Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

105649 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken 2019 en zienswijze ontwerpbegroting 2021 incl. geactualiseerde begroting 2020 VRU

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2019 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
 2. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2020 VRU.
 3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2021 VRU en dit kenbaar te maken door bijgesloten reactiebrief aan het DB van de VRU-1

Samenvatting voor de inwoner

Elk jaar legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) verantwoording af over het afgelopen jaar. Welke doelen zijn bereikt en hoe heeft de VRU binnen de financiële kaders kunnen werken. Het lopende jaar wordt zo nodig bijgesteld en voor het komende jaar wordt een nieuwe planning gemaakt, zowel voor het beleid als de financiële middelen. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een zienswijze te geven. Hierdoor hebben alle 26 gemeenten die deel uitmaken van de VRU de mogelijkheid om kenbaar te maken in hoeverre zij eens zijn met het gevoerde en geplande beleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

106435 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 (zie Bijlage 1);
 2. Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA (Bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

Op 2 april 2020 heeft het bestuur van het Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 aangeboden. De gemeente Baarn heeft, net als de andere deelnemende gemeenten, het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het RWA is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Het college legt de concept Meerjarenbegroting RWA 2021-2024 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen. De begroting is onderbouwd met een duidelijke (toekomst)visie en heeft de instemming van de cliënten van RWA. Voorgesteld wordt om het bestuur van RWA met een brief hierover te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

106613 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2019

Beslispunten

1) Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening RWA 2018;

2) Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA.

Samenvatting voor de inwoner

Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is de gemeenschappelijke regeling waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg invulling geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert.

Het bestuur van het RWA biedt aan de raden van de verschillende gemeenten de jaarrekening 2019 aan. Zij hebben het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2019 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

106799 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief oplossing tekort Soestdijk

Beslispunten

 1. Instemmen met de afspraken voor de oplossing van het tekort in het verdienmodel voor de restauratie en herstel van landgoed Paleis Soestdijk, zoals verwoord in het verslag van Necker van Naem;
 2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De afgelopen vier maanden hebben de eigenaar van Paleis Soestdijk, de Meyer Bergman Erfgoed Groep, samen met de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn samen gezocht naar een oplossing voor het tekort in het verdienmodel voor de restauratie van het paleis en het herstel van het landgoed. Deze is nu gevonden. De raad, de leden van de klankbordgroep en de pers worden hierover geïnformeerd. Nu kan het voorontwerp bestemmingsplan worden afgerond en aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

107071 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling BBS

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
 2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. Binnen deze regeling worden alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten verzorgd. De uitvoeringsorganisatie hiervan is de BBS.

Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad die hier een zienswijze op in kunnen dienen. Dit voorstel informeert het college en adviseert hen om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

106241 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatie over uitstel RES

Beslispunten

 1. In te stemmen met uitstel van de behandeling van de concept-RES door de raad in september i.p.v. in mei, zodat een goede lokale inspraak plaats kan vinden en de kwalitatieve beoordeling van het PBL kan worden meegenomen in de besluitvorming door de raad;
 2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft als onderdeel van de regio Amersfoort een concept Regionale Energie Strategie (concept-RES) opgesteld. Deze is door het college vastgesteld en zou in mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat deze voor de deadline van 1 juni a.s. zou kunnen worden ingediend bij het Rijk. Deze deadline is nu vanwege de corona-maatregelen verschoven naar 1 oktober a.s. Het college laat de raad weten dat zij voordelen ziet in het uitstellen van het raadsbesluit over de concept-RES naar september. Hierdoor zou een betere inspraak kunnen worden georganiseerd dan nu mogelijk is. Bovendien kan de kwalitatieve beoordeling door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die na 1 juni plaatsvindt, zo worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

106635 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 RID Utrecht

Beslispunten

 1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2019, de concept Begroting 2021 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) en het memo Besparingspotentieel;
 2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 van de RID;
 3. Een reactiebrief verzenden aan het Algemeen Bestuur van de RID conform Bijlage 6.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Jaarrekening 2019 en haar concept Begroting 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Baarn, als deelnemer van de RID, krijgt zo de gelegenheid om tegelijk met de andere deelnemers haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken. De RID betrekt alle zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2021. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de Jaarrekening 2019 en de concept Begroting 2021 geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

106652 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voortzetten project gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek Rembrandtlaan 35

Beslispunten

 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet legt het college geheimhouding op ten aanzien bijlage 4 behorend raadsvoorstel 106652 ten behoeve van de raad, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:  

a.      10 lid 2b (financiële en economische belangen);

b.      10 lid 2g (onevenredige benadeling).

2. De geheimhouding geldt totdat werkzaamheden met een definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund of totdat de raad een definitief besluit heeft genomen over de variant ‘cultuurhuis aan de Brink’.

Aan de raad voor te stellen om:

1.      In te stemmen met de inhoud van de notities in bijlagen 1 en 6, als uitvoering van de moties van september 2019 en januari 2020.

2.      Op basis van de informatie in bijlagen 1 en 6, in te stemmen met het voortzetten van de uitvoering van het raadsbesluit 64688 ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van maart 2019 en het college de opdracht te geven de ontwerpfase voor het plan Rembrandtlaan 35 voort te zetten.

3.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 270.000 voor de vernieuwbouw van Rembrandtlaan 35 ten behoeve van prijsstijgingen, dit toe te voegen aan het initieel gevoteerde investeringskrediet en de kapitaallasten ten laste te laten komen van het rekeningresultaat.

4.      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor de uitvoering van de motie van 29 januari 2020 en dit te dekken uit de algemene reserve.

5.      De voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.  

Samenvatting voor de inwoner

Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 3,76 miljoen voor de realisatie van de vernieuwbouw Theater-bibliotheek aan de Rembrandtlaan 35. Echter, tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft het college van de raad de opdracht gekregen tot het pauzeren van de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan tot 25 september 2019. Het gaf projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed de gelegenheid om een plan uit te werken voor huisvesting in een nieuw te bouwen cultuurhuis op de plaats van de Arcade aan de Brink. Hieromtrent zijn twee moties ingediend, in september 2019 en januari 2020. De punten uit beide moties zijn in dit raadsvoorstel verwerkt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

106822 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2019 & Concept Begroting 2021 GGD regio Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021 GGD regio Utrecht;
 2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGD regio Utrecht over 2019. 
 3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht

Samenvatting voor de inwoner

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2019 en de ontwerp begroting 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

106036 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting RUD Utrecht 2021

Beslispunten

De raad voorstellen:

 1. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de RUD Utrecht.
 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de RUD Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht voert voor onder andere de gemeente Baarn de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. De RUD heeft de ontwerpbegroting voor 2021 aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag of hij daarmee kan instemmen, of een zienswijze wil indienen. Het college stelt de raad voor geen zienswijzen in te dienen.