aan.

De gemeente Baarn stemt in met de aankoop van de weggedeelten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

75957 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging beheer en verhuur Kerkstraat 28

Beslispunten

Instemmen met verlenging van de beheersovereenkomst met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van één jaar.

Instemmen met verlenging van de huurovereenkomsten met FrontaalKunst en de Aloysiusschool voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van twee jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn verhuurt ruimten in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis) aan FrontaalKunst en de Aloysiusschool. De overige ruimten in het pand worden incidenteel verhuurd. Camelot Beheer BV regelt voor de gemeente Baarn het beheer en de verhuur van het pand Kerkstraat 28.

Met ingang van 1 juli 2019 worden de overeenkomsten voor verhuur en beheer verlengd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

76135 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2018 Versa Welzijn

Beslispunten

Instemmen met:

 1. het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2018 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen definitief vast te stellen op € 225.240,20.
 2. het voorlopig verleende subsidiebedrag van € 220.001 te verhogen met € 5.239,20 tot een totaal van € 225.240,20 en dit bedrag aan de Stichting Versa Welzijn uit te betalen.
 3. de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Versa Welzijn heeft in 2018 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschools educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor heeft Versa Welzijn door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Versa Welzijn definitief vast te stellen op totaal € 225.240.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

76393 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar niet in behandeling nemen inzageverzoek

Beslispunten

Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Het bestreden besluit van 14 februari 2019 in stand te laten;

Verzoeker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

Iemand heeft de gemeente gevraagd of zijn/haar persoonsgegevens door de gemeente worden gebruikt. Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen moet de persoon eerst geïdentificeerd worden. Om dit zo veilig mogelijk te doen, kan dit persoonlijk op het gemeentehuis of via de website met digitale identificatie (DigiD). De verzoeker wil zich niet op deze manier identificeren. Het verzoek is toen niet in behandeling genomen. De verzoeker heeft hiertegen bezwaar ingediend. Het college heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

77275 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

Beslispunten

 1. Vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn;
 2. De raad hierover informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB);
 3. Na akkoord van het college Inspectie van het Onderwijs informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 geeft een overzicht van het toezicht en de handhaving kinderopvang door onze gemeente. In de toelichting, bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Baarn, leggen we de bijzonderheden schriftelijk vast zodat deze meegenomen kunnen worden bij de evaluatie met de GGD. Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

75222 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2018 MEE

Beslispunten

 1. Op basis van het jaarverslag 2018 de subsidie van MEE vaststellen op € 132.583,-
 2. Het niet bestede bedrag van € 7.417,- terugvorderen van MEE
 3. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning.Uit het jaarverslag van MEE blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2018 definitief kan worden vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

76363 (Direct openbaar)

Onderwerp

Convenant en beleidsregels landelijke toegang MO

Beslispunten

 1. Het convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang te tekenen.
 2. Wethouder van Roshum machtigen om het convenant te tekenen.
 3. Meewerken aan en de lijn volgen uit de model beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten geven momenteel een eigen invulling aan het begrip landelijke toegang voor Maatschappelijke Opvang. Met het ondertekenen van het convenant 'Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang' en de invoering van de model-beleidsregels zorgen we dat iedere gemeente op dezelfde manier werkt. We vinden namelijk dat opvang geregeld moet zijn en niemand tussen wal en schip moet vallen. Het verzorgen van, in ieder geval, eerste opvang voorkomt dat mensen op straat komen. Het onderzoek naar de meest passende plek moet er vervolgens toe leiden dat iemand terecht komt op een plek waar hij of zij een succesvol toekomsttraject kan starten. Warme overdracht is hierbij van groot belang.