Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2019 (inclusief collegevoorstel VERDER-project fietspad Soest-Hilversum)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

68635 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Wijziging Taakuitvoeringsovereenkomst VRU

Beslispunten

  1. De schoonmaak uitbesteden aan de VRU;
  2. Instemmen met de gewijzigde bijlage 1.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een Taakuitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De bijlage bij die overeenkomst wordt gewijzigd omdat de VRU m.i.v. 1-1-2019 de schoonmaak voor de post Baarn is gaan verzorgen.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70162 (Direct openbaar)

Onderwerp

Tijdelijke uitbreiding taakduur wethouder van Roshum

Beslispunten

1.    De taakduur van wethouder Van Roshum met 0,2 fte uit te breiden ter vervanging van wethouder De Koning.

2.    De taakduur uitbreiding start op 4 maart 2019 en eindigt op het moment dat de nieuwe wethouder is benoemd.

3.    De incidentele kosten dekken uit de post Onvoorzien.

Samenvatting voor de inwoner

Wethouder de Koning heeft de afgelopen periode haar taken wegens gezondheidsklachten niet kunnen vervullen. Haar portefeuille is in deze periode door haar collega’s waargenomen. Op 15 maart 2019 heeft wethouder De Koning haar ontslag ingediend. Voor de waarneming wordt de taakduur van wethouder Van Roshum tijdelijk verruimd met 0,2 fte.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

68180 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Pacht weiland Eemnesserweg (Rusthoekweide)

Beslispunten

Instemmen met de verpachting van het gemeentelijk terrein bij de Eemnesserweg, Rusthoeklaan en J.F. Kennedylaan aan de Stichting Vrienden van de Rusthoekweide.

Samenvatting voor de inwoner

In mei 2017 heeft de pachter van het weiland aan de Eemnesserweg de pacht opgezegd. In het weiland grazen Schotse Hooglanders.

Omwonenden van het weiland bij de Eemnesserweg hebben een stichting opgericht om de Schotse Hooglanders in het weiland te houden. Zij krijgen het aanbod van de gemeente om het weiland te pachten voor de Schotse Hooglanders.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

70032 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over Speciaal Basis Onderwijs

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het Speciaal Basis Onderwijs door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de BOP over een verkenning van de mogelijkheden om een dependance te starten van het Speciaal Basis Onderwijs in Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

69117 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Kroningslaan 13

Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 29 juni 2018 in stand te laten;
  3. Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 29 juni 2018 een kapvergunning verleend voor het kappen van één boom (Taxus) en geweigerd voor het kappen van zeven andere bomen aan de Kroningslaan 13. De eigenaar van de bomen wil drie van zeven geweigerde bomen toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde bomen in de kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de weigering in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de geweigerde bomen niet kappen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

69258 (Openbaar na een week)

Onderwerp

VERDER-project fietspad Soest-Hilversum

Beslispunten

  1. Instemmen met het verzoek van de gemeente Soest om de uitvoering van de aanleg van het fietspad Soest-Hilversum door de gemeente Baarn te laten doen.
  2. Instemmen met het verzoek van de gemeente Soest om het onderhoud en beheer van het zuidelijke deel van dat fietspad door de gemeente Baarn te laten uitvoeren.
  3. Met de gemeente Soest een verdeelsleutel overeenkomen over de kosten van beheer en onderhoud.

Samenvatting voor de inwoner

Voor woon-werk verkeer tussen Soest en Hilversum dienen fietsers nu vrij ver om te rijden. Daarom is het plan opgevat een nieuwe rechtstreekse fietsverbinding vanaf de Koningsweg in Soest naar de HIlversumsestraatweg in Baarn westelijk van paleis Soestdijk aan te leggen. Nadat op provinciaal niveau besloten is het daarvoor gereserveerde geld vrij te geven kan met de aanleg worden begonnen. Omdat het nieuwe fietspad helemaal binnen de grenzen van de gemeente Baarn ligt zal die laatste gemeente ook de aanleg voor haar rekening nemen.