Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 januari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

93729 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2019

Beslispunten

Vaststellen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie BRP van de gemeente Baarn en na ondertekening autoriteit persoonsgegevens informeren.

Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente Baarn gelet op de bevoegdheid van de burgemeester om deze vast te stellen en het ministerie van binnenlandse zaken informeren.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet Basisregistratie Personen, BRP). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling, PUN). Dat heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages van deze onderzoeken. Deze geven een oordeel over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BRP.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

94320 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Veiligheidsbeeld 2019

Beslispunten

 1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
 2. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over 2019. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

94487 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2020

Beslispunten

 1. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2020 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de verschillende rechtspositieregels voor decentrale politieke ambtsdragers in één besluit en één regeling samengevoegd. Deze aanpassing van de rechtspositie heeft wijzigingen in de lokale regeling tot gevolg.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

94783 (Direct openbaar)

Onderwerp

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Baarn 2019

Beslispunten

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Baarn vast te stellen, waarmee de teammanager Burgercontact de bevoegdheid krijgt om autorisaties te verlenen aan organen van de gemeente Baarn en om categorieën derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente aan te wijzen.

Samenvatting voor de inwoner

Op grond van de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen rust op de gemeente de wettelijke verplichting om bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels te stellen over de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (verder: de brp). Het reglement gegevensverstrekking is bedoeld om inzicht te geven welke autorisatie aan organen van gemeente Baarn en om categorieën derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente aan te wijzen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88617 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Intentieovereenkomst woningbouw Eemnesserweg 58 - 60

Beslispunten

 1. in te stemmen met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken op de Eemnesserweg 58 - 60;
 2. uitwerking van deze intentieovereenkomst in een koop-realisatieovereenkomst voor te bereiden.

Samenvatting voor de inwoner

Locatie De Boemerang aan de Plataanlaan heeft geen maatschappelijk gebruik meer en is als niet-strategisch aangemerkt. In eerdere instantie is gepoogd deze locatie te betrekken bij de ontwikkeling van Heuveloordstraat 11A/11B. Toen dit initiatief strandde, is door de eigenaar een zelfstandig plan ingediend voor 4 2-onder-1-kap-woningen. Besluitvorming hierover in de gemeenteraad vond plaats in oktober 2019. Door deze intentieovereenkomst kan in vervolg op het genoemde bouwproject in een vergelijkbare opzet woningbouw worden gerealiseerd. Bovendien wordt hiermee de mogelijkheid geboden om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad om via deze kavel een 2-de ontsluiting van het plan Heuveloordstraat 11A/B te maken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

94714 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Reactie op concept ontwerp Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

Beslispunten

 1. Instemmen met de reactie op het concept ontwerp van de POVI en verordening door het versturen van bijgaande concept brief.
 2. Instemmen met de reactie namens de Regio Amersfoort.
 3. De raad informeren over de reacties via bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De provincie Utrecht stelt een nieuwe ruimtelijke visie op, de provinciale omgevingsvisie (POVI). De provincie heeft de gemeenten gevraagd te reageren op het concept. Het college heeft een brief opgesteld en reageert via deze brief.

De strekking van de reactie is, dat er nog veel onduidelijkheden die wij graag verduidelijkt zien.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

94734 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Bestemmingsplan locatie Eemnesserweg 55 (Prins makelaars)

Beslispunten

De raad via bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de ontwikkelingen rond het perceel Eemnesserweg 55 van Prins makelaars.

Samenvatting voor de inwoner

Enkele jaren geleden heeft Prins makelaars het plan opgevat om, nadat bleek dat het bouwplan voor de nieuwe Aldi en zes woningen op het naastliggende perceel vorm begon te krijgen, ook op hun eigen perceel nieuwbouw te willen realiseren. Er is een plan ingediend en goedgekeurd en een bestemmingsplan vastgesteld. Eind december heeft de heer Prins laten weten dat hij de nieuwbouw op dit moment niet wil doorzetten en het huidige pand niet afbreekt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

95240 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestuurlijke reactie Rapport Rekenkamercommissie Klaar voor de Start?

Beslispunten

 1. De bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het Rapport "Klaar voor de start? Onderzoek naar de stand van zaken invoering Omgevingswet en de positie van de gemeenteraad daarbij in de gemeente Baarn". 

Samenvatting voor de inwoner

De Rekenkamercommissie van de gemeente Baarn heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 door onze gemeente, de manier waarop het college van B&W de raad tot op heden bij de invoering heeft betrokken en de initiatieven die de raad zelf heeft genomen. In de bestuurlijke reactie reageert het college op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

91450 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanwijzen preventiemedewerker

Beslispunten

 1. Als Arbo-preventiemedewerker aan te wijzen de beleidsmedewerker interne veiligheid (momenteel ondergebracht binnen het team Ontwikkeling Ruimte en Omgeving, OOV).
 2. De OR conform concept brief op de gestelde opmerkingen te beantwoorden.
 3. In de eerste helft van 2020 in samenwerking met de OR en medewerkers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren en een plan van aanpak op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De Arbowet schrijft voor dat ieder bedrijf met meer dan 25 werknemer een preventiemedewerker moet aanwijzen. Burgemeester en wethouders hebben de beleidsmedewerker interne veiligheid aangewezen als preventiemedewerker. Deze persoon waakt over veilige arbeidsomstandigheden binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

94411 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar subsidie De Groene Inval

Beslispunten

 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren.
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren.
 3. De besluiten van 13 september 2019 te handhaven.
 4. Bezwaarmaker te informeren over dit besluit middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting natuur- en milieueducatiecentrum De Groene Inval heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de subsidie 2018 en de toekenning van de subsidie 2020. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college om de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college besluit dit advies over te nemen en bezwaarde daarover te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

94639 (Direct openbaar)

Onderwerp

Hernieuwen Samenwerkingsovereenkomst verwerven zorg Regio Amersfoort

Beslispunten

1)      Akkoord te gaan met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst verwerving zorg en transformatie zorglandschap sociaal domein regio Amersfoort.

2)      Het bijgevoegde mandaatbesluit verwerving zorg gemeente Baarn van 1-7-2014 te verlengen, waardoor de gemeente Amersfoort bevoegd blijft om namens de gemeente Baarn contracten en subsidies af te sluiten voor de verwerving van zorg. 

Samenvatting voor de inwoner

Binnen het sociaal domein voert de gemeente Amersfoort de inkoop en bijbehorende contractmanagement uit in opdracht van de regio Amersfoort. De uitvoering van deze taken vindt plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende dienstverleningsovereenkomst en verwerkersovereenkomst. Na periodieke evaluatie zijn deze overeenkomsten nu geactualiseerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

95309 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlengen contracten leerlingenvervoer

Beslispunten

1) Akkoord te gaan met het verlengen van de huidige contracten leerlingenvervoer.

Samenvatting voor de inwoner

Als een kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor dat kind het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan hier ook gebruik van gemaakt worden omdat de school ver weg is.

Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed. Hiervoor heeft de gemeente Baarn met de regio Amersfoort de opdracht gegund aan een aantal vervoerders voor de periode van 2017-2020. Huidige collegevoorstel betreft de verlenging van de contracten met een jaar.